Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XIV/2012 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 lipca 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XIV/2012

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 lipca 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 14 czerwca 2012 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) utworzenia Zespołu Szkół w Bojanowie,

b) utworzenia Zespołu Szkół w Stanach,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom. którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów,

d) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie,

f) zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach,

g) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Stanach,

h) zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie,

i) ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bojanów,

j) ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów,

k) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów,

l) scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w gminie Bojanów,

m) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

n) zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2012 rok,

o) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów.

5. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie przedstawiony porządek obrad sesji.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy zwrócił uwagę na następujące kwestie:

 modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Przyszów oraz Stany w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: Piotr Faraś Usługi Transportowo –Sprzętowe, który zaoferował realizację zamówienia za cenę 132.988,83 zł. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę, aby powstałe oszczędności po przetargu w kwocie 110.000,00 zł przeznaczyć na wydłużenie odcinka drogi Przyszów Szlacheckie i Stany Załęże),

 remont Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie (w trakcie remontu zostaną dobudowane sanitariaty w stanie surowym zamkniętym, które będą stanowić zaplecze sanitarne placu targowego),

 wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Dom Kultury w Maziarni, Gwoźdźcu i Przyszowie, budynek Urzędu Gminy, Przedszkole w Bojanowie),

 udzielenie zamówienia publicznego na remont płyty boiska w Przyszowie,

 budowę gminnej stacji uzdatniania wody w Przyszowie Rudzie i III etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Stanach (we wrześniu br. zostanie przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany, ul. Kozły i Załęże). Rada Gminy przyjęła powyższą informację bez uwag i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy przyjęła bez uwag informację z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 14 czerwca 2012 roku. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Bojanowie. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że Podkarpacki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2012 roku Zespołu Szkół w Bojanowie poprzez połączenie Publicznej szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/105/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Stanach. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że Podkarpacki Kurator Oświaty wyraził pozytywną opinię w sprawie zamiaru utworzenia z dniem 1 września 2012 roku Zespołu Szkół w Stanach poprzez połączenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach i Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Stanach. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/106/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Stanach. Uchwałą stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/107/12 zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Pracownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie Pani Stanisława Stróż poinformowała, że z dniem 1 września 1999 r. utworzono gimnazja oraz przekształcono publiczne szkoły podstawowe i zgodnie z podjętymi uchwałami obwód szkoły obejmował sołectwa. Obecnie proponuje się zmianę, aby obwody szkół obejmowały miejscowości. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/108/12 zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie. Rada gminy w wyniku głosowanie jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/109/12 zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie.Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/110/12 zmieniającą uchwałę w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Stanach. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/111/12 zmieniającą uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Stanach. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 4h

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/112/12 zmieniającą uchwałę w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/113/12 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4j

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/114/12 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4k

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach na terenie gminy. Poinformował o propozycji zwiększenia wymiaru godzin zajęć dla psychologów do 30 godzin tygodniowo. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/115/12 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4l

Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Gminy – Pani Agnieszka Szczęch omówiła projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów. Nadmieniła, że w 2010 roku Rada Gminy Bojanów uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej osiedla Ruda w miejscowości Przyszów. Na tym obszarze znajdują się działki stanowiące własność Gminy Bojanów oraz osób prywatnych. Projekt scalenia i podziału nieruchomości sporządził geodeta wybrany w wyniku zastosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Powierzchnia każdej działki została pomniejszona o powierzchnię przeznaczoną na gminne drogi publiczne. Wszystkim uczestnikom scalenia zostały okazane granice działek. Projekt uchwały był wyłożony do publicznego wglądu. Procedury scalenia udało się doprowadzić do końca i projekt uchwały jest gotowy do zatwierdzenia. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/116/12 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w miejscowości Przyszów w Gminie Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4m

Skarbnik Gminy Pani – Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Poinformowała o wprowadzeniu nowych przedsięwzięć pod nazwą „Rewitalizacja Parku Podworskiego w Stanach, budowa łowiska wędkarskiego" oraz „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Bojanów". Przewodniczący Rady Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIV/117/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4n

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o złożeniu wniosku na rewitalizację Parku Podworskiego w Stanach i budowę łowiska wędkarskiego w ramach działań Lokalnej Grupy Rybackiej i możliwości pozyskania środków zewnętrznych w kwocie około 450 tys. zł na to zadanie. W dalszym wystąpieniu Wójt Gminy zaproponował w ramach zmian w budżecie gminy zwiększyć środki na remont GOK w Bojanowie z przeznaczeniem na budowę sanitariatów w stanie surowym zamkniętym, poprzez przeniesienie z remontu dróg gminnych kwoty 48.000,00 zł. oraz środków pozostałych po rozliczeniu remontu świetlicy wiejskiej w Cisowym Lesie w kwocie 13.800,00 zł. Następnie Wójt zaproponował w ramach zmian w budżecie zaplanować kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu na oświetlenie uliczne w Przyszowie Katach. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o podjętych działaniach zmierzających do zmiany konstrukcji dachu na zabytkowym kościele w Stanach i potrzebie zabezpieczenia na ten cel środków finansowych w kwocie 27.000,00 zł. Radny Pan Damian Zakrzewski zasugerował wspólnie z parafią złożyć wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że wniosek o dofinansowanie był złożony do Urzędu Marszałkowskiego, ale nie otrzymaliśmy dofinansowania z uwagi na zbyt małą pulę środków finansowych. Skarbnik Gminy Pani Janina Lesiczka przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu o kwotę 28.823,00 zł oraz o zmniejszeniach dochodów budżetu w kwocie 400,00 zł i omówiła te zmiany w poszczególnych działach budżetu. Następnie Skarbnik Gminy omówiła zwiększenia wydatków budżetu gminy w kwocie 175.714,00 zł oraz poinformowała o zmniejszeniach wydatków budżetu w kwocie 147.291,00 zł w poszczególnych działach budżetu gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr XIV/118/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4o

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w sprawie formalnej należy podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012, ale będziemy zabiegać, aby tego kredytu nie zaciągać. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Radny – Pan Damian Zakrzewski poprosił o wyjaśnienie wysokości spłat kredytu. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w 2018 roku gmina spłaci kredyt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i stąd mniejsze raty od 2013 roku do 2018 roku, a większa rata dopiero w 2019 roku. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 2 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr XIV/119/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2012 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Gminnej Biblioteki w Bojanowie o przyznanie kwoty 40.000,00 zł na działalność biblioteki. Następnie przedstawił pismo Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o wsparcie finansowe z przeznaczeniem na obchody Święta Policji. Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka nawiązał do sprawy drogi łączącej miejscowości Burdze i Rudę, która w kilku miejscach przechodzi przez działki prywatne. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że sprawa ta pojawiła się po naniesieniu mapy katastralnej. Obecnie gmina nie ma środków na wytycznie drogi przez geodetę i uporządkowanie tej sprawy. W dalszym wystąpieniu pan Wiesław Bałka zapytał o środki na termomodernizację budynku remizy OSP w Burdzach. Wójt Gminy poinformował, że Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli negatywnie rozpatrzyło wniosek o dofinansowanie tego zadania. Radny Pan Edward Sulich skierował zapytanie – dlaczego na sesję nie zaproszono radnego powiatowego? Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że radny powiatowy zostanie zaproszony na sesję planową a dziś jest sesja nadzwyczajna. Radny Pan Michał Kotwica podjął temat uszkodzenia ogrodzenia cmentarza w Przyszowie Rudzie. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że nie ma sprawcy uszkodzenia tego ogrodzenia. Radny Pan Damian Zakrzewski zapytał, jakie są losy remontu drogi „Wołudniowej" w Gwoźdźcu. Wójt Gminy wyjaśnił, że droga ta została wpisana do wniosku w ramach szacowania szkód popowodziowych w 2010 roku i część dróg popowodziowych będzie remontowana. Dalej zabierając głos Wójt nadmienił, że będzie wykonany remont elewacji na budynku szkoły w Gwoźdźcu. W dalszym toku obrad radny –Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę na potrzebę koszenia placów zabaw oraz placów przy domach kultury. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że prace te będą wykonane jeden raz w roku przy pomocy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych. Działania te powinni wspomóc również sołtysi we własnym zakresie, a urząd gminy pokryje koszty zakupu paliwa na koszenie tych placów.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-23
Udostępniający: 2012-10-23
Liczba odwiedzin: 879