Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr I/2014

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. 

w Urzędzie Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.

 

Najstarszy wiekiem radny – Pan Michał Kotwica otworzył obrady I sesji Rady Gminy i stwierdził  prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Obrad Sesji – Pan Michał Kotwica przywitał radnych i zaproszonych gości oraz odczytał postanowienie Nr 211/2014 Komisarza Wyborczego  w Tarnobrzegu z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zwołania sesji Rady Gminy Bojanów w celu złożenia ślubowania przez radnych jak i wójta wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r. oraz przedstawił porządek obrad sesji ustalony przez Komisarza Wyborczego:

1.Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

2.Złożenie ślubowania przez radnych  Rady Gminy Bojanów wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.

3.Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów.

4.Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bojanów wybranego w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r.

5.Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Obrad Sesji oddał głos Pani Agnieszce Kobylarz, sekretarz Gminy, która odczytała obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do Rad na obszarze województwa podkarpackiego. Z uwagi na obszerność obwieszczenia Pani Agnieszka Kobylarz odczytała tylko wyniki wyborów do Rady Gminy Bojanów. Następnie Pani Agnieszka Kobylarz jako Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, wręczyła wszystkim radnym zaświadczenia o wyborze do Rady Gminy Bojanów i pogratulowała radnym wyboru. Następnie Pani Agnieszka Kobylarz odczytała Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Pani Agnieszka Kobylarz wręczyła Wójtowi Gminy Bojanów, Panu Sławomirowi Andrzejowi Serafinowi zaświadczenie o wyborze wójta i pogratulowała wyboru na to stanowisko.

Ad. 2

Przewodniczący Obrad Sesji Pan Michał Kotwica przeszedł do kolejnego punktu obrad – ślubowania radnych, odczytał rotę ślubowania i wywoływał imiennie radnych do złożenia ślubowania. Każdy radny złożył ślubowanie wypowiadając słowo „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg”.

Ad. 3

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz odczytała regulamin wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów (regulamin w załączeniu do protokołu). Następnie Przewodniczący Obrad Sesji wezwał radnych do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. 

Radni Rady Gminy Bojanów zgłosili następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Gminy:

1.Monika Iwaszczuk

2.Mieczysław Sasiela

3.Jan Luboch.

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Rada Gminy w głosowaniu jawnym zatwierdziła jednogłośnie powyższy skład Komisji Skrutacyjnej. Następnie Komisja Skrutacyjna na Przewodniczącą Komisji powołała Panią Monikę Iwaszczuk.

Radny Henryk Lebioda zgłosił kandydaturę Pana Emila Bielenia na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów, radny Stanisław Pitak zgłosił kandydaturę Pana Łukasza Żukowicza na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów. Obaj kandydaci ustnie wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad – Pan Michał Kotwica ogłosił przerwę w obradach sesji. 

Po przerwie Przewodniczący obrad wznowił obrady sesji.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Monika Iwaszczuk odczytała protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy, stwierdzając że największa liczbę głosów otrzymał i wybranym na Przewodniczącego Rady Gminy został Bieleń Emil (protokół Komisji Skrutacyjnej w załączeniu).

Przewodniczący Obrad Sesji Pan Michał Kotwica odczytał Uchwałę Nr I/1/14 Rady Gminy Bojanów z dnia 1 grudnia 2014 roku w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów, która została poddana głosowaniu – radni uchwałę podjęli jednogłośnie.  Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący Obrad Sesji Pan Michał Kotwica przekazał prowadzenie obrad sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Bojanów Panu Emilowi Bieleniowi. 

Pan Emil Bieleń podziękował Radzie Gminy za wybór na Przewodniczącego Rady.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do kolejnego punktu obrad – złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Bojanów Pana Sławomira Serafina. Wójt Gminy Bojanów, złożył ślubowanie, wypowiadając słowa: „obejmując urząd wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy. Tam mi dopomóż Bóg.”

Po przyjęciu ślubowania Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu wójtowi Panu Sławomirowi Serafinowi, który poprosił Przewodniczącego Rady o zwołanie kolejnej sesji Rady Gminy, ponieważ są ważne dla gminy sprawy, które wymagają podjęcia uchwał przez Radę Gminy. 

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad I sesji Rady Gminy Bojanów.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: J. Pawłowska

                                                                                                      Przewodniczący Rady

     Emil Bieleń

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-10-28
Udostępniający: 2015-10-28
Liczba odwiedzin: 279