PROTOKÓŁ Nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 15 listopada 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XVI/2012

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 15 listopada 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów


W sesji udział wzięło 15-tu radnych, na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji uczestniczyły osoby wg załączonej do protokołu listy obecności
Porządek obrad sesji:
1.    Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
3.    Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 września 2012 roku.
4.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojanów w roku szkolnym 2011/ 2012.
5.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok,
b)    zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2013,
c)    obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok,
d)    określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013,
e)    dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2013,
f)    Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013 – 2015,
g)    zmieniająca uchwałę Nr XXVI/184/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie,
h)   zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,
i)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012,
j)    przyjęcia regulaminu targowiska stałego w Bojanowie.
6.   Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2011 rok.
7.   Wolne wnioski i zapytania. Interpelacje radnych.
8.   Zamknięcie obrad sesji.
Ad. 1.
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności.Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad przyjęcia projektu regulaminu targowiska stałego w Bojanowie jako pkt  5j porządku obrad. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie powyższy wniosek. Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła  przedstawiony porządek obrad.

Ad. 2.
Wójt Gminy Bojanów – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swojej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy zwrócił uwagę na następujące sprawy:
- procedurę udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół w Bojanowie oraz wyborze wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Obecnie trwają prace budowlane związane z wykonaniem kompleksu boisk sportowych w Bojanowie wraz z zapleczem sanitarnym. Łączny koszt robót budowlanych związanych z wykonaniem obiektu sportowego wynosi 1.077.800 zł.  Z uwagi na duży postęp robót do końca listopada 2012 roku planowane jest wykonanie 70% zakresu rzeczowego zadania. Ponadto do końca listopada gmina zobowiązana jest do rozliczenia dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystki na kwotę 833 tys. zł. Prawdopodobieństwo zakończenia prac w bieżącym roku jest duże, opóźnienia związane z warunkami pogodowymi mogą jedynie dotyczyć wykonania nawierzchni poliuretanowej  powierzchni boisk i te prace mogą zostać dokończone w roku 2013.

- udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn. Remont drogi
w miejscowości Gwoździec nr 101146 R Gwoździec - Wołudniowa o długości 980 m w ramach usuwania szkód popowodziowych. Koszt robót związanych z inwestycją wynosi 172.824,23 zł zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą. Aby wykonać cały odcinek drogi trzeba będzie udzielić zamówienia uzupełniającego, którego koszt szacuje się na ok. 12 tys. zł;

- podpisanie umowy na wykonanie Stacji Uzdatniania Wody w msc. Przyszów Ruda wraz z siecią wodociągową oraz kanalizacji sanitarnej w msc. Stany ul. Kozły i Załęże.  W tym roku  rozpoczęły się prace związane z  budową budynku stacji. Kontrakt opiewa na kwotę ok. 5 mln zł. Prace podzielone są na 2 etapy. I etap inwestycji obejmuje budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową na terenie nowego osiedla Ruda. Prace te przewidziano na rok 2013.
W kolejnym roku zostanie wykonany 2 etap inwestycji polegający na budowie kanalizacji w msc. Stany;

-  złożenia wniosku o dofinansowanie projektu dot. budowy Sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowie Zapuściu w kwocie 1 mln zł. z Urzędu Marszałkowskiego w ramach funduszy RPO WP na lata 2007-2013. W przyszłym roku  podjęte zostaną działania mające na celu pozyskanie dofinansowania w kwocie  1 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki;

- prac związanych  z remontem nawierzchni boiska piłkarskiego w Przyszowie Zapuściu. W br.  wykonana została podbudowa boiska natomiast zasianie trawy nastąpi w przyszłym roku do końca marca 2013 roku z uwagi na warunki pogodowe.
- prace remontowe na kościele zabytkowym w Stanach. Ogół prac remontowych  przewidzianych do realizacji w bieżącym roku został podzielony na dwa etapy,  remont konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego nad świątynią trójnawową oraz zmiana pokrycia dachowego nad prezbiterium, zakrystią i przedsionkami zabytkowego kościoła. Prowadzona inwestycja przy drewnianym kościele w Stanach jest finansowana przez Gminę Bojanów w kwocie 75 tys. zł.  oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w wysokości 20 tys. zł.
- w kwestii dróg wewnętrznych prywatnych Wójt Gminy w kontekście sprawy P. Marii Wolak z Przyszowa Rudy (podziału nieruchomości, wydzielenia drogi i propozycji odsprzedaży Gminie) oraz drogi prywatnej w msc. Korabina wyraził jednoznaczną opinię, iż problem utrzymania i remontu tych dróg właścicieli należy do ich właścicieli. Wiele takich dróg znajduje się w msc. Gwoździec, Cisów Las, Laski, Korabina czy też Bojanów za rzeką. Gmina posiada swoje drogi i odpowiada za ich utrzymanie, dlatego wykupienie i utrzymywanie dodatkowych to wydatek rzędu  ok. 0,5 mln zł rocznie . Wyjątek mogą stanowić jedynie drogi w dobrym stanie, wyremontowane. W tej kwestii zwrócił się do radnych o jednomyślność. Nawiązał również do sprawy remontu drogi w msc. Korabina, która prowadzi do posesji osoby niepełnosprawnej i do kwestii posądzenia o dzielenie mieszkańców na tych gorszych i lepszych. Zwrócił się do zebranych na posiedzeniu osób o opinię w tej sprawie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, iż zasadne są przypadki przejmowania dróg przez Gminę jeśli istnieje możliwość tworzenia nowego miejsca pod zabudowę czy też osiedla domów. Natomiast jeżeli ktoś mieszka przez długi okres czasu i posiada drogę prywatną to jego obowiązkiem jest dbanie o jej stan. Wójt Gminy- Pan Sławomir Serafin, powiedział że osoby noszące się z  zamiarem  budowy domu w znacznej odległości od zabudowań muszą mieć na uwadze fakt, iż taka inwestycja wymaga wykonania przyłączy gazu, wody, energii elektrycznej oraz drogi dojazdowej. Często łączny koszt wykonania tych przyłączy trzykrotnie przewyższa koszt zakupu nowej działki w innym miejscu. Dodał, że obecnie   w warunkach zabudowy używano stwierdzenia o docelowym odprowadzaniu ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszczając odprowadzenie czasowe do zbiornika bezodpływowego do czasu budowy gminnej sieci. Obecnie jednak należy dopilnować, aby te warunki były ściśle określone, bez dawania obietnic bez pokrycia. Wójt zwrócił uwagę Radnemu Edwardowi Sulichowi jak wiele  dróg wewnętrznych istnieje w msc. Bojanów za rzeką. Radny  Pan Jerzy Bajek podjął temat zasadności wykonania remontu drogi  w msc. Korabina.  Określił jej stan jako taki, który zagrażać może bezpieczeństwu dojazdu osoby niepełnosprawnej na wózku. Natomiast wykonywanie prac remontowych innych zaniedbanych dróg prywatnych jest nieuzasadnione. W przyszłości istnieje możliwość wydzielenia działek na tzw. Chudzikach lecz wykup i wykorzystanie jako dojazdu zaniedbanej drogi prywatnej jest nieopłacalne. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dodał, iż problem dróg prywatnych dotyczy indywidualnych osób, często zamożnych, którzy mają wymagania odnoście specyficznej lokalizacji swoich posesji na terenach oddalonych od zabudowań. Zwrócił się do zebranych z pytaniem czy mają jeszcze jakieś wątpliwości odnośnie tej kwestii. Radni nie zadali dodatkowych pytań.

Ad. 3
Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 28 września 2012 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń nadmienił o przekazaniu Radnym informacji w formie graficznej i tabelarycznej. Dodał, że wszystkie zadania podstawowe  szkół są realizowane w oparciu o dostępną  kadrę nauczycielską, obiekty szkół i dostępne środki finansowe. Wójt Gminy Bojanów - Pan Sławomir Serafin uczulił radnych, iż temat jest trudny. Przygotowywany projekt budżetu uwzględnia również wydatki związane z realizacją zadań oświatowych, a główny problem stanowi niż demograficzny i związane z nim obniżenie wpływu dotacji na jednego ucznia ( w tym roku liczba uczniów zmniejszyła się o 55 osób). Z każdym uczniem ubywa 8 tys. zł dotacji, dlatego w najbliższym czasie należy tę sytuację omówić szczegółowo z Panią Dyrektor GZEAS oraz Skarbnikiem Gminy. Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Bojanów w roku szkolnym 2011/2012 i przyjęła powyższą informację do wiadomości . Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a
Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń poinformował Radę, iż w dniu  6 listopada 2012 roku  w Urzędzie Gminy Bojanów odbyło się posiedzenie Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Bojanów. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji o krótkie uzasadnienie do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju - Pan Henryk Lebioda  stwierdził, iż po przedstawieniu składników wpływających na wysokość podatków lokalnych przewidzianych na 2013 rok m.in. ceny 1m3 drewna tartacznego oraz 1 q żyta, a także biorąc pod uwagę wprowadzenie podatku śmieciowego, Komisja zdecydowała o  pozostawieniu stawek podatków lokalnych na poziomie 2012 roku.  Wójt Gminy –Pan Sławomir Serafin poinformował zebranych o zleconej przez Starostwo Powiatowe aktualizacji kategorii gruntów w Gminie Bojanów. Stąd też zachodzi duże prawdopodobieństwo, że mimo utrzymania stawki podatek może ulec wzrostowi nawet o kilkaset procent. Jak ustalił z Naczelnikiem Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Panem Andrzejem Winiarczykiem prawdopodobny  będzie wgląd na terenie Urzędu Gminy do dokumentacji aktualizacyjnej w dniach 26-30 listopada br. Ma on umożliwić mieszkańcom zapoznanie się ze zmianami w kategorii gruntów i dać czas na ewentualne sprawdzenie i wniesienie w tej kwestii zastrzeżeń. Zadaniem Radnych i Sołtysów będzie poinformowanie mieszkańców Gminy o skorzystaniu z takiej możliwości. Informacja ta zostanie również przekazana mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach, w sklepach oraz ustnej informacji przekazanej przez proboszczów parafii. Ważne jest, by mieszkańcy zdali sobie sprawę iż nie jest to wymysł tutejszych władz, ale konieczność związana z pracami aktualizacyjnymi klasyfikacji gruntów zleconymi przez Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli. Sporządzona przez Ośrodek Geodezji i Kartografii w Jarosławiu aktualizacja zostanie wyłożona do wglądu w Starostwie Powiatowym w dniach 3-21 grudnia 2012 roku. Dlatego też na tym etapie będzie możliwe złożenie wniosku stwierdzającego zakwestionowanie stanu po aktualizacji gruntów bez ponoszenia kosztów wynikających z tytułu zmiany klasyfikacji gruntu i opłaty podatku wg tej klasyfikacji. Dalej Wójt Gminy poruszył problematykę stawek podatków i opłat lokalnych. W szczególności dotyczy to stawki podatku, który w roku 2013 pozostać ma na dotychczasowym poziomie. Opłata za wodę może pozostać na poziomie roku bieżącego jednak  będzie uzależniona od stawek, jakie zaproponuje dostawca wody MZK w Stalowej Woli. Jeśli chodzi o opłaty za ścieki to muszą one wzrosnąć o wartość uwzględniającą poziom inflacji ( chodzi o kwotę  ok. 18 gr na 1 m3). W przypadku wprowadzenia podatku śmieciowego dużym problemem jest określenie  ilości mieszkańców gminy zameldowanych oraz czasowo emigrujących, których obejmie nowy system i którzy muszą złożyć stosowne deklaracje. Wg danych Urzędu Stanu Cywilnego chodzi o liczbę ok. 5600 mieszkańców. Największy  problem dotyczy 18-19 % gospodarstw, które do tej pory nie mają podpisanych umów na wywóz odpadów wg obecnie istniejącego systemu, a które mogą przysporzyć najwięcej problemów jeśli chodzi o uiszczanie opłat w nowym systemie. Biorąc pod uwagę wstępnie koszty związane z nadzorem nad gospodarką odpadami, wywozem nieczystości stałych, ich zbiórką i utylizacją stawka opłaty w przeliczeniu na jedną osobę może kształtować się w granicach ok. 7 zł. Podsumowując Wójt Gminy podkreślił zaangażowanie władz w dopracowanie optymalnego pakietu opłat lokalnych obowiązujących od nowego 2013 roku.  Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2013. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/127/2012 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b
Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie  projekt uchwały zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2013 Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/128/2012  w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2013. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c
Przewodniczący Rady Gminy-Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XVI/ 129/2012  w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2013 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5d
Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń przedstawił propozycję Komisji Finansów i Rozwoju o pozostawieniu stawek podatku od środków transportu na dotychczasowym poziomie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013.  Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła  uchwałę Nr XVI/130/2012 w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na rok 2013
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e
Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały  w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2013. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/131/2012  w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2013 Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5f
Przewodniczący Rady Gminy -Pan Emil Bieleń zwrócił się z prośbą o krótkie uzasadnienie przedłożonego projektu uchwały do Sekretarz Gminy-Pani Agnieszki Kobylarz. Sekretarz Gminy –Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, iż podjęcie uchwały w sprawie  Programu Współpracy gminy Bojanów z organizacjami  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego warunkuje możliwość udzielania dotacji przez Gminę Bojanów stowarzyszeniom, organizacjom pożytku publicznego w ramach konkursów np. z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych czy też kultury i sportu. W roku ubiegłym uchwała w sprawie  programu współpracy podjęta została na jeden rok. W tym roku program został on opracowany  na trzy lata. Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały  w sprawie Programu Współpracy gminy Bojanów z organizacjami  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015
Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/132/2012 w sprawie Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5g
Przewodniczący Rady Gminy-Pan Emil Bieleń zwrócił się z prośbą o krótkie uzasadnienie przedłożonego projektu uchwały do Sekretarz Gminy-Pani Agnieszki Kobylarz. Sekretarz Gminy –Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała Radę o konieczności wprowadzenia zadań do statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wynikających z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Przewodniczący Rady Gminy-Pan Emil Bieleń podjął temat możliwości  udzielenia odpowiedzi przez Panią Kierownik GOPS w przypadku szczegółowych pytań dotyczących projektu uchwały.  Rada Gminy nie wyraziła woli uzyskania szczegółowych informacji i po przedstawieniu projektu uchwały przez Pana Przewodniczącego Rady- Pana Emila Bielenia Rada Gminy jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/133/2012 Zmieniającą uchwałę Nr XXVI/184/09 Rady Gminy Bojanów z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5h
Skarbnik Gminy- Pani Janina Lesiczka omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów wynikające z zaleceń otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego po weryfikacji złożonych przez gminę wniosków o dofinansowanie projektów. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin dodał, że zadania dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, budowy łowiska wędkarskiego  i Sali gimnastycznej w msc. Przyszów przedstawione zostały w oparciu o szacunkowe wartości kosztorysowe. Zostaną one zweryfikowane na etapie postepowania przetargowego.  Skarbnik Gminy –Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/134/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5i
Skarbnik Gminy –Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok Poinformowała Radę o zwiększeniu dochodu budżetu gminy o kwotę 54.011,00 zł, na którą składa się zwiększenie wpływu z podatków i opłat lokalnych, zwiększenie wpływu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływu z działu pomocy społecznej.  Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniu dochodów budżetu Gminy o kwotę 2.745,00 zł i omówiła te zmiany dotyczące działu pomocy społecznej . Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 225.315,00 zł. Na zwiększenie wydatków składa się m.in.: remont dróg w Gwoźdźcu i Korabinie, doposażenie ochotniczych straży pożarnych, obsługa długu publicznego, prace remontowe w przedszkolu w Bojanowie za rzeką,  wynagrodzenia Komisji Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi, opłaty za uczestników Domu Pomocy w Stalowej Woli, opłata za pobyt dzieci z Gminy w domu dziecka, pomoc materialna dla uczniów, koszty oświetlenia ulicznego, remont alei parku w Bojanowie oraz szkoły w Maziarni, a także koszty utrzymania budynków LZS na terenie gminy. Na koniec Skarbnik Gminy wyjaśniła szczegółowo powołując się na poszczególne działy budżetu, zmniejszenie wydatków gminy o kwotę 174.049,00 zł. Wygospodarowane w wyniku tych zmian wolne środki w kwocie 399.174,00 zł zostaną przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowani projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012.
Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr XVI/135/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.5j.
Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu budowy targowiska w ramach RPO WP na lata 2007-2013 konieczne jest przyjęcie regulaminu funkcjonowania targowiska stałego. Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska stałego w Bojanowie. Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XVI/136/12 w sprawie przyjęcia  regulaminu targowiska stałego w Bojanowie.

Ad.6
Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przekazała informacje z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2011. Wszystkie osoby zobligowane do składanie oświadczeń majątkowych złożyły je do 30 kwietnia 2012 roku. Następnie oświadczenia zostały przekazane do właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby urzędów skarbowych celem analizy. Informacje przeprowadzonych analiz wykazały pewne braki formalne w oświadczeniach, które jednakże nie mają wpływu na prawidłowość oświadczeń majątkowych i nie stanowią podstaw do wszczynania dalszej procedury ich weryfikacji. Uchybienia formalne dotyczyły przede wszystkim: braku podpisu w stosownym miejscu, braku załączników np. PIT 0, czy też niezgodności dochodów z danymi zawartymi w zeznaniach podatkowych PIT. Stąd też apel do Radnych by tego typu formalności jak wypełnienie oświadczeń majątkowych nie zostawiać na ostatnią chwilę i by nie popełniać tak oczywistych błędów. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zwrócił się z prośbą do Radnych, by przed wyznaczonym terminem podjąć się wypełnienia oświadczeń i skorzystać  z wytycznych czy też uwag organów kontrolnych, tak aby nie powielać błędów i na bieżąco kontrolować wymaganie  urzędów skarbowych w tej kwestii.

Ad. 7
W tym punkcie posiedzenia Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń zwrócił się do Radnych o zapytania i wnioski. Radny- Pan Michał Kotwica przypomniał o konieczności naprawy drogi w msc Przyszów Ruda poprzez nawiezienie ok. jednej przyczepy kamienia. Dół na drodze ciągle się powiększa i stwarza zagrożenie dla uczestników ruchu. Wójt Gminy –Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, iż w wyniku sytuacji związanej  z licznymi wymaganiami mieszkanki naszej gminy sprawa ta została przesunięta  w czasie.  Zapewnił, że zostanie w trybie pilnym załatwiona. Radny – Pan Jerzy Bajek przypomniał o zepsutym piecu w świetlicy w Korabinie. Sekretarz Gminy- Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, że Wykonawca robót w Korabinie zadeklarował wykonanie tej naprawy w możliwie najszybszym terminie.  Do apelu w sprawie zepsutego pieca dołączyła Sołtys Cisowego Lasu – Pani Kazimiera Piekarz  w kwestii naprawy urządzenia w świetlicy w Cisowym Lesie. Wójt Gminy –Pan Sławomir Serafin nadmienił, iż w Korabinie będzie to już 6 naprawa pieca i najprawdopodobniej nastąpi jego wymiana na  nowy.  Następnie Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował zebranych o trzech sprawach dotyczących:
- organizacji sesji w połowie grudnia 2012 roku związanej z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami przez gminy, po przygotowaniu wszelkiej niezbędnej dokumentacji przybliżającej problematykę nowego systemu i niezbędnej do jego wdrożenia;
- organizacji sesji tzw. budżetowej  Rady Gminy  w dniu 31 grudnia 2012 roku;
- organizacji sesji okolicznościowej w styczniu 2013 roku w ramach mijającej rocznicy 40-lecia powstania Gminy Bojanów na podstawie aktu założycielskiego z 1972, na którą zostaną zaproszone wszystkie osoby wpisujące się w działalności Gminy. Będzie to najlepsza okazja by podziękować za ich pracę społeczną,  przedstawić multimedialny pokaz rozwoju Gminy w przeciągu ostatnich 40 lat, porównać stan inwestycji z przed kilkudziesięciu lat i obecnie realizowanych zadań.
Przewodniczący Rady Gminy- Pan Emil Bieleń ponownie nawiązał do sprawy aktualizacji geodezyjnej gruntów. Zlecone przez Starostwo Powiatowe prace aktualizacyjne gruntów mogą mieć istotny wpływ na zmianę wysokości opłat podatków, w zależności od zaktualizowanych zapisów kategorii gruntów.  Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Radnych o udzielenie informacji wszystkim mieszkańcom o zaistniałej sytuacji. To priorytetowe zadanie aby poinformować ich o możliwości wglądu do dokumentacji i  skorzystania z porad pracowników celem wniesienia uwag zanim zapadną ostateczne postanowienia dotyczące klasyfikacji ich gruntów. Wójt Gminy-Pan Sławomir Serafin dodał, że należy się spodziewać, że wszystkie działki zakupione od gminy z możliwością zabudowy staną się działkami budowlanymi. W przypadku wątpliwości i zastrzeżeń będzie możliwość wniesienia sprzeciwu w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli. Radny Mieczysław Sasiela zwrócił się do Wójta z prośbą o organizację licznych spotkań z mieszkańcami w sprawie aktualizacji gruntów, jak też podjęcie wszelkich działań zmierzających do poinformowania mieszkańców o tej sytuacji. Wójt Gminy –Pan Sławomir Serafin nie wykluczył formy listownej skierowanej do wszystkich mieszkańców, jednak na tym etapie posiadane są  jedynie informacje ogólne. Z chwilą podjęcia szczegółowych danych oraz otrzymania map i dokumentacji zapadnie decyzja o formie  udzielenia informacji mieszkańcom Gminy. Radny Mieczysław Sasiela zapytał ponadto o termin budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Przyszowie. Wójt Gminy udzielił odpowiedzi w kwestii posiadanej dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę a także wniosku do Urzędu Marszałkowskiego  o dofinansowanie inwestycji na kwotę 1 mln zł.  Przewodniczący Rady Gminy -Pan Emil Bieleń wyraził wolę władz na realizację tego projektu w jak najkrótszym czasie i pozyskanie  funduszy zewnętrznych na ten cel w kwocie 2 mln zł.

Ad. 8
Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XVI sesji Rady Gminy Bojanów.
Na tym protokół zakończono.

Protokolant: Monika Wdowiak

Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                            Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-07-22
Udostępniający: Administrator 2013-07-22
Liczba odwiedzin: 987
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 PROTOKÓŁ Nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Marcin 2013-07-22 09:59:04
1 PROTOKÓŁ Nr XVI/2012 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej ... Marcin 2013-07-22 09:58:37