PROTOKÓŁ Nr XVIII/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 24 stycznia 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ  Nr XVIII/2013
z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 24 stycznia 2013 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia  2012 roku.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2013 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.
5.    Uchwalenie budżetu gminy na 2013 rok:
a)    wystąpienie Wójta Gminy,
b)    przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
c)    opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu gminy,
d)    opinia Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy, Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu gminy na 2013 rok,
e)    dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2013 rok.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,
b)    uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów,
c)    zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
d)    przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
7.    Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2013 rok:
a)    Komisji  Rewizyjnej
b)    Komisji Finansów i Rozwoju
c)    Komisji Spraw Społecznych.
8.    Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
9.    Zamknięcie obrad sesji.
                                                                             

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Rada Gminy przyjęła bez uwag przedstawiony porządek obrad sesji.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy odniósł się do następujących spraw: podpisania umów z Zarządem Województwa Podkarpackiego o przyznanie pomocy finansowej na budowę łowiska wędkarskiego w Stanach o pow. ponad 1,50 ha, budowę boiska wielofunkcyjnego w Stanach przy drodze wojewódzkiej o wymiarach 24x40 m,
    zakresu prac przy budowie boiska  „Orlik 2012” ( stan zaawansowania robót wynosi 80%, termin wykonania zadania przewiduje się na koniec marca br.),
    przygotowywania wniosku o dofinansowanie zatrudnienia animatora sportu,
-  refundacji kosztów w ramach zawartej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie  ul. Kolbuszowska  i Rzeszowska (zadanie zostało  w pełni rozliczone).
 problematyki rehabilitacji na terenie gminy (Wójt podkreślił, że nie przenosi rehabilitacji z Bojanowa do Maziarni i to nie on decyduje gdzie trafią środki na ten cel. Środki na usługi rehabilitacyjne przekazuje Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Nadmienił, że w SPZOZ w Bojanowie są świadczone usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców, ale nie w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, tylko na innych zasadach,
    działalności biblioteki w Maziarni (Punkt Filialny z Domu Kultury przeniesiono do budynku byłej szkoły w Maziarni),
    sprawy P. Władysława Skrzypacza (mieszkańca gminy Grębów) dotyczącej budowy kładki na rzece Łęg w Przyszowie Burdzach i budowy sieci energetycznej (Wójt przedstawił stanowisko, iż budowa kładki będzie możliwa przy założeniu, że z drugiej strony rzeki będzie wydzielona geodezyjnie droga, natomiast budowa sieci energetycznej jest w kompetencji Zakładu Energetycznego. Urząd Gminy Bojanów nie będzie partycypował w kosztach budowy tej sieci. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zwrócił się z prośbą do sołtysów  o wskazanie w ciągu najbliższych tygodni zakresu prac porządkowych koniecznych do wykonania w miejscach  publicznych. Wójt nadmienił, że jeżeli wnioski złożone do Powiatowego Urzędu Pracy zostaną pozytywnie zweryfikowane to będzie utworzona grupa pracowników, którzy będą wykonywać te prace. W kontekście spotkania z mieszkańcami w Bojanowie za Rzeką i poruszonej problematyki udrożnienia rowów melioracyjnych oraz zatoki starorzecza Łęgu  Wójt zaproponował po sesji spotkanie ze sołtysami sołectw: Bojanów, Laski, Kozły – Zalęże oraz radnymi celem omówienia tego zagadnienia i podjęcia stosownych decyzji.  Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta i nie podjęła dyskusji  w tym zakresie.

Ad. 3
Rada Gminy nie  wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2013 rok dla zakładu budżetowego  pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych  w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/154/2013 w sprawie ustalenia na 2013 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że budżet jest rocznym planem finansowym  dochodów i wydatków, który w ciągu roku ulega modyfikacji w ramach wprowadzanych zmian w związku z pozyskiwaniem środków finansowych, jak i ich wydatkowaniem. Wójt zasygnalizował, że coraz trudniej jest sporządzić budżet jednostki samorządu terytorialnego, a niewątpliwym problemem jest to, że ustawodawca nakłada zadania na gminy bez przekazania środków finansowych. Należy wspomnieć również, że kończy się pierwszy okres współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej i coraz trudniej zdobyć środki zewnętrzne stanowiące wsparcie dla przedsięwzięć infrastrukturalnych. Ustosunkowując się do założeń budżetu gminy Wójt  – Pan Sławomir Serafin podkreślił, że jest to budżet mocno inwestycyjny i zwrócił uwagę na następujące inwestycje: budowę stacji uzdatnia wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda, termomodernizację budynku Urzędu Gminy i Domu Kultury w Przyszowie  Zapuściu, budowę sali gimnastycznej w Przyszowie. Zostały złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie tych zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i czekamy na rozstrzygnięcie w tym zakresie.

Ad. 5b
Wójt Gminy Pan Sławomir Serafin przedstawił założenia budżetu gminy na 2013 rok. Plan dochodów budżetu gminy wynosi 22.864.887,00 zł, a plan wydatków  24.547.437,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 1.682.550,00 zł będą przychody z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w ramach PROW 2007 – 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany”, oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.176.653,00 zł będą przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Następnie Wójt Gminy omówił planowane źródłem dochodów budżetu:
1)   dochody własne uzyskane z wpływów podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych w wysokości 3.889.870,00 zł,
2)   środki uzupełniające w formie subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu na finansowanie bieżących zadań własnych gminy w kwocie 12.376.474,00 zł:
    część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 5.707.879,00 zł
    część oświatowa subwencji ogólnej – 6.346.066,00 zł
    część równoważąca subwencji ogólnej – 322.529,00 zł,
3)    dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 3.624.451,00 zł
4)    dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 224.180,00 zł
5)    dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  w kwocie 1.167.075,00 zł, w tym:
    realizacja projektu „PSeAP”  - 298.948,00 zł,
    poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów w ramach RPO WP – przebudowa Domu Kultury w Przyszowie 137.440,00 zł i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Bojanowie 129.597,00 zł,
    realizacja projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów” w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” – 102.207,00 zł,
    realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Bojanów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 117.779,00 zł,
    realizacja projektu „Podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Bojanów poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie Zapuściu w ramach RPO WP – 381.104,00 zł,
6)    środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 1.368.077,00 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, w tym:
    budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ul. Kolbuszowska – II etap 1.027.918,00 zł,
    przebudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – 170.000,00 zł,
    realizacja projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach  działania 4.1.3 wdrożenie lokalnych strategii rozwoju „Małe projekty” objętych PROW na lata 2007 – 2013 na kwotę 170.159,00 zł, w tym:
    wykonanie placu zabaw w miejscowości Przyszów Burdze – 9.888,00 zł
    remont alei głównej w Zabytkowym Parku Podworskim w Bojanowie – 25.000,00 zł,
    wykonanie stojaków ekspozycyjnych podświetlanych na deptaku w miejscowości Bojanów – 25.000,00 zł,
    budowa wiat przystankowo – turystycznych w miejscowościach Laski i Przyszów Staw 15.721,00 zł,
    budowa kompleksowego boiska wielofunkcyjnego w Stanach przy ul. Szkolnej – 94.550,00 zł,
7)    projekt „Rewitalizacja Parku Podworskiego w Stanach. Budowa łowiska wędkarskiego w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich – 214.760,00 zł. W dalszym toku obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin  poinformował  o planowanych wydatkach budżetowych i szczegółowo przedstawił ich realizację w poszczególnych działach budżetu. Omawiając dział 801- Oświata i wychowanie powiedział, że po przeprowadzonej reformie oświaty uległy zmniejszeniu koszty utrzymania szkół podstawowych i gimnazjów. Do nowego systemu oświaty Gmina dołoży ze środków własnych   1.800,00 tys.zł. Dalej analizując budżet Wójt nadmienił, że nie ma zapisanych zadań dotyczących remontu dróg. Wyjaśnił, że będzie rozwiązany problem drogi w Przyszowie Katy – Brzózki oraz Łapówka przy pozyskaniu środków zewnętrznych. Jeżeli będzie zrefundowany w 100 % projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”, to środki te planuje się przekazać na drogi.  W swym wystąpieniu Wójt zwrócił również uwagę na problem mostu w Przyszowie. Poinformował, że podpisana została decyzja środowiskowa i Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje dokumentację projektową w tym zakresie.

Ad. 5c
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła uchwałę Nr XV/9/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii
o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na 2013 rok. Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła uchwałę Nr XV/11/2013 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Bojanów  na rok 2013.

Ad. 5 d
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Gminy o przedstawienie ustnych opinii do projektu budżetu gminy na 2013 rok. Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 roku dokonała analizy przedłożonego przez Wójta projektu budżetu gminy na 2013 rok. Komisja nie wniosła uwag  i postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych – Pan Damian Zakrzewski poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 19 grudnia wnikliwie przeanalizowała projekt budżetu gminy  i nie wniosła uwag do projektu uchwały budżetowej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Jan Kudłacik poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2012 roku postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt budżetu gminy na 2013 rok.

Ad. 5e
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, aby drobne założenia do budżetu były wskazywane przez radnych i sołtysów. Jeżeli te zadania będą zasadne, to ich realizacja będzie odbywać się na bieżąco poprzez wprowadzenie stosownych zmian  w budżecie gminy. Radny Pan Edward Sulich skierował pytanie w kwestii planowanego spotkania z Wójtem celem omówienia spraw dotyczących udrożnienia rowów melioracyjnych i starej zatoki. Podkreślił, że jeżeli spotkanie przyniesie efekt i zostaną podjęte ustalenia odnośnie przeznaczenia środków i terminu wykonania tych zadań to wnioskuje za takim budżetem. Dalej powiedział, że jeżeli nie zostaną podjęte konkretne ustalenia w tym temacie, to budżet przestanie mu się podobać, ponieważ nie ma na ten cel zabezpieczonych środków finansowych. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że  w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”, w operacji dotyczącej ochrony środowiska można pozyskać środki na inwestycje melioracyjne. Następnie Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że nie można  sprowadzić problematyki udrożnienia rowów do sprowadzenia sprzętu ciężkiego. Najpierw należy uzyskać decyzję ze Starostwa Powiatowego na usuniecie drzew i usunąć ręcznie wszelkie zakrzaczenia  z kanałów i rowów, a następnie wykonać prace za pomocą sprzętu ciężkiego. Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy – Pana Emila Bielenia takie spotkanie jest zasadne, aby wytypować zadania  do realizacji, które będą służyły poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie naszej gminy. Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka nadmienił, że nie słyszał o zabezpieczeniu  w projekcie budżetu środków na termomodernizację remizy OSP w Burdzach. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że powtórzy wniosek do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, jaki był składany w ubiegłym roku o dofinansowanie tego zadania. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że w budżecie planuje się te zadania, które będzie można realizować w oparciu o środki zewnętrzne, a nie tylko  w ramach środków własnych. Zwrócił uwagę na to, iż budżet gminy nie jest dowolnym koncertem życzeń i zadania należy planować w realiach tego budżetu. W dalszej dyskusji nad budżetem radny – Pan Damian Zakrzewski. nawiązał do tematu termomodernizacji remizy OSP w Gwoźdźcu  i zakupu samochodu dla OSP w Gwoźdźcu. Nadmienił, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy były deklaracje ze strony Wójta w tym zakresie, a zadań  tych nie ma  w budżecie gminy. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w budżecie zostały zapisane zadania  w oparciu o koszty wynikające z kosztorysów, a po przetargach te koszty są niższe niż zakładano i budżet ulega zmianom. Wspomniane zadania w Burdzach i Gwoźdźcu  będą ponowione i w trakcie roku dostosujemy budżet do ich realizacji w oparciu  o środki zewnętrzne.  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podsumowując wystąpienie radnego Pana Damiana Zakrzewskiego powiedział, że te zadania są zadeklarowane i będą wykonane. Dalej nawiązując do budżetu radny Pan Damian Zakrzewski powiedział, że temat łowiska wędkarskiego jest z ubiegłego roku, a sprawa zakupu samochodu dla OSP Gwoździec przewija się od 6 lat. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że temat samochodu dla OSP będzie poruszony na zebraniu strażackim. W dalszym toku obrad radny powiatowy Pan Stanisław Czochara zapytał  o zabezpieczenie finansowe na przybudówkę do części biblioteki. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że jest akceptacja społeczna mieszkańców Bojanowa w przedmiocie lokalizacji biblioteki w budynku Centrum Rozwoju Lokalnego przy ul. Tarnobrzeskiej w Bojanowie. Budynek ten należy dostosować pod działalność biblioteki poprzez przebudowę wejścia do budynku, komunikacji na piętro i dobudowę pomieszczenia. Zadanie to zamierza się wykonać przy dofinansowaniu z PFRON  i z programów biblioteki. Ten rok planuje się poświęcić na przygotowanie dokumentacji projektowej i środowiskowej. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń  przedstawił  i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Bojanów na  2013 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową Gminy Bojanów na 2013 rok Nr XVIII/155/2013 Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji.

Ad. 6a
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że ponawiamy propozycję z ubiegłego roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu na budowę chodnika. Po pewnych rozmowach ustalono budowę chodnika przy ul. Grębowskiej w Stanach w kierunku kościoła, a nie jak wcześniej zaplanowano przy ul. Łęgowej. Przewodniczący Rady – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zdania publicznego Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwalę Nr XVIII/156/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6b
Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/157/13 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6c
Skarbnik Gminy  - Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt tejże uchwały. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/158/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6d
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Przystępuje się do sporządzenia 15 planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych  w miejscowości Przyszów – przysiółki Burdze, Ruda, Kołodzieje, część wsi Przyszów – Kąty, wsi Stany, wsi Bojanów oraz Cisów Las Wójt zasygnalizował, że wzięto pod rozważenie możliwość sporządzenia kompleksowego planu pod zabudowę w Rudzie  i Burdzach. Należy podjąć decyzję, czy w Rudzie i Burdzach planem objąć wybiórczo tereny jak w  innych miejscowościach, czy tez sporządzić kompleksowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zapytał, czy te wskazane tereny objęcia planem są odzwierciedleniem potrzeb lokalnych, czy są to propozycje ogólne. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, ze tereny objęte planem są odzwierciedleniem potrzeb lokalnych. Wójt dodał, że w chwili obecnej gmina ma idealne warunki stworzone dla budownictwa jednorodzinnego. Jeżeli nie ma dostępności do podstawowych mediów, to Wójt nie wydaje  pozwolenia na budowę. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń  zasugerował podjąć uchwałę  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zgodnie z przygotowanym projektem, a jeżeli chodzi o kompleksowy plan na Rudzie i Burdzach to rozpoznać zapotrzebowanie społeczeństwa w tym zakresie, zrobić szczegółową analizę kosztów  i sprawę przedstawić w terminie późniejszym. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVIII/159/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów na 2013 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Plan ten stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy na 2013 rok. Plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W dalszym toku obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Bojanów na 2013 rok. W dyskusji nad planem pracy Wójt Gminy wyraził pogląd, iż komisja nie powinna zajmować się działalnością klubów sportowych, ponieważ Rada Gminy nie ma nic do klubów sportowych działających na terenie gminy. Wzorem lat ubiegłych Rada Gminy będzie analizować sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy. Zdaniem Wójta planowaną tematykę posiedzenia w maju i czerwcu można rozważyć na jednym posiedzeniu. Przewodniczący Komisji – Pan Damian Zakrzewski wyjaśnił, że takie są założenia pracy komisji, ale to nie znaczy, że wszystkie posiedzenia odbędą się zgodnie z planem. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wskazał, iż można by połączyć posiedzenia zaplanowane na listopad i grudzień.  Przewodniczący Komisji – Pan Damian Zakrzewski wyjaśnił, że będą to analizować na posiedzeniach komisji. Rada Gminy zatwierdziła jednogłośnie bez uwag plan pracy Komisji Spraw Społecznych, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zapoznał radę z pismem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie Władysława Skrzypacza (mieszkańca gminy Grębów), który zwrócił się z prośbą o interwencję w kwestii problemu przeprawy przez rzekę Łęg  w miejscowości Przyszów Burdze oraz  problemu  zaopatrzenia w energię elektryczną. Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka  skierował zapytanie – dlaczego mamy zajmować się sprawą Władysława Skrzypacza, skoro nie jest mieszkańcem naszej gminy? Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że gmina realizuje zadania własne i próbuje sprostać potrzebom swoich mieszkańców.  Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że rozmowy z mediami sprowadzają się do tematu „dlaczego Wójt nie zajmie się sprawą Skrzypacza” i nie trafiają argumenty merytoryczne. Gmina Bojanów rozważa ewentualną budowę kładki przez rzekę Łęg w miejscowości Przyszów Burdze, ale w odległości ok. 250 m. w górę rzeki Łęg od poprzednio istniejącego mostu. Taka lokalizacja kładki gwarantuje możliwość bezpiecznego przejścia po drugiej stronie rzeki, bez konieczności bezpośredniego wkraczania na teren Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Jednakże lokalizacja i budowa kładki w powyższym wariancie uzależniona jest wydzielenia i urządzenia po drugiej stronie rzeki na terenie gminy Grębów drogi dojazdowej do kładki, co pozostaje w zakresie kompetencji tejże gminy; Budowa przez gminę Bojanów sieci energetycznej w kierunku posesji Pana Skrzypacza w sytuacji, kiedy problem dotyczy mieszkańca innej jednostki samorządu terytorialnego nie znajduje żadnego uzasadnienia w obowiązujących przepisach prawa. Na przedmiotowym obszarze gmina nie przewiduje budowy takiej sieci, gdyż obszar pomiędzy miejscowością Przyszów Burdze a terenem oznaczonym na mapie jako Skrzypacze (gmina Grębów) stanowi tereny zalewowe. Możliwością zagwarantowania Panu Skrzypaczowi energii elektrycznej jest budowa przyłącza z istniejącej sieci w miejscowości Przyszów Burdze o długości ok. 1040 m, co jednak pozostaje w zakresie kompetencji Zakładu Energetycznego. Gmina Bojanów może pod ten cel jedynie udostępnić teren działek gminnych (dróg) pod ułożenie takiego przyłącza. W dalszym toku obrad radny – Pan Edward Sulich odniósł się do programu realizowanego przez powiat stalowowolski pn. „Od kuchni” i zapytał dlaczego Gmina Bojanów nie bierze udziału w tym programie. Uważa, że warto w tym programie uczestniczyć i promować regionalne potrawy poprzez stowarzyszenia, czy też urząd. Wójt  Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że  wójtowie gmin powiatu stalowowolskiego w tej sprawie wyrazili stanowisko, aby  wysyłać do stowarzyszeń pisma informujące o realizacji takich programów a nie do urzędów gmin. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że jeżeli ktoś wyraża pomysły  i chce pokazać poprzez promocję najlepsze walory gminy to może w tym uczestniczyć. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że każda forma promocji wymaga pewnych nakładów finansowych. Następnie Wojt poinformował, że Zajazd nad Łęgiem z Przyszowa Rudy promował swoje potrawy w ramach programu organizowanego przez Urząd Marszałkowski. Wójt dodał, że zrodziła się koncepcja na promowanie lokalnych potraw poprzez wydanie albumu „Lasowiackie smaki, potrawy”. Radny Powiatowy – Pan Stanisław Czochara poinformował o możliwości skorzystania  z dofinansowania na usuwanie i utylizację pokryć azbestowych.. Dofinansowanie wynosi
10 zł do 1m2 powierzchni i maksymalnie można uzyskać dofinansowanie do 100 m2 powierzchni pokrycia. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w Starostwie Powiatowym. Następnie radny powiatowy – Pan Stanisław Czochara poinformował, że po staraniach udało się wpisać drogę powiatową Burdze do remontu w ramach środków powodziowych. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w sprawie remontu tej drogi czynił starania dużo wcześniej. W 2010 roku drogę powiatową Burdze wpisano do protokołu szacowania szkód popowodziowych. Wójt wyraził pogląd, że Starosta  mógł w tamtym roku uwzględnić budowę tej drogi za kwotę 700 tys. zł. i uzyskać całkowite dofinansowanie tej inwestycji. Wybrano jednak inną drogę za mniejszą kwotę nie wykorzystując dostępnych funduszy  w kwocie 700 tys. zł. W świetle nowych zasad finansowania Starostwo będzie musiało dołożyć z własnych środków 20 % wartości  zadania. Droga ta była na I miejscu na liście,  a starosta drogę przesunął na kolejne miejsce. Droga ta jest ujęta na liście na II miejscu i nie wiadomo, czy w pierwszym wręczeniu promes będą środki na  drogę.
Radny Powiatowy – Pan Stanisław Czochara  powiedział, że nie wie skąd Wójt ma takie dane, że droga była uwzględniona na I miejscu. Dodał, że  Wójt nie ułatwia pracy ze Starostą, ale nie chce w to wnikać. Wójt Gminy wspomniał, że udało się wykonać dużo zadań na drogach powiatowych  w ramach pozyskanych środków na usuwanie szkód popowodziowych i radny Pan Stanisław Czochara również powinien się upominać o zadania dla naszej gminy. Radny Pan Edward Sulich zapytał - na jakich zasadach będzie korzystanie z łowiska wędkarskiego? Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że przez okres trwałości projektu będzie można korzystać z łowiska i nie będą pobierane opłaty za wędkowanie. Wójt zasygnalizował, że na terenie gminy działa stowarzyszenie osób pasjonujących się wędkarstwem.

Ad. 9
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XVIII  sesji Rady Gminy Bojanów. Na tym protokół zakończono.
Protokolant: E. Pakuła

                               

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                              Emil Bieleń
 Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-07-22
Udostępniający: Administrator 2013-07-22
Liczba odwiedzin: 1474
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyt... Marcin 2013-07-22 10:38:22
1 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2013 z sesji Rady Gminy Bojanów odbyt... Marcin 2013-07-22 10:37:57