Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXX z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 10 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXX

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 10 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 17 października 2014  roku.

4.Podjęcie uchwał w sprawie:

a)określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok,

b)zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2015,

c)określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2015,

d)dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2015,

e)obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na rok 2015, 

f)zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

g)zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

h)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok.

5.    Informacja z działalności Rady Gminy za okres kadencji.

       6.   Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

       7.   Wręczenie Aktu nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Bojanów”.

1.Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.  Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres  od ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 2 września  2014 roku. Wójt Gminy  szczegółowo odniósł się do podejmowanych działań w następującym zakresie:

1)Dobiegają końca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w Kozłach. 

W przyszłym tygodniu rozpocznie się odbiór zadania. W sumie wykonanych zostało niespełna 8,5 km sieci i 8 przepompowni ścieków. Wartość zadania ponad 1,9 mln.

2)Zakończył się remont i modernizacja dróg na terenie gminy Bojanów o wartości prawie 500 tys.  zł. Remontem objęte zostały drogi w msc. Przyszów Ruda, Przyszów Zapuście  i Łapówka, Stany ul. Borek oraz 2 zjazdy do remiz OSP w Laskach oraz Przyszów Zapuście. Łączna długość ponad 2,5 km

3)W pomieszczeniach OSP Przyszów Zapuście wykonana została modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Na ten cel pozyskana została dotacja Komendanta Głównego PSP , 15 tys. pochodzi z budżetu Gminy

4)Trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę ośrodka zdrowia. 30.10.2014 r. miało miejsce otwarcie ofert. W sumie wpłynęło 13 ofert a najtańsza opiewa na kwotę 195.050 zł , najdroższa prawie 330 tys. zł

5)Zaplanowany na rok 2014 zakres rzeczowy robót na hali sportowej został wykonany na kwotę ponad 800 tys. zł, co pozwala rozliczyć nam dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 500 tys. zł. 

6)Do 14 listopada zostanie ogłoszony przetarg na budowę świetlicy wiejskiej 

w Bojanowie za Rzeką oraz placu zabaw. 

7)Przeprowadzono procedurę przetargową na  opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości. Przyszów, Maziarnia, Pietropole, Stany, ul. Krochowa. Wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyło  Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane BCJ Sp. j. z Tarnobrzega. Wykonawca  zaoferował za realizację zmówienia cenę 412.050 zł.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 2 września 2014 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że podczas posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy wypracowano stanowisko, aby stawki podatków lokalnych w 2015 roku podtrzymać na poziomie ubiegłego roku. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/262/2014  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2015. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/263/2014 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2015. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2015 rok. Rada Gminy w wyniku głosowanie jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/264/2014 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2015 rok. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń  przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2015. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/265/2014 w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2015. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skup żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXX/266/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2015 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie o przedstawienie informacji w sprawie taryfy za odprowadzanie ścieków. Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych – Pan Leszek Mach poinformował, że Gminny zakład Usług Komunalnych złożył wniosek o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bojanów na okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku. Cena za 1m3 ścieków dla wszystkich odbiorców pozostaje na poziomie ubiegłego roku i wynosi 5,05 zł brutto. Kierownik GZUK nadmienił, że zwiększa się ilość odprowadzanych ścieków, co pozwoliło na utrzymanie taryfy na ubiegłorocznym poziomie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXX/267/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2014 roku po zmianach wynoszą 25.484.079,97 zł a wydatki 28.662.328,97 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie  podjęła uchwałę  Nr XXX/268/2014  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  Bojanów na 2014 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 130.745,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, zwiększenie subwencji oświatowej, zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne, zwiększenie dotacji celowej na bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie oraz utrzymanie GOPS w Bojanowie Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 39.165,00 zł. W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniach wydatków o kwotę 154.245,00 zł . Powyższa kwota została przeznaczona na:, bieżące remonty  i utrzymanie dróg gminnych,  wydatki związane z dodatkowymi pracami związanymi z renowacją pomnika z okresu I Wojny Światowej w Przyszowie Rudzie, wkład własny na zakup samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych, wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany. Skarbnik Gminy omówiła również zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 195.596,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie z\mian w budżecie Gminy Bojanów na 2014 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania: 13 głosów za, 1 głos wstrzymujące podjęła uchwałę Nr XXX/269/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Bojanów na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił informację z działalności Rady Gminy za okres kadencji 2010 – 2014. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

W tym punkcie obrad radni nie podjęli dyskusji.

Ad. 7

W tym punkcie obrad Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin nawiązał do udzielonej pomocy i wsparcia, jakie gmina uzyskała dzięki zaangażowaniu Pana Zygmunta Cholewińskiego – Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wymienił również szereg inwestycji, które udało się zrealizować dzięki aktywnej współpracy Pana Zygmunta Cholewińskiego z samorządem gminy Bojanów. Następnie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczyli Panu Zygmuntowi Cholewińskiemu akt nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Bojanów, legitymację oraz pamiątkowe trofeum. Pan Zygmunt Cholewiński podziękował Radzie Gminy za nadanie mu tak zaszczytnego tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bojanów. Przewodniczący Rady Gminy wspomniał o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bojanów dla Pana Zbigniewa Chmielowca Posła na Sejm RP, który ze względów osobistych nie mógł wziąć udziału w dzisiejszej sesji Rady Gminy. W dalszym toku obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o VI konkursie Architektonicznym Powiatu Stalowowolskiego. W tym konkursie Gminny Ośrodek Kultury

- w Bojanowie zajął I miejsce  w kategorii obiekty modernizowane a Targowisko Gminne 

- w Bojanowie zajęło II miejsce w kategorii inne obiekty budowlane. 

Następnie Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że  Sołectwo Bojanów zajęło I miejsce  w konkursie Najpiękniejsza Wieś Podkarpacka 2014.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń  podkreślił, że  jest to wielkie wyróżnienie dla Bojanowa na forum Podkarpacia. W tym miejscu Przewodniczący Rady Gminy złożył podziękowania Pani Stanisławie Marut – byłej Przewodniczą Rady Gminy Bojanów za zaangażowanie  i podejmowane działania w realizacji inwestycji.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXX sesji Rady Gminy.

 

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

 

                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                             Emil Bieleń

 

 

 

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2015-02-26
Udostępniający: 2015-02-26
Liczba odwiedzin: 380