PROTOKÓŁ Nr XXVI/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXVI/2014
z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 16 kwietnia 2014 roku w sali posiedzeń  Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 14-tu radnych  na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto udział w sesji wzięły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 20 marca 2014 roku.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów,
b)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bojanów ul. Szkolna,
c)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisów Las,
d)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Kąty,
e)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda ul. Łęgowa,
f)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy I,
g)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy II,
h)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Przyłęg,
i)    przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Przyszów Ruda Przy Nowym Osiedlu,
j)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Nieroda,
k)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Wyrobisko,
l)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze I,
m)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze II,
n)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze III,
o)    ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bojanów,
p)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,
r)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok,
s)    zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2014 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów,
t)    określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bojanów, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
5.    Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej.
6.    Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Bojanów, udostępnianych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad ww. projektu uchwały. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres od  ostatniej sesji, która miała miejsce 20 marca 2014 roku. Wójt Gminy odniósł się do podejmowanych działań w następującym zakresie:

  • problematyki infrastruktury drogowej (w ramach procedury przetargowej wybrany został wykonawca zadania pn. Remont dróg gminnych w miejscowościach Stany i Bojanów na odcinkach: ul. Kopanina w miejscowości Stany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, ul. Podleśna, Ługowa w miejscowości Bojanów oraz  ul. Strażacka, Zamknięta, Smugowa i Dąbalska w miejscowości Stany – dotyczy  odcinków po wykonanej kanalizacji sanitarnej. Zamówienie zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. z Żołyni za kwotę  528.997,58 zł brutto. Zadanie zostanie wykonane w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy),
  • udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego na potrzeby Gminnej Biblioteki w Bojanowie z Wydzielonym Oddziałem dla dzieci ( W dniu 10 kwietnia 2014 roku miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na roboty budowlane dotyczące modernizacji i rozbudowy Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego  na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. Wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejsza cenowo to oferta firmy STALBUD Kazimierz Młynarski ze Stalowej Woli. Termin realizacji zadania  - 30.04.2015 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”. W ramach projektu w IV kwartale tego roku zostanie jeszcze ogłoszony przetarg na wyposażenie biblioteki tj. meble biblioteczne, sprzęt komputerowy. Realizacja projektu potrwa do 31.08.2015 roku),
  • udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. Budowa zjazdu publicznego do obsługi komunikacji zbiorowej zatrzymujących się autobusów z drogi wojewódzkiej nr  872 w miejscowości Stany oraz Przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym wraz z przebudową zjazdów publicznych z drogi powiatowej (ul. Grębowska) i z drogi gminnej (ul. Strażacka)  w miejscowości Stany (W dniu 14 kwietnia br. miało miejsce otwarcie ofert na realizację tego zadania. Wpłynęły 4 oferty Najkorzystniejsza cenowo to oferta Pawła Lach ze Szyperek opiewająca na kwotę  256.795,86 zł brutto),
  • podpisania umowy na budowę gminnego targowiska z Krzysztofem Piela prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwa Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „FERAMENTA” na kwotę 518.540, 60 zł. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane 10 kwietnia i deklaruje realizację inwestycji w terminie wcześniejszym niż zakładany tj.  31.07.2014 r.),
  • oddania do użytkowania gminnej stacji uzdatniania wody w miejscowości Przyszów Ruda (Przeprowadzone badania uzdatniania wody potwierdziły jej przydatność do spożycia oraz dobrą jakość. Od połowy kwietnia woda z gminnego ujęcia jest dostarczana naszym mieszkańcom),
  • pozytywnego zweryfikowania wniosku pn. „Bojanowskie Kluby Integracji Międzypokoleniowej” (W ramach projektu zostaną zorganizowane Kluby Seniora, które będą funkcjonowały w budynku po byłej Szkole Podstawowej w Maziarni oraz Świetlicy Wiejskiej w Przyszowie Rudzie. Realizatorem projektu będzie Stowarzyszenie Młodzieży Kreatywni w Działaniu).


W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do problemu mostu na rzece Łęg w Bojanowie i poinformował, że na sesję zaproszono Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pana Adama Maternię oraz Posła na Sejm RP Pana Zbigniewa Chmielowca, którzy udzielą informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz infrastruktury mostowej w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Bojanów.
Rada Gminy przyjęła do wiadomości informacje z działalności Wójta i nie podjęła dyskusji
w tym zakresie.

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 20 marca 2014 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poprosił o wyjaśnienie problematyki w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że mieszkańcy wnioskują o stosowne zmiany przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego. Podjęcie uchwał zmieni między innymi przeznaczenie gruntów leśnych na cele  nieleśne.  Wójt wskazał Panią Agnieszkę Szczęch – Kierownika Referatu  Inwestycji i Mienia Gminy jako osobę merytorycznie odpowiedzialną za tą kwestie. Pani Agnieszka Szczęch wyjaśniła, że podjęcie uchwał jest wynikiem całorocznych prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów, między innymi prowadzonych konsultacji z urbanistą - architektem. Projekty uchwał w sprawie przystąpienia do planu  odnoszą się  do terenów oznaczonych w ewidencji gruntów jako tereny leśne. W roku ubiegłym zostało zlecone opracowanie ekofizjograficzne, którego celem jest:
•    rozpoznanie i charakterystyka stanu środowiska,
•    diagnoza stanu środowiska
•    określenie przyrodniczych predyspozycji obszaru (w szczególności  na wskazanie obszarów, które powinny pełnić przede wszystkim funkcje przyrodnicze)
•    ocena przydatności środowiska,
•    wnioski z analiz, prognoz i ocen.
Opracowanie wskazało na brak możliwości zagospodarowania terenu  Cisiny w Przyszowie Rudzie, ponieważ uwzględnienie na tym obszarze zabudowy mieszkaniowej przyniesie znaczące zmiany w środowisku z uwagi na zbyt duży wpływ na siedlisko ptaków i zbyt bliskie sąsiedztwo Łęgu. Plan w Przyszowie Kołodziejach został wyłączony z uwagi na jego możliwość zagospodarowania  na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Plan w Stanach stał się zbędny ze względu  na możliwość zagospodarowania terenu pod parking przy pomocy specustawy o drogach, ponieważ teren oznaczony w ewidencji gruntów jako las, stanowi w rzeczywistości dojazd do trzech domów. Pani  Agnieszka Szczęch wspomniała, że ostatnie interpretacje Wojewody Podkarpackiego wskazują na konieczność określenia konkretnych nazw planów i stąd odrębne projekty uchwał do każdego planu, wraz z nadaniem nazw. Następnie omówiła propozycje planu zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych miejscowościach i zawnioskowała o przychylenie się Rady Gminy do podjęcia tych uchwał. W dalszym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie  projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojanów. Radny Pan Edward Sulich zwrócił uwagę, że mapy stanowiące załączniki do uchwały w kolorze czarnym są nieczytelne. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że studium określa kierunki planu zagospodarowania przestrzennego gminy i nieczytelność wynika z konieczności przedstawienia mapy w załączonej skali, natomiast obszary dla których będzie zmieniane studium są na kolejnych załącznikach przedstawione czytelnie i szczegółowo. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XXVI/227/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bojanów ul. Szkolna. Radny – Pan Damian Zakrzewski poprosił o wskazanie właściciela działki i zapytał dlaczego ta działka została objęta planem a nie inna. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż planem została objęta działka, której właścicielem jest firma Pro Ars, natomiast inne działki nie wymagały takiego opracowania. Dalej radny Pan Damian Zakrzewski zapytał czy podano do wiadomości ogłoszenie  o opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego gminy i na jakim formularzu składa się wnioski do planu. W nawiązaniu do zapytania radnego Pani Agnieszka Szczęch wyjaśniła, że właściciele gruntu  chcący dokonać zmiany przeznaczenia gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego gminy składają wnioski w dowolnym czasie bez określonego wzoru. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnienia w kwestii zawiadomienia mieszkańców o przystąpieniu do sporządzenia planu, co ma miejsce na dzisiejszej sesji.
Dopiero po podjęciu stosownej uchwały Wójt w sposób zwyczajowo przyjęty zawiadamia mieszkańców  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dalej radny Pan Damian Zakrzewski zapytał, czy inne wnioski zostaną uwzględnione w tym planie? Wójt Gminy wyjaśnił, że następne wnioski mogą być rozpatrywane przy sporządzaniu kolejnego planu zagospodarowania przestrzennego.  Następnie radny Pan Edward Sulich zapytał o kolejny nabór wniosków do planu i czy będzie możliwość składania wniosków w formie informacji. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podkreślił, że właściciele gruntu chcący dokonać zmiany przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego składają wnioski  w dowolnym czasie i nie ma określonego terminu na składanie wniosków w tym przedmiocie. Natomiast sama procedura uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego  jest poddana wymogom przewidzianym ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W dalszym toku obrad radny Sulich zapytał o zmianę przeznaczenie działek rolnych w planie zagospodarowania. Wójt Gminy wyjaśnił, że działki rolne są możliwe do przekształcenia decyzją  o ustaleniu warunków zabudowy. Następnie radny Pan Damian Zakrzewski zapytał o koszt sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że koszt sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenie miejscowego planu wyniesie około 80 tys. zł.  Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/228/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bojanów ul. Szkolna. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisów Las. Radny – Pan Damian Zakrzewski poprosił o wskazywanie właścicieli działek objętych planem zagospodarowania. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/229/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisów Las. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przyszów Katy. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień odnośnie własności działek objętych tym planem. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/230/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Przyszów Katy. Uchwała stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ad. 4e
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda ul. Łęgowa. Wójt Gminy udzielił wyjaśnień odnośnie właścicieli nieruchomości objętych planem. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/231/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda ul. Łęgowa. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy I. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień odnośnie własności nieruchomości objętych planem. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwalę Nr XXVI/232/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy I. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy II. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień odnośnie właścicieli nieruchomości objętych planem. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XXVI/233/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy II. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Przyłęg. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień w kwestii własności  nieruchomości objętych planem.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/234/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Przyłęg. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Przy Nowym Osiedlu. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień odnośnie własności działek objętych planem. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/235/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Przy Nowym Osiedlu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4j
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Nieroda. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień w kwestii własności działek objętych planem. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach –za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXVI/236/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Nieroda. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4k
Przewodniczący Rady Gminy Bojanów – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Wyrobisko. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił kwestie własności nieruchomości objętych planem. 
Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/237/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Wyrobisko. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4l
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze I. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień w kwestii własności działek objętych planem. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/238/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze I. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4m
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze II. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin oraz sołtys Pan Wiesław Bałka udzielili wyjaśnień  w zakresie własności  nieruchomości objętych planem. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/239/2014 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze II. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4n
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze III. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił kwestię własności nieruchomości objętych planem. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXVI/240/2014  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze III. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4o
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował o wnioskach, jakie wpłynęły do Rady Gminy o zwiększenie punktów sprzedaży napojów alkoholowych z  przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży. Powyższe wnioski zostały złożone przez Panią Ilonę Wyka i Pana Wiesława Bednarza. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że proponuje zachować taką samą ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych a jedynie dokonać przesunięć w ramach istniejących punków w następujący sposób:
•    z 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia  w miejscu sprzedaży ustalić 10 punktów,
•    z 20 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ustalić  25 punktów.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,55 alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/241/2014 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,55 alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym momencie obrad przybyli zaproszeni na sesję Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie Pan Adam Maternia oraz Poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Chmielowiec. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przywitał zaproszonych gości i poprosił o przedstawienie problematyki dróg wojewódzkich oraz infrastruktury mostowej w ciągu dróg wojewódzkich na terenie Gminy Bojanów. Wójt wspomniał, że w ostatnim czasie występuje szereg utrudnień na moście na rzece Łęg w Bojanowie, z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Nadmienił, że samorząd gminny jest zainteresowany budową nowego mostu oraz wyasygnowaniem środków na realizację tego przedsięwzięcia przez Sejmik Województwa Podkarpackiego. To spotkanie ma na celu przybliżenie informacji dotyczącej stanu zaawansowania prac w zakresie dokumentacji projektowej na to zadanie. Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zabierając głos podziękował za zaproszenie na sesję i możliwość przedstawienia informacji na temat dróg wojewódzkich i infrastruktury mostowej w ciągu tych dróg.  Podkreślił, że zostanie przebudowanych około 26% dróg wojewódzkich w ramach programów operacyjnych, które są w różnym stanie technicznym. Jeżeli chodzi o obiekty mostowe to  przeprowadzane są ekspertyzy tych mostów z których wynikają konieczne do realizacji  zalecenia. Podkreślił, że Wójt Gminy niejednokrotnie sygnalizował  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich stan techniczny mostu na rzece Łęg w Bojanowie i dlatego też zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę  tego mostu. W pierwszym przetargu cena przewyższała możliwości finansowe dlatego też udzielono kolejnego zamówienia publicznego  w którym wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie projektu technicznego tego mostu. Dyrektor wspomniał, że Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin kategorycznie postawił sprawę, że musi być most tymczasowy i taką koncepcję uwzględniono. Te utrudnienia związane z budową mostu będą zniwelowane przez most tymczasowy. Na prośbę Wójta złożony został wniosek  z rygorem natychmiastowej wykonalności przebudowy tego obiektu. Filary mostu odchodzą od pionu i to powoduje niebezpieczne zjawisko. Z uwagi na zły stan techniczny mostu wprowadzono kolejne ograniczenia poprzez ustawienie bramownicy w sposób trwały bez możliwości przejazdu pojazdów przekraczających ograniczane wymiary. Objazd dla pojazdów o ciężarze 20 ton będzie odbywał się po drogach powiatowych Stany – Maziarnia oraz Załęże – Korabina. Dyrektor nadmienił, że gdyby sprawy dokumentacji udało się załatwić w terminie to w  przyszłym roku możliwe byłoby rozpoczęcie budowy tego obiektu pod warunkiem, że  w budżecie  województwa  na 2015 rok zostaną zaplanowane środki na ten cel. Następnie Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich zasygnalizował, że kształtuje się lista dróg wojewódzkich przewidzianych do budowy i Sejmik Województwa Podkarpackiego  zatwierdzi wykaz dróg do realizacji. Obecnie czekamy, czy drogi na terenie gminy Bojanów zostaną uwzględnione na tej liście i wejdą do realizacji. W dyskusji nad infrastrukturą drogową głos zabrał sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica. Nawiązał do potrzeby budowy chodnika na odcinku około 400 mb przy drodze wojewódzkiej Nisko -  Majdan Królewski i poprosił o uwzględnienie tego zadania w planach Zarządu Dróg Wojewódzkich. Pan Adam Maternia - Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wyjaśnił, że jeżeli droga wchodzi do realizacji w ramach programu to budowa chodników zostaje uwzględniona w tym zadaniu. Druga możliwość to gmina wykonuje projekt techniczny chodnika i podpisuje umowę z Zarządem Sejmiku Województwa o wspólnym finansowaniu tej inwestycji. Następnie sołtys sołectwa Ruda Pan Stanisław Adamus zasygnalizował sprawę organizacji ruchu w Przyszowie Klinach i oznakowania poziomego jezdni powodującego utrudnienie dla użytkowników drogi. Dyrektor wyjaśnił, że sprawy oznakowania dróg regulują szczegółowe przepisy i komisja sprawdza czy oznakowanie jest warunkowe. Projektant odpowiada za projekt organizacji ruchu. Istnieje możliwość wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa o zmianę organizacji ruchu. Dalej sołtys Pan Stanisław Kruk nawiązał do oznakowania przejścia dla pieszych w Przyszowie Zapuściu na wysokości szkoły. Dyrektor poinformował, że w tym roku oznakowanie przejścia dla pieszych ma  zostać wykonane. Radny – Pan Mieczysław Sasiela nawiązał do problemu remontu mostów na rzece Łęg i starorzeczu w ciągu drogi wojewódzkiej w Przyszowie Zapuściu i budowy chodnika na odcinku Przyszów  Zapuście – Łapówka. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich nadmienił, że realizacja inwestycji zależy od środków przewidzianych w nowej perspektywie finansowania. Trudno określić termin realizacji zadania, projekt zostanie przygotowany i będzie zależny od  decyzji Zarządu Sejmiku Województwa. W pierwszej kolejności remontowane są najgorsze odcinki dróg wojewódzkich, aby nie utracić przejezdności na tych drogach. W dalszym toku obrad radny pan Jerzy Bajek skierował zapytanie – jak dowozić surowiec do tartaku z uwagi na ograniczenia na moście i drogach. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich wyjaśnił, że można wystąpić indywidualnie  z wnioskiem do Zarządu Dróg z określeniem pojazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na przejazd. W przypadku możliwości  korzystania z objazdu wydanie takiego zezwolenia może być utrudnione. Następnie głos zabrał Pan Zbigniew Chmielowiec - Poseł na Sejm RP.  W swym wystąpieniu podziękował Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich za szybką reakcję po monitach Wójta w kwestii mostu.  Nadmienił, że dołoży starań, aby inwestycja budowy mostu została przyjęta do realizacji. Zaznaczył, że w nowej perspektywie finansowania  z PROW będą przewidziane środki na  drogi gminne i na kanalizację. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w imieniu mieszkańców gminy złożył podziękowania za przychylność w podejściu do przedstawionych problemów.

Ad. 4p
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawił i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2014 – 2022 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2014 roku po zmianach wynoszą 24.205.167,00 zł a wydatki 27.383.416,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę  Nr XXVI/242/2014  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4r
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy  Bojanów na 2014 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów ogółem o kwotę 229.263,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dochody uzyskane z tytułu sprzedaży działek, refundacja kosztów poniesionych za wykonanie palcu zabaw w miejscowości Przyszów Burdze oraz remont alei w parku podworskim w Bojanowie, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwiększenie dotacji na opracowanie dokumentacji na łowisko w Stanach. Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmiany w zakresie zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 116.751,00 zł. Dalej Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniach wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 196.369,00 zł. Na powyższa kwotę składają się: konieczność  wykonania robót uzupełniających na budynku Ośrodka Zdrowia w Bojanowie w zakresie kompleksowej wymiany pokrycia dachowego, wynagrodzenie za nadzór inwestorski w zakresie budowy gminnego targowiska w Bojanowie, budowa zjazdu publicznego do obsługi komunikacji zbiorowej w miejscowości Stany oraz przebudowa miejsc postojowych na parkingu pod zabytkowym kościołem i cmentarzem parafialnym w miejscowości Stany, dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli, opracowanie dokumentacji na przebudowę wewnątrz Ośrodka Zdrowia w Bojanowie. Skarbnik Gminy omówiła również zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 67.106,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok,. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXVI/243/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4s
Skarbnik Gminy – przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego kredytu w 2014 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów.  Kredyt w wysokości 1.198.735,00 zł zostanie zaciągnięty w Banku wyłonionym zgodnie  z procedurą przewidzianą w ustawie prawo zamówień publicznych. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących podjęła Uchwałę Nr XXVI/244/2014  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego kredytu w 2014 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4t
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bojanów, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.W dyskusji nad projektem uchwały radny – Pan Edward Sulich zawnioskował o uwzględnienie lokalizacji przystanku komunikacyjnego w Bojanowie za Rzeką przy ul. Rzeszowskiej na wysokości Pani Bojanowskiej. Nadmienił, że występował z wnioskiem w powyższej sprawie w poprzedniej kadencji Rady Gminy i wniosek nie został załatwiony. Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, że najpierw  należy wystąpić o warunki techniczne do Zarządu Dróg Wojewódzkich i dopiero wówczas uwzględnić ten wniosek. Po wysłuchaniu wyjaśnień radny –Pan Edward Sulich wycofał zgłoszony wcześniej wniosek. Rada Gminy w wyniku głosowania przy. 13 głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła
uchwałę Nr XXVI/245/2014 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bojanów, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania  z tych przystanków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła dokumentację zawierającą ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Bojanów, sporządzoną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.


Ad. 6
Radni Rady Gminy nie podjęli dyskusji w tym punkcie obrad.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXVI sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.
Protokolant: E. Pakuła


                                Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                            Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-06-11
Udostępniający: Administrator 2014-06-11
Liczba odwiedzin: 1013
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XXVI/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator 2014-06-11 08:38:30
1 PROTOKÓŁ Nr XXVI/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator 2014-06-11 08:34:39