PROTOKÓŁ Nr XV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 września 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

 PROTOKÓŁ Nr XV/2012

  z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 września 2012 roku  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 13-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecni radni: Pan Jerzy Bajek, Pan Wojciech Żak. Nieobecność radnych została usprawiedliwiona. Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

 Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.
  3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 27 lipca
    2012 roku.
  4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bojanów zaI półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bojanowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za I półrocze 2012 roku.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

 a)      zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojanów,

 b)   określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bojanów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

 c)  ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Bojanów,

 d)      zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

 e)      zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012,

 f)        zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego,

 g)      podziału gminy Bojanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

  1. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad sesji.

 Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie  przedstawiony porządek obrad sesji.

 Ad. 2

 Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji zwrócił uwagę na następujące sprawy:

-      realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 (w ramach projektu zostaną wykonane zadania: przebudowa budynku  Domu Kultury w Przyszowie, przebudowa budynku Urzędu Gminy, termomodernizacja Domu Kultury w Maziarni, termomodernizacja Domu Kultury w Gwoźdźcu, termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Bojanowie, przebudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie na przedszkole oraz przebudowa dachu i termomodernizacja budynku. Wartość projektu  ogółem: 1 514 523,21 zł, wnioskowane dofinansowanie – 795 918,02 zł)

-       budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową  w miejscowości Przyszów Ruda oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany (przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której wybrana została  najkorzystniejsza oferta firmy ZRB „KOREM” Kazimierz Koc Sp.j. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę tj. 4 930 452,02 zł brutto. Umowa zostanie podpisana w przyszłym tygodniu. Termin realizacji zamówienia- I etap: 31.10.2013 – budowa SUW wraz z siecią wodociągową,

II etap: 31.10.2014 – budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Stany, ul. Kozły i ul. Załęże. Wartość dofinansowania 50 % kosztów kwalifikowanych czyli wartości netto zamówienia: 2 004.249,00 zł),

-      wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Bojanowie wraz z zapleczem (w ramach projektu powstaną: boisko do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o powierzchni 1860 m2, nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa, boisko wielofunkcyjne o wymiarach 19,1 m x 32,1 m o powierzchni 613,11 m2, nawierzchnia poliuretanowa, budynek zaplecza socjalnego o powierzchni 100 m2. Wartość projektu – 1.105.000,00 zł, wartość dofinansowania 833.000,00 zł. Planowany termin podpisania umowy i rozpoczęcie robót – 15.10.2012 r.),

-        złożenie wniosków  do Lokalnej Grupy Działania o  dofinansowanie operacji: (w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” wniosek o dofinansowanie zadania „budowa kompleksowego boiska  wielofunkcyjnego w Stanach, przy ul. Szkolnej”, koszt całkowity – 378.176,94 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 94.550,00 zł, w ramach działania „Małe projekty”  wnioski o dofinansowanie zadań: „wykonanie placu zabaw w miejscowości Przyszów Burdze” – wnioskowana kwota dofinansowania  9.888,00 zł, „remont alei głównej  w zabytkowym parku podworskim w Bojanowie” – wnioskowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł, „wykonanie stojaków ekspozycyjnych podświetlanych na deptaku w miejscowości Bojanów” – wnioskowana kwota dofinansowania 25.000,00 zł, „budowa wiat przystankowo – turystycznych  w miejscowościach Laski i Przyszów Staw” – wnioskowana kwota dofinansowania 15.721,00 zł,  „remont konstrukcji dachu wraz ze zmianą pokrycia dachowego na zabytkowym drewnianym kościele w Stanch” – wniosek złożony przez Parafię Rzymskokatolicką  w Stanach, wnioskowana kwota dofinansowania  25.000,00 zł),

-        przygotowanie wniosku na  budowę sali sportowej w Przyszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 działanie: Oś Priorytetowa V Infrastruktura społeczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna Schemat B System oświaty,

-        remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych (wykonano remont dróg rolniczych: Przyszów – Szlacheckie, Stany – Krochowa, Stany – Załęże, Stany – Borek z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1196.000,00 zł).

Rada Gminy przyjęła bez uwag informację  z działalności Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy przyjęła bez uwag informację  z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 27 lipca 2012 roku. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

W tym punkcie obrad Rada Gminy nie podjęła dyskusji i przyjęła bez uwag informację  o przebiegu wykonania budżetu gminy Bojanów za I półrocze 2012 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bojanowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za I półrocze 2012 roku. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska poinformowała o zmianie kryterium dochodowego oraz wysokości świadczeń rodzinnych   od kwoty których ustala się miesięczną wysokość stypendium szkolnego i w związku z powyższym należy zmienić poprzednią uchwałę w sprawie stypendium. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie uchwałę zmieniającą  uchwalę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

 uchwałę Nr XV/120/12

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bojanów.

 Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 5b

 Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił projekt  uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Bojanów, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Pan Tadeusz Błądek pytając
o lokalizację przystanku w miejscowości Stany  (centrum).

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że sprawa jest w toku, ale ulega przedłużeniu ze strony Zarządu Dróg  Wojewódzkich. Radny – Pan Edward Sulich zapytał – kto będzie nadzorował sprawę, jeżeli przewoźnik złoży niepełną informację  w zakresie  korzystania z przystanków komunikacyjnych.

Wójt Gminy poinformował, że będzie to weryfikowane przez Referat Infrastruktury Technicznej  tut. urzędu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, na terenie Gminy Bojanów, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

 uchwałę Nr XV/121/12

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Bojanów, udostępnianych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania  z tych przystanków.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował o propozycji  stawki opłaty  w wysokości 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest konieczne, gdyż stanowi dochód własny gminy.  Kwota z opłat będzie wynosić około 2.000,00 zł rocznie i nie pokryje kosztów eksploatacji tych przystanków. Radny – Pan Edward Sulich przytoczył zapis ustawy o publicznym transporcie drogowym  w kwestii wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i zaproponował stawkę opłaty w wysokości 0,02 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że Rada Gminy jest zobligowana do podjęcia ww. uchwały i poddał pod głosowanie zgłoszone propozycje stawki opłaty za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym. Jako pierwsza została poddana pod głosowanie propozycja Wójta Gminy, aby stawka opłaty wynosiła 0,05 zł. W wyniku głosowania 9 radnych głosowało za przyjęciem tej stawki, natomiast propozycja radnego Pana Edwarda Sulicha nie znalazła aprobaty wśród większości radnych. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika   z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Bojanów. Rada Gminy  w wyniku głosowania przy: 11 głosach –za, 1 głosie – wstrzymującym i 1 głosie – przeciwnym podjęła

 uchwałę nr XV/122/12

w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest albo zarządzającym jest Gmina Bojanów.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5d

W tym momencie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zaproponował zmianę porządku obrad, aby pkt 5g  przenieść w miejsce pkt 5d i kolejno zmienić podpunkty obrad. Rada Gminy przyjęła powyższą propozycję zmian porządku obrad. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił rozwiązania możliwe z punktu prawnego  w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Powiedział, że istota zmian sprowadza się do tego, iż następuje przesunięcie mandatu z części południowej na część północną gminy. Ustalony podział na okręgi wyborcze będzie miał zastosowanie od następnej kadencji samorządu terytorialnego. Urzędnik wyborczy – Pani Agnieszka Szczęch wyjaśniła, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy. Jednostki pomocnicze łączy się lub dzieli w celu uzyskania jednolitej normy przedstawicielskiej. Następnie Wójt Gminy  przedstawił  prezentację multimedialną  z propozycją podziału gminy na okręgi wyborcze, ich granice i numery. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu informujące o zgodności z prawem przesłanego do konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Bojanów w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Przewodniczący powiedział, że jeżeli Rada Gminy do 30 października br. nie podejmie uchwały  w tej sprawie, to Komisarz Wyborczy samodzielnie dokona podziału gminy na okręgi wyborcze. Po omówieniu przez Wójta propozycji podziału gminy na okręgi wyborcze Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi w tej sprawie. Radni nie zgłosili uwag do propozycji okręgów wyborczych i ich granic na terenie gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w  każdym okręgu wyborczym. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 11 głosach – za i 2 głosach – wstrzymujących podjęła

 uchwałę Nr XV/123/12

 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych  w każdym okręgu wyborczym.

 Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący  wznowił obrady sesji Rady Gminy.

 Ad. 5e

W tym punkcie obrad przybył na sesję zaproszony przedstawiciel Firmy ARS MEDICA Sp.j. Łańcut - Pan Jaźwa Paweł. Na wstępie uzasadnił wybór terenu Gminy Bojanów pod rozszerzenie prowadzonej już od wielu lat działalności z zakresu rehabilitacji poprzez prezentację danych statystycznych dotyczących zapotrzebowania mieszkańców na tego typu usługi w zestawieniu do aktualnej oferty na rynku lokalnym. Firma ARS MEDICA istnieje od 2005 roku i świadczy kompleksowe usługi z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej  w ramach kontraktu z NFZ oraz zabiegi komercyjne. W ramach zabiegów refundowanych przez NFZ wykonywane są: masaż leczniczy, kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia. W związku z podpisaniem przedwstępnej umowy najmu pomieszczeń w budynku pop byłej szkole podstawowej w Maziarni, firma w IV kwartale br. planuje rozpocząć świadczenie usług z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej dla mieszkańców gminy oraz okolic. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że należy zabezpieczyć w budżecie gminy środki na prace przy adaptacji pomieszczeń po byłej szkole z przystosowaniem na  rehabilitację. Następnie Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Poinformowała o zmianie zakresu projektu pn. „Podkarpacki System e- Administracji Publicznej PSeAP” oraz o zmniejszeniu nakładów inwestycyjnych stosownie do udzielonego zamówienia publicznego na realizację projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bojanów  ul. Rzeszowska i ul. Kolbuszowska. Skarbnik Gminy poinformowała również  o zmianie wysokości nakładów inwestycyjnych dostosowanych do zaplanowanych etapów budowy gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

 uchwałę Nr XV/124/12

 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.

 Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu

 Ad. 5f

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian  w budżecie gminy na 2012 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 897.792,00 zł. Na powyższą kwotę składają się: dopłaty za różnice  w powierzchni działek przyznanych w wyniku scalenia w Przyszowie Rudzie, dotacja z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, leczniczych i porządkowych drzew w parku podworskim w Bojanowie, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę boiska sportowego Moje Boisko – Orlik 2012. Następnie poinformowała o zmniejszeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 339.847,00 zł i mówiła te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu.. Dalej Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące  zwiększenia wydatków  budżetu o kwotę 1.298.760,00 zł. Podstawę tych zmian stanowią: remont dróg gminnych w ramach  usuwania skutków klęsk żywiołowych, wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi w wyniku scalenia osiedla w Przyszowie Rudzie, opracowanie studium wykonalności termomodernizacji budynku ośrodka zdrowia w Bojanowie, adaptacja pomieszczeń po byłej szkole w Maziarni z przystosowaniem na rehabilitację, opracowanie dokumentacji na małe projekty w ramach LGD, budowa boiska sportowego Moje Boisko – Orlik 2012 przy Zespole Szkół w Bojanowie. Następnie Skarbnik Gminy omówiła zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu ogółem o kwotę 740.815,00zł. Podstawę tych zmian stanowią: zmniejszenie udziału własnego na remont dróg poscaleniowych, zmniejszenie dotacji na udzielenie pomocy finansowej dla powiatu, zmniejszenie dotacji na realizację projektu PSeAP, rozliczenie kosztów zakupu samochodu z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy, zmniejszenie wydatków związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów, ul. Rzeszowska i ul. Kolbuszowska. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

 uchwałę Nr XV/125/12

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 5g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizacje zadania publicznego. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła

 uchwałę Nr/126/12

 w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Stalowowolskiego na realizację zadania publicznego.

 Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 Ad. 6

Radny Pan Edward Sulich wyraził sugestię, iż podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych będzie podrażać koszty przedsiębiorstwa i będzie skutkować wzrostem cen biletów. Następnie radny Pan Edward Sulich podjął temat budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w Bojanowie za Rzeką. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o rozruchu technologicznym przepompowni i zaproponował zorganizować spotkanie z mieszkańcami, aby jak najwięcej gospodarstw domowych wyraziło chęć korzystania z przyłączy sieci kanalizacji sanitarnej. Radny Pan Michał Kotwica zapytał, kiedy zostanie poprawiony stan nawietrzni drogi  ul. Jaśminowej w Przyszowie Rudzie? Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o prowadzonych pracach porządkowych na terenie gminy z udziałem pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych  i nadmienił, że w najbliższym czasie zostaną podjęte działania w celu poprawy stanu nawierzchni tej drogi gminnej poprzez nawiezienie pospółką żwirową. W dalszym wystąpieniu Wójt Gminy zasygnalizował, że budowa boiska wielofunkcyjnego Orlik wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia animatora sportu. W przyszłości będzie zatrudniony trener w Bojanowie pod nadzorem którego będą trenować zawodnicy klubów sportowych z terenu gminy. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o zamierzeniach inwestycyjnych na kolejne lata  uwzględniając następujące zadania: budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią  wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany ul. Kozły i Załęże, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Stany, wykonanie łowiska wędkarskiego w miejscowości Stany i Przyszów, budowę sali sportowej  w Przyszowie. Wójt Gminy zaprosił radnych i sołtysów na uroczyste otwarcie Przedszkola w Bojanowie oraz otwarcie Gminnego Ośrodka Kultury i Remizy OSP w Bojanowie.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad nadzwyczajnej XV sesji Rady Gminy Bojanów. Na tym protokół zakończono.

 

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

 Emil Bieleń

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2013-07-22
Udostępniający: Administrator 2013-07-22
Liczba odwiedzin: 11630
Pokaż rejestr zmian