Protokół Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 31 lipca 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XXII/2013

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 31 lipca 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 13-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności.

Ponadto udział wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1.Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3.Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 24 maja 2013 roku.

4.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bojanów za Rzeką,

b)zatwierdzenia Sołeckiej  Strategii Rozwoju Wsi Bojanów za Rzeką,

c)zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r., 

d)przekazanie na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bojanowie,

e)ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bojanów,

f)zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

g)zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2013 rok.

      5.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

      6.  Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy odniósł się do następujących działań:

realizacji projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (trwają prace na obiekcie budynku Domu Kultury w Przyszowie. Oprócz docieplenia ścian przebudowane zostaną pomieszczenia oraz zmodernizowana  instalacja elektryczna i odgromowa. W tym roku wykonana zostanie również termomodernizacja budynku Urzędu Gminy),

stacji uzdatniania wody w Przyszowie Rudzie (wybudowano budynek stacji, trwają prace związane z wykonaniem instalacji wewnątrz budynku oraz montażem urządzeń, wybudowano zbiorniki, rozpoczęto prace związane z budową sieci wodociągowej od strony stacji. Po 10 sierpnia br. rozpoczną się prace technologiczne dotyczące systemu uzdatniania wody),

małych projektów realizowanych w ramach programu  Leader (podpisano umowy w Urzędzie Marszałkowskim o udzielenie pomocy finansowej na: budowę placu zabaw w  miejscowości Przyszów Burdze, budowę wiat przystankowych w miejscowości Laski i Przyszów Staw, remont alei głównej w Parku Podworskim w Bojanowie,

hali sportowej w Przyszowie (wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej na budowę sali w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego znajduje się na liście rezerwowej. W najbliższym czasie gmina uzyska informację o ewentualnym  dofinansowaniu projektu i rozpocznie się procedura dotycząca udzielenia zamówienia publicznego na to zadanie),

sprawy nauczyciela, który złożył pozew do Sądu o przywrócenie do pracy (proces sądowy zakończył się ugodą),

oddania do użytku boiska wielofunkcyjnego w Stanach,

modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych ( w przyszłym tygodniu zostanie  ogłoszony przetarg na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym Przyszów (ul. Jaśminowa w msc. Przyszów Ruda) oraz remont drogi Przyszów Łapówka i przetarg na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stany (droga Kozły – Załęże).

Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad.3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 24 maja 2013 roku  i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że Plan Odnowy Miejscowości Bojanów za Rzeką zawiera planowane przedsięwzięcia zgłoszone przez mieszkańców na zebraniu wiejskim.  W nawiązaniu do poprzedniego Planu mieszkańcy zgłosili potrzebę budowy świetlicy wiejskiej  i boiska wielofunkcyjnego. Plan jest dokumentem niezbędnym przy działaniach, które będą wspierane przez środki pomocowe z Unii Europejskiej, zwłaszcza z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że sprawa realizacji określonego zadania zasugerowanego przez mieszkańców musi być przedmiotem debaty na sesji Rady Gminy.

Wójt poinformował, że na terenie Przedszkola w Bojanowie za Rzeką zaplanowano budowę placu zabaw i przy tym  zadaniu planuje się również dobudowanie do budynku przedszkola pomieszczenia pod potrzeby społeczeństwa. Według kosztorysu wstępnego inwestorskiego całość zadania opiewa na kwotę 320 tys. zł. Złożono wniosek o dofinansowanie  tych dwóch zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 180 tys. zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Bojanów za rzeką na lata 2008 – 2015.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/183/2013 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bojanów za Rzeką na lata 2008 – 2015.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Wójt Gminy poinformował, że Sołecka Strategia Rozwoju Wsi Bojanów za Rzeką powstała w ramach uczestnictwa sołectwa w Podkarpackim Programie Odnowy Wsi na lata 2011-2016 zarządzanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bojanów za Rzeką.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

uchwałę Nr XXII/184/2013 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Bojanów za Rzeką.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska poinformowała o zmianie umowy na realizację projektu systemowego: Czas na aktywność w gminie Bojanów, na okres od 01 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku. Zmiany te wynikły ze zmniejszenia dofinansowania projektu w kwocie około 7.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII „Promocja  integracji społecznej”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

uchwałę Nr XXII/185/2013 zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego 

w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII „Promocja  integracji społecznej”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Gminy – Pani Agnieszka Szczęch omówiła projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bojanowie. 

Nadmieniała, że są to działki o nieuregulowanym stanie prawnym i stanowią drogi gminne. Działki te należy skomunalizować i w tym celu konieczna jest uchwała  o przekazaniu na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bojanowie.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

uchwałę Nr XXII/186/2013 w sprawie przekazania na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Bojanowie.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił stawki opłat  za umieszczenie  urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym, przyjęte w innych gminach.

Wójt wyjaśnił, że opłaty te są pobierane od Zakładu Gazowniczego, Energetycznego, Telekomunikacji. Gminny Zakład Usług Komunalnych jest zwolniony z opłat za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych  w pasie drogowym. 

Analizując stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Wójt zaproponował podnieść o 100% wysokość tych stawek w porównaniu do opłat przyjętych poprzednią uchwałą Rady Gminy z  dnia 24 września 2004 roku.

Rada Gminy nie przedstawiła innych propozycji w tym zakresie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że opłaty te stanowią dochód gminy i przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bojanów.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXII/187/2013 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Skarbnik Gminy- Pani Janina Lesiczka omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w nawiązaniu do zmian wieloletniej prognozy finansowej wyjaśnił, że zaplanowane koszty na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz na budowę łowiska wędkarskiego w Parku Podworskim w Stanach uległy zmniejszeniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

W wieloletniej prognozie uwzględniono nowe zadania pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej oraz placu zabaw w miejscowości Bojanów” i zadanie „Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg w Przyszowie”.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy  Bojanów.

Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

uchwałę Nr XXII/188/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian  w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2013 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu ogółem o kwotę 109.988,00 zł  

w związku z uzyskaną dotacją dla Środowiskowego Domu Samopomocy na budowę windy, wpływem środków z podatku od nieruchomości od osób prawnych, wpływem środków za korzystanie z energii elektrycznej przez jednostki organizacyjne gminy.

Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach dotyczących zmniejszenia  dochodów budżetu ogółem o kwotę 364.400,00 zł. Zmiany te wiążą się ze zmniejszeniem dotacji na realizację projektu pn. „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej PSeAP”, zmniejszeniem dotacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zmniejszeniem dotacji na budowę łowiska wędkarskiego w Parku Podworskim w Stanach, zmniejszeniem wpływów z tytułu sprzedaży działek.

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 464.013,00 zł. Na zwiększenie wydatków składa się zabezpieczenie środków na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Bojanów 

i Stany na nowych osiedlach, promocję gminy, budowę windy w Środowiskowym Domu Samopomocy, budowę  wiaty przystankowej w miejscowości Stany, remont dróg gminnych, remont zabytkowej kaplicy w Stanach, opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej  oraz placu zabaw w Bojanowie za Rzeką.

Dalej Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 718.425,00 zł i szczegółowo omówiła te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na rok 2013.

Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 12  głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XII/189/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na rok 2013. 

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Radny – Pan Michał Kotwica zwrócił się z prośbą o naprawę progu zwalniającego na ul. Łęgowej w miejscowości Przyszów Ruda.

Sołtys sołectwa Przyszów I – Pan Mieczysław Kruk nawiązał do kontroli osób łowiących ryby na starorzeczu Łęgu w miejscowości Przyszów.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że Polski Związek Wędkarski ma wyłączną kontrolę nad łowiskami z uwagi na zarybianie tych zbiorników przez Związek.

Sołtys sołectwa Ruda – Pan Stanisław Adamus zwrócił uwagę na potrzebę poprawy nawierzchni drogi w kierunku przepompowni.

Radny – Pan Damian Zakrzewski poinformował, że Pani Stanisława Kowal z Gwoźdźca prosi o pomoc pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych.  przy pracach związanych z demontażem dachu na budynku mieszkalnym.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że pracownicy świadczą pracę wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy i nie będą kierowani do prac na prywatnych posesjach mieszkańców gminy. Wójt nadmienił, że jest do wykonania dużo prac przy budynkach użyteczności publicznej.

W dalszej dyskusji nad sprawą przedstawioną przez radnego Wójt powiedział, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest instytucją udzielającą wsparcia osobom potrzebującym pomocy.

Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski złożył wniosek o  pisemną informację  w sprawie udzielonej pomocy Pani Stanisławie Kowal.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w tej sprawie radny otrzyma odpowiedź od Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski nawiązał do sprawy stypendiów dla uczniów wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej i powiedział „mieszkańcy zgłaszają uwagi, iż te stypendia nie są przyjazne dla rodzin”.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że otrzymane stypendium nie zwalnia od obowiązku stosownego udokumentowania zakupu.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Stanisławska wyjaśniła, że stypendium powinno zostać przeznaczone na cele edukacyjne a nie kupowanie butów za 400 zł i markowej odzieży. 

W dalszym toku obrad radny – Pan Damian Zakrzewski powiedział, że rodzice narzekają ponieważ mają pewne ograniczenia w dysponowaniu dostępnymi środkami stypendialnymi.

Przewodniczący Rady – Pan Emil Bieleń nadmienił, że przyznane stypendium musi być rozliczone zgodnie z przyjętym wcześniej regulaminem i należy to respektować.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o planowanym rozwiązaniu, aby GOPS płacił w formie przelewu za dane zakupy w ramach przyznanego stypendium  i wówczas rodzina nie ponosiłaby kosztów w tym zakresie.

W tym punkcie obrad radny – Pan Damian Zakrzewski poinformował o uszkodzeniu huśtawki oraz zjeżdżalni na placu zabaw w Gwoźdźcu. Zdaniem radnego należy zakupić nową zjeżdżalnię na plac zabaw. 

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy  – Pan Emil Bieleń zamknął obrady XXII sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

                                                                                                                           Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-11-27
Udostępniający: Administrator 2013-11-27
Liczba odwiedzin: 1481
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Protokół Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2013-11-27 12:47:06
2 Protokół Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2013-11-27 12:46:30
1 PROTOKÓŁ Nr XXII/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej... Administrator 2013-11-27 12:46:05