Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXIII/2013

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 listopada 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 13-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.
Ponadto udział wzięły zaproszone osoby wg załączonej do  protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 31 lipca 2013 roku.
4.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojanów w roku szkolnym 2012/2013.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok,
b)    zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2014,
c)    obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok,
d)    określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2014,
e)    dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na  rok 2014,
f)    przekazania na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gwoźdźcu,
g)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,
h)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2013,
i)    zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 r. na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów.
6.  Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2012 rok.
7.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
8.  Zamknięcie obrad sesji.


Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy zwrócił uwagę na następujące kwestie:
1.    Budowę sali sportowej wraz z zapleczem sanitarnym i łącznikiem przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w miejscowości Przyszów Zapuście (Przeprowadzona została procedura przetargowa. Wykonawcą robót jest firma KOREM Kazimierz Koc z Jeżowego. Koszt robót budowlanych – 2.460.157,19 zł brutto. Termin realizacji zadania to  czerwiec
2015 r. W listopadzie  podpisana została umowa o dofinansowanie zadania
z Ministerstwem Sportu i Turystyki na kwotę wsparcia 1.5  mln zł, która stanowi prawie 60% wartości inwestycji),
2.    Budowę łowiska wędkarskiego w Parku Podworskim w Stanach (Podpisano umowę
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na budowę łowiska. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm Eugeniusz Sudoł oraz Łukasz Chamot. Koszt zadania wg umowy
z wykonawcą to 521.19,49 zł. Termin realizacji  - 31.10.2014. Wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Operacyjnego RYBY wynosi 85% kosztów kwalifikowanych  tj. około 361 tys. zł.),
3.    Modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym Przyszów Łapówka dł. 590 m i Przyszów Ruda dł.480 m. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo MOLTER. Dofinansowanie z Samorządu Województwa Podkarpackiego wyniosło 199 tys. zł. Koszt całkowity zadania to 215.104,40 zł.
4.    Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kozły – Załęże  o dł. 1050 m. Koszt całkowity zadania to 70.017,19 zł. Dofinansowanie z Samorządu Województwa Podkarpackiego wyniosło 56.000,00 zł.
5.    Wykonanie stojaków ekspozycyjnych podświetlanych na deptaku w miejscowości Bojanów (W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej udzielono zamówienia na wykonanie robót firmie ELEKTROMONTAŻ z Biłgoraja. Koszt zadania  to 66.473,68 zł. Dofinansowanie w ramach PROW oś IV Leader  wynosi 25 tys. zł.. Termin wykonania zadania: 30.11.2013 r.),
6.    Remont alei głównej w Zabytkowym Parku Podworskim w Bojanowie (Prace zrealizowano w miesiącu wrześniu. Wykonawcą robót była firma FARKPOL. Koszt robót to 42.000,00 zł. Dofinansowanie w ramach PROW oś IV Leader stanowi kwotę
25.000,00 zł.),
7.    Dostawę i montaż windy dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bojanowie (Wykonawcą jest firma MATLIFT  z Lublina. Koszt zadania to 85.977,00 zł brutto. Zadanie w 100% finansowane przez Wojewodę.
8.    Przeprowadzenie procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie  odpadów na terenie gminy Bojanów w 2014 roku (W dniu 26 listopada wybrano ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej z Pysznicy, który zaoferował kwotę niespełna 319,000.00zł za realizację zamówienia - okres 1 roku. Druga ofertę złożył MZK Stalowa Wola na kwotę ponad 430.000,00 zł.).
W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do ściągalności    opłat za usuwanie odpadów komunalnych i podkreślił, że mieszkańcy podeszli ze zrozumieniem do tego problemu. Opłaty są wnoszone przez zdecydowaną większość mieszkańców  i  wpływy z tego tytułu wystarczają na wydatkowanie środków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dalej Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił informację dotyczącą miesięcznych kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sąsiednich gminach oraz   propozycje nowych stawek opłat  w Gminie Bojanów na 2014 rok.
9.    Dobiegające do końca realizacji inwestycje tj.|:
- I etap termomodernizacji – budynki Domu Kultury w Przyszowie  i Urzędu Gminy
w Bojanowie. Łączna kwota to ponad 477.000,00 zł, z czego ok.190.000,00 zł to dofinansowanie z RPO WP na lata 2007 - 2012,
- I etap budowy Stacji Uzdatniania Wody i sieci wodociągowej w miejscowości Przyszów Ruda -  termin zakończenia to 31.12.2013. Koszt całkowity inwestycji to prawie 3.000.000,00 zł, z czego dofinansowanie w ramach PROW to 1.200.000,00 zł.,
10.     Zgodę Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na świadczenie przez Gminę Bojanów   usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat,
11.    Koncepcję budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  na bazie byłej siedziby SKR w miejscowości Stany (Realizacja planowanego przedsięwzięcia  umożliwi mieszkańcom gminy przekazywanie selektywnie zbieranych odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Wójt podkreślił, że nie będzie odpadów niebezpiecznych, które mogłyby zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców.  Takie rozwiązanie pozwoli obniżyć koszty gospodarowania odpadami. Gmina będzie się ubiegać
o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Warszawie. Planuje się również złożyć wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.),
12.    Planowanego zakupu kontenerów o pojemności 1 100 l (Kontenery zostałyby zakupione  ze środków w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i nie zachodziłaby konieczność ich dzierżawy).
Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta i nie podjęła dyskusji
w tym zakresie.

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 31 lipca 2013 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.


Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy  - Pan Emil Bieleń nadmienił o przekazaniu radnym informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 i poprosił o ewentualne zapytania w tym zakresie.
Radny – Pan Edward Sulich zwrócił uwagę na średnie wyniki uczniów w Gminie Bojanów oraz liczbę uczniów i szkół z wynikiem niskim, średnim i wysokim. Podkreślił duże różnice w skali staninowej  w PSP Nr 1 Bojanów i  PSP w Stanach.
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie – Pani Janina Pistor poinformowała o wynikach poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2012/2013.
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Bojanowie wchodząca w skład Zespołu Szkół
w Bojanowie uzyskała wysoki stanin a Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach wchodząca w skład Zespołu Szkół w Stanach uzyskała najniższy stanin. Pani Dyrektor nadmieniła, że co roku jest różny stanin w szkołach i zależy od liczby uczniów z opiniami i orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, co przedkłada się na wynik egzaminu.  Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyraził pogląd, iż nauczyciele wkładają dużo pracy,
aby zapewnić odpowiedni poziom nauczania ale problem wyników jakie osiągają szkoły zależy w dużej mierze od zdolności dzieci. Są rodzice, którzy decydują, że dziecko  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego  uczęszcza do tej szkoły i zaniża wyniki nauczania.
W dalszej dyskusji radny Pan Edward Sulich powiedział, że nie krytykuje poziomu nauczania, ale dysproporcja w wynikach z egzaminów jest duża i odbiega od innych gmin. Radny Pan Damian Zakrzewski skierował zapytanie – czy wynik nauczania miał odzwierciedlenie  w przyznawaniu nagród dla dyrektorów szkół?
Dyrektor GZEAS Pani Janina Pistor  poinformowała, że nie było nagród  dla dyrektorów szkół, gdzie wynik nauczania był niski.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż nie jest tak, że skala staninowa ma decydujący wpływ na nagrodę dla dyrektora szkoły tylko efekt zarządzania placówką. Dalej zabierając głos  Pan Edward Sulich wyraził pogląd, że za dobre wyniki nauczania należy wynagradzać.
W dalszym toku obrad Dyrektor GZEAS Pani Janina Pistor podkreśliła, że podstawowym elementem podziału subwencji oświatowej w budżecie państwa jest liczba uczniów. W naszej gminie zachodzi zjawisko corocznego postępu niżu demograficznego, który generuje duże koszty finansowania oświaty. W ciągu 3 lat szkolnych ubyło 166 uczniów.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że samorząd gminy zmierza się z różnymi problemami w oświacie ale z punku widzenia reformy systemu oświaty pokazuje trafność podejmowanych rozstrzygnięć. Podkreślił, że utworzone Przedszkole w Bojanowie cieszy się dużym powodzeniem.
Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał, czy jest prawdą, że Wójt zlikwiduje szkołę w Gwoźdźcu, w sytuacji kiedy rodzice będą posyłać dzieci do Gimnazjum w Narcie?
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły poza obręb gminy wówczas obowiązki związane z dożywianiem i dowozem uczniów nie są realizowane przez gminę. Wójt podkreślił, iż dostrzega problem tego rodzaju, że jeżeli dziecko z rodziny wielodzietnej będzie uczęszczać do Gimnazjum w Narcie to może pójść za nim rodzeństwo ze szkoły podstawowej  i będzie ubywać dzieci w naszej szkole.
Tego rodzaju sprawy dotyczące wyboru szkoły należy zostawić na linii rodzic – dyrektor szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Bojanów  są wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny, aby na odpowiednim poziomie zapewnić uczniom wszystko co jest możliwe.
Wójt Gminy wspomniał, że czynnik demograficzny nie jest korzystny dla gminy. Dzieci są zameldowane na terenie gminy, ale w rzeczywistości mieszkają za granicą. Ta sytuacja demograficzna może spowodować w przyszłości weryfikację sieci szkół.
Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Bojanów w roku szkolnym 2012/2013.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że podczas posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy zaprezentował stanowisko, aby stawki podatków lokalnych  w 2014 roku podtrzymać na poziomie ubiegłego roku.  Planuje się obniżyć cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok i przyjąć kwotę na  poziomie  2013 roku. Wójt nawiązał do sprawy aktualizacji klasyfikacji gruntów przez Starostwo Powiatowe  w Stalowej Woli. W związku ze zmianami w kategorii gruntów opłaty podatku naliczane są wg nowego stanu i w większości przypadków podatek ten uległ zwiększeniu.   Dokumentacja w tej sprawie była do wglądu w Wydziale Geodezji w Starostwie Powiatowym i każdy zainteresowany mógł w określonym terminie zapoznać się ze sprawą. Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica podkreślił, że mieszkańcy zlekceważyli sprawę weryfikacji gruntów i obecnie są zaskoczeni, że podatek uległ zwiększeniu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2014. Radny Pan Damian Zakrzewski odniósł się do pkt 2 ppkt e uchwały i zwrócił się zapytaniem, ile jest organizacji pożytku publicznego, które płacą podatek? Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka poinformowała, że organizacje pożytku publicznego nie płacą podatku. Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski nadmienił, że skoro organizacje pożytku publicznego nie płacą podatku, to po co Rada Gminy ma ustalać stawkę podatku. Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała, że projekt uchwały był uzgodniony z radcą prawnym i w takiej wersji został przedstawiony pod obrady sesji Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek  podatku od nieruchomości na rok 2014. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 1głosie - wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XXIII/190/2013  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 5b
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2014.
Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/191/2013 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2014. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skup żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/192/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2014 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5d
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 rok.
Rada Gminy w wyniku głosowanie jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/193/2013 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 rok.
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e
Przewodniczący Rady Gminy – pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2014. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XXIII/194/2013 w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2014. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5f
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że należy skomunalizować nieruchomość położoną w Gwoźdźcu o pow. 0.23 ha w celu urządzenia drogi gminnej.
Radny – Pan Edward Sulich  skierował zapytanie, czy przejęcie tej nieruchomości będzie się wiązać z kosztami dla gminy? Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że jeżeli gmina nie przejmie tej nieruchomości, to nie będzie mogła prawnie władać drogą i jej remontować. Przewodniczący rady gminy – pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gwoźdźcu. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/195/2013 w sprawie przekazania na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gwoźdźcu. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5g
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o wprowadzeniu nowego zadania do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przyszów, Maziarnia, Pietropole”. Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Biorący udział w sesji radny Rady Powiatu Stalowowolskiego – Pan Stanisław Czochra zapytał, czy  Pietropole zostanie włączone do sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Bojanów? Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że jest skłonny skorzystać z oferty Wójta Gminy Majdan Królewski  i wpiąć Pietropole do kanalizacji sanitarnej  tej gminy. W tym punkcie obrad Wójt Gminy wyjaśnił zmiany dotyczące zwiększenia nakładów finansowych związanych z zadaniem termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Zwiększenie nakładów wynikło z konieczności wykonania robót uzupełniających i dodatkowych w budynku Domu Kultury w Przyszowie tj. wewnętrznych robót wykończeniowych, instalacji elektrycznych a w budynku Urzędu Gminy – przebudowa wejścia oraz wymiana okien w piwnicy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXIII/196/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5h
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2013 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu ogółem o kwotę 843.290,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: refundacja z lat ubiegłych  w ramach programów z udziałem środków europejskich, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy, wpływy z opłat z tytułu udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów, refundacja kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, dotacja z budżetu państwa na budowę hali sportowej w Przyszowie, wpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach dotyczących zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 481.604,00 zł. Zmiany te wiążą się ze zmniejszeniem dochodów z tytułu sprzedaży działek mienia gminnego, zmniejszenie dotacji celowej na budowę hali sportowej w Przyszowie. Dalej Skarbnik gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 1.006.275,00 zł. Na powyższą kwotę  składa się zwiększenie wydatków na udrożnienie rowów melioracyjnych, opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej Przyszów Kliny, przekazanie dotacji dla powiatu na realizację zadań na drogach powiatowych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych, zakup znaków drogowych, odśnieżanie dróg, transport kruszywa, koszty postępowania sądowego w związku z komunalizacją działek, roboty dodatkowe związane
z termomodernizacją budynku Urzędu Gminy, budowę hali sportowej w Przyszowie, wymianę orynnowania budynku Zespołu Szkół w Bojanowie oraz budynku po byłej szkole  w Maziarni, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej miejscowości Przyszów Kołodzieje i Maziarnia, zakup dekoracji świątecznych na deptak  w Bojanowie, wykonanie stojaków ekspozycyjnych, opracowanie dokumentacji i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stany- Załęże, wykonanie ogrodzenie placu zabaw  w miejscowości Przyszów Burdze, budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw  w miejscowości Bojanów, roboty dodatkowe związane z termomodernizacją Domu Kultury  w Przyszowie. Dalej Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy  ogółem o kwotę 1.117.701,00 zł i szczegółowo omówiła te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że Szpital w  Nowej Dębie zwrócił się o wsparcie finansowe w kwocie 10.000,00 zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasugerował przekazać 10.000,00 zł dla szpitala na ten cel. Radny – Pan Damian Zakrzewski powiedział, że wsparcie finansowe dla Szpitala w Nowej Dębie uważa za bezzasadne. Zdaniem radnego jakość świadczonych usług medycznych przez ten szpital jest na słabym poziomie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że mieszkańcy naszej gminy stają się pacjentami tego szpitala i zasadnym byłoby udzielenie wsparcia finansowego na wskazany cel. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 10.000,00 zł dla Szpitala w Nowej Dębie. Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Gminy następującą ilością głosów: 11 – za, 1 - przeciw, 1 – wstrzymujący.
Udzielenie pomocy finansowej dla Szpitala w Nowej Dębie zostało uwzględnione w projekcie zmian w uchwale budżetowej. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian  w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2013. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 11 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XXIII/197/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2013. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5i
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o potrzebie zaciągnięcia kredytu w celu uregulowania należności za wykonane roboty - zadanie pn. „Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda” i ubieganiem się o refundację środków na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego. Radny – Pan Damian Zakrzewski poprosił o zestawienie tabelaryczne w przedmiocie zadłużenia gminy. Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka w trakcie sesji udzieliła wyjaśnień w sprawie zadłużenia gminy i poinformowała, że zadłużenie to wynosi 36,6%. Skarbnik Gminy wspomniała, iż Rada Gminy w  budżecie na 2013 rok  ustaliła przychody  z tytułu pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał o wysokość odsetek od planowanego kredytu. Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, iż kredyt zostanie zaciągnięty  w banku wyłonionym zgodnie z procedurą przewidzianą w ustawie prawo zamówień publicznych i dopiero wówczas będzie znany koszt obsługi kredytu. Radny – Pan Edward Sulich zapytał - na jakim poziomie było zadłużenie gminy  w poprzednim roku?
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień w tej sprawie informując, że zadłużenie gminy rok temu  było na poziomie 32%. Dalej radny – Pan Edward Sulich wyraził pogląd, że gmina brnie w zadłużenie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że realizujemy inwestycje  z możliwością pozyskania środków zewnętrznych i dlatego też zaciągamy kredyty na te zadnia. Radny – Pan Edward Sulich wyraził opinię, iż inwestycje nie powinny przerastać naszych możliwości finansowych. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że gmina może zejść z zadłużenia ale wówczas inwestycje nie będą realizowane w takim zakresie, jak dotychczas. Każda realizowana inwestycja ma jakąś formę wsparcia zewnętrznego. Bez zaciągnięcia zobowiązania nie zrobimy tego, czego oczekuje od nas  lokalna społeczność.  Kwestia troski o poziom zadłużenia jest zasadna, ale Wójt pilnuje, aby nie przekroczyć 40% zadłużenia budżetu gminy i jest to przedmiotem stałej uwagi Wójta. W tym punkcie obrad Wójt Gminy zasygnalizował sprawę możliwości odzyskania przez gminę zwrotu podatku VAT związanego z wydatkami poczynionymi na inwestycje. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Rada Gminy  w wyniku głosowania przy: 12 głosach – za, 1 głosie – przeciw, 1 głosie – wstrzymującym podjęła  uchwałę Nr XXIII/198/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów.Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6       
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła kwestie związane z informacją Naczelnika Urzędu Skarbowego z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych  w 2013 roku przez radnych, osoby pełniące funkcje kierownicze oraz Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy.                                          

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował o piśmie złożonym przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie z prośbą o zwiększenie środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych  w wysokości 8.500,00 zł. Sprawa ta wiąże się  z wnioskiem złożonym przez Panią Stanisławę Kowal  o przyznanie zasiłku  na remont dachu na budynku mieszkalnym. Radny Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, że ta sprawa powinna być przedstawiona przed podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda poinformował o analizie tej sprawy na posiedzeniu Komisji w dniu 08 listopada br. Komisja wyraziła negatywną opinię w przedmiocie zwiększenia środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych. Kierownik GOPS-u dysponuje własnym budżetem i udziela pomocy osobom znajdującym się  w trudnej sytuacji finansowej. Radny Pan Damian Zakrzewski wyraził zdziwienie, że komisja nie próbowała znaleźć innego rozwiązania np. zwiększyć środki na zasiłki celowe o kwotę 4.000,00 zł. Zdaniem radnego środki te zostałyby lepiej wykorzystane niż przekazana kwota 10.000,00 zł na rzecz Szpitala w Nowej Dębie.  Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że patrząc na aspekt tej sprawy należy zwrócić uwagę na istotę wspólnoty samorządowej. Co się stanie jeżeli stworzymy precedens, że jednej osobie prywatnej wykonamy dach?  Pomoc udzielana Pani Kowal jest w miarę wyważona. Pani Kierownik GOPS-u poczyni starania, aby pomóc znaleźć pracę Pani Kowal. Sytuacja tej rodziny nie różni się od innych na terenie gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zwiększenia środków finansowych na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 8.500,00 zł. Wynik głosowania nad wnioskiem był następujący: 1 głos – za, 1 głos – wstrzymujący,  11 głosów – przeciw.
W dalszym toku obrad radny – Pan Edward Sulich nawiązał do sprawy wysyłania  życzeń jubileuszowych z okazji pożycia małżeńskiego i zwrócił się z zapytaniem skąd są na ten cel środki finansowe. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że od pewnego czasu organizowane są uroczystości dla par małżeńskich obchodzących 50 –lecie pożycia małżeńskiego a dla pozostałych jubilatów wysyłane są życzenia jubileuszowe. Wójt chce poprzez to uczynić symboliczny gest i wyrazić szacunek dla tych osób za wieloletnie pożycie małżeńskie.
Następnie Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – Pani Anita Ryba nawiązała do kwestii odbytego zebrania wiejskiego w Gwoźdźcu. Zebranie to odbyło się
w pomieszczeniu Domu Kultury bez informowania o tym fakcie pracownika kultury bądź Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury.  Pani dyrektor zwróciła się z prośbą, aby nie pomijać tego faktu i zgłaszać sprawę potrzeby udostępnienia pomieszczeń w budynkach Gminnego Ośrodka Kultury.
Radny – Pan Damian Zakrzewski nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor GOK  w Bojanowie nadmienił, że podjęto słuszny temat zamykania i otwierania budynków użyteczności publicznej. Wspomniał, że stowarzyszenie w Korabinie i sołtys w Laskach mają w posiadaniu klucze do budynku świetlicy wiejskiej i nie muszą konsultować się w kwestii korzystania z tych obiektów. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – Pani Anita Ryba wyjaśniła, że  budynki świetlic wiejskich w Korabinie i Laskach  nie są w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury. Radny Pan Damian Zakrzewski zasygnalizował, że Stowarzyszenie w Gwoźdźcu miało dostęp do pomieszczenia i po zebraniu klucze zostały zabrane przez Dyrektora GOK. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że wskazano siedzibę stowarzyszenia a nie szczegóły korzystania z tych obiektów. Dyrektor GOK odpowiada za stan techniczny tego obiektu i wszelkie sprawy wymagają uzgodnienia z dyrektorem.
Radny Powiatu Stalowowolskiego – Pan Stanisław Czochara zasugerował, aby  projekt sieci kanalizacji sanitarnej w Pietropolu zawierał dwie nitki sieci tj. po obu stronach drogi, ponieważ są to tereny budowlane. Następnie radny nawiązał do kwestii budowy PSZOK w miejscowości Stany  i wyraził pogląd, że takie miejsce w centrum Stanów powinno być przeznaczone na inny cel niż  zbiórkę odpadów komunalnych. Zdaniem radnego sprawa ta powinna zostać skonsultowana
z mieszkańcami. Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski poinformował, że mieszkańcy miejscowości Przyszów Staw zwrócili się do niego z prośbą o interwencję w sprawie budowy masztu telefonii komórkowej. Powiedział, że Wójt wydał pozwolenie na budowę bez konsultacji ze społeczeństwem. Dobrze byłoby takie sprawy nakreślać na zebraniu wiejskim.
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że radny myli pojęcia w kwestii wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę  i kompetencje Wójta Gminy w tym przedmiocie. Organem właściwym do wydawania pozwoleń na budowę jest co do zasady starostwo. Wójt nie wydaje decyzji o pozwoleniu na budowę tylko wydaje warunki zabudowy. Gmina nie jest inwestorem budowy masztu telefonii komórkowej.  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że budowa masztu telefonii komórkowej jest tematem drażliwym budzącym emocje wśród społeczeństwa. Radny – Pan Edward Sulich nawiązał do tematu potrzeby remontu drogi wojewódzkiej  i dwóch mostów w miejscowości Przyszów.  Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w tej sprawie odbył szereg rozmów  z Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich. Droga Wojewódzka Nowa Dęba – Nisko nie znajduje się w Programie  Rozwoju Polski Wschodniej. Prowadzona jest procedura na wykonanie dokumentacji projektowej na remont mostów w obrębie drogi wojewódzkiej  w Przyszowie.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XXIII sesji Rady Gminy Bojanów.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła
                       

       
                                    Przewodniczący Rady

                                          Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-01-23
Udostępniający: 2014-01-23
Liczba odwiedzin: 560