PROTOKÓŁ Nr XXV/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 20 marca 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ  Nr XXV/2014
z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 20 marca 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.
Ponadto udział w sesji wzięły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    przyjęcia gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojanów na lata 2014-2023,
b)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
w Gminie Bojanów na lata 2014 – 2023,
c)    ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania  dzieci  i młodzieży „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020,
d)    sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym oraz określenia zasad ponoszenia  i zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
e)    zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
f)    zmieniająca uchwałę Nr XV/123/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 września 2012 roku  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
g)   zmieniająca uchwałę Nr XXI/181/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie,
h)    określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bojanów,
i)    nadania statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół  w Bojanowie,
j)    przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Bojanów w roku 2014”,
k)    wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
l)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,
m)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zdania publicznego,
n)    zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2014 rok,
5.    Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów.
6.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
7.  Zamknięcie obrad sesji.
Ad.1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.
Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację ze swej działalności za okres  od ostatniej sesji Rady Gminy, która miała miejsce 30 grudnia 2013 roku. Wójt Gminy  szczegółowo odniósł się do realizowanych inwestycji i podejmowanych działań
w następującym zakresie:

 • remontu dróg gminnych w miejscowości Stany i Bojanów (Gmina otrzymała promesę z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na remont drogi Stany, ul. Kopanina na odcinku o długości 980 m w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  na kwotę 210 tys. zł. Procedura przetargowa dotycząca udzielenia zamówienia została wszczęta w dniu 12.03. 2014 roku. Oprócz tej drogi procedurą przetargową objęte zostały następujące odcinki dróg: ul. Podleśna, Ługowa w miejscowości Bojanów oraz ul. Strażacka, Zamknięta, Smugowa, Dąbalska w miejscowości Stany  - dotyczy odcinków po wykonanej kanalizacji sanitarnej w ramach tzw. wykonania zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji. Łączna długość tych odcinków to 2,1 km. Ponadto w ramach środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wyremontowany zostanie ponad 3 km drogi powiatowej w miejscowości Maziarnia),
 • budowy gminnego targowiska stałego w miejscowości Bojanów (W dniu 04.03.2014 r. miało miejsce otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego na realizację tego zadania. Wpłynęło 11 ofert. Najtańsza opiewa na kwotę 473.195,13 zł. jednak z uwagi na  błędy w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu, podobnie oferta druga najtańsza cenowo – 514.334,41 zł brutto. Najtańsza nie podlegająca odrzuceniu to oferta firmy Zakład Produkcyjno – Handlowy FERAMENTA z Kamienia na kwotę 518.540,60 zł. Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta najpóźniej do końca marca. Termin zakończenia zadania to 31.07.2014 r. Dofinansowanie w ramach PROW wynosi 75 % kosztów kwalifikowalnych),
 • subwencji oświatowej (Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 6.335.720,00 zł. Subwencja ta została zwiększona o 225.847,00 zł w stosunku do zakładanej w budżecie),
 • złożenia wniosków o dofinansowanie (Złożono wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup ubrań specjalnych dla OSP z terenu Gminy Bojanów na kwotę dofinansowania 15 tys. zł, przy koszcie całkowitym 20 tys. zł oraz wniosek na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Gwoździec na kwotę dofinansowania 30 tys. zł – koszt całkowity 150 tys. zł. Ponadto gmina złożyła wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w szczególności do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem na kwotę 80 tys. zł – koszt całkowity 120 tys. zł. W przygotowaniu są wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej  na termomodernizację remizy OSP Burdze i budynku  po byłej szkole w Korabinie na kwotę  dofinasowania 154 tys. zł. Budynek w Korabinie zostanie adaptowany pod potrzeby OSP w Korabinie. W ramach prac poza dociepleniem zostaną wymienione okna i drzwi, wykonana zostanie opaska wokół budynku a ponadto pomieszczenia zostaną przebudowane pod projektowany garaż i WC. W budynku OSP Burdze zostaną docieplone ściany, strop i wykonana będzie opaska wokół budynku z kostki),
 • przeprowadzenie rozeznania cenowego na zadanie pod nazwą: „dostawa kruszywa naturalnego z przeznaczeniem na remont  dróg gminnych w 2014 roku”),
 • termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (Prowadzone prace na obiekcie Domu Kultury w Maziarni i Gwoźdźcu wykazują konieczność wykonania dodatkowych robót tj.: wykonania instalacji odgromowej, przeróbkę przyłącza energetycznego a ponadto w Domu Kultury w Gwoźdźcu zachodzi konieczność przedłużenia dachu. Wójt zasygnalizował również sprawę termomodernizacji budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie i pojawiającego się problemu wymiany pokrycia dachu na tym obiekcie. Szczegółowa informacja w tym zakresie zostanie przedstawiona Radzie Gminy na kolejnej sesji),
 • dotacji z budżetu  Wojewody Podkarpackiego na remont cmentarza z okresu I wojny światowej w Przyszowie Rudzie,
 • przygotowywania procedury przetargowej  na modernizację i rozbudowę Gminnego centrum Rozwoju Lokalnego pod potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie z wydzielonym oddziałem dla dzieci”,
 • rozruchu stacji uzdatniania wody w miejscowości Przyszów Ruda (W lutym br. rozpoczął się rozruch mechaniczny i technologiczny stacji uzdatniania wody. Obecnie trwa proces uzdatniania wody. Uzdatniana woda jest wielokrotnie badana pod katem uzyskania parametrów zgodnych z wymogami określonymi w obowiązujących przepisach prawa).

Ponadto Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zaprosił radnych i sołtysów na spotkanie  z Księdzem Biskupem Edwardem Frankowskim, które odbędzie się 21 marca br. w Urzędzie Gminy Bojanów. Spotkanie będzie miało miejsce w ramach wizyty kanonicznej Księdza Biskupa, którą objęta została Parafia w Stanach. Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta i nie podjęła dyskusji
w tym zakresie.
Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Ad. 4a
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska udzieliła informacji w zakresie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojanów na lata 2014 – 2023. Wspomniała, że strategia jest dokumentem ukierunkowującym działania Gminy Bojanów w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych a jej adresatami są osoby i grupy zagrożone wykluczeniem społecznym i wykluczone społecznie. Strategia opracowana została na lata 2014 – 2023 i będzie podlegała ciągłym zmianom wraz z pojawianiem się nowych problemów społecznych. Strategia składa się z trzech zasadniczych części tj. części wstępnej, diagnostycznej i programowej. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojanów na lata 2014 – 2023. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XXV/213/2014 w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bojanów na lata 2014 – 2023.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 4b
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Stanisławska udzieliła wyjaśnień  w sprawie Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Bojanów na lata 2014 – 2023. Niniejszy Program ma tworzyć kompleksowy system wspierania rodzin w gminie,  a jednym z priorytetowych celów będzie rozwijanie systemu współpracy i komunikacji pomiędzy szeregiem instytucji w celu stworzenia skoordynowanego  systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną  w Gminie Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/214/2014 w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Bojanów na lata 2014 – 2023. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4 c
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Stanisławska wyjaśniła, że program jest utworzony w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania  na lata 2014 – 2020. Koordynatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W ramach programu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach udziela się pomocy w formie posiłku na wniosek dyrektora szkoły. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania  dzieci i młodzieży „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XXV/215/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego  programu osłonowego w zakresie dożywiania  dzieci i młodzieży „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym bezdomnym oraz określenia zasad ponoszenia i zwrotu wydatków  na pokrycie kosztów pogrzebu. Rada Gminy  w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/216/2014 w sprawie sprawienia pogrzebu, w tym bezdomnym oraz określenia zasad ponoszenia  i zwrotu wydatków  na pokrycie kosztów pogrzebu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że w związku z realizacją inwestycji  stacji uzdatniania wody istnieje możliwość obniżenia stawki za 1m3 wody. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że gmina nie pozbywa się w zupełności wody z wodociągu ze Stalowej Woli. Miejscowości Przyszów Ruda i Przyszów Burdze będą na ogniwie wody zasilanej ze Stalowej Woli. Wójt zasygnalizował, że zasoby wody z ujęcia gminnego są 2,5 razy większe od naszych potrzeb. Proponuje się obniżenie stawki wody o 80 gr.  w porównaniu do poprzedniej taryfy. Cena za 1 m3 wody dla wszystkich odbiorców będzie wynosić 2,20 zł netto + stawka podatku VAT (aktualnie 8%). Radny Pan Damian Zakrzewski nadmienił, że część radnych chciałaby zobaczyć inwestycję stacji uzdatniania wody i zasugerował  wspólne wyjazdowe posiedzenie komisji w tym celu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że sprawa ta zostanie doprecyzowana i radni zostaną powiadomieni o takim posiedzeniu komisji. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie [projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/217/2014 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f
Urzędnik wyborczy Pani Agnieszka Szczęch udzieliła wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Nadmieniała, że w związku  zasiedleniem nowych nieruchomości w celu dostosowania granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego zmienia się opis granic okręgów wyborczych w sołectwie Bojanów, sołectwie Stany oraz sołectwie Kozły – Załęże. Następnie Pani Agnieszka Szczęch przedstawiła projekt  ww. uchwały. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  zmieniającej uchwałę Nr XV/123/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  wyborczym. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/218/2014 zmieniającą uchwałę Nr XV/123/12 z dnia 28 września 2012 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu  wyborczym. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g
Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. Warunkiem przekazania nieruchomości zabudowanej budynkiem Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego było zobowiązanie się przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Bojanowie do przejęcia wszelkich zobowiązań Gminy Bojanów wynikających z umowy o dofinansowanie projektu pn. ” Modernizacja budynku Domu Nauczyciela  pod potrzebę utworzenia Gminnego Centrum Rozwoju Lokalnego” zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego  a Gminą Bojanów.  W październiku  2013 roku upłynął termin trwałości projektu i gmina nie jest związana warunkami umowy, dlatego też § 2 uchwały z dnia 24 maja 2013 roku  stał się bezprzedmiotowy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/181/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. Rada gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/219/2014 zmieniającą uchwałę Nr  XXI/181/2013 Rady Gminy Bojanów z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Na wniosek radnych w tym momencie obrad Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 4h
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie – Pani Janina Pistor udzieliła wyjaśnień w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bojanów. Przedszkola zapewniają bezpłatne nauczanie w wymiarze 5 godzin dziennie. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć ustala się opłatę  w wysokości 1 zł. Opłata ta podlega corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy o systemie oświaty. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła Uchwałę nr XXV/220/2014 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Bojanowie – Pani Janina Pistor udzieliła wyjaśnień  do projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Bojanowie. Nastąpiły zmiany  w  realizacji  zadań  prowadzonych przez Zespół i w związku z powyższym należało uwzględnić całokształt tych  spraw w nowym statucie. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie  nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/221/2014 w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W tym momencie porządku obrad przybyła zaproszona na sesję Pani Małgorzata Stańczak – Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Stalowej Woli. Zabierając głos poinformowała o realizacji kolejnej edycji programu „Kompleksowe usprawnianie pacjentów  w stacjonarnej opiece długoterminowej” i zachęciła do udziału w tym programie. Pani Dyrektor podkreśliła, że w placówce przebywają pacjenci w podeszłym wieku u których dominuje wielochorobowość. Program ma służyć usprawnianiu pacjentów, dlatego też kładzie się nacisk na rehabilitację, a wyniki osiąga się pełnym zaangażowaniem całego zespołu medycznego. Z terenu Gminy Bojanów w placówce  przebywa obecnie 1 pacjent i 2 osoby oczekują w kolejce. Pani Dyrektor zasygnalizowała, że sytuacja finansowa tego rodzaju placówek jest zła. Środki finansowe przekazane przez Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia są niedoszacowane. Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów pisane są programy, które pozwalają egzystować. Gminy systematycznie biorą udział w programie i dofinansowują pobyt pacjentów w placówce. Pani Dyrektor zachęciła do podjęcia pozytywnej decyzji  i wsparcia kolejnej edycji realizowanego programu.  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że Rada Gminy nie pozostanie  obojętna  i wspomoże finansowo działalność tej placówki. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że w ramach planowanych zmian  w budżecie gminy proponuje się Radzie Gminy udzielenie wsparcia finansowego na realizację  programu i przekazania kwoty 10.000 zł na ten cel.

Ad. 4j
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Bojanów w roku 2014”. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/222/2014
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie Gminy Bojanów w roku 2014” Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4k
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, że skoro Rada Gminy  w okresie kadencji nie wyodrębniła funduszu sołeckiego, to należy pozostawić przyszłej radzie decyzję w tej kwestii i w bieżącym roku nie wyodrębniać środków na fundusz sołecki. W dalszej dyskusji głos zabrał sołtys sołectwa Maziarnia – Pan Mirosław Bednarz informując, iż na posiedzeniu Rady Sołeckiej wyrażono stanowisko o potrzebie utworzenia funduszu sołeckiego. Następnie sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka przekazał informację, że Rada Sołecka wyraża poparcie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. Pan Zygmunt Kotwica - sołtys sołectwa Bojanów wyraził pogląd, iż nie ma potrzeby wyodrębniania w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Natomiast sołtys sołectwa Przyszów III – Pan Andrzej Cuber opowiedział się za utworzeniem funduszu sołeckiego. Radny Pan Damian Zakrzewski w nawiązaniu do wypowiedzi Przewodniczącego Rady Gminy powiedział, że skoro zostawiamy dług przyszłej radzie, to możemy pozostawić również fundusz sołecki.  Następnie Przewodniczący Rady odpowiedział, że radny Zakrzewski zauważył dług, a nie zauważył realizowanych inwestycji i pozyskanych środków zewnętrznych na te zadania. W dalszej dyskusji radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał, czy dokonano analizy wysokości środków  na poszczególne sołectwa w ramach funduszu sołeckiego i zwrotu środków z tego tytułu z budżetu państwa. Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, że dokonano takiej analizy i przy zaangażowaniu środków w kwocie 240 tyś. zł do budżetu gminy wpłynęłoby 71.912,95 zł. Radny i zarazem sołtys sołectwa Bojanów za Rzeką – Pan Edward Sulich wspomniał, że od początku kadencji apeluje o wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Uważa on, że fundusz sołecki wpłynąłby na umocowanie pozycji sołtysa w danej społeczności lokalnej. Rada Gminy powinna przychylić się do sugestii sołtysów i wyodrębnić środki na fundusz sołecki, aby sołtysi mogli dysponować tymi środkami. Wyraził pogląd, że w niektórych sołectwach realizuje się wiele inwestycji, a w innych zauważany jest brak takich działań, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wskazał na udział sołtysów w życiu gospodarczym gminy i podkreślił, że nie ma przypadków, aby wnioskowane przez sołtysów zadania nie zostały rozpatrzone, oczywiście na miarę posiadanych środków. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zwrócił uwagę na dobiegający okres finansowania, kiedy gminy miały możliwość wsparcia działań z funduszy europejskich. Wspomniał, że nigdy nie mówił, iż jest przeciwnikiem funduszu sołeckiego. W związku z możliwością sięgania po środki zewnętrzne pieniądze przeznaczano na  wkład własny realizacji zadań naprawdę potrzebnych i dużych projektów. Wójt zasygnalizował, że jeżeli wyodrębnimy w budżecie 240 tys. zł. na fundusz sołecki to należało będzie z jakiegoś zadania zrezygnować .Podkreślił, że przed gminą stoją dalej duże zadania, jak chociażby kolejny etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej gminy i należy racjonalnie popatrzeć na te działania. Dalej zabrał głos radny – Pan Edward Sulich i skierował do Wójta następujące słowa „pasmo sukcesów Pana oślepiło”. Wyraził pogląd, że ważniejsze dla mieszkańców jest udrożnienie starego koryta rzeki Łęg niż budowanie łowiska wędkarskiego w Stanach. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń  powiedział, że gdyby radny Pan Edward Sulich nie był zaślepiony swym działaniem i obiektywnie popatrzył na inwestycje to by nie podnosił takiego tematu. Radny doskonale wie, że udrożnienie starorzecza Łęgu jest tematem problemowym. Na tym etapie zakończono dyskusję w przedmiocie funduszu sołeckiego.   Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia  zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie sprawę utworzenia funduszu sołeckiego. Za wyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz  sołecki, radni głosowali w następujący sposób: 3 głosy – za, 12 głosów- przeciw. Rada Gminy nie wyraziła zgody  na utworzenie funduszu sołeckiego i podjęła  uchwałę Nr XXV/223/2014 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4l
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Dokonuje się zmian  w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2014 roku po zmianach wynoszą 23.864.755,00 zł a wydatki 27.026.253,00 zł.  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXV/224/2014 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4m
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że wracamy do koncepcji budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Stany, ul. Łęgowa. To zadanie będzie realizowane  w tym roku przy współfinansowaniu ze strony Gminy Bojanów w kwocie 70.000,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXV/225/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4m
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin złożył autopoprawkę do przedłożonego projektu uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy,  w zakresie:

 • zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 2.339.187,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy,
 • zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu pożyczek i kredytów z kwoty 5.569.671,00 zł do kwoty 2.021.046,00 zł,
 • zmniejszenia rozchodów budżetu z kwoty 2.408.173,00 zł do kwoty 1.198.735,00 zł.

Ponadto Wójt poinformował, iż w ramach autopoprawki do zmian w budżecie proponuje się przesuniecie środków z dróg rolniczych w kwocie 25 tys. zł. na budowę targowiska stałego w Bojanowie, w związku rozstrzygnięciem przetargu na to zadanie. Proponuje się kwotę 55.000,00 zł na remont drogi Stany, ul. Kopanina na odcinku o długości 980 m w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych  oraz na remont następujących odcinków dróg: ul. Podleśna, Ługowa w miejscowości Bojanów oraz ul. Strażacka, Zamknięta, Smugowa, Dąbalska w miejscowości Stany  - dotyczy odcinków po wykonanej kanalizacji sanitarnej w ramach tzw. wykonania zastępczego w okresie obowiązywania gwarancji. Proponuje się  środki w wysokości 100.000,00 zł na przebudowę parkingu przy cmentarzu i zabytkowym kościele w Stanach. W dalszym toku obrad  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie przedstawiła  wniosek o przyznanie środków kwocie 38.000,00 zł na remont pomieszczeń w  Domu Kultury  w Maziarni  i Gwoźdźcu.  Następnie Skarbnik Gminy Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu ogółem o kwotę 624.482,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: promesa z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na remont drogi Stany, ul. Kopanina  w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, dotacja celowa w ramach programów z udziałem środków europejskich, zwiększenie subwencji oświatowej, refundacja kosztów poniesionych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, refundacja środków poniesionych na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stany. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach dotyczących zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 3.853.659,00 zł. Na powyższą kwotę składa się: udzielenie pomocy finansowej dla powiatu na budowę chodnika w miejscowości Stany,  wykonanie monitoringu na stacji uzdatniania wody w Przyszowie Rudzie, przebudowa parkingu przy cmentarzu i zabytkowym kościele w Stanach, remont dróg w ramach usuwania szkód popowodziowych, opracowanie dokumentacji na termomodernizacje budynku OSP w Burdzach i Korabinie, udzielenie pomocy finansowej dla Zakładu Pielęgnacyjno Opiekuńczego w Stalowej Woli, termomodernizacja Domu Kultury w Maziarni i Gwoźdźcu.  Dalej Skarbnik gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 3.229.177,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę nr XXV/226/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2014. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie Pani Janina Pistor udzieliła wyjaśnień dotyczących sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów. Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie i nie podjęła dyskusji w tym zakresie. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6
Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica odniósł do portalu ranczobojanow.pl, na którym w krzywym zwierciadle przedstawiane są między innymi informacje z działalności Wójta Gminy Bojanów. Autorzy tego portalu są anonimowi i nie mają odwagi podpisać się pod zamieszczonymi informacjami. Zdaniem sołtysa pana Zygmunta Kotwicy nie można w taki sposób przedstawiać działalności Wójta – Pana Sławomira Serafina. W swej wypowiedzi podkreślił, że na terenie gminy realizowane są wielomilionowe inwestycje, na które dzięki staraniom Wójta Gminy pozyskano duże środki zewnętrzne.  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, iż pewna grupa osób uważa, że bezpiecznej jest promować się w Internecie. Nadmienił, że słyszał opinie mieszkańców na temat tego portalu i są oni zdegustowani działaniem pewnej grupy osób i ich zdaniem portal reprezentuje żenujący poziom. W dalszym toku obrad radny – Pan Edward Sulich nawiązał do kwestii remontu dróg po wykonanej kanalizacji sanitarnej i nadmienił, aby w ramach tych remontów uwzględnić drogę w Bojanowie za Rzeką tzw. „Stara ścieżka”. Następnie Pan Edward Sulich skierował zapytanie w sprawie terminu remontu mostu na rzece Łęg w Bojanowie. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie wprowadził ograniczenia nośności na moście  i przejazd przez most odbywa się w ruchu jednokierunkowym. Ponadto Zarząd Dróg Wojewódzkich podjął działania, celem ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu.   Wójt Gminy zasugerował, aby Rady Gminy Bojanów na kolejnej sesji przyjęła stanowisko skierowane do Sejmiku Województwa Podkarpackiego w przedmiocie remontu mostu na rzece Łęg w Bojanowie. Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Ruda – Pan Stanisław Adamus, który nawiązał do organizacji ruchu  w Przyszowie Klinach i złego oznakowania poziomego jezdni. Radny Pan Jerzy Bajek zapytał o możliwość dojazdu ze surowcami do tartaku w Korabinie,  z uwagi na wprowadzone ograniczenia nośności na moście w Bojanowie. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zaproponował zaprosić na kolejną sesję Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, celem udzielenia informacji w przedstawianych sprawach. Dalej radny – Pan Jerzy Bajek zwrócił uwagę na przecieki dachu na budynku świetlicy  w Korabinie. Problem ten mógł powstać w wyniku montażu anteny do przesyłu Internetu. Następnie radny – Pan Jerzy Bajek poruszył temat basenu przeciwpożarowego  w miejscowości Korabina. Zdaniem radnego należy podjąć decyzję co do dalszej przydatności tego basenu i  remontu bądź jego zasypania. Sołtys sołectwa Cisów Las – Pani Kazimiera Piekarz zgłosiła podobny problem basenu przeciwpożarowego w swoim sołectwie. W dalszym toku obrad radny Pan Michał Kotwica nawiązał do kwestii korzystania  z bezpłatnego dostępu do Internetu i zasygnalizował, że w miejscowości Przyszów Ruda  nie ma zasięgu Internetu. Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, że jest to Internet w systemie radiowym i przeszkody np. rosnące drzewa wpływają na zasięg Internetu. Następnie głos zabrał radny – Pan Damian Zakrzewski pytając o termin zakończenia remontu budynku Domu Kultury w Gwoźdźcu. Remont tego obiektu rozpoczął się w styczniu i trwa nadal. Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała, ze zgodnie z umową termin zakończenia realizacji zadania wyznaczony jest na 31 maja 2014 roku. Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał w jaki sposób są zatwierdzane protokoły  z obrad sesji. Nawiązał do treści protokołu z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu  28 listopada 2013 roku i wyraził pogląd, że z protokołu celowo zostały wykreślone jego zapytania dotyczące zasad rozliczania wynajmu budynków użyteczności publicznej remontowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zaproponował, aby projekt protokołu z obrad sesji przesyłać radnym i później zatwierdzać na sesji. Z uwagi na powyższe radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił się o udzielenie pisemnej odpowiedzi na  zgłoszone  w formie ustnej i pisemnej zapytania o następującej treści:
„1) proszę o przedstawienie listy osób nadzorujących budynki użyteczności publicznej
w poszczególnych miejscowościach, łącznie z osobami, które posiadają klucze do tych budynków,
2) proszę o przedstawienie podstawy prawnej regulującej pobieranie opłat z tytułu wynajmu budynków użyteczności publicznej, łącznie z budynkami świetlic wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem budynków w Korabinie, Cisowym Lesie i Laskach,
3) proszę o przedstawienie szczegółowych wpływów  finansowych za wynajem z podziałem na poszczególne budynki ze szczególnym uwzględnieniem  Korabiny, Cisowego Lasu i Lasek,
4) proszę o wyjaśnienie co się dzieje z tymi pieniędzmi, na jakie cele zostały przeznaczone i kto tymi pieniędzmi dysponuje,
5) proszę o wymienienie organizacji i osób, które Wójt upoważnił  do zarządzania budynkami publicznymi, w tym pobierania opłat za wynajem,
6) dlaczego pobiera się  nielegalne opłaty za wynajem budynków, które były remontowane
z PROW 2007 – 2013 i naraża się gminę na zwrot dotacji,
7) proszę uwzględnić w odpowiedzi fakt, iż wielu mieszkańców przyznało, że pobierano od nich opłaty za organizację konkretnych imprez, dowodem są oświadczenia mieszkańców  i zdjęcia  na różnych forach z tych imprez w omawianych budynkach
Proszę  o informację dotyczącą całkowitej kwoty zadłużenia Gminy Bojanów na dzień
20 marca 2014 roku ze szczegółowym określeniem (dla każdego z nich odrębnie) następujących Informacji:

 • kwota kredytu (pożyczki ) z podaniem:
 • numeru umowy oraz nazwy Banku udzielającego kredyt,
 • kwoty kredytu oraz okresu na jaki został udzielony,
 • całkowitych kosztów kredytu:
 • ( w tym stopy oprocentowania – stałej, zmiennej),
 • kosztów obsługi kredytu,
 • kosztów opłat i prowizji z tym związanych),
 • zabezpieczenia kredytu,
 • czy istnieje możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat,
 • z czego wynika okres spłaty kredytu (każdy kredyt odrębnie),
 • według jakiego algorytmu określono kwotę spłat rat każdego z kredytów”.

W nawiązaniu do złożonych zapytań Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przypomniał, że na sesji Rady Gminy w dniu 28 listopada wyjaśniono, iż Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury  w Bojanowie zarządza  budynkami Domów Kultury. Za wynajęcie tych budynków Dyrektor GOK pobiera opłaty wg  ustalonych przez niego zarządzeniem stawek. Natomiast budynki świetlic wiejskich w Korabinie, Laskach i Cisowym Lesie nie są w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury, a pieczę nad  nimi sprawują sołtysi bądź stowarzyszenia. Budynki te są wynajmowane bezpłatnie. Do budżetu gminy nie wpłynęły żadne środki z tego tytułu. 

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy – pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXV sesji Rady Gminy Bojanów.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

                                                                                                                    Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-04-15
Udostępniający: Administrator 2014-04-15
Liczba odwiedzin: 1584
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XXV/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator 2014-04-15 13:30:29
1 PROTOKÓŁ Nr XXV/2014 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Administrator 2014-04-15 13:29:56