PROTOKÓŁ Nr XVII/2012 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XVII/2012
z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 grudnia 2012 roku  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 14-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecność Radnego Jerzego Bajka została usprawiedliwiona chorobą Radnego. Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 15 listopada 2012 roku.
4.    Podjęcie uchwał:
a)    w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
b)   w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/101/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
c)    w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
d)    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty,
e)  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f)   w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów,
g)   w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bojanów,
h)   w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów,
i)    w sprawie włączenia Przedszkola w Bojanowie do Zespołu Szkół w Bojanowie,
j)  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” na okres od 01 stycznia 2013 do 30 czerwca  2015 r.,
k)   w sprawie podziału Gminy Bojanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
l)    w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2013 rok,
m)   w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,
n)    w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2013”
o)    w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,
p)    w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012,
q)    w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
5.    Wolne wnioski i zapytania. Interpelacje radnych.
6.    Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad  projektu uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bojanów, jako punkt 4g porządku obrad.  Rada Gminy Bojanów przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie przedstawiony porządek obrad sesji.

Ad. 2
Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy odniósł się do następujących spraw:
- zakończenia remontu drogi Wołudniowa w Gwoźdźcu o długości odcinka 1040 m. Łączny koszt zadania opiewa na kwotę 184.609,00 zł, z czego kwota 120.000,00 zł stanowi dofinansowanie w ramach usuwania skutków popowodziowych, natomiast pozostała część to wkład własny Gminy Bojanów,
- zakończenia remontu drogi w Korabinie o długości 150 m prowadzącej do osoby niepełnosprawnej, wartość zadania 18.773,00 zł,
- postępu prac przy wykonaniu kompleksu boisk” Moje Boisko-Orlik 2012” przy Zespole Szkół w Bojanowie. Dzięki sprzyjającej aurze udało się zrealizować większość prac przewidzianych projektem, wykonano budynek szatniowy – sanitarny,  ogrodzenie oraz oświetlenie boisk. W następnym roku planuje się położenie warstw poliuretanowych boisk. Rozliczona została dotacja w kwocie 833.000,00 zł oraz podpisano aneks do umowy dot. terminu realizacji zadania do końca kwietnia 2013 roku. Na długi weekend majowy 2013 planowane jest uroczyste przekazanie obiektu,
- wykonania robót ziemnych przy boisku w Przyszowie Zapuściu, pozostałe prace związane z zasianiem murawy zostaną wykonane wiosną 2013 roku i w zależności od zaawansowania procesu ukorzeniania się trawy na boisku zostanie ono oddane do użytku,
- kontroli Urzędu Marszałkowskiego na zakończenie realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej w Bojanowie za rzeką z wynikiem pozytywnym, który pozwoli  na uzyskanie refundacji środków w ramach otrzymanego dofinansowania zgodnie z podpisaną umową,
-wykonania zabiegów pielęgnacyjnych w Parku Dworskim w Bojanowie, wartość zadania wyniosła ponad 20 tys. zł, w tym 14 tys. to dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska,
- oceny przez Urząd Marszałkowski złożonych  wniosków o dofinansowanie dot.  termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – przeszedł pozytywnie ocenę  formalną, budowy targowiska stałego w msc. Bojanów -  został uzupełniony o pozwolenie na zjazd z drogi wojewódzkiej; budowę łowiska w msc Stany – pozytywna ocena.  Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag ani zapytań do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 15 listopada 2012 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych- Pana Leszka Macha o krótkie uzasadnienie do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Kierownik GZUK – Pan Leszek Mach poinformował zebranych o aktach prawnych na podstawie których została ustalona taryfa za odprowadzenie ścieków, a mianowicie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie określenia taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Do wyliczeń przyjęto poniesione koszty z tytułu odprowadzania ścieków w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz wzrost cen o przyjęty przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wskaźnik inflacji  w wysokości 2,8 %. Ponadto Kierownik GZUK nadmienił o założonej na rok 2013 ilości ścieków w wymiarze 41 tys. m3 czyli 1/3 zużycia wody w Gminie Bojanów ( wzrost wytwarzanych ścieków o 12% w stosunku do roku 2012). W roku bieżącym ilość ścieków doprowadzonych do oczyszczalni wyniosła 35.600 m3. Założony wzrost wynika z włączenia się mieszkańców msc. Bojanów za rzeką do sieci kanalizacyjnej. Ponadto koszty stałe, jakie poniesie GZUK bez zysku wyniosą 35.722,00 zł. Wartość ta podzielona przez założoną ilość ścieków daje kwotę 8,88 zł za 1 m3 ścieków, czyli nastąpi wzrost ceny opłaty za odprowadzanie ścieków o wskaźnik inflacji w wysokości 4 % w stosunku do roku bieżącego. Z kwoty 8,88 zł wartość  4 zł stanowić będzie dopłatę z budżetu gminy do każdego m3 ścieków. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podziękował za przedłożoną przez Kierownika GZUK metodologię ustalenia opłaty za taryfę odprowadzania ścieków. Następnie Radny- Pan Damian Zakrzewski zakwestionował wzrost ceny za odprowadzanie ścieków o 4 % skoro Kierownik GZUK informował o  wzroście ceny o poziom inflacji  w wysokości 2,8 %. Kierownik GZUK-Pan Leszek Mach wyjaśnił, że wzrost o wskaźnik inflacji w wysokości 2,8 % dotyczy kosztów zmiennych. Do nich doliczane są koszty stałe, na które m. in. składają się opłaty środowiskowe, opłaty za przejścia przez drogi powiatowe i wojewódzkie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dodał, iż stawka opłaty za ścieki  to optymalna kwota, jaką udało się skalkulować uwzględniając ponoszone koszty. W perspektywie lat i zwiększania się ilości ścieków bytowych koszty stałe powinny maleć  i będzie to mieć istotny wpływ na kształtowanie się poziomu opłat za odprowadzanie ścieków. Dalej Kierownik GZUK- Pan Leszek Mach wyjaśnił, iż zakładając dwukrotne zwiększenie ilości ścieków nie będzie konieczności dopłaty z budżetu gminy. Z kolei Radny-Pan Damian Zakrzewski zgłosił brak załącznika do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Sekretarz Gminy-Pani Agnieszka Kobylarz przekazała brakujący załącznik. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dodał, że stawka taryfy omawiana była na posiedzeniu Komisji Finansów i Rozwoju i obliczona została na podstawie realnych danych z roku bieżącego. Radny-Pan Damian Zakrzewski zwrócił się z pytaniem o podanie obowiązującej taryfę stawki VAT oraz o podanie kwoty wzrostu ceny za odprowadzanie ścieków w porównaniu z rokiem bieżącym. Sekretarz Gminy-Pani Agnieszka Kobylarz udzieliła odpowiedzi w kwestii stawki VAT, która wynosi 8 % oraz o kwocie wzrostu ceny za odprowadzanie ścieków w wysokości 18 gr za 1m3. Sekretarz Gminy nadmieniła, iż temat stawki był szczegółowo omawiany na posiedzeniach Komisji Rady Gminy w listopadzie br. Następnie głos zabrał Wójt Gminy-Pan Sławomir Serafin wyjaśniając, iż założony wzrost ceny jest minimalny w porównaniu ze stawkami ustalonymi przez inne samorządy. Infrastrukutra sieci kanalizacyjnej jest w fazie wstępnej eksploatacji, a ilość odprowadzanych ścieków stanowi 1/3 ilości zużywanej w Gminie Bojanów wody. Wójt Gminy dodał, iż aby osiągnąć przepływ 250 m3 na dobę należałoby zainwestować ok.15 mln zł w infrastrukturę  sieci kanalizacyjnej w perspektywie kolejnych lat. Wójt Gminy podkreślił fakt, że te stawki opłat za odprowadzanie ścieków do sieci są niższe w stosunku do opłat za wywożenie ścieków wozami asenizacyjnymi. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił o komforcie korzystania z sieci kanalizacyjnej przez tych mieszkańców Gminy, którzy zostali objęci projektem włączenia do infrastruktury kanalizacyjnej. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/137/12 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Sekretarz Gminy-Pani Agnieszki Kobylarz o krótkie uzasadnienie do uchwały w sprawie zmiany uchwały  Nr XIII/101/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Sekretarz Gminy-Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, iż zmiana podyktowana została zaleceniem Wojewody Podkarpackiego, który sprawuje nadzór prawny w zakresie podjętych uchwał i dotyczy wymagań wobec przedsiębiorców określonych w  paragrafie 1 ustęp 3. Po przedłożonym wyjaśnieniu Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/101/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/  138  /12 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/101/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4c
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Wójta Gminy Bojanów- Pana Sławomira Serafina o wprowadzenie do uchwał w sprawie nowego systemu odbioru odpadów przez gminy. Wójt Gminy Bojanów-Pan Sławomir Serafin poinformował zebranych o wysiłkach poczynionych w przygotowanie jak najbardziej optymalnych rozwiązań dla mieszkańców  w kwestii odpadów. Jednak obowiązujące przepisy nie pozwalały w racjonalny sposób dostosować system do panujących warunków. Wójt nadmienił o branych pod uwagę dwóch metodykach doboru opłat, w przeliczeniu na każdego mieszkańca gminy oraz obejmujących gospodarstwa domowe. Każde z tych rozwiązań posiada swoje plusy i minusy, zakładając  kalkulowaną stawkę 7 zł od osoby godzi ona w rodziny wielodzietne, natomiast opłata 20 zł od każdego gospodarstwa z punku widzenia rodzin jednoosobowych wydaje się być wygórowana. Następnie Wójt Gminy- Sławomir Serafin nawiązał do senackiego projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, który zakłada więcej swobody dla samorządów w kwestii gospodarowania odpadami. Celem tego projektu będzie wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom racjonalną i elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Zaproponowane przez senatorów zmiany mają umożliwić gminom wybór różnych stawek opłat w zależności od ilości osób  w gospodarstwach domowych. Wójt Gminy nadmienił o styczniowym terminie głosowania nad projektem nowelizacji ustawy oraz o 3 miesięcznym terminie dostosowania się gmin do nowych przepisów. Wójt Gminy wspomniał również o funkcjonowaniu dotychczasowego systemu wywozu odpadów, który był dopracowany i sprawny, a gmina dofinansowywała  go z budżetu w kwocie 78 tys. zł rocznie. Wójt Gminy dodał, iż kwota 12 zł od kontenera nie nadwyrężała w dotkliwy sposów domowych budżetów. W tej chwili czeka wszystkich mieszkańców dotkliwa zmiana z punktu widzenia płatności większej stawki opłaty śmieciowej. Wójt Gminy ponownie nawiązał do procedury wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami przez gminy, która obejmuje obowiązek przyjęcia szeregu uchwał związanych z funkcjonowaniem systemu i jego zasadami. System ten jest systemem obligatoryjnym i dotknie wszystkie gospodarstwa domowe. Wójt Gminy wyjaśnił, iż tak jak w przypadku podatków i opłat lokalnych egzekucja opłaty śmieciowej nastąpi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w  administracji. Niewątpliwie jednak ściągalność opłaty może stanowić pewien problem. Dodał również, że opłata będzie naliczana na podstawie deklaracji składanych przez mieszkańców  w ilości ok. 75 % ogółu mieszkańców zameldowanych na terenie Gminy. Takie były bowiem założenia do sporządzenia kalkulacji stawki biorąc pod uwagę dane USC o liczebności mieszkańców na terenie Gminy Bojanów. Wójt nawiązał do tematu przedsiębiorców działających na terenie gminy Bojanów, a których samorząd postanowił objąć nowym systemem. Wójt Gminy dodał, że przymus uiszczania opłat i tym samym segregacja odpadów przez przedsiębiorców pozwoli  zmniejszyć niekontrolowany wywóz odpadów i osiągnąć do roku 2020- 50-cio procentowy poziom recyklingu. Obecnie jedynie 25% odpadów stanowią odpady segregowane.  Wójt dodał, iż w celu ograniczenia wywozu odpadów do lasu, zwłaszcza przez przedsiębiorców planuje się otworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów, który będzie mieścił się koło oczyszczalni ścieków w Stanach. Nowy system będzie obowiązywał  od 1 lipca 2013 roku, do tego czasu będzie ogłoszony przetarg na świadczenie usług wywozu odpadów, który zweryfikuje wybór firmy zajmującej się odbiorem ścieci. Wójt Gminy dodał, iż samorząd oraz wszystkich  mieszkańców czekają nowe wyzwania związane z wprowadzeniem systemu gospodarowania odpadami i pomimo wysiłków włożonych w wygospodarowanie optymalnego rozwiązania może okazać się, że pojawi się szereg problemów wiążacych się ze znacznym wzrostem odpadów bądź też niewydolnością systemu. Z kolei Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, iż każda zmiana i związany z nią wzrost cen jest przyjmowana negatywnie. Ze strony mieszkańców i wytwarzanych przez nich odpadów nic się nie zmieni, stąd podwyżka cen może budzić zastrzeżenia. Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń zapewnił o zaangażowaniu Wójta Gminy  w wybór optymalnej opcji stawek nowgo systemu gospodarowania odpadami, tak by był on samowystarczalny, a z drugiej strony by nowe opłaty w jak najmniejszym stopniu obciążały domowe budżety. Z tego tytułu najbardziej korzystne było ustalenie stawki od każdego gospodarstwa domowego. Uczulił jednak samorząd na to by dopilnować w trakcie rozpisania zamówienia publicznego na wywóz odpadów, by odpady były odbierane w każdym rodzaju stabilnego opakowania, np. workach i aby mieszkańcy nie ponosili dodatkowych opłat związanych z zakupem worków z logiem firmy odbierającej odpady. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/ 139 /12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4d
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń w kwestii dyskusji na kolejną uchwałą nawiązał do omówionych na posiedzeniach Komisji Rady Gminy stawkach odpłatności za wywóz odpadów. Kalkulacje kosztów pozwoliły ustalić stawkę w przeliczeniu na jednego mieszkańca Gminy w wysokości 7 zł od osoby. Przewodniczący Rady poinformował o przygotowanym projekcie drugiej wersji uchwały, która stawką w kwocie 20 zł obejmuje pojedyńcze gospodarstwa domowe. W przypadku gospodarstw jednoosobowych podwyżka wyniosłaby 8 zł. Jednocześnie zakładając nawet umorzenia opłat od gospodarstw jednoosobowych, skutki dla budżetu nowego systemu byłyby niewielkie i wynosiłyby ok.5-8 tys. zł straty. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, iż niezależnie od senackiego projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku w gminach, konieczne jest ustalenie stawki bez różnicowania gospodarstw w zależności od liczny osób, gdyż obecnie obowiązujące przepisy nie dają możliwości zastosowania takiego rozwiązania. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się z prośbą do zebranych Radnych Gminy o podjęcie dyskusji nad wyborem projektu ustawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Radny – Pan Tadeusz Błądek zadał pytanie dotyczące przedstawionych kwot 7 zł od osoby  i 20 zł od gospodarstwa w kwestii wartości brutto czy netto. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do zebranych z wyjaśnieniem by nie wchodzić w szczegóły kwot tylko poprosił o wybór metodologii. Dodał, iż kwota 20 zł od gospodarstwa daje równowagę w tworzonym systemie, który uwzględnić musi koszty wywozu odpadów, wzrost ilości odpadów oraz ewentualne umorzenia opłat  w indywidulanych przypadkach. Radny –Pan Mieczysław Sasiela poprosił o wyjaśnienie skąd pochodzi kwota 20 zł skoro gmina w obecnym systemie dopłaca z budżetu kwotę 7 zł, co w sumie daje kwotę niższą niż proponowana stawka. Wójt Gminy –Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż gdyby systemem objęci zostali wszyscy zameldowani mieszkańcy gminy, czyli 7503 osoby to stawka opłaty wyniosłaby 5 zł. Jednak na podstawie danych USC, nowym systemem objętych zostanie jedynie 5600 osób, realnie zamieszkujących naszą gminę. Zakłada się, że jeśli system będzie obligatoryjny i wszyscy będą musieli ponieść opłaty to wzrośnie liczba odpadów z racji porządkowania posesji. Wójt Gminy dodał, że kalkulując koszty należało uwzględnić nie tylko koszty odbioru odpadów , ale też koszty zatrudnienia pracownika obsługującego ten system, koszty administracyjne co w skali roku daje kwotę ok. 70 tys. zł. Ponadto należy założyć, że ok. 20 % gospodarstw, które do tej pory nie mają podpisanych umów na wywóz odpadów będzie unikać płatności, dlatego przedłożone w kalkulacji kwoty są optymalne. Wójt Gminy przedstawił swoje obawy dotyczące przypadku, gdy system gospodarowania odpadami się nie bilansuje i zajdzie  konieczność podwyższenia stawki opłaty w ciągu roku, jaką wywołałoby to reakcję ze strony społeczności lokalnej. Wójt Gminy zanaczył, że w przypadku nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku w gminach już w następnym roku trzeba będzie dostosować stawki opłaty w przeliczeniu na ilość osób w danym gospodarstwie i problemem będzie ustalenie jaką kwotę zapłacą gospodarstwa jednoosobe, a jaką wieloosobowe. Ponadto podkreślił związek wysokości opłat z panująca sytuacją gospodarczą, problemami na rynku pracy, rosnącymi cenami. Zwrócił uwagę zebranych na konieczność kalkulacji stawki na podstawie realnych danych zebranych w terenie. Dane dotyczyć miałyby liczby osób zamieszkujących poszczególne domostwa i oszacowaniu stawki w zależności od liczby mieszkańców w gospodarstwie. Okazuje się bowiem, że na naszym terenie większość stanowią gospodarstwa dwuosobowe, natomiast gospodarstwa jednoosobowe to większości ludzie biedni, emeryci, renciści. Wójt Gminy zapewnił o swoim zaangażowaniu w wybór optymalnej opcji stawek nowego systemu gospodarowania odpadami, tak by był on samowystarczalny, a z drugiej strony by nowe opłaty w jak najmniejszym stopniu obciążały domowe budżety. Z wyliczeń wynika, iż funkcjonowanie systemu będzie kosztować ok. 350 tys. zł w skali roku, co daje kwotę 20 zł od gospodarstwa. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Radnych o wybór wersji projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty od osoby bądź też od gospodarstwa. Radni Gminy jednogłośnie opowiedzieli się za wyborem metody opłaty za gospodarowanie odpadami od gospodarstwa domowego. Wójt Gminy Bojanów-Pan Sławomir Serafin omówił projekt uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz stawki tej opłaty. Zakładając, że odpady segregowane będą stanowić ok. 90 % ogółu odpadów to opłata wyniesie 20 zł za odpady segregowane i 30 zł za odpady niesegregowane w przeliczeniu na jedno gospodarstwo miesięcznie. Wójt wyjaśnił, iż paragraf 3 uchwały dotyczy przedsiębiorców i propozycja kosztów przedstawia się następująco: za odpady zbierane w sposób selektywny opłata wyniesie 20 zł za kontener o poj. 120 l, 30 zł za kontener o poj. 240 l oraz 100 zł za kontener o poj. 1100 l. Dalej Wójt Gminy wymienił stawki opłat przedsiębiorców za odpady zbierane w sposób nieselektywny: 30 zł za kontener o poj. 120 l, 40 zł za kontener o poj. 240 zl, 120 zł za kontener o poj. 1100 . Dodał, iż kontenerów o poj. 1100 l jest na terenie Gminy 8 sztuk, w tym pojemniki Urzędu Gminy Bojanów. Wójt Gminy podał przykład segregacji śmieci przez przedsiębiorców, w przypadku sklepów segregacja obejmie w większości papier, szkło  i plastik, na balast czyli śmiecie mieszane wystarczający będzie kontener o poj.120 l  Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dodał, że w większości  przedsiębiorcy to też mieszkańcy i w ramach gospodarstw będą wystawiać odpady i ponosić opłaty, stąd wystarczająca wydaje się być 120 litrowa pojemność kontenera. Nadmienił  o przedstawionych wysokościach stawek w zakresie odpadów segregowanych oraz odpadów niesegregowanych, w wysokości zapewniającej samofinansowanie się systemu. Radny –Pan Mieczysław Sasiela zwrócił się z pytaniem dotyczącym wyników przetargu na wywóz śmieci w pierwszej połowie 2013 roku w kwestii o ile tańsza okazała się firma A.S.A. od MZK Stalowa Wola. Kierownik GZUK-Pan Leszek Mach poinformował, że MZK okazał się droższy o 12,5 %, czyli zaproponował kwotę 10,80 zł za 1 m3 ( w bieżącym roku była to kwota 9,60 zł) natomiast A.S.A kwotę 8,80 zł za 1 m3. Radny- Pan Mieczysław Sasiela zakwestionował różnicę wynikająca z korzystniejszej oferty firmy ASA i zapytał czy kwota ta zostaje w gminie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podjął się kwestii wyjaśnienia zaistniałej sprawy i poinformował o tym, że przetarg odbył się na starych zasadach i umowa została podpisana na okres do 30.06.2013  r., natomiast później udzielone zostanie kolejne zamówienie publiczne w ramach nowego systemu, który przenosi obowiązek gospodarowania odpadami na gminy. Dodał, że w świetle nowych zasad należy zapewnić odbiór wszystkich odpadów, które we właściwy sposób są spakowane przez mieszkańców, aby w tej kwestii nie  było zgrzytów z wyłonioną w drodze przetargu firmą. Wójt Gminy-Pan Sławomir Serafin dodał, iż w tej kwestii opowiada się za tym by firma dostarczała worki bez dodatkowych opłat. Radny- Pan Krzysztof Bednarczyk podkreślił, iż niewielu mieszkańców będzie w stanie czekać do przyjazdu pracowników firmy, aby odbierać worki. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że w tej sprawie chodzi o to by mieszkańcy nie byli ustawowo zmuszani do ponoszenia dodatkowych opłat za opakowania na śmieci. Wójt Gminy Bojanów-Pan Sławomir Serafin, podkreślił konieczność wprowadzenia zasad co do formy wystawienia odpadów, gdyż w tej sprawie nie może być dowolności, a wszystkie sprawy z tym związane określał będzie regulamin. Wójt Gminy zwrócił uwagę na kolorystykę worków na poszczególne rodzaje odpadów, jaka będzie obowiązywać w kwestii pakowania. Nadmienił również o tym, że ustawodawca dopuszcza w ramach finansowania systemu, przeznaczenia powstałych oszczędności na zakup np. worków i kontenerów na śmiecie. Istnieje również możliwość złożenia wniosków o dofinansowanie zakupu kontenerów na szkło i odpady PCV ze środków WFOŚ. Zakup dwóch dodatkowych kontenerów rozwiązałoby problem kontenerów w naszej gminie. Radny-Pan Michał Kotwica zwrócił się z pytaniem dotyczącym formy wystawiania odpadów, czy będzie to kontener oraz worki w przypadku dodatkowej ilości śmieci. Dodał, że w tej chwili zakup dodatkowych worków stanowi pewien problem, związany z koniecznością udania się do osoby posiadającej odpowiednie opakowania bądź też do zakupu w zakładzie komunalnym. Kierownik GZUK-Pan Leszek Mach wyjaśnił, iż kwestia opakowań winna być określona w procedurze udzielenia przetargu na wywóz odpadów, natomiast firma nie może żądać więcej niż jest to przedłożone w procedurze przetargowej.
Z kolei Wójt Gminy poinformował zebranych o koszcie zakupu pojemnika w wysokości ok. 70 zł. Mnożąc tą kwotę przez ilość gospodarstw, czyli 1500 wychodzi koszt ok.105 tys. zł. Wójt Gminy wyraził chęć rozeznania możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie zakupu takich kontenerów na potrzeby mieszkańców. W grę mogłaby wchodzić kwota np.50 zł, kwotę w wysokości 20 zł zapłaciłby mieszkaniec. Po złożonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w wersji wyboru metody od gospodarstwa domowego  i poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/ 140  /12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4e
Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/ 141 /12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4f
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nawiązał do kolejnego projektu uchwały  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Radny-Pan Tadeusz Błądek zwrócił się z zapytaniem o zasadność zatwierdzania deklaracji skoro ustalono metodę opłaty w odniesieniu do gospodarstwa domowego. Sekretarz Gminy-Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała, iż niezależnie od metody ustalenia stawki opłaty deklaracja jest dokumentem wymaganym ustawą i to mieszkańcy na jej podstawie obliczą sobie kwoty opłat za wywóz odpadów. Radny-Pan Edward Sulich podważył wymóg złożenia tej formy deklaracji skoro opłata przeliczana jest w stosunku do jednego gospodarstwa i nie ma konieczności wykazywania w tym dokumencie poszczególnych osób. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń stwierdził, iż dokument deklaracji musi mieć inną formę uwzględniającą uchwaloną metodologię. Sekretarz Gminy- Pani Agnieszka Kobylarz potwierdziła konieczność sporządzenie nowej wersji deklaracji. Radny-Pan Damian Zakrzewski zwrócił się do zebranych o konieczność sporządzenia właściwego dokumentu, a w związku z tym o ogłoszenie 15-minutowej przerwy w obradach. W odpowiedzi na wniosek Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wznowił obrady sesji.

Ad 4g.
W związku z brakiem stosownej wersji deklaracji Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zaproponował o przejście do kolejnego punktu obrad. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bojanów Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/ 143/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Wójt Gminy Bojanów- Pan Sławomir Serafin w związku z podjęciem uchwały nadmienił o terminach uiszczania opład za wywóz odpadów, które pokrywają się z terminami opłat podatków lokalnych. Radny-Pan Edward Sulich zadał pytanie dotyczące możliwości wpłaty w Urzędzie Gminy. Wójt Gminy wyjaśnił, iż opłaty te podobnie jak opłaty podatkowe można będzię uiszczać na konto Urzędu Gminy uwzględniając opłaty z tytułu wykonania przelewu.

Ad. 4h.
Dalej Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Przybyły na obrady przedstawiciel prasy- Pan Piotr Niemiec zadał pytanie dotyczące wyłapywania psów bez kagańców. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, iż naszej Gminy nie dotyka w dużym stopniu problem bezpańskości psów, jednak ważne jest uświadamianie mieszkańców o odpowiedzialności za zwierzęta domowe. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVII/ 144 /12 w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się z prośba do Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół-Pani Janiny Pistor o krótkie wprowadzenie do projektu uchwały w sprawie włączenia Przedszkola w Bojanowie do Zespołu Szkół w Bojanowie.
Dyrektor GZEAS- Pani Janina Pistor poinformowała zebranych o istniejącej możliwości włączenia Przedszkola do Zespołu Szkół w oparciu o  art. 62 ust.5 ustawy z dnia 7 września  1991 roku o systemie oświaty. Po dokonaniu tej zmiany Dyrektor Zespołu Szkół będzie również dyrektorem przedszkola. W skład Zespołu Szkół wchodzić będzie publiczna szkoła podstawowa, publiczne gimnazjum oraz przedszkole w Bojanowie. Pozwoli to unikąć podwójnych kosztów obsługi administracyjnej, umożliwi dzieciom z przedszkola dostęp do logopedy, psychologa i pedagoga szkolnego, umożliwi lepsze organizowanie zastępstw. Dalej Pani Dyrektor GZEAS dodała, iż z tytułu włączenia przedszkola do zespołu szkół nie będzie zmian personalnych, obecni pracownicy staną się pracownikami Zespołu Szkół. W przyszłości plany utworzenia Zespołu Szkół obejmą również szkołę w msc. Gwoździec.
Dyrektor GZEAS- Pani Janina Pistor nadmieniła o załączonym do uchwały projekcie zmian w akcie założycielskim szkół.
W związku z brakiem uwag ze strony Rady Gminy Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie włączenia Przedszkola w Bojanowie do Zespołu Szkół w Bojanowie,
Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła
uchwałę Nr XVII/145/12
w sprawie włączenia Przedszkola w Bojanowie do Zespołu Szkół w Bojanowie.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 4f.
W dalszym ciągu obrad Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń powrócił do punktu 4f porządku obrad sesji, w związku z przygotowaniem właściwej deklaracji do wglądu zebranych.
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń po zapoznaniu się z załącznikiem deklaracji przedstawił uwagi do paragrafu 3 w kwestii konieczności składania dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji, czyli zaświadczenia ze szkoły/uczelni, umowy o pracę za granicą, oświadczenie o niezamieszkiwaniu danej osoby.
Wójt Gminy- Pan Sławomir Serafin poinformował Radę, iż w związku z wyborem metodyki opartej na opłacie w odniesieniu do gospodarstwa domowego, nie wydaje się konieczne wnoszenie tych dokumentów. Jednak w późniejszym terminie po wejściu w życie nowelizacji ustawy, gdy będzie możliwość różnicowania gospodarstw w zależności od liczby osób konieczne będzie umieszczenie tego paragrafu w uchwale.
W związku z przedstawionym wyjaśnieniem Przewodniczący Rady Gminy-Pan Emil Bieleń
przedstawił bez zmian i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów,
uchwałę Nr XVII/ 142 /12
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bojanów.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad.4j.
Przewodniczący Rady Gminy-Pan Emil Bieleń zwrócił się do Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -Pani Marii Stanisławskiej i krótkie wyjaśnienie do projektu uchwały.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska poinformowała, że ośrodek pomocy społecznej  przystępuje  do realizacji  projektu  na kolejny okres  tj. od 01 stycznia 2013 do 30 czerwca 2015 r. W związku ze zmianami do umowy okres ten obejmuje tym razem 2,5 roku. Do tej pory w projekcie uczestniczyło 45 podopiecznych ośrodka pomocy. W planowanym projekcie polegającym na udziale w warsztatach dla rodziców, kursach zawodowych, terapii z psychologiem  weźmie udział kolejnych 25 osób. Dotacja WUP opiewa na kwotę 288.172,10 zł, natomiast wkład własny ośrodka wyniesie 33.807,90 zł. Kierownik GOPS dodała, iż niewykorzystanie środków zewnętrznych w ramach tego programu operacyjnego źle świadczyłoby o pracy ośrodka pomocy społecznej.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na okres od 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku.
Rada Gminy jednogłośnie  podjęła
uchwałę Nr XVII/146/2012
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, na okres od 01 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 roku.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.4k
Wójt Gminy Bojanów-Pan Sławomir Serafin przedstawił krótkie wyjaśnienie dotyczące projektu uchwały w sprawie podziału Gminy Bojanów na stałe obwody głosowania, który kończy procedurę problematyki podziału Gminy na obwody. Wójt Gminy dodał, że projekt uchwały zawiera sugestie mieszkańców w odniesieniu do ujętych projektem siedzib obwodowych komisji. Przedstawił numery obwodowych komisji wraz z miejscem siedziby komisji. Projekt został uzgodniony z komisarzem wyborczym i spełnia wymogi ustawy-Kodeks wyborczy w zakresie  stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń przedstawił  i poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Bojanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła
Uchwałę  Nr XVII/147/2012
w sprawie podziału Gminy Bojanów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.4l
Przewodniczący Rady Gminy-Pan Emil Bieleń zwrócił się do Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -Pani Marii Stanisławskiej i krótkie wyjaśnienie do projektu uchwały. Kierownik GOPS-Pani Maria Stanisławska poinformowała o budżecie programu wynoszącym 98 tys. zł. Ponadto przedstawiła główne zadania programu w zakresie zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielenia rodzinom, w którym występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, finansowanie aktywnych form profilaktyki sportowej i czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży dotkniętej uzależnieniem i przemocą, dofinansowanie zadań służących aktywnemu zagospodarowaniu czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz dożywiana w podstawowe artykuły żywnościowe. Kierownik GOPS podała kwoty przewidziane na realizację poszczególnych działań oraz poinformowała o zachowaniu kwot wynagrodzenia komisji bez zmian.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń przedstawił  i poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2013 rok,
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła
Uchwałę  Nr XVII/148/2012
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2013 rok.
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4m.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie -Pani Maria Stanisławska poinformowała, że na terenie gminy nie ma zagrożenia narkomanią  i brak jest sygnałów ze  strony placówek oświatowych o takim problemie niemniej jednak ustawodawca nakłada obowiązek przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Na realizację programu polegającego na działaniach zapobiegawczych przeznaczona jest kwota 2000 zł. Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń przedstawił  i poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013, Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr XVII/149/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4n.
W odniesieniu do programu opieki nad zwierzętami Wójt Gminy Bojanów- Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż w związku z przepisami prawa miejscowego przyjęcie dokumentu jest koniecznością. Program opiera się na założeniach roku 2012. Wójt Gminy nadmienił, iż problem bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy jest znikomy niemniej jednak prowadzone są działania zapobiegawcze mające ograniczyć problemy z bezdomnością zwierząt. W ostatnim czasie Gmina wzbogaciła się o profesjonalny kojec, znajdujący się na terenie oczyszczalni ścieków, klatkę do przewozu zwierząt oraz przeszkoliła osobę celem wyłapywania bezpańskich psów. Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń dodał ze swej strony, że z roku na rok doświadczenia w kwestii bezdomności zwierząt są coraz bogatsze, jednakże należy dążyć do rozwiązań mających na celu zwiększanie świadomości mieszkańców w kwestii odpowiedzialności za zwierzęta domowe, a w przyszłości być może objąć zwierzęta ochroną w postaci założenia chipów elektronicznych. Dalej Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2013”. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła  Uchwałę  Nr XVII/150/2012 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2013”. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4o.
Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy-Pani Janina Lesiczka przedstawiając projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż zmiana dotyczy zwiększenia limitu zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej PSeAP : w roku 2013 zwiększa się kwotę 5.902.282,00 zł do kwoty 5.925.648,00 zł natomiast w roku 2014 zmniejsza się kwotę 3.508.695,00 zł do kwoty 5.434.582,00 zł. Dalej Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń w wyniku braku uwag do projektu  uchwały  poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła  Uchwałę  Nr XVII/151/2012 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4p
W toku dalszych obrad głos zabrała Skarbnik Gminy-Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Poinformowała o zwiększeniu dochodów budżetu na kwotę 151.185,00 zł w działach 700- Gospodarka mieszkaniowa, z tytułu zwiększenia opłat za czynsz, w dziale 750- Administracja Publiczna z tytułu opłat za media punktu lekarskiego w Przyszowie Zapuściu, w dziale 758 Różne rozliczenia w części oświatowej subwencji ogólnej  dla jednostek samorządu terytorialnego oraz z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym. Dalej Pani Skarbnik poinformowała Radę Gminy o zmniejszeniu dochodów budżetu gminy na rok 2012 o kwotę 37.862,00 zł w działach 720-Informatyku, z tytułu dotacji dla PSeAP ora 758- Różne rozliczenia. Następnie Skarbnik Gminy nadmieniła o zwiększeniu wydatków budżetu Gminy na rok 2012 o kwotę 163.774,00 zł w działach: 010-Rolnictwo i łowiectwo, z tytułu zapłaty za wykonanie rowów, 600-Transport i łączność, z tytułu transportu żużlu na drogi gminne, 750 Administracja publiczna,801-Oświata i wychowanie, m.in. z tytułu dodatków wiejskich, składek na ubezpieczenia i fundusz pracy, zakupu energii i usług, zakupu żywności , 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- na remont budynku szkoły w Maziarnii i 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku z wynajmem sali w Domu Kultury w Przyszowie. Skarbnik Gminy omówiła jeszcze zmniejszenie wydatków budżetu gminy na kwotę 50.451,00 zł na wydatki inwestycyjne, obsługę kredytu oraz zakup energii w działach:720- Informatyka, 757-Obsługa długu publicznego, 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Ponadto Skarbnik Gminy- Pani Janina Lesiczka poinformowała zebranych o piśmie informującym o pozyskaniu subwencji ogólnej w dziale 758 na kwotę 12.012,00 zł Radny-Pan Damian Zakrzewski zwrócił się z zapytaniem o wyjaśnienie czego dotyczy zakup usług remontowych na kwotę 38.000 zł. Skarbnik Gminy - Pani Janina Lesiczka wyjaśniła, iż w ramach tej kwoty wykonany został remont byłej szkoły w Maziarni z przeznaczeniem na gabinet rehabilitacji. Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń w wyniku braku dalszych uwag do projektu  uchwały  poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr XVII/152/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.4q
Skarbnik Gminy-Pani Janina Lesiczka poinformowała Radę Gminy o projekcie uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, zaznaczając o powstałej zmianie w dziale 926-Kultura fizyczna i sport w paragrafie 4270 dotyczącym zakupu usług remontowych w ramach wykonania w roku bieżącym  boiska sportowego w msc. Przyszów. Zadanie to zostało już zrealizowane oprócz zasiania trawy, które to zgodnie z oświadczeniem wykonawcy nastąpi do końca marca 2013 r. Zadaniem, którego wydatki w kwocie 238.618,00 zł nie wygasają z upływem roku dotyczy budowy kompleksu boisk "Moje Boisko-Orlik 2012" a termin jego wykonania upływa z dniem 30 czerwca 2013 roku. Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń w wyniku braku  uwag do projektu  uchwały  poddał głosowaniu projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku  nie wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła Uchwałę  Nr XVII/153/2012 w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku  nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Wójt Gminy Bojanów-Pan Sławomir Serafin nawiązał do bogatego porządku obrad sesji Rady Gminy i zwrócił się do zebranych o pytania dotyczące poruszonych tematów. Radny-Pan Damian Zakrzewski nawiązał do tematu remontu szkoły w Maziarni, prosząc o wyjaśnienia dotyczące kosztów tego zadania. Wójt Gminy podjął temat wykonanego remontu byłej szkoły, który polegał na dostosowaniu pomieszczeń szkoły do wymagań gabinetu rehabilitacyjnego. Dodatkowo powstało szereg dodatkowych kosztów związanych z zaleceniami Sanepidu, dotyczących budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych, zakup drzwi aluminiowych, gdyż poprzednie nie spełniają wymogów bezpieczeństwa oraz dostosowanie skrzydła budynku do wymagań sanitarnych. Ponadto wykonano prace pod kątem przystosowania dwóch pomieszczeń na potrzeby biblioteki, a tym samym przeniesiono jej siedzibę  z budynku Domu Kultury. Z kolei siłownia dotychczas zlokalizowana w budynku szkoły zostanie przeniesiona do budynku OSP.  Radny- Pan Damian Zakrzewski zadał pytanie dotyczące ogólnej sumy kosztu remontu szkoły w Maziarni. Wójt Gminy wyjaśnił, iż całkowity koszt ogólnobudowlany remontu wynosi ok.70.000,00 zł natomiast koszt wykonania dokumentacji został poniesiony przez firmę ARS-Medica. Również po stronie firmy ARS-Medica leży wyposażenie pomieszczeń w niezbędny do prowadzenia działalności sprzęt. Radny-Damian Zakrzewski zapytał o zwrot kosztów remontu szkoły w Maziarni w ramach dzierżawy pomieszczeń. Wójt Gminy poinformował, iż  w tym momencie jest to trudne do określenia, natomiast rzeczą priorytetową jest wykorzystanie tych pomieszczeń i utrzymanie ich w należytym stanie. Często bowiem budynki stanowiące pustostan poddawane są dewastacji. Wójt Gminy- Pan Sławomir Serafin zwrócił się do zebranych z wyjaśnieniem kwestii wynajmu pomieszczenia w Domu Kultury w Przyszowie na kaplicę, gdyż spotkał się z zarzutami mieszkańców o konieczności opuszczenia lokalu. Wójt Gminy podkreślił, iż nikt nie wypowiedział umowy parafii na wynajem, jedynie w ramach przewidzianego projektu termomodernizacji budynku domu kultury, pomieszczenie przeznaczone na kaplicę zostanie czasowo wyłączone z użytkowania z racji prowadzonych prac budowlanych. Ponadto Wójt Gminy nawiązał do planowanych w msc. Przyszów remontów dróg Katy-Brzózki oraz Łapówka, które w 80% zostaną wykonane ze środków popowodziowych. Natomiast pozostałe drogi gminne wymagające napraw będą wykonywane w ramach dostępnych oszczędności, wygospodarowanych w wyniku weryfikacji zamówieniem publicznym kosztów budowy łowiska w Stanach, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz budowy sali sportowej. Dalej Wójt Gminy-Pan Sławomir Serafin korzystając z okazji złożył życzenia wszystkim zebranym z okazji zbliżającego się nowego roku.  Przewodniczący Rady Gminy-Pan Emil Bieleń w imieniu Rady Gminy złożył życzenia władzom samorządowym i wszystkim zebranym W imieniu sołectw życzenia noworoczne złożył Pan Zygmunt Kotwica, życząc władzom Gminy, członkom Rady i zebranym satysfakcji z pracy na rzecz Gminy w nadchodzącym roku.

Ad. 6
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XVII sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: M. Wdowiak
                                  

   Przewodniczący Rady

                                                                                                             Emil BieleńWytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-07-22
Udostępniający: Administrator 2013-07-22
Liczba odwiedzin: 1650
Pokaż rejestr zmian