Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr II/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 11 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr II/2014

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 11 grudnia 2014 r. 

w Urzędzie Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.

II sesja Rady Gminy Bojanów rozpoczęła się w Urzędzie Gminy Bojanów o godz. 9.00.

Przewodniczący Rady Gminy Bojanów Pan Emil Bieleń przywitał radnych i zaproszonych gości, złożył gratulacje Panu Edwardowi Sulichowi w związku z uzyskaniem przez niego mandatu radnego powiatowego, następnie przedstawił porządek obrad sesji :

1.Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a)przyjęcie regulaminu wyboru,

b)powołanie komisji skrutacyjnej,

c)zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przeprowadzenie tajnego głosowania, ogłoszenie wyników wyborów,

d)przedstawienie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy,

b)ustalenia diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów,

c)powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie

d)przekazania na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Stanach

e)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

f)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok.

4.Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania. 

5.Zamknięcie obrad sesji.

Radni, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Ad 2. 

Przewodniczący Rady Gminy oddał głos Pani Agnieszce Kobylarz, sekretarz Gminy, która przedstawiła regulamin wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bojanów ( regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Następnie Przewodniczący Rady ogłosił głosowanie  w sprawie przyjęcia regulaminu – regulamin został przyjęty jednogłośnie przez Radę Gminy Bojanów.Następnie Przewodniczący Rady wezwał radnych do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. 

Radni Rady Gminy Bojanów zgłosili następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Gminy:

1.Monika Iwaszczuk

2.Mieczysław Sasiela

3.Jan Luboch.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Rada Gminy w głosowaniu jawnym zatwierdziła jednogłośnie powyższy skład Komisji Skrutacyjnej. Następnie Komisja Skrutacyjna na Przewodniczącą powołała Panią Monikę Iwaszczuk.

Radny Józef Grabiec zgłosił kandydaturę Pana Michała Kotwicy na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bojanów, radny wyraził zgodę na kandydowanie.

W czasie przygotowań komisji skrutacyjnej do głosowania Wójt gminy Bojanów, Pan Sławomir Serafin przedstawił radnym oraz sołtysom relację z okresu międzysesyjnego. Poinformował o rozstrzygnięciu przetargu w sprawie gospodarki odpadami - wybrany został Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, w związku z tym, że koszty jakie gmina będzie musiała zapłacić MZK  oraz wpływy do budżetu gminy od mieszkańców z tytułu gospodarki odpadami  kształtują się na poziomie bieżącego roku, w związku z tym podwyżki na rok 2015  za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców nie będzie. 

Następnie wójt poinformował o pozyskaniu przez gminę środków finansowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na remont dróg. W wyniku przeprowadzenia przetargu w tej sprawie wyłoniono firmę DROKAM Piaseczno, która oszacowała remont dróg gminnych na kwotę 144 000 zł., natomiast gmina otrzymała promesę w wysokości 130 000 zł.

Rozstrzygnięty również został przetarg na budowę świetlicy wiejskiej i placu zabaw w Bojanowie za Rzeką,  w przetargu wzięło udział 16 firm, wygrał Zakład Komunalny z Pysznicy na kwotę 365 000 zł., natomiast najwyższa oferta w tym przetargu opiewała na kwotę 600 000 zł., gmina na to zadanie pozyskała środki w wysokości 190 000 zł. Ponadto Wójt przedstawił informację na temat stanu przyłączy do kanalizacji sanitarnej, w miejscowościach, w których kanalizacja ta jest już czynna. Bojanów-centrum – prawie 95% przyłączy, Stany – nieco ponad 70%, Bojanów za Rzeką ok. 87%, w sołectwie Stany-Kozły trudno to jeszcze określić gdyż kanalizacja w tych miejscowościach jeszcze trwa.Według stanowiska Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w miejscowościach, w których działa kanalizacja sanitarna, wskaźnik przyłączy musi osiągnąć stan 95%, gmina jest zobowiązana stworzyć monitoring wywozu nieczystości ciekłych z szamb, dla osób które nie posiadają przyłącza do kanalizacji. Według tego monitoringu właściciel posesji będzie miał obowiązek co 6 miesięcy przedkładać w urzędzie faktury za wywóz nieczystości, według stanu zużycia wody. Z obliczeń wynika, że właściciela posesji będzie to kosztowało dwa razy drożej, niż jakby opłacał korzystanie z kanalizacji gminnej.

W tym momencie, Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Monika Iwaszczuk odczytała protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, stwierdzając że zgłoszony kandydat Pan Michał Kotwica otrzymał 13 głosów „za” i 2 głosy ”wstrzymujące” i wybrany został  na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bojanów. (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu do niniejszego protokołu). Przewodniczący Rady Pan Emil Bieleń odczytał Uchwałę Nr II/2/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bojanów, która została poddana głosowaniu – radni uchwałę podjęli jednogłośnie.  Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wiceprzewodniczący Rady Pan Michał Kotwica podziękował Radzie za wybranie go na Wiceprzewodniczącego Rady oraz zobowiązał się do wykonywania sumiennie tej funkcji.

Ad. 3 a

Sekretarz Gminy, Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła radnym informację dotyczącą rodzajów stałych Komisji Rady Gminy Bojanów, procedurę wyboru radnych do poszczególnych komisji oraz procedurę głosowania – głosowanie w trybie jawnym. Radni rozpoczęli zgłaszanie kandydatur do składów osobowych poszczególnych komisji Rady Gminy.

Do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

1/ Józef Grabiec 

2/ Monika Iwaszczuk

3/ Mieczysław Sasiela

4/ Damian Zakrzewski

5/Krzysztof Bednarczyk

6/ Jerzy Bajek.

Zgłoszeni kandydaci do komisji wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej i przeszedł do głosowania.

Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego przyjęła skład osobowy komisji. Wynik głosowania był następujący:

1/ Józef Grabiec               - 15 głosów „za”

2/ Monika Iwaszczuk       - 15 głosów „za”

3/ Mieczysław Sasiela      - 15 głosów „za”

4/ Damian Zakrzewski      -  6 głosów „za”, 9 „przeciw”

5/ Krzysztof Bednarczyk – 14 głosów „za”, 1 „wstrzymujący”

6/ Jerzy Bajek                   - 15 głosów „za”.

Z uwagi na wynik głosowania do składu Komisji Rewizyjnej nie został powołany radny Damian Zakrzewski. Następnie radni zgłaszali kandydatów do składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy.

W skład tej komisji zgłoszono następujących kandydatów:

1/ Henryk Lebioda

2/ Krzysztof Bednarczyk

3/ Jerzy Bajek

4/ Łukasz Żukowicz

5/ Monika Iwaszczuk

6/ Jan Puzio

7/ Michał Kotwica

8/ Stanisław Pitak

9/ Gustaw Konefał

10/Jerzy Pasek.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów do składu osobowego komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy i ogłosił jawne głosowanie.

Wynik głosowania był następujący:

1/ Henryk Lebioda            - 15 głosów „za”

2/ Krzysztof Bednarczyk – 15 głosów „za”

3/ Jerzy Bajek                    - 15 głosów „za”

4/ Łukasz Żukowicz          -   6 głosów „za”, 9 „przeciw”

5/ Monika Iwaszczuk        - 15 głosów „za”

6/ Jan Puzio                       - 15 głosów „za”

7/ Michał Kotwica            - 15 głosów „za”

8/ Stanisław Pitak               -  6 głosów „za”, 9 „przeciw”

9/ Gustaw Konefał            - 15 głosów „za”

10/ Jerzy Pasek                  - 15 głosów „za”.

Z uwagi na wynik głosowania do składu Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy nie został powołany radny  Łukasz Żukowicz i radny Stanisław Pitak. W dalszym toku obrad radni zgłaszali kandydatów do składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy.

Do składu tej Komisji zgłoszono następujące kandydatury:

1/ Mieczysław Sasiela

2/ Jan Puzio

3/ Józef Grabiec

4/ Henryk Lebioda

5/ Michał Kotwica

6/ Łukasz Żukowicz

7/ Jan Luboch

8/ Stanisław Pitak

9/ Gustaw Konefał.

Jeden ze zgłoszonych kandydatów – Stanisław Pitak, nie wyraził zgody na kandydowanie, pozostali radni zgodę wyrazili. Przewodniczący Rady zamknął listę kandydatów do składu Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy i ogłosił głosowanie jawne.

Wynik głosowania był następujący:

1/ Mieczysław Sasiela  – 15 głosów „za”

2/ Jan Puzio                  – 15 głosów „za”

3/ Józef Grabiec           – 15 głosów „za”

4/ Henryk Lebioda       – 15 głosów „za”

5/ Michał Kotwica       – 15 głosów „za”

6/ Łukasz Żukowicz     – 15 głosów „za”

7/ Jan Luboch               – 15 głosów „za”

8/ Gustaw Konefał       – 15 głosów „za”.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Bojanów i poddał go pod głosowanie. Rada Gminy w wyniku głosowania uchwałę Nr II/3/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy podjęła jednogłośnie. Wójt poprosił radnych o wyznaczenie terminu pierwszego posiedzenia komisji w celu wyboru przewodniczących komisji oraz ustalenia planu pracy komisji. Ustalono że komisje spotkają się w dniu 30 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy ogłosił przerwę.

Ad. 3 b

Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji Rady Gminy i zwrócił się do radnych z prośbą o przedstawienie propozycji w sprawie wysokości diet dla radnych.

Radny Henryk Lebioda zgłosił propozycję diety za udział w sesji Rady Gminy w wysokości 300 zł., radny Jerzy Bajek zaproponował, aby dieta ta wynosiła 350 zł, natomiast radny Stanisław Pitak wystąpił z propozycją, aby pozostawić kwotę diety na poziomie ubiegłej kadencji, czyli 250 zł.

Z uwagi na brak kolejnych propozycji ze strony radnych, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wnioski w sprawie wysokości diety za udział w sesji.

Wynik głosowania nad wnioskiem w sprawie pozostawienia wysokości diety na poziomie ubiegłej kadencji był następujący: 3 głosy „za”, 11 głosów „przeciw”, 1 głos „wstrzymujący”. Rada Gminy w wyniku głosowania: 1 głos „za”, 14 głosów „przeciw”, odrzuciła wniosek o ustalenie diety za udział w sesji w wysokości 350 zł. 

W wyniku głosowania: 10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” Rada Gminy przyjęła wniosek o ustalenie diety za udział w sesji w wysokości 300 zł.

Następnie radny Mieczysław Sasiela zgłosił wniosek w sprawie wysokości diety za udział w pracach Komisji Rady Gminy – 250 zł dla przewodniczącego Komisji, radny Krzysztof Bednarczyk zgłosił propozycje diety dla członka Komisji – 200 zł. Radny Jan Luboch wnioskował o kwoty : 100 zł dla przewodniczącego komisji, 50 zł. dla członka komisji.

Wójt nadmienił, że radni, biorąc udział w pracach Rady i Komisjach Rady ponoszą pewne koszty (utrata wynagrodzenia w tym dniu), w związku z tym diety te rekompensują im tę utratę wynagrodzenia,  zaapelował do radnych, żeby wzięli ten fakt pod uwagę.

Rada Gminy w wyniku głosowania: 10 głosów „za”, 3 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące” przyjęła wniosek w sprawie wysokości 250 zł. dla przewodniczącego Komisji Rady i odrzuciła wniosek, aby wynagrodzenie to wyniosło 100 zł, głosując: 4 głosy „za”, 9 głosów „przeciw, 2 głosy „wstrzymujące”. 

W głosowaniu nad wysokością diety dla członków Komisji Rady, głosowanie odbyło się 

w następujący sposób:

Za kwotą diety 200 zł głosowało 11 radnych, 3 było przeciwnych, 1 wstrzymał się, za ustaleniem kwoty 50 zł. głosowało 3 radnych, 12 radnych było przeciw. Rada Gminy przyjęła kwotę 200 zł diety dla członków Komisji Rady.

Rada Gminy, głosując: 12 głosów „za, 1 głos „przeciw, 2 głosy „wstrzymujące” podjęła uchwałę Nr II/4/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie  ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bojanów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Bojanów i jej organów.

Ad. 3 c

Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin poinformował radnych, że kadencja Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie trwa 3 lata, jej termin minął we wrześniu. W skład Rady wchodzą wójt, jednego członka wyznacza wojewoda, 3 członków wybiera Rada Gminy spośród swego składu. Wójt poinformował radnych, że w zasadzie Społeczna Rada nie ma kompetencji odnośnie leczenia czy rehabilitacji. Jedyny nadzór jaki leży w kompetencjach Wójta, to stosunek pracy z dyrektorem SPZOZ. Poinformował również, że jest zaplanowane spotkanie mieszkańców z dyrektorem SPZOZ, 18 grudnia. Mieszkańcy oczekują podniesienia zakresu usług medycznych.

Wójt poinformował radnych, że Wojewoda wskazała ze swej strony jako członka Społecznej Rady, Panią Zofię Kruk, zastępcę wójta gminy.

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z prośbą o przedstawienie kandydatów na członków Społecznej Rady. 

Zgłoszeni zostali:

1.Krzysztof Bednarczyk

2.Emil Bieleń

3.Mieczysław Sasiela

Wszyscy kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie, po czym przewodniczący Rady ogłosił głosowanie, w wyniku którego rada Gminy przyjęła jednogłośnie wszystkich członków Rady Społecznej. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały Nr II/5/2014 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Rada Gminy Bojanów uchwałę podjęła jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3 d

Przewodniczący Rady Gminy przekazał głos Panu Wójtowi, który przedstawił radnym iż od 2007 roku trwa regulacja stanu prawnego jednostki samorządu terytorialnego, którym to zajmuje się kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Pani Agnieszka Szczęch, a w tym konkretnym przypadku chodzi o przekazanie na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Stanach, jakim są drogi gminne.

Przewodniczący przedstawił projekt uchwały Nr II/6/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie przekazania na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Stanach.

Rada Gminy Bojanów uchwałę podjęła jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3 e

Skarbnik Gminy Pani Janina Lesiczka przedstawiła Radzie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów, zmiany w prognozie są konieczne w związku z budową świetlicy wiejskiej oraz placu zabawa z sołectwie Bojanów za Rzeką. Szczegółowe uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał głosowaniu – Rada Gminy Bojanów uchwałę Nr II/7/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów podjęła jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 3 f

Skarbnik Gminy Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok – uzasadnienie projektu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady projekt uchwały poddał głosowaniu  - Rada Gminy Bojanów uchwałę Nr II/8/2014 Rady Gminy Bojanów z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014, podjęła jednogłośnie.

Ad. 4

Przewodniczący Rady, Pan Emil Bieleń przywitał Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Chmielowca, któremu poprzednia Rada Gminy Bojanów nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Bojanów, przedstawił nowym radnym jak odbyło się nadanie honorowego obywatelstwa,  odczytał treść nadania, następnie Wójt Gminy Bojanów Pan Sławomir Serafin wręczył Panu Posłowi akt nadania, legitymację oraz pamiątkowe trofeum.

Pan Wójt przedstawił nowym radnym jak nawiązała się współpraca z Panem Posłem Zbigniewem Chmielowcem, jaką pomoc i wsparcie gmina otrzymała od Pana Posła, wymienił niektóre zadania, które udało się zrealizować dzięki wsparciu Pana Posła.

Pan Zbigniew Chmielowiec podziękował Radzie za zaszczyt nadania mu Honorowego Obywatela Gminy Bojanów, przedstawił jakie będą możliwości pozyskiwania środków w nowej perspektywie unijnej, zadeklarował swoją dalszą pomoc dla Gminy Bojanów, po czym złożył życzenia wesołych świąt Bożego Narodzenia wszystkim radnym, sołtysom oraz administracji Urzędu Gminy Bojanów

Przewodniczący Rady złożył życzenia świąteczne w imieniu swoim i Rady Gminy Panu Posłowi.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad II sesji Rady Gminy Bojanów.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: J. Pawłowska

                                                                                                      Przewodniczący Rady

 Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-28
Udostępniający: 2015-10-28
Liczba odwiedzin: 269