Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2013
z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 14-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.
Ponadto udział wzięły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 listopada 2013 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2014 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.
5.    Uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok:
a)    wystąpienie Wójta Gminy,
b)    przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
c)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Rzeszowie do projektu budżetu gminy,
d)    opinie Komisji Rady Gminy,
e)    dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów,
b)    przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,
c)    wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
d)    terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
e)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2014 rok,
f)    przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok,
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,
h)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2013,
i)    wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego,
j)    zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w 2014 roku,
k)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2014 roku,
l)    określenia poszczególnych zasad przyznawania i odpłatności za pomoc w formie dożywiania.
7. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2014 rok:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Finansów i Rozwoju,
c) Komisji Spraw Społecznych.
8.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
9.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie  do porządku obrad następujących projektów uchwał
w sprawach:
- zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w 2014 roku,
- zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2014 roku,
- określenia poszczególnych zasad przyznawania i odpłatności za pomoc w formie dożywiania.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił uzasadnienie wniosku. Zasygnalizował, iż projekty uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki wiążą się z problemem odstąpienia przez komisję odbioru w dniu 20 grudnia 2013 roku zadania budowy stacji uzdatniania wody.  Wykonawcy został wyznaczony kolejny termin odbioru zadania z uwzględnieniem czasu na usuniecie usterek. Ta sytuacja generuje szereg problemów rozliczenia budżetu za 2013 rok oraz zasadniczo zmienia przyjęte założenia do projektu budżetu gminy na 2014 rok. Wójt przedstawił propozycję ponownego wystąpienia do Banku Gospodarstwa Krajowego o prefinansowanie zadania w 2014 roku i przejście procedury zabezpieczenia finansowego tej inwestycji. Wójt poddał pod rozwagę Radzie Gminy podjęcie uchwały budżetowej na obecnej sesji ze zwiększonym o 3 mln deficytem lub uchwalenie budżetu w styczniu na podstawie przedłożonego projektu na 2014 rok.
Rada Gminy przyjęła bez uwag przedstawiony porządek obrad sesji.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił podejmowane działania od ostatniej sesji Rady Gminy i odniósł się do następujących zadań:
1.    Budowy hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyszowie Zapuściu (Dokonano płatności za wykonanie I etapu zadania. Ministerstwo Sportu i Turystki dokonało refundacji zadania w kwocie 547.815,00 tys. zł.),
2.    Budowy łowiska wędkarskiego w Stanach (Dokonano częściowej płatności zadania. Roboty ziemne w ramach zadania zostały wykonane  na poziomie 40%),
3.    Wykonania stojaków ekspozycyjnych podświetlanych w miejscowości Bojanów wraz z oświetleniem na ul. Szkolnej,
4.    Montażu windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie (Zadanie zostało rozliczone. Przedsięwzięcie 
w 100% było finansowane ze środków Wojewody),
5.    Budowy stacji uzdatniania wody (W dniu 20 grudnia 2013 roku Komisja odstąpiła od odbioru zadania i wyznaczyła kolejny termin na 31 stycznia 2014 roku. Inwestycja nie została odebrana z powodu następujących usterek: niewłaściwa jakość powierzchni wewnątrz zbiorników retencyjnych (powstały zacieki i strugi), niekompletne  wyposażenie przepompowni wód popłucznych, źle wykonana konstrukcja więźby dachowej (przełamania na płaszczyźnie dachu),
6.    Świadczenia przez Gminę Bojanów usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat  (nastąpi uruchomienie usługi dla zainteresowanych mieszkańców). Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta i nie podjęła dyskusji  w tym zakresie.
 
Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 listopada 2013 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2014 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/199/2013 w sprawie ustalenia na 2014 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych stawki dotacji przedmiotowej. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5a
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poruszył wątek prefinansowania zadania budowy stacji uzdatniania wody ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego w aspekcie budżetu gminy na 2014 rok. Podkreślił, że należy podjąć jednoznaczne działania i rozstrzygnąć problem nieodebrania zadania  budowy stacji uzdatniania wody w kontekście budżetu gminy na  2014 rok. Wójt zasygnalizował, że Rada Gminy ma obowiązek przyjąć budżet do końca stycznia danego roku budżetowego i pozostawił po rozwagę Radzie Gminy podjęcie decyzji w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że jest zwolennikiem przyjęcia budżetu na dzisiejszej sesji, a zmiany w zakresie finansowania budowy stacji uzdatniania wody wprowadzić na kolejnej sesji.

Ad. 5b
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały budżetu gminy na 2014 rok. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 23.051.957,00 zł a plan wydatków  26.213.455,00 zł. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3.161.498,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zwrócił uwagę na środki zewnętrzne, jakie powinny wpłynąć do budżetu gminy w ramach dotacji celowych oraz na dofinansowanie inwestycji.
Następnie Wójt omówił planowane źródła dochodów w ramach dotacji celowych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
    realizacja projektu „PSeAP” – podkarpacki System e- Administracji Publicznej – 109.228,00 zł
    poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w ramach RPO WP termomodernizacja Domu Kultury w Gwoźdźcu, Domu Kultury w Maziarni, termomodernizacja  budynku Ośrodka Zdrowia w Bojanowie 192.171,00 zł,
    realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów”   114.872,00 zł,
    realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Bojanów” 117.779,00 zł,
    realizacja projektu „Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w miejscowości Przyszów Zapuście w ramach RPO WP 504.968,00 zł,
    realizacja projektu „Poprawa efektywności energetycznej – Przebudowa  budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Bojanowie na przedszkole oraz przebudowa dachu
i termomodernizacja budynku” objętego RPO WP na lata 2007 – 2013  - 91.101,00 zł,
    realizacja projektu „Budowa gminnego targowiska stałego w miejscowości Bojanów” objętego PROW na lata 2007 – 2013 – 55.111,00 zł,
    realizacja projektu „Budowa łowiska wędkarskiego w Parku Podworskim w Stanach”
w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013” – 262.389,00 zł,
    realizacja projektu „Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową  w miejscowości Przyszów Ruda oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Stany”  1.209.438,00 zł.
W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka poinformowała o planowanych wydatkach budżetowych i szczegółowo przedstawiła ich realizację w poszczególnych działach budżetu.

Ad. 5c
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła uchwałę Nr XV/347/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na 2014 rok. Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła uchwałę Nr XV/348/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami.
Sekretarz Gminy przedstawiła również uchwałę Nr XV/349/2013 w sprawie opinii o możliwości  sfinansowania deficytu  przedstawionego przez Gminę Bojanów na 2014 rok.

Ad. 5d
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Gminy o przedstawienie ustnych opinii do projektu budżetu gminy na 2014 rok. Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda poinformował, ze komisja na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 roku dokonała analizy przedłożonego przez Wójta projektu budżetu gminy na 2014 rok. Komisja nie wniosła uwag i postanowiła  zaopiniować pozytywnie przedłożony  projekt budżetu gminy.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Kudłacik poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 roku wyraziła pozytywną opinię w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Pan Damian Zakrzewski poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 23 grudnia 2013 roku wnikliwie przeanalizowała projekt budżetu gminy na 2014 rok i wyraziła pozytywną opinię w tym przedmiocie.

Ad. 5e
Radny – Pan Edward Sulich zwrócił uwagę na brak środków w projekcie budżetu gminy dotyczących udrożnienia starorzecza Łęgu w Bojanowie i Laskach. Poddał pod rozwagę  uwzględnienie  zagospodarowania  starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie i przeznaczenia na ten cel kwoty 40.000,00 zł. Nadmienił, że wniosek o udrożnienie starorzecza Łęgu w Bojanowie i Laskach był podejmowany przez niego niejednokrotnie na sesjach Rady Gminy i na dzisiejszej sesji składa również wniosek o przeznaczenie środków na ten cel, aby nie odkładać realizacji tego zadania na kolejne lata. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poprosił radnego o sprecyzowanie zgłoszonego wniosku. Radny Pan Edward Sulich zgłosił wniosek o wydzielenie środków finansowych  z przeznaczeniem na udrożnienie koryta starorzecza Łęgu w Bojanowie i Laskach oraz podjęcie jakichkolwiek prac w tym  kierunku. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, iż należy rozpoznać sprawę udrożnienia starorzecza Łęgu w kontekście zachowania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i wysokości potrzebnych funduszy na ten cel. Wspomniał, że niektórzy mieszkańcy sołectwa Bojanów za Rzeką dzierżawią od gminy przylegające do ich nieruchomości grunty pokryte wodami, które stanowią starorzecze Łęgu. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że teren przylegający do starorzecza Łęgu w Bojanowie został wyznaczony w projekcie Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 jako miejsce lęgowe i żerowisko kraski. W związku z tym wszelkie działania podjęte na tym obszarze będą wymagać uzgodnień z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.  Wójt zasugerował w pierwszej kolejności przeprowadzenie konsultacji i uzyskanie opinii mieszkańców sołectwa Laski i Bojanów za Rzeką w tym przedmiocie. Wójt nadmienił, że jest otwarty na podjęcie dyskusji  o sposobie zagospodarowania starorzecza Łęgu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zasugerował, aby radny Pan Edward Sulich wycofał zgłoszony wniosek ponieważ Rada Gminy na obecną chwilę nie posiada wystarczającej wiedzy dotyczącej sposobu realizacji zadania. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poruszył temat solidarnego podziału środków budżetowych na poszczególne sołectwa. Wspomniał, że w sołectwie Bojanów za Rzeką planuje się termomodernizację budynku przedszkola z dobudową świetlicy oraz wykonanie placu zabaw, na co sołectwo otrzyma w ciągu półtora roku około 450 tys. zł. Radny – Pan Edward Sulich nie wyraził zgody na wycofanie wcześniej zgłoszonego wniosku.
W dalszym toku obrad radny Pan Damian Zakrzewski zaznaczył, iż po analizie oświadczeń majątkowych radnych z ostatnich 2 lat na obsługę Rady Gminy wystarczy 50 tys. zł. W związku z tym sugeruje przeniesienie kwoty 50.000,00 zł z działu 750 - administracja publiczna na dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska z przeznaczeniem na udrożnienie starorzecza Łęgu w Bojanowie i Laskach. Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka zwróciła uwagę, iż radny nie uwzględnił diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz miesięcznego ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy.  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie ww. wnioski. Wniosek zgłoszony przez radnego Pana Edwarda Sulicha nie uzyskał aprobaty. Wynik głosowania nad wnioskiem był następujący: 2 głosy –za, 9 głosów- przeciw, 3 głosy – wstrzymujące. Wniosek zgłoszony przez radnego Pana Damiana Zakrzewskiego również nie został przyjęty przez Radę Gminy. Wynik głosowania nad wnioskiem był następujący: 2 głosy – za,  11 głosów – przeciw, 1 głos -  wstrzymujący.
Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski odniósł się do zadania pn.: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego” sugerując, iż gmina całkiem niedawno wyłożyła podobne pieniądze na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że wydatkowane pieniądze dotyczyły planu, który został przyjęty na Rudzie na tzw. „Cyganówce” i  tamte środki nie mają nic wspólnego  z proponowanym zabezpieczeniem. Dalej Wójt wyjaśnił, że będzie sporządzonych 15 planów obejmujących fragmenty miejscowości: Bojanów, Cisów Las, Stany , Przyszów Ruda, Przyszów Katy, Nieroda,  Burdze, Kołodzieje. Te plany dotyczą miejsc problemowych w aspekcie warunków zabudowy w związku z oznaczonym w ewidencji gruntów leśnym charakterem tych działek.
Radny Pan Damian Zakrzewski skierował zapytanie – w jaki sposób te tereny zostały ujęte do planu?
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że jest to propozycja projektantów, którzy  przeanalizowali zasadność składanych przez mieszkańców wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów. Uwzględniono te wnioski, które mają  racjonalne uzasadnienie. Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę, że w miejscowości Gwoździec są działki z  oznaczeniem LS i teren ten mógł zostać również ujęty do planu. Wójt Gminy wyjaśnił, że sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego dla całości terenu od Domu Kultury do ostatniego domostwa w kierunku lasu to koszt około 200 tys. zł.
Wyłączenie działki z przeznaczenia leśnego wiąże się z koniecznością  ponoszenia opłat z tego tytułu przez właściciela działki.
Pogląd na ten temat wyraził również sołtys sołectwa Ruda, który podkreślił, iż plan miejscowy otwiera tylko ścieżkę do zmiany charakteru działki, które jest bardzo kosztowne dla właściciela działki. Pan Przewodniczący Rady Gminy zauważył, iż omawiana kwestia poruszana była już na sesji Rady Gminy na początku 2013 roku i spotkała się z aprobatą radnych. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2014 rok.
Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 2 głosach – przeciw podjęła  uchwałę budżetową Gminy Bojanów na 2014 rok  Nr XXIV/200/2013 Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 6a
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 2 głosach – przeciw podjęła uchwałę nr XXIV/2011/2013 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. Przerwę  w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 6b
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/202/2013 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6c
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu na odbiór odpadów komunalnych obniżeniu uległy koszty w zakresie odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych, co daje możliwość obniżenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych przez gminę od mieszkańców.   Zostało podtrzymane dotychczasowe rozwiązanie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/203/2013  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6d
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rada gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/204/2013 w sprawie terminu, częstotliwości  i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6e
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2014 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/205/2013 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6f
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIV/206/2013 w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6g
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Zmiany dotyczą kwot dochodów  i wydatków oraz limitów zobowiązań na realizację przedsięwzięć: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów”, „Budowa łowiska wędkarskiego w Parku Podworskim w Stanach”. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXIV/207/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6h
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  w uchwale budżetowej gminy na 2013 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu ogółem o kwotę 165.337,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, zwiększenia z tytułu podatków od nieruchomości od osób fizycznych, zwiększenie subwencji oświatowej, dotacja z PFRON dla ŚDS w Bojanowie Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach dotyczących zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 126.541,00 zł. Zmiany te wiążą się ze zmniejszeniem wpływów z tytułu spadków i darowizn oraz  podatku od czynności cywilnoprawnych, zmiana klasyfikacji budżetowej dotycząca refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej”, Dalej Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 163.801,00 zł. Na powyższa kwotę składa się zwiększenie wydatków na:  zakup znaków drogowych, wynagrodzenia dla nauczycieli, wykonanie oświetlenia ulicznego  w miejscowości Bojanów przy ul. Szkolnej, opracowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia pn. „Budowa łowiska wędkarskiego  w Parku Podworskim w Stanach”, prace dodatkowe związane z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy. Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 125.005,00 zł.  Zmiany te wynikły ze zmniejszenia kosztów związanych z obsługą długu publicznego, wydatków związanych z zapłatą za zużycie  energii oświetlenia ulicznego. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/208/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2013. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6i
Skarbnik Gminy - Pani Janina Lesiczka poinformowała o projekcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają  z upływem roku budżetowego. Zaznaczyła, że w dziale 801 – Oświata i wychowanie planowane wydatki w kwocie  294.507,00 zł przeznaczone na budowę hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Przyszów Zapuście zostaną zrealizowane do 30 czerwca  2014 roku. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że pod koniec listopada br. podpisana została umowa o dofinansowanie zadania z Ministerstwem Sportu i Turystyki.  Dokonano płatności za wykonanie I etapu zadania. Ministerstwo Sportu i Turystki dokonało refundacji zadania w kwocie 547.815,00 tys. zł. Planowane środki własne na to zadanie nie wygasają z końcem roku budżetowego i zostaną zrealizowane w 2014 roku. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt ww. uchwały. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIV/209/2013 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2013 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6j
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w 2014 roku. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za i 2 głosach -  wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XXIV/210/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej w 2014 roku. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6k
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2014 roku.  Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę nr XXIV/211/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2014 roku. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 6l
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania.
Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał w jakiej formie dożywianie miało miejsce do tej pory i czy osoby samotne korzystały z posiłków? W odpowiedzi na zapytanie  Radnego Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska  wyjaśniła, że dożywianie miało miejsce w szkołach,  w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.  Osoby samotne korzystały  z pomocy w formie zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłków. Następnie Kierownik GOPS poinformowała, że od stycznia 2014 roku zostaje wdrożony nowy wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa  w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”. Gminy przystępujące do programu obowiązane są podjąć uchwałę  w sprawie określenia szczegółowych warunków odpłatności za pomoc  w formie dożywiania.  Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę nr XXIV/212/2013 w sprawie określenia szczegółowych warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów na 2014 rok. Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy na 2014 rok. Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju. Plan pracy komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący rady gminy przedstawił plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Bojanów na 2014 rok. Plan pracy komisji został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń złożył życzenia noworoczne władzom samorządowym i wszystkim zebranym. Podziękował radnym i sołtysom za wsparcie wytyczonych programów i okazywaną pomoc w realizacji zadań.  Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji nadchodzącego Nowego Roku. W imieniu sołectw życzenia noworoczne złożył Pan Zygmunt Kotwica, życząc władzom gminy, członkom Rady i zebranym satysfakcji z pracy na rzecz Gminy w nadchodzącym roku.


Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXIV sesji Rady Gminy Bojanów.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła


                              

  Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                    Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-01-23
Udostępniający: 2014-01-23
Liczba odwiedzin: 492