Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 2 września 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


PROTOKÓŁ Nr XXVIII/2014

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 2 września 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 12 czerwca 2014  roku.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,
b)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok,
 5.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad sesji.
 
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.  Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres  od ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 12 czerwca 2014 roku. Wójt Gminy  szczegółowo odniósł się do zakończonych i rozliczonych inwestycji oraz podejmowanych działań w następującym zakresie:
1)    W I połowie lipca został oddany do użytkowania parking przy cmentarzu i kościele zabytkowym w Stanach wraz ze zjazdami z drogi powiatowej oraz gminnej i zjazd publiczny do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów z drogi wojewódzkiej w miejscowości Stany. Wartość zadania to 256.795,86 zł.
2)    7 sierpnia zostało odebrane i przekazane do użytkowania gminne targowisko stałe w Bojanowie. Zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie od kwietnia do lipca 2014 roku. Wartość robót budowlanych to 518.540,60 zł. W ramach inwestycji wybudowane zostały 4 drewniane wiaty handlowe. Na terenie targowiska zostało wykonanych 54 miejsc postojowych z kostki betonowej, w tym 8 miejsc dla niepełnosprawnych, drogi manewrowe oraz place z płyt typu MEBA przeznaczone pod namioty rozkładane oraz sprzedaż z aut. Powstało również stylowe oświetlenie. Dodatkowo została przeprowadzona  modernizacja istniejącego zjazdu publicznego z ul. Tarnobrzeskiej  (droga wojewódzka) oraz zjazdu publicznego z drogi gminnej (ul. Strażacka).  Wartość przyznanej dotacji z PROW w ramach działania pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” to blisko  335 tys. zł.
3)    19 sierpnia zostało oddane do użytkowania wybudowane w Parku Podworskim w Stanach łowisko wędkarskie. Powierzchnia łowiska  - 1,60 ha, rów odprowadzający wodę długości 40 m, wylot do rzeki ubezpieczony na całej wysokości skarpy narzutem kamiennym w płotkach, kładka drewniana  dł. 17,7 m, szer. 1,5 m, pomosty wędkarskie drewniane  długości ok. 5 m, szerokości 2 m – 4 szt. Koszt całkowity projektu  to niespełna 570 tys. zł., w tym pozyskane przez Gminę Bojanów dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013 wynosi prawie 400 tys. zł.
4)    W sierpniu zakończył się II etap termomodernizacji  4 obiektów użyteczności publicznej tj. Domu Kultury w Gwoźdźcu i maziarni, budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie oraz Przedszkola w Bojanowie. Wartość tego etapu  inwestycji wyniosła 544.703,56 zł przy dofinansowaniu  270.927,78 zł w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Wartość całkowita projektu wyniosła 1.125.173,16 zł, dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych to 534.275,88 zł.
5)    22 sierpnia zostało wszczęte  postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  w Stanach . Wpłynęły 4 oferty, najkorzystniejsza opiewa na kwotę 979.999,94 zł brutto. Zadanie realizowane w ramach  programu Narodowego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej – wartość dofinansowania wynosi 60%.. Oprócz samego obiektu PSZOK w ramach projektu w odrębnej procedurze przetargowej zostanie zakupione wyposażenie tj. ciągnik, wózek paletowy i waga. Termin realizacji zadania to koniec lipca 2015 roku.
6)    W sierpniu przeprowadzona została procedura przetargowa na remont i modernizację dróg gminnych:
a)    drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przyszów Staw dł. 375 m
b)    drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przyszów Łapówka dł. 780 m
c)    drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stany – Borek dl. 500 m,
d)    drogi gminnej Przyszów Ruda Osiedle II w miejscowości Przyszów Ruda w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych – gmina otrzymała promesę na kwotę
70 tys. zł.
e)    drogi gminnej Przyszów Ruda dł. 493 m
f)    remont zjazdów publicznych do remiz OSP w miejscowości Laski i Przyszów Zapuście. Wpłynęło 5 ofert, a najkorzystniejsza firmy INŻDRÓG ze Stalowej Woli opiewa na kwotę 406.430,36 zł brutto.
7)    Postępują prace przy budowie oraz modernizacji Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie w związku z oszczędnościami po przetargu na roboty budowlane, po uzgodnieniach  w instytucji zarządzającej programem Infrastruktury Biblioteka + zostanie zlecone opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej oraz dodatkowego parkingu przy budynku biblioteki. Realizacja tego dodatkowego zadania pozwoli wykorzystać całość ponad 1,1 mln zł przyznanej dotacji. Termon zakończenia realizacji zadania to sierpień 2015 roku.
8)    Trwają prace przy budowie sali sportowej w Przyszowie. We wrześniu wykonane zostanie pokrycie sali i kolejny etap prac wewnątrz obiektu. Przewidziany na ten rok przerób finansowy to 847.262,00 zł., w tym dofinansowanie Ministerstwa Sportu
i Turystyki – 504.968 zł. Termin zakończenia zadania to czerwiec 2015 roku.
9)    Pozytywnie rozpatrzono wnioski złożone do PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. Są to projekty: dostosowania obiektu SPZOZ dla potrzeb osób niepełnosprawnych (przebudowa parteru i wejścia do budynku) oraz zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota dofinansowania to: 
- przebudowa SPZOZ – 64.732,24 zł,
-  zakup samochodu – 75.000,00 zł.
Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 12 czerwca 2014 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2014 roku po zmianach wynoszą 25.060.646,00 zł a wydatki 28.238.895,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 – głosach – za, 3 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę  Nr XXVIII/255/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  Bojanów na 2014 rok wraz z autopoprawką. Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 934.389,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dochody uzyskane z tytułu sprzedaży działek mienia gminnego, dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, wpłata za dożywianie, wpływy z tytułu podatków od nieruchomości, od spadków i darowizn oraz dochodowego od osób prawnych, zmiana klasyfikacji środków pozyskanych  na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Przyszów Zapuście,  dochody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych na przeprowadzenie kursów, zwrot funduszu alimentacyjnego, dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych, dotacja na realizację zadania Magia Edukacji realizowanego przez  Zespół Szkół w Stanach, wpływy otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska, zmiana klasyfikacji środków pozyskanych na realizację zadania pn.”Budowa łowiska wędkarskiego w Parku Podworskim w Stanach”. Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 846.611,00 zł. Zmniejszenia te wynikają ze zmiany klasyfikacji środków przeznaczonych na realizacje zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Przyszów Zapuście”, zmniejszenia dotacji na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej  budynków użyteczności publicznej  na terenie Gminy Bojanów”, w tym: budynek Ośrodka Zdrowia, Przedszkola Gminnego w Bojanowie, Domu Kultury w Maziarni i Gwoźdźcu, zmniejszenia dotacji na budowę targowiska stałego w Bojanowie. W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniach wydatków o kwotę 1.218.953,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na: wykonanie zjazdów do remizy OSP Laski i świetlicy w miejscowości Przyszów Ruda, remont dróg gminnych Przyszów Ruda, Stany – Borek, usługi geodezyjne, renowacja pomnika z okresu I Wojny Światowej na cmentarzu w Przyszowie Rudzie , opracowanie książki kucharskiej oraz publikacji promującej walory przyrodnicze Puszczy Sandomierskiej, zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, dotacja dla OSP Przyszów Zapuście na remont instalacji c. o. , remont łazienek w Zespole Szkół w Stanach, zmiana klasyfikacji środków na budowę hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Przyszów Zapuście, wydatki związane z realizacją zadania pn. „Budowa Gminnego Punktu  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Stany”, udzielenie dotacji dla GBP w Bojanowie na zadania inwestycyjne Skarbnik Gminy omówiła również zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 1.131.175,00 zł. Powyższe zmiany wiążą się ze zmianą klasyfikacji środków przeznaczonych na  realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w miejscowości Przyszów Zapuście, zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na budowę łowiska wędkarskiego w Stanach i budowę targowiska stałego w Bojanowie, zmniejszeniem wydatków na realizację zadania  pn. „Poprawa efektywności energetycznej  budynków użyteczności publicznej  na terenie Gminy Bojanów”, zmniejszeniem wydatków na realizację zadania budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w Bojanowie w związku z przeniesieniem wykonania tej inwestycji na rok 2015. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bojanów na 2014 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę nr XXVIII/256/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Bojanów na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że w ramach udzielonej dotacji na cmentarnictwo wojenne w Przyszowie Rudzie zostanie wykonany nowy monument  z bloków granitowych. W tym punkcie obrad Wójt Gminy nawiązał do koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Przyszów, Maziarnia i Pietropole. Następnie Wójt Gminy podjął temat wyborów sołtysów w przyszłej kadencji na terenie gminy. Po przeprowadzonych konsultacjach mieszkańcy na zebraniach wiejskich w 3 sołectwach opowiedzieli się za wyborem sołtysów wg nowych zasad, natomiast w 10 sołectwach zasugerowali pozostać przy dotychczasowym trybie wyborów Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń poinformował o złożonym piśmie przez Pana Alfreda Rzegockiego w sprawie zmiany nazwy ulic w Przyszowie Rudzie. Przewodniczący Rady poprosił o wypracowanie stanowiska w tej sprawie. Radny – Pan Edward Sulich nawiązał do zmiany oznakowania przy zajezdni w Stanach. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że wystosowano w tej sprawie pismo do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXVIII sesji Rady Gminy.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: E. Pakuła

 


                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                             Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-12-30
Udostępniający: 2014-12-30
Liczba odwiedzin: 405