Protokół Nr XXI/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 24 maja 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

Protokół Nr XXI/2013
z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 24 maja 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 marca 2013 roku.
4.    Informacja o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Bojanów.
5.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2012 rok.
6.    Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za  2012 r.:
a)    Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
b)    Środowiskowego Domu Samopomocy,
c)    Gminnego Ośrodka Kultury,
d)    Gminnej Biblioteki Publicznej,
e)    Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
f)    Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,
g)    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
7.    Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy:
a)    sprawozdanie finansowe,
b)    sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,
c)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania  budżetu gminy,
d)    informacja o stanie mienia gminy,
e)    opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy,
f)    dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,
g)    wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu  wykonania budżetu gminy,
h)   opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o  przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok,
i)    podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,
b)    zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,
c)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2013 rok,
d)    nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojanowie,
e)    nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie,
f)    nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki publicznej w Bojanowie,
g)    rozpatrzenia skargi Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony zwierząt wniesionej na uchwałę Nr XVII/150/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2012 roku.
       9.  Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
     10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał:
    w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojanowie,
    w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie,
    w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie,
   w sprawie rozpatrzenia skargi Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt wniesionej na uchwałę Nr XVII/150/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2012 roku. Rada Gminy przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie porządek obrad sesji. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy odniósł się do następujących działań:
    wykonania remontu dróg gminnych  Przyszów Katy – Przyszów Łapówka w ramach usuwania szkód popowodziowych oraz  remontu  drogi wewnętrznej  w miejscowości Przyszów Katy, ul. Podleśnej i ul. Zamkniętej w msc. Bojanów, ul. Parkowej w msc. Stany,
    zawartych umów z Województwem Podkarpackim o przyznanie dotacji w wysokości 199.000 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg dojazdowych  do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Przyszów ( w ramach dotacji zostanie wykonana droga w Przyszowie Rudzie ul. Jaśminowa i odcinek drogi Przyszów Zapuście- Łapówka w technologii asfaltu) oraz dotacji w wysokości
56.000 zł z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Stany (w ramach dotacji zostanie wykonana droga Kozły – Załęże. Gmina zobowiązana jest do wniesienia udziału własnego w wysokości 20 % przyznanej dotacji na to zadanie)
    termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (w dniu dzisiejszym nastąpi przekazanie placu budowy pod termomodernizację Domu Kultury w Przyszowie),
    złożenia wniosku do Ministerstwa  Sportu i Turystyki o dofinansowanie w kwocie 750.000 zł  budowy sali sportowej w Przyszowie. Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie pomocy finansowej na budowę sali sportowej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego po ocenie strategicznej znajduje się na 38 miejscu listy rankingowej),
    oficjalnego otwarcia kompleksu boisk sportowych  „Moje Boisko -  Orlik1012” przy Zespole Szkół w Bojanowie planowanego na 7 czerwca br.
Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta i nie podjęła dyskusji
w tym zakresie.

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 marca 2013 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4
Rada Gminy zapoznała się z  informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Bojanów za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. przedłożoną przez Kierownika Posterunku Policji w Bojanowie. Następnie Rada Gminy zapoznała się z informacją o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu stalowowolskiego za 2012 rok przedłożoną przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. Powyższe informacje zostały przesłane radnym wraz z materiałami na sesję Rady Gminy. Analizując stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag przedłożone informacje. Informacje te stanowią załączniki do niniejszego protokołu. 

Ad. 5
W tym punkcie obrad Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania  z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2012 rok. Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła do wiadomości przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony i Promocji Zdrowia Psychicznego w Gminie Bojanów za 2012 rok stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6a
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odnosząc się do sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy poinformował, że sprawozdania w formie pisemnej zostały przedłożone radnym wraz z pozostałymi materiałami na sesję Rady Gminy. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy sprawozdania należy przedstawić na sesji, czy tez radni po wcześniejszym zapoznaniu się z ich treścią będą kierować ewentualne zapytania w tym zakresie. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby, aby sprawozdania były przedstawiane na sesji Rady Gminy, ponieważ wcześniej zapoznali się z treścią sprawozdań przedłożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag. powyższe sprawozdanie. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6b
Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie zostało przyjęte przez Radę Gminy bez uwag i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6c
Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury  w Bojanowie nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.  6d
Rada Gminy przyjęła bez uwag sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej  w Bojanowie  i nie podjęła dyskusji w tym zakresie. Sprawozdanie z działalności bibliotek stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6e
Rozpatrując sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym zakresie  i przyjęła bez uwag to sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności GZEAS-u stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6f
Rada Gminy analizując sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag przedłożone sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6g
Rada Gminy przyjęła bez uwag informację z działalności merytorycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. W tym punkcie obrad – Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin zasygnalizował o planowanych zamierzeniach przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Bojanowie w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Przekształcenie jednostki wiązałoby się z poszerzeniem zakresu usług medycznych. Wójt poczynił rozmowy w tej sprawie na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ-u. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że o sprawie przekształcenia Ośrodka Zdrowia należy rozmawiać z mieszkańcami na zebraniach wiejskich i przekazać stosowną informację w tym zakresie.
                                               
Ad. 7a
Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego za 2012 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że Wójt Gminy stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazał Radzie Gminy sprawozdanie finansowe obejmujące:
1.    bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
2.    łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
3.    łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,
4.    łączne zestawienie  zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z  zestawień zmian samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego.

W bilansie z wykonania budżetu środki pieniężne na początek roku wynosiły  908.840,64 zł  a na koniec roku 774.049,91 zł, w tym subwencja oświatowa  na rok 2013 w kwocie 488.159,00 zł. W łącznym bilansie jednostek budżetowych tj. Urząd Gminy, GOPS, GZEAS oraz GZUK aktywa na początku roku wynosiły 73.682.593,90 zł, a na koniec roku 75.556.401,04 zł. Łączny bilans zamknął się zyskiem w kwocie 5.027.501,86 zł.  Wartość inwestycji  na początku roku wynosiła  2.489.711,27zł, a po przekazaniu inwestycji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ul. Kolbuszowska i ul. Rzeszowska  dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie na koniec roku wynosiły 1.331.970,00 zł. Należności krótkoterminowe wzrosły z kwoty 856.054,87 zł do kwoty 886.348,17 zł. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne na początku roku wynosiły 1.152.139,79 zł, a na koniec roku 1.020.692,91 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe – 1.098.735,00 zł.

Ad. 7b
Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że w dniu 28 marca br. Wójt Gminy z godnie z dyspozycja art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Bojanów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok oraz informacje o stanie mienia komunalnego gminy. Z przedłożonych materiałów  wynika, że planowane dochody na rok 2012 wynosiły 23.161.327,00 zł a wykonane zostały w wysokości 22.894.308,53 zł, co stanowi 98,84 % planu. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 2.803.903,00 zł zostały wykonane w kwocie 2.449.375,93 zł.  Z uwagi na procedury instytucji zarządzających programami związanymi  z rozliczeniem końcowym projektów do budżetu gminy nie wpłynęły środki w kwocie 170.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja budynku GOK w Bojanowie” oraz nie zrealizowano zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży działek mienia gminy  w kwocie 177.253,67 zł. Natomiast planowane wydatki wynosiły 24.189.245,00 zł, a zrealizowane zostały  w wysokości 22.898.414,12 zł, co stanowi 94,66 % planu. W 2012 roku planowane przychody wynosiły 1.427.092,60 zł, w tym kredyt  w kwocie 1.027.918,00 zł oraz  wolne środki w kwocie 399.174,00 zł.  Faktyczne wykonanie budżetu za 2012 rok zamknęło się deficytem w kwocie 4.105,59 zł. Rozchody wynosiły 1.098.735,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2012 r. wynosiło  7.620.329,00 zł. Łączna kwota długu stanowi 33,28% wykonanych dochodów i spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Planowane wydatki inwestycyjne w 2012 r. wynosiły 5.175.029,00 zł a wykonane zostały w kwocie 4.130.757,30 zł, co stanowi 79,82 % założonego planu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią 18,04 % wydatków ogółem w 2012 roku. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że założone cele gospodarcze zostały zrealizowane  przy udziałach dotacji ze środków pomocowych w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,  dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na kanalizację gminy, budowę sieci Internetu szerokopasmowego, remonty dróg powodziowych, na realizację zadania pn. „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu moje boisko – Orlik 2012”  Podejmowane działania przez Wójta w zakresie poprawy infrastruktury technicznej  a szczególnie w kontekście inwestycji drogowych są widoczne na terenie całej gminy. Wójt realizując zadania związane z wykonaniem budżetu kierował się zasadą celowości  i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Ad. 7c
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła uchwałę Nr XV/144/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2013 roku  w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Ad. 7d
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła informację o stanie mienia gminy  na dzień 31 grudnia 2012 roku. Rada Gminy rozpatrując informację o stanie mienia gminy pozytywnie odniosła się do szczegółowego i  wyczerpującego charakteru informacji. W zestawieniu mienia komunalnego gminy zostały wykazane grunty, nieruchomości, budowle, ruchomości oraz zmiany jakie zaszły w ciągu roku. Szczegółowość mienia odpowiada wymogom art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Ad. 7e
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Jan Kudłacik przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7f
Rada Gminy po wysłuchaniu informacji w sprawie wykonania budżetu gminy oraz po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i ich przeanalizowaniu nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy  w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/174/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7g
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Jan Kudłacik  poinformował  o pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2012 rok
i przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta za 2012 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 7h
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr XVI/160/2013 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie opinii  o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy w tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Ad. 7i
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. Rada Gminy w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/175/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za  2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym momencie obrad Przewodniczący Rady Gminy na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady – Pan Emil Bieleń wznowił obrady sesji.

Ad. 8a
Przewodniczący Rady – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/176/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8b
Skarbnik Gminy – Pan Janina Lesiczka poinformowała o zmianach  wieloletniej prognozy finansowej, które powiązane są ze zmianą planu dochodów i wydatków w budżecie gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XXI/177/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Z uwagi na pilny wyjazd służbowy Wójt Gminy poprosił o zgłaszanie w tym punkcie obrad  wniosków i zapytań. Radny – Pan Edward Sulich skierował zapytanie w sprawie przybudówki przy Przedszkolu  w Bojanowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że sprawa ta jest analizowana. Z punktu widzenia zasadności dobudowanie pomieszczenia przy przedszkolu można połączyć  z budową profesjonalnego placu zabaw i ubiegać się o dofinansowanie w Urzędzie Marszałkowskim w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działania Odnowa i Rozwój Wsi. Wójt zaproponował, aby radni podjęli dyskusję w tym temacie, w dalszym toku obrad dzisiejszej sesji. Radny – Pan Edward Sulich wyraził pogląd, że dobudowanie pomieszczenia  z przeznaczeniem na świetlicę wiejską jest pilne. Wójt Gminy powiedział, że zadanie jest do wykonania pod warunkiem uzyskania wsparcia finansowego i wyjaśnił, że  wniosek o przybudówkę nie może być realizowany łącznie  z termomodernizacją przedszkola. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że należy porozmawiać, czy to przedsięwzięcie jest konieczne i celowe oraz czy będzie możliwość dofinansowania tego zadania. W dalszym toku obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy i zasygnalizował, że jeżeli nie będzie środków zewnętrznych na kanalizację, to nie będzie możliwy dalszy etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wójt nadmienił, że w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska będzie można uzyskać wsparcie finansowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Następnie Wójt Gminy nawiązał do sprawy szkolnictwa i poinformował, że rodzice  uczniów kl. VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu zamierzają zapisać dzieci do Gimnazjów w Starym Narcie. Wójt poprosił o  solidarne podejście do tego problemu  i prowadzenie rozmów z rodzicami, aby nie zapisywali dzieci do gimnazjum w innej gminie  tylko do Gimnazjum w Bojanowie. Odejście uczniów do innej placówki oświatowej spowoduje powstanie jednego oddziału, zamiast dwóch w Gimnazjum w Bojanowie  i nauczyciele mogą stracić pracę.  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, że takie decyzje rodziców przybliżają możliwość zamknięcia szkoły w Gwoźdźcu. Mieszkańcy Gwoźdźca należą do Gminy Bojanów i powinni zabiegać o placówki oświatowe na terenie swojej gminy, a nie Gminy Jeżowe. Z uwagi na pilne sprawy służbowe Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin opuścił salę obrad.

Ad. 8c
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła zmiany w budżecie na 2013 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 734.334,00zł  w związku z uzyskaną dotacją na remont dróg rolniczych w miejscowości Przyszów i Stany Kozły – Załęże, dotacją na udzielenie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium, wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów.
Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmianach dotyczących  zmniejszenia dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 329.390,00 zł.
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące  zwiększenia wydatków budżetu gminy  ogółem o kwotę 500.291,00 zł. Na zwiększenie wydatków składa się zabezpieczenie środków własnych na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, wypłata za nadzór remontu dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wypłata stypendiów dla uczniów, dotacja celowa na dofinansowanie opracowania projektu na rozbudowę biblioteki. Dalej Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 95.347,00 zł i szczegółowo omówiła te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu gminy. Przewodniczący Rady  Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie  zmian  w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2013 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/178/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8d
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/179/2013 w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Bojanowie. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8e
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/180/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonych w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8f
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/181/2013 w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości położonej w Bojanowie na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8g
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił skargę Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt na uchwałę Nr XVII/150/2012 Rady Gminy  Bojanów  z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bojanów  w roku 2013 Rada Gminy analizując skargę wniosła o jej oddalenie i upoważniła Wójta Gminy do wniesienia odpowiedzi na skargę i reprezentowania  Rady Gminy przed Sądem Administracyjnym w Rzeszowie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt wniesionej na uchwałę Nr XVII/150/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia 2012 roku. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XXI/182/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt wniesionej na uchwałę Nr XVII/150/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 28 grudnia  2012 roku. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9
Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym punkcie obrad.

Ad. 10.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła


                                                                                                      Przewodniczący Rady

                                                                                                             Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-07-22
Udostępniający: Administrator 2013-07-22
Liczba odwiedzin: 1614
Pokaż rejestr zmian