Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXVII/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 12 czerwca 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


PROTOKÓŁ Nr XXVII/2014

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 12 czerwca 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.


Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 16 kwietnia 2014  roku.
4.    Informacja o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Bojanów.
5.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2013 rok.
6.    Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2013 r.:
a)    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b)    Środowiskowego Domu Samopomocy,
c)    Gminnego Ośrodka Kultury,
d)    Gminnej Biblioteki Publicznej,
e)    Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
f)    Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,
g)    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy:
a)    sprawozdanie finansowe,
b)    sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,
c)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy,
d)    informacja o stanie mienia gminy,
e)    opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy,
f)    dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,
g)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu  wykonania budżetu gminy,
h)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o  przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok,
i)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,
b)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,
c)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok,
d)    w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.:”Magia Edukacji” w ramach priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
e)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,
f)    udzielenia pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego,
g)    zakazu kąpieli w łowisku wędkarskim w miejscowości Stany.
9    Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
10. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad sesji.
       
                                           
Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał:

  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego,
  • w sprawie zakazu kąpieli w łowisku wędkarskim w miejscowości Stany.

Rada Gminy przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie porządek obrad sesji.
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.


Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 16 kwietnia 2014 roku. Wójt Gminy odniósł się do podejmowanych działań w następującym zakresie:
1.    Problematyki infrastruktury drogowej (Dobiega końca remont dróg gminnych w miejscowości Stany i Bojanów. Remontem objęte są drogi Bojanów ul. Podleśna  i Ługowa oraz Stany ul. Kopanina, Strażacka, Smugowa, Dąbalska i Zamknięta. Łączna długość odcinków wynosi 3,1 km. Dofinansowanie z Ministerstwa Administracji  i Cyfryzacji  na remont ul. Kopanina wynosi 137 tys. zł. Udział POL – AQY w ramach zawartego porozumienia dotyczącego usunięcia usterek w ramach gwarancji po wykonanej kanalizacji to kwota prawie 94 tys. zł. W ramach zamówienia uzupełniającego  przy zastosowaniu cen jednostkowych z oferty przetargowej wykonawca robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów wykona dodatkowe odcinki na łączną długość 455 m na następujących ulicach: Bojanów – ul. Ługowa 47 m, Stany – ul. Kopanina, Smugowa, Dąbalska, Parkowa – 408 m),
2.    Przyznanego dofinansowania z Zarządu Województwa Podkarpackiego  na realizację zadań z zakresu modernizacji dróg poscaleniowych oraz modernizacji dróg rolniczych  (W ramach  dofinansowania w kwocie 200 tys. zł zostaną zmodernizowane drogi poscaleniowe w miejscowości Przyszów Łapówka oraz w miejscowości Przyszów Staw o długości 1,5 km. W ramach przyznanych środków w kwocie 50 tys. zł zostanie zmodernizowana droga rolnicza w miejscowości Stany, ul. Borek o długości 500 m).  W tym punkcie obrad Wójt Gminy wspomniał o planowanym remoncie drogi gminnej w miejscowości Przyszów Ruda na odcinku około 400 m. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach środków własnych) ,
3.  Budowy parkingu przy cmentarzu oraz zabytkowym kościele w Stanach i zajezdni do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów wraz z budową zjazdów z drogi wojewódzkiej oraz na drogę gminną ( Termin zakończenia robót planowany jest na 30 czerwca br. Koszt zadania opiewa na kwotę 256.795,86 zł. Wykonawcą zadania jest firma Paweł Lach Szyperki),
4.  Dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP z terenu gminy (Została przyznana dotacja w kwocie 15.000 zł. Całkowity koszt zadania to 20.000 zł),
5. Budowy targowiska stałego w Bojanowie (Planowany termin zakończenia zadania – 31 lipca br.),
6. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Zakończyły się prace termomodernizacyjne na budynkach domu kultury w Gwoźdźcu i Maziarni. W budynku domu kultury w Gwoźdźcu trwają jeszcze prace wewnątrz obiektu realizowane wspólnie przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną.
Dobiegają końca prace termomodernizacyjne na budynku Ośrodka Zdrowia w Bojanowie. Pozostały jeszcze do wykonania: elewacja fundamentów/cokołu na budynku. Pozostałe prace termomodernizacyjne zostaną wykonane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej po uzyskaniu dofinansowania z PFRON na dostosowanie tego obiektu do potrzeb osób  niepełnosprawnych. W najbliższych dniach rozpocznie się termomodernizacja budynku przedszkola w Bojanowie i potrwa do połowy sierpnia.
W ramach prac oprócz docieplenia zostanie przebudowana konstrukcja więźby dachowej),
7.    Ogłoszonego przetargu na usługę doradztwa podatkowego w przedmiocie odzyskania podatku VAT (Planowany zwrot podatku szacowany jest na około 1 mln zł. Wybrany w przetargu wykonawca dokona szczegółowej analizy w oparciu o dokumenty finansowe, na podstawie których sporządzi raport a następnie przystąpi do fazy wdrożeniowej  w celu faktycznego odzyskania podatku VAT),
8.    Przygotowywania procedury przetargowej  na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Przyszów, Maziarnia i Pietropole.

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności wójta i nie podjęła dyskusji
w tym zakresie.

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 16 kwietnia 2014 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4
Rada Gminy zapoznała się z  informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bojanów za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. przedłożoną przez Kierownika Posterunku Policji w Bojanowie.Następnie Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu stalowowolskiego za 2013 rok przedłożoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Powyższe informacje zostały przesłane radnym wraz z materiałami na sesję rady gminy. Analizując stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej rada gminy nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag przedłożone informacje.
Informacje te stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 5
W tym punkcie obrad rada gminy dokonała analizy sprawozdania  z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2013 rok.

Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie.
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego
w Gminie Bojanów za 2013 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6a
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odnosząc się do sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy poinformował, że sprawozdania w formie pisemnej zostały przedłożone radnym wraz z pozostałymi materiałami na sesję rady gminy. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy sprawozdania należy przedstawić na sesji, czy tez radni po wcześniejszym zapoznaniu się z ich treścią będą kierować ewentualne zapytania w tym zakresie. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby, aby sprawozdania były przedstawiane na sesji rady gminy, ponieważ wcześniej zapoznali się z treścią sprawozdań przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag. powyższe sprawozdanie.
Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6b
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie zostało przyjęte przez radę gminy bez uwag i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6c
Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  w Bojanowie nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.  6d
Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie  i nie podjęła dyskusji w tym zakresie. Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6e
Rozpatrując sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie rada gminy nie podjęła dyskusji w tym zakresie  i przyjęła bez uwag to sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności GZEAS-u stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6f
Rada Gminy analizując sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag przedłożone sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6g
Rada Gminy przyjęła bez uwag informację z działalności merytorycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

W tym punkcie obrad radny Pan Damian Zakrzewski skierował zapytanie do Przewodniczącego Rady Gminy - dlaczego sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych gminy nie zostały poddane pod głosowanie?
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że skoro rada gminy przyjęła poszczególne sprawozdania bez uwag, to nie ma potrzeby głosowania nad tymi sprawozdaniami.
Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał, dlaczego na sali obrad nie ma kierowników jednostek organizacyjnych gminy przedkładających sprawozdania?
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zaznaczył, że sprawozdania zostały opracowane szczegółowo ale jeżeli pojawią się niejasności to kierownicy danych jednostek zostaną poproszeni  na obrady sesji i udzielą stosownych wyjaśnień.

Ad. 7a
Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że wójt stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazał Radzie Gminy sprawozdanie finansowe obejmujące:
1.    bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.
2.    łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
3.    łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
4.    łączne zestawienie  zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z  zestawień zmian samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.
W bilansie z wykonania budżetu środki pieniężne na początku roku wynosiły  774.049,91 zł
a na koniec roku 3.650.129,82 zł, w tym subwencja oświatowa  na rok 2014 w kwocie 469.990,00 zł.
W łącznym bilansie jednostek budżetowych tj. Urząd Gminy, ŚDS, GOPS, GZEAS oraz GZUK aktywa na początku roku wynosiły 75.556.401,04 zł, a na koniec roku
76.523.845,20 zł.
Łączny bilans zamknął się zyskiem w kwocie 7.290.138,73 zł.
Wartość inwestycji na początku roku wynosiła 1.331.970,00 zł a na koniec roku wzrosła do kwoty 1.541.622,70 zł.
Należności krótkoterminowe wzrosły z kwoty 886.348,17 zł do kwoty 1.570.360,30 zł.
Natomiast zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne na początku roku wynosiły 1.020.692,91 zł, a na koniec roku 1.023.449,65 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe – 1.023.449,65 zł.
Ustalony wynik finansowy w kwocie 7.290.138,73 zł jest zgodny z wykazanymi kosztami i przychodami w sprawozdaniu „Rachunek zysków i strat”, a kwota funduszu  jednostek 74.792.014,42 zł jest zgodna ze sprawozdaniem  „zestawienie zmian funduszu jednostki”.

Ad. 7b
Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że w dniu 28 marca br. wójt  zgodnie z dyspozycja art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Bojanów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy. W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy –Pani Janina Lesiczka omówiła wykonanie budżetu za ubiegły rok.  Planowane dochody na rok 2013 wynosiły 24.369.534,00 zł a wykonane zostały w wysokości 24.124.153,55 zł, co stanowi 98,99 % planu.
Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.910.52400 zł zostały wykonane w kwocie 2.656.047,42 zł.  Z uwagi na procedury instytucji zarządzających programami związanymi z rozliczeniem końcowym projektów do budżetu gminy nie wpłynęła pomoc na złożone wnioski z zakresu realizacji małych projektów w ramach  PROW w kwocie 169.864,00 zł. W/w wymieniona kwota dotyczyła realizacji następujących zadań: remont alei głównej w zabytkowym Parku Podworskim w Bojanowie, budowa wiat przystankowych w miejscowościach Laski, Przyszów Staw, budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego w Stanach ul. Szkolna. Natomiast planowane wydatki wynosiły 25.578.972,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 21.487.490,03 zł, co stanowi 84 % planu. W 2013 roku planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek wynosiły 2.126.653,00 zł. Faktyczne wykonanie budżetu za 2013 rok zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 2.636.663,52 zł. Rozchody wynosiły 2.126.653,00 zł.  Zadłużenie na 31 grudnia 2013 r. wynosiło 7.620.329,00 zł. Łączna kwota długu stanowi 31,59 % wykonanych dochodów i spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Udzielone dotacje w 2013 roku z budżetu gminy po przeanalizowaniu były celowe. Natomiast otrzymane dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w 100 %. Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 r. wynosiły 6.132.022,00 zł a wykonane zostały w kwocie 2.908.051,46 zł, co stanowi 47,42 % założonego planu. Wydatki majątkowe nie zostały wykonane w całości z uwagi na przesunięcie płatności faktury końcowej w kwocie 2.975.217,00 zł  na 2014 rok za realizację zadania pn. „Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda”. W związku z wystąpieniem  usterek na wybudowanej stacji komisja odstąpiła od odbioru zadania. Wyznaczony został nowy termin uwzględniający czas niezbędny na usunięcie usterek oraz przeprowadzenie rozruchu technologicznego warunkujący odbiór i przekazanie do eksploatacji obiektu budowlanego do końca I kwartału 2014 r.
   
Ad. 7c
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła uchwałę Nr XV/90/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 10 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

Ad. 7d
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła informację o stanie mienia gminy  na dzień 31 grudnia 2013 roku. Rada Gminy rozpatrując informację o stanie mienia gminy pozytywnie odniosła się do szczegółowego i  wyczerpującego charakteru informacji. W zestawieniu mienia komunalnego gminy zostały wykazane grunty, nieruchomości, budowle, ruchomości oraz zmiany jakie zaszły w ciągu roku. Szczegółowość mienia odpowiada wymogom art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Ad. 7e
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Jan Kudłacik przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7f
Rada Gminy po wysłuchaniu informacji w sprawie wykonania budżetu gminy oraz po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok i ich przeanalizowaniu nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy  w wyniku głosowania przy: 13  głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących  podjęła uchwałę Nr XXVII/246/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7g
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Jan Kudłacik  poinformował  o pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2013 rok  i przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta za 2013 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7h
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XV/140/2014 z dnia 4 czerwca 2014 roku w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy w tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Ad. 7i
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Rada Gminy w wyniku jawnego głosowania  przy: 13 glosach – za, 2 głosach - przeciw podjęła uchwałę Nr XXVII/247/2014 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym momencie obrad Przewodniczący Rady Gminy na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady – Pan Emil Bieleń wznowił obrady sesji.

Ad. 8a
W tym punkcie obrad udział w sesji wzięło 14-tu radnych (nieobecny radny Pan Damian Zakrzewski). Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XXVII/248/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8b
W tym momencie na salę obrad powrócił radny Pan Damian Zakrzewski i udział w sesji wzięło 15-tu radnych. Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2014 roku po zmianach wynoszą 24.782.362,00 zł a wydatki 27.960.611,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XXVII/249/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8c
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy  Bojanów na 2014 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 621.131,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dotacja celowa na modernizację dróg poscaleniowych oraz dróg rolniczych, refundacja środków za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Przyszowie Rudzie, zwrot akcyzy za gaz, refundacja kosztów poniesionych na remont dróg gminnych na odcinkach po wykonanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów i Stany, dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP z terenu gminy,  refundacja kosztów za realizację zadań - wykonanie podświetlanych stojaków ekspozycyjnych na deptaku w Bojanowie oraz wykonanie wiaty przystankowo turystycznej w miejscowości Stany, dochody uzyskane z tytułu sprzedaży działek mienia gminnego. Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 73.700,00 zł. Dalej Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniach wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 827.684,00zł. Na powyższa kwotę składają się: wydatki związane z remontem dróg rolniczych oraz dróg poscaleniowych, wykonanie sieci wodociągowej Przyszów Kliny, wydanie albumu promującego walory przyrodnicze Puszczy Sandomierskiej na terenie Gminy Bojanów, termomodernizacja remizy OSP w Przyszowie Burdzach i Korabinie, udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na zakup urządzenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz pomocy z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego pn. ”Kompleksowe usprawnienie pacjentów w stacjonarnej opiece długoterminowej”, termomodernizacja przedszkola w Bojanowie, dotacja na termomodernizację i przebudowę Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie, wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej – boczna ul. Kopaniny w Stanach, zatrudnienie asystenta rodziny, zatrudnienie osób w ramach prac społeczno - użytecznych. Skarbnik Gminy omówiła również zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 280.253,00 zł.00 zł. W dyskusji nad zmianami w budżecie radny – Pan Damian Zakrzewski skierował zapytanie w sprawie przeznaczenia kwoty 55 tys. zł na promocję gminy. Zaznaczył, że wnioskuje o wymianę podłóg w  Domu Kultury w Gwoźdźcu i brakuje środków na ten cel a znalazły się środki na publikację.  Uważa, że w pierwszej kolejności powinny być wydane środki na zadania oczekujące przez mieszkańców. Zastępca Wójta Gminy – Pani Zofia Kruk wyjaśniła, że w ramach działania Lokalnej Grupy Rybackiej pojawiła się możliwość ubiegania się o pomoc finansową na wydanie albumu promującego walory przyrodnicze gminy, więc złożono wniosek o dofinansowanie tego projektu. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że złożony wniosek przeszedł weryfikację pozytywnie i należy zabezpieczyć środki własne, aby rozpocząć prace nad albumem a później nastąpi refundacja kosztów tego zadania. Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał jakich efektów spodziewa się gmina poprzez promocję tej publikacji. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, że dzięki publikacji osoby spoza gminy poznają historię i walory naszej gminy. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bojanów na 2014 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 1 głosie – przeciw i 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę nr XXVII/250/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Bojanów na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8d
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn:. „Magia  Edukacji” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizatorem projektu „Magia Edukacji” jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń  poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały.  Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/251/2014 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn:. „Magia  Edukacji” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8e
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/252/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8f
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego. Rada  Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVII/253/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2014 Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8g
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zakazu kąpieli w łowisku wędkarskim w miejscowości Stany. W dyskusji nad projektem uchwały radny – Pan Edward Sulich zasugerował uwzględnić również zakaz spaceru po tym zbiorniku w okresie zimowym. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że podstawowym celem uchwały jest zapewnienie ochrony życia i zdrowia mieszkańców. Nastąpiła potrzeba podjęcia uchwały  z uwagi na kąpiel w tym łowisku.  Po oddaniu łowiska wędkarskiego  do użytku wszelkie sprawy zostaną uregulowane w regulaminie korzystania z  łowiska.  Przewodniczący |Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXVII/254/2014 w sprawie zakazu kąpieli w łowisku wędkarskim w miejscowości Stany. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie podziału Powiatu Stalowowolskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w celu zaopiniowania jej treści przez Radę Gminy. Rada Gminy pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Ad. 10.
Radny – Pan Michał Kotwica nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi Wójta w sprawie planowanego remontu drogi w Przyszowie Rudzie na odcinku 400 m i wyraził pogląd, że jest to za mało. Wskazał na brak zainteresowania budową chodnika i parkingu obok świetlicy wiejskiej. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wspomniał, że w ubiegłym roku wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej na ul. Jaśminowej, wykonano sieć wodociągową oraz wybudowano stację uzdatniania wody. W najbliższym czasie rozpoczną się prace przy budowie chodnika. Zdaniem wójta wyrażanie poglądów, że w sołectwie Ruda nic się nie robi jest  niezasadne. W dalszym toku obrad radny – Pan Jerzy Bajek  zasygnalizował sprawę nieprzejezdnej drogi Gwoździec – Korabina z uwagi na uszkodzony przepust między lasami. Następnie radny – Pan Edward Sulich podjął temat dokumentacji na przebudowę mostu na rzece Łęg w Bojanowie oraz niszczenia przez kierowców bramownic ustawionych na moście.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w nawiązaniu do wypowiedzi radnego podkreślił, że jest odpowiedzialny za zadania gminy, natomiast most jest w przedmiocie działań Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Radny Pan Damian Zakrzewski skierował zapytanie w sprawie wypadku z udziałem samochodu służbowego, którym są dowożone dzieci do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Nadmienił również, że są monity od rodziców, iż kierowca jeździ zbyt szybko. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że pojazd uczestniczył  w kolizji, a nie w wypadku. Kierowca  tut. urzędu nie był sprawcą zaistniałego zdarzenia.

Ad. 11
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXVII sesji Rady Gminy.
 
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: E. Pakuła

                                                                              

                        Przewodniczący Rady

                                                                                                             Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-12-30
Udostępniający: 2014-12-30
Liczba odwiedzin: 373