Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XX/2013 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XX/2013
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 marca 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 8 marca  2013 roku.
4.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    przystąpienia Gminy Bojanów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016,
b)    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
c)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat,
d)    zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2013 rok.
5.    Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej.
6.    Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
7.    Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady nadzwyczajnej sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji  i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
    w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej  Gminy Bojanów,
    w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów.
Radny Pan Damian Zakrzewski zapytał o powód zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że tryb zwołania sesji nadzwyczajnej jest inny niż zaplanowanej na dany rok. Na wniosek Wójta lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady  gminy przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu  7 dni od dnia złożenia wniosku.
Wójt wystąpił z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnej sesji z uwagi na:
    związanie terminem ( do 31 marca br.) podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016,
    zakwestionowanie przez Regionalną Izbę Obrachunkową zapisu § 3 uchwały  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i konieczność podjęcia nowej uchwały. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad  dodatkowych projektów uchwał. Następnie Rada Gminy przyjęła jednogłośnie porządek obrad sesji.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności zwrócił uwagę na następujące sprawy:
    udzielenia zamówienia publicznego  w przedmiocie remontu dróg gminnych:  Przyszów Katy, Przyszów Katy – Przyszów Łapówka  w ramach usuwania szkód popowodziowych oraz drogi wewnętrznej w msc. Przyszów Katy w stronę lasów serwitutowych, ul. Podleśnej i ul. Zamkniętej w msc. Bojanów, ul. Parkowej 
w miejscowości Stany (w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę: Przedsiębiorstwo Molter sp. z o.o.  z Rudnej Małej. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę tj. 502.873,09 zł brutto. Zadanie zostanie wykonane do końca maja br.),
    ogłoszenia o zamówieniu publicznym na roboty budowlane pn. Termomodernizacja sześciu budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów (Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja sześciu budynków tj. Domu Kultury w Przyszowie, Urzędu Gminy, Domu Kultury w Maziarni, Domu Kultury
w Gwoźdźcu, SPZOZ w Bojanowi, Przedszkola w Bojanowie. W tym roku zostanie wykonana termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Domu Kultury w Przyszowie, a w przyszłym roku pozostałych budynków. Termin składania ofert na to zadanie upływa 10 kwietnia 2013 r. ),
    wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację projektu dotyczącego budowy sali sportowej w Przyszowie Zapuściu złożonego w ramach RPO WP na lata 2007 - 2013 Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta i nie podjęła dyskusji  w tym zakresie.

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 8 marca 2013 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o zgłoszeniu sołectwa Bojanów za Rzeką do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011- 2016.  W ramach programu gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie na zadanie ważne  z punktu widzenia mieszkańców sołectwa. Maksymalne dofinansowanie realizowanego projektu może stanowić kwotę 10.000,00 zł i 50% wartości zadania musi pochodzić ze  środków własnych gminy.  Przewodniczący rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/168/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Bojanów do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. 4b
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała zapisy § 3 podjętej uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ponieważ  zbyt ogólnie określa warunki składania deklaracji w formie elektronicznej. W związku z powyższym należy podjąć nową uchwałę i zmienić brzmienie § 3 oraz zmienić termin złożenia pierwszej deklaracji  z 30 kwietnia 2013 r. na dzień 15 maja 2013 r. Radny pan Damian Zakrzewski zwrócił się zapytaniem, kiedy będzie funkcjonował  ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)  w Gminie Bojanów. Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielił informatyk Urzędu Gminy – Pan Marcin Kowal informując, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza  juz działa i można sprawę załatwić przy pomocy ePUAP.  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/169/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że Miejski Zakład Komunalny  w Stalowej Woli zamierza urządzić Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gmin, które podpisały porozumienie,  w ramach projektu  „Budowa Sieci Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych warz z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Stalowej Woli”. Gmina musi wskazać nieruchomość na której będzie zlokalizowany punkt zbiórki odpadów i w tym celu planuje się wydzierżawić nieruchomość położoną  przy oczyszczalni ścieków w Stanach. Do trybu przekazania działki wymagana jest zgoda rady gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr XX/170/2013 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej na okres 10 lat. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów .W związku ze zmianą planu wydatków budżetowych dokonuje się zmian  w wieloletniej prognozie na lata 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 29.999,00 zł oraz zmniejszono wydatki majątkowe  o kwotę 29.999,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XX/171/2013 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła zmiany w  uchwale budżetowej gminy na 2013 rok. Poinformowała o zwiększeniach wydatków budżetowych ogółem o kwotę 99.723,00 zł z przeznaczeniem na: remont dróg gminnych, wykonanie tablic promocyjnych na termomodernizację budynku Przedszkola w Bojanowie  i Ośrodka Zdrowia. Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 99.723,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2013. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XX/172/2013 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2013. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że zaciągnięcie kredytu jest konsekwencją działań w zakresie planów inwestycyjnych przyjętych na 2013 rok. Kredyt zostanie zaciągnięty jeżeli będzie taka potrzeba. Nadmienił, że w ubiegłym roku też była podjęta uchwała w tej sprawie, a kredyt nie został zaciągnięty. Wójt dodał, że wskaźnik zadłużenia gminy do dochodów wynosi  28,4% i sytuacja finansowa gminy jest  bezpieczna. Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał o kwotę zadłużenia gminy. Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka poinformowała, że stan zadłużenia gminy na  I kwartał 2013 wynosi 6.317.727,25 zł. Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, że uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu powinna być podjęta wtedy, kiedy będzie potrzebny kredyt. W dalszym toku dyskusji radny Pan Edward Sulich zapytał, czy w związku z podjęciem uchwały wzrasta zadłużenie procentowe gminy? Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka wyjaśniła, że zadłużenie gminy wzrasta po uruchomieniu zaciągniętego kredytu. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że ta uchwała będzie niezbędna przy składaniu wyjaśnień w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na budowę sali sportowej w Przyszowie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących  podjęła uchwałę Nr XX/173/2013 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2013 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła dokumentację zawierającą ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla gminy Bojanów, sporządzoną przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Ad. 6
Radny – Pan Edward Sulich poinformował, że jest prośba mieszkańców Bojanowa za Rzeką  o budowę świetlicy wiejskiej przy przedszkolu i poprosił o przegłosowanie planowanej inwestycji. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że taka inicjatywa, która pozwoli pozyskać dofinansowanie i ulepszyć infrastrukturę budynków użyteczności publicznej jest zasadna.  Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że z uwagi na warunki atmosferyczne  obecnie nie jest  możliwa poprawa infrastruktury drogowej poprzez nawiezienie klińcem. Następnie Wójt Gminy nawiązał do mającej odbyć się licytacji drzew w Gwoźdźcu i powiedział, że jest prośba Dyrektora Szkoły w Gwoźdźcu, aby udzielić wsparcia finansowego na rzecz szkoły ze środków uzyskanymi z tej licytacji.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń  zamknął obrady nadzwyczajnej XX sesji Rady Gminy Bojanów.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant: E. Pakuła


                          

      Przewodniczący Rady

                                            Emil Bieleń
 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-07-22
Udostępniający: 2013-07-22
Liczba odwiedzin: 531