Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XIII/2012 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 14 czerwca 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XIII/2012

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 14 czerwca 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15-tu radnych, na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto udział w sesji wzięli zaproszeni goście, wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 23 marca 2012 roku.

4. Informacja o bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej na terenie gminy Bojanów.

5. Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2011 r.:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) Gminnego Ośrodka Kultury,

d) Gminnej Biblioteki Publicznej,

e) Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,

f) Gminnego Zakładu Usług Komunalnych,

g) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

6. Zatwierdzenie oceny zasobów pomocy społecznej.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy:

a) sprawozdanie finansowe,

b) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

d) informacja o stanie mienia gminy,

e) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy,

f) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,

g) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy,

h) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok,

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów i Gmina Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa Wola realizacji zadania własnego Gminy Bojanów w zakresie przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych pochodzących z terenu Gminy Bojanów,

b) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Bojanowie,

c) zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Stanach,

d) upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,

f) uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Bojanowie,

g) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok,

i) wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

j) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów",

k) w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,

l) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów, a Gminą Majdan Królewski w zakresie powierzenia przez Gminę Majdan Królewski Gminie Bojanów zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzeniami umysłowymi (typ A, B) zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski.

9. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. W tym momencie obrad udział w sesji brało 14- tu radnych. (nieobecny Pan Damian Zakrzewski). Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji projektów uchwał:

 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,

 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów, a Gminą Majdan Królewski w zakresie powierzenia przez Gminę Majdan Królewski Gminie Bojanów zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzeniami umysłowymi (typ A, B) zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski. Rada Gminy przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad sesji. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy zwrócił uwagę na następujące sprawy:

 remont płyty boiska w miejscowości Przyszów (na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 30.000,00 zł, w ramach programu „Bezpieczne boiska Podkarpacia"),

 opracowanie dokumentacji projektowej na boisko sportowe w Stanach i Bojanowie, plac targowy w Bojanowie, łowisko wędkarskie w Stanach i Przyszowie (starorzecze Łęgu),

 uzyskanie pozwolenia na budowę stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda (wniosek o dofinansowanie projektu SUW oraz III etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany. ul. Kozły i Załęże został pozytywnie zweryfikowany przez Urząd Marszałkowski. Obecnie przygotowywana jest procedura w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizacje ww. projektu),

 zakup samochodu OPEL VIVARO COMBI (9 – osobowy) dla Środowiskowego Domu Samopomocy w ramach dofinansowania z PFRON-u (stary samochód został przekazany dla jednostki OSP w Korabinie),

 pozytywne zweryfikowanie wniosku o płatność na świetlice wiejskie (środki wpłynęły na konto Urzędu Gminy),

 przygotowywanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej tj. Dom Kultury w Maziarni, Gwoźdźcu, Przyszowie, budynek Urzędu Gminy, Przedszkole w Bojanowie, budynek ZOZ- u.

Rada Gminy przyjęła informacje z działalności Wójta bez uwag i nie podjęła dyskusji w tym zakresie. W tym momencie obrad na sesję przybył radny Pan Damian Zakrzewski i od tej chwili w sesji udział bierze 15- radnych.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 23 marca 2012 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli – Pan Jerzy Lipko wręczył Wójtowi Gminy medal nadany za zasługi w zakresie pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Stalowej Woli przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy za okres od 01.01.2012 do 30.05.2012 r. W omawianym okresie na terenie gminy zgłoszono 44 zdarzenia o następujących rodzajach: pożar – 36, miejscowe zagrożenia – 8. Duża ilość pożarów była spowodowana wypalaniem pozostałości roślinnych na polach, łąkach i nieużytkach rolnych. Do głównych przyczyn miejscowych zagrożeń należą: silne wiatry i opady atmosferyczne, nietypowe zachowanie się zwierząt, niezachowanie zasad bezpieczeństwa środków transportu Na terenie gminy nastąpił spadek ilości zdarzeń w porównaniu z rokiem ubiegłym. W tym punkcie obrad radni zapoznali się także z informacją o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Bojanów za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedłożoną przez Kierownika Posterunku Policji w Bojanowie, która została przesłana radnym wraz z materiałami na sesję Rady Gminy. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Rada Gminy przyjęła powyższe informacje bez uwag.

Ad. 5a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odnosząc się do sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy poinformował, że sprawozdania w formie pisemnej zostały przedłożone radnym wraz z pozostałymi materiałami na sesję Rady Gminy. Następnie zwrócił się z zapytaniem, czy sprawozdania należy przedstawić na sesji, czy też radni po wcześniejszym zapoznaniu się z ich treścią będą kierować ewentualne zapytania w tym zakresie. Radni uznali, że nie ma takiej potrzeby, a w toku dyskusji nad poszczególnymi sprawozdaniami będą kierować zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń zapytał, czy środki finansowe, jakimi dysponuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej są wystarczające na realizację zadań? Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Stanisławska poinformowała, że coraz mniej osób kwalifikuje się do pomocy z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego. Na chwilę obecną GOPS posiada zabezpieczenie finansowe na realizację zadań. Pani Kierownik zasygnalizowała, że będą potrzeby na dofinansowanie pobytu osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zostało przyjęte przez Radę Gminy bez uwag i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – Pani Elżbieta Pistor poinformowała, że w palcówce przebywają również uczestnicy z Gminy Dzikowiec i Majdan Królewski W 2011 roku dotacja celowa udzielona z budżetu Wojewody Podkarpackiego wyniosła 290 440,00 zł. Przyznane środki zostały wykorzystane na działalność statutową ŚDS. Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag przedłożone sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – Pani Anita Ryba poinformowała, że w ubiegłym roku zorganizowano 24 wydarzenia kulturalno – rozrywkowe. Na działalność statutową pozyskano środki pozabudżetowe w kwocie 49.260,04 zł. Radny Pan Damian Zakrzewski nadmienił, iż mieszkańcy proszą o zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Dyrektor GOK poinformowała, że zastępstwo będzie możliwe dopiero po urodzeniu dziecka i przejściu pracownika na urlop macierzyński. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury zostało przyjęte przez Radę Gminy bez uwag i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5d

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Pani Halina Sobolewska poinformowała, że w 2011 roku znacznie wzrosła liczba czytelników i wypożyczeń w stosunku do roku ubiegłego. Od lipca br. będzie zastępstwo w Bibliotece w Gwoźdźcu w związku z przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim. Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie z działalności bibliotek nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag powyższe sprawozdanie. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół – Pani Janina Pistor poinformowała, że z uwagi na spadek liczby uczniów z roku na rok maleje subwencja oświatowa. Na terenie gminy zmniejszyła się liczba zatrudnionych nauczycieli w 2012 roku w stosunku do roku 2011 i w związku z tym można ubiegać się o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Rozpatrując sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie Rada Gminy nie podjęła dyskusji w tym zakresie i przyjęła bez uwag to sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności GZEAS-u stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5f

W tym punkcie obrad Wójt Gminy usprawiedliwił nieobecność Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie – Pana Leszka Macha. Rada Gminy analizując sprawozdanie z działalności GZUK nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła bez uwag przedłożone sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5g

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował o odbytym posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że od przyszłego roku Dyrektor SP ZOZ będzie mógł ubiegać się w Narodowym Funduszu Zdrowia o kontrakt na usługi rehabilitacyjne, gdyż został spełniony warunek zamontowania platformy schodowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Bojanowie. Rada Gminy przyjęła bez uwag informację z działalności merytorycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla gminy Bojanów, sporządzoną przez Kierownika Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie.

Ad. 7a

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego za 2011 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że Wójt Gminy stosownie do art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przekazał Radzie Gminy sprawozdanie finansowe obejmujące:

1. bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.

2. łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

3. łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego,

4. łączne zestawienie zmian funduszu jednostki obejmujące dane wynikające z zestawień zmian funduszu samorządowych jednostek budżetowych i zakładu budżetowego. W bilansie z wykonania budżetu środki pieniężne na początku roku wynosiły 1.676.157,28 zł a na koniec roku 908.840,64 zł, w tym subwencja oświatowa na rok 2012 w kwocie 504.718,00 zł. W łącznym bilansie jednostek budżetowych tj. Urząd Gminy, GOPS, GZEAS oraz GZUK aktywa na początku roku wynosiły 67.912.139,70 zł, a na koniec roku 72.678314.35 zł. Łączny bilans zamknął się zyskiem w kwocie 5.662.242,82 zł. Wartość inwestycji na początku roku wynosiła 19.084.496,27zł, a po przekazaniu inwestycji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z gminną oczyszczalnią ścieków Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Bojanowie na koniec roku wynosiły 2.489.711,27 zł. Należności krótkoterminowe wzrosły z kwoty 688.384,83 zł do kwoty 856.054,87 zł. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne na początku roku wynosiły 1.696.181,58 zł, a na koniec roku 1.815.959,28 zł.

Ad. 7 b

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że w dniu 26 marca br. Wójt Gminy zgodnie z dyspozycją art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawił Radzie Gminy Bojanów sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. Z przedłożonych materiałów wynika, że planowane dochody na rok 2011 wynosiły 23.141.618,00 zł, a wykonane zostały w wysokości 22.635.195,02 zł, co stanowi 97,81 % planu. Natomiast planowane wydatki wynosiły 23.743.260,00 zł, a zrealizowane zostały w wysokości 22.837.662,83 zł, co stanowi 96,18 % planu. Planowane wydatki inwestycyjne w 2011 r. wynosiły 5.736.476,00 zł a wykonane zostały w kwocie 5.225.275,29 zł, co stanowi 91,09 % założonego planu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią 22,88 % wydatków ogółem w 2011 roku. W 2011 roku planowane przychody wynosiły 1.642.788,00 zł, w tym kredyt w kwocie 1.041.146,00 zł oraz środki wolne w kwocie 601.642,00 zł. Faktyczne wykonanie budżetu za 2011 rok zamknęło się deficytem w kwocie 202.467,81 zł. Rozchody wynosiły 1.041.146,00 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2011 r. wynosiło 7.691.146,00 zł. Łączna kwota długu stanowi 33,98% wykonanych dochodów i spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zabierając głos podkreślił, iż mieszkańcy oceniają pracę Wójta i Urzędu Gminy poprzez pryzmat inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, a szczególnie w kontekście inwestycji drogowych. W ubiegłym roku wyremontowano drogi gminne poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 3 907 mb na kwotę ponad 800.000,00 zł. W ramach porozumienia z Zarządem Województwa Podkarpackiego przy udziale finansowym gminy wybudowano chodnik o długości 1.046 mb przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Stany. Realizacja całości zadania wyniosła 910.000,00 zł, w tym udział finansowy Samorządu Województwa wyniósł 610.000,00 zł. Wykonana została modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stany o długości 460 mb na kwotę 30.768,58 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego wyniosło 22.000,00 zł. Kolejne ważne zadania wpisane w realizację ubiegłorocznego budżetu to:

 termomodernizacja budynków dwóch szkół podstawowych w miejscowościach Bojanów i Stany (budynek szkoły Bojanów – 373.649,51 zł, szkoła w Stanach – 404.639,58 zł),

 realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bojanów" (dotacja celowa z udziałem środków europejskich w kwocie 1.010.691,12 zł),

 dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów i Stany wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w Stanach – wydatkowano kwotę 1.975.905,24 zł. Całkowity koszt realizacji I etapu projektu kanalizacji wynosi 20.551.505,00 zł, w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 8.474.585,00 zł,

 budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ul. Rzeszowska i Kolbuszowska w kwocie 557.938,53 zł,

 przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę wiejską w miejscowości Cisów Las (całkowita wartość zadania, którego realizacja trwała od 2007 roku wyniosła 349.613,34 zł, kwota dofinansowania w ramach PROW – 82.232,00 zł),

 przebudowa budynku po byłej szkole na świetlicę wiejską w miejscowości Laski (całkowita wartość zadania, którego realizacja trwała od 2007 roku wyniosła 335.651,85 zł, kwota dofinansowania w ramach PROW – 163.736,00 zł,

 budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korabina wraz z zagospodarowaniem terenu (całkowita wartość zadania realizowanego od 2007 roku wyniosła 287.909,20 zł, kwota dofinansowania w ramach PROW – 88.772,00 zł). Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił uwagę, iż podejmowane działania przez Wójta Gminy w zakresie poprawy infrastruktury technicznej są widoczne na terenie całej gminy, a priorytetem były zadania realizowane przy udziałach dotacji ze środków pomocowych.

Ad.7c

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła uchwałę Nr XV/104/2012 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Ad. 7d

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła informację o stanie mienia gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. Rada Gminy rozpatrując informację o stanie mienia gminy pozytywnie odniosła się do szczegółowego i wyczerpującego charakteru informacji. W zestawieniu mienia komunalnego gminy zostały wykazane grunty, nieruchomości, budowle, ruchomości oraz zmiany jakie zaszły w ciągu roku. Szczegółowość mienia odpowiada wymogom art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

Ad. 7e

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Jan Kudłacik przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7f

Rada Gminy po wysłuchaniu informacji Wójta w sprawie wykonania budżetu oraz zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok i ich przeanalizowaniu nie podjęła dyskusji w tym przedmiocie. Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/91/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7g

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Jan Kudłacik poinformował o pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonanie budżetu za 2011 rok i przedstawił wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta za 2011 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7h

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła uchwałę Nr XV/1127/2012 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Ad. 7i

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Rada Gminy w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/92/2012 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że od 1 stycznia 2012 weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zgodnie z którą gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Decyzją Samorządu Województwa Podkarpackiego zostały ustalone regiony gospodarki odpadami poza które nie będzie można wywozić odpadów komunalnych. Gmina Stalowa Wola wystąpiła z koncepcją budowy regionalnej instalacji: Zakładu Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który będzie zarządzany przez MZK sp. z o.o. w Stalowej Woli. Racjonalnym rozwiązaniem będzie zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa Wola realizacji zadania własnego w zakresie przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych pochodzących z terenu gminy Bojanów. Ten projekt nie zakłada partycypacji finansowej gmin w budowie instalacji regionalnej objętych porozumieniem. Nowa ustawa zobowiązuje gminy do zorganizowania odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i przeprowadzenia przetargu na odbiór tych odpadów. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że od przyszłego roku ulegnie zmianie system naliczania opłat za usuwanie odpadów komunalnych. Zasugerował przyjąć naliczanie opłat od ilości osób i maksymalnie do 5 osób z zastosowaniem przeliczników opłat. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów i Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa Wola realizacji zadania własnego Gminy Bojanów w zakresie przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych pochodzących z terenu Gminy Bojanów. Rada Gminy glosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/93/12 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów i Gminą Stalowa Wola w przedmiocie powierzenia Gminie Stalowa Wola realizacji zadania własnego Gminy Bojanów w zakresie przetwarzania oraz zagospodarowania odpadów komunalnych i surowców wtórnych pochodzących z terenu Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8b

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin uzasadnił zamiar utworzenia Zespołu Szkół w Bojanowie. Poinformował, że na bazie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie i Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie proponuje się utworzyć Zespół Szkół w Bojanowie. Połączenie szkół w Zespół nie spowoduje zmniejszenia etatów pedagogicznych ani etatów administracji i obsługi. Utworzenie Zespołu stworzy możliwość zatrudnienia na jedną umowę o pracę i zlikwiduje cząstki etatów. Za utworzeniem zespołu przemawia sprawniejsze zarządzanie szkołami oraz większa odpowiedzialność za podjęte decyzje. Zespołem będzie kierował jeden dyrektor wybrany w drodze konkursu. Wójt nadmienił, że reorganizacja oświaty nie zakończyła się zwolnieniami nauczycieli. Wyraził nadzieję, że te działania z czasem zostaną pozytywnie zweryfikowane i docenione przez społeczeństwo. Wójt zasygnalizował, że należy podjąć dyskusje w sprawie tzw. staninów i wspólnie dojść do konsensusu oraz podjąć działania, aby zwiększyć efektywność pracy w szkołach i podnieść poziom nauczania. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Bojanowie. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/94/12 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że uzasadnienie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Stanach jest podobne jak w Bojanowie. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Stanach. Rada gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/95/12 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkół w Stanach. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8d

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Stanisławska poinformowała, że sprawy stypendiów socjalnych są prowadzone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i upoważnienie Kierownika GOPS-u do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym usprawni organizacyjnie to działanie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/96/12 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Bojanowie było analizowane na posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ i przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/97/12 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/98/12 w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8g

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka poinformowała, że zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiązane są ze zmianą planu dochodów i wydatków w budżecie gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/99/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8h

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Poinformowała o zwiększeniach budżetu gminy o kwotę 435.561,00 zł. Na powyższe zmiany skład się: dotacja na drogi dojazdowe do gruntów rolnych, wpłata za czynsze, wpłata za sprzedaż samochodu OSP, zwiększenie wpływu z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych, wpłata za energię elektryczną, wpłata zaliczki alimentacyjnej, dotacja na realizację Programu Kapitał Ludzki, dotacja na remont płyty boiska sportowego. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów budżetu gminy o kwotę 208.799,00 zł i omówiła te zmniejszenia. Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 497.831,00 zł. Na zwiększenie wydatków składa się: zabezpieczenie środków własnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup działek z przeznaczeniem pod budowę przepompowni ścieków, przygotowywanie dokumentacji projektowej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej tj. Dom Kultury w Maziarni, Gwoźdźcu, Przyszowie, budynek Urzędu Gminy, Przedszkole w Bojanowie, przekazanie dotacji na założenie platformy przychodowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Bojanowie. Dalej Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 271.069,00zł i szczegółowo omówiła te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/100/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/101/12 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8j

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2012". Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/102/12 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bojanów w roku 2012". Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8k

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/103/12 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8l

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów a Gminą Majdan Królewski w zakresie powierzenia przez Gminę Majdan Królewski Gminie Bojanów zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzeniami umysłowymi (typ A, B) zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XIII/104/12 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów a Gminą Majdan Królewski w zakresie powierzenia przez Gminę Majdan Królewski Gminie Bojanów zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upośledzeniami umysłowymi (typ A, B) zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił do wiadomości pismo Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Kielcach dotyczące wykonywania badań na znajomość stanu właściwości agrotechnicznych gleb i ich żyzności. Radny – Pan Michał Kotwica zabierając głos zapytał o podjęcie działań w następujących sprawach: wykonania obeliska na cmentarzu w Przyszowie Rudzie, budowy chodnika przy świetlicy wiejskiej i parkingu przy kościele w Przyszowie Rudzie, remonty dróg. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w odpowiedzi poinformował, że złożono wniosek do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie remontu cmentarza wojennego w Przyszowie, jednakże do dnia dzisiejszego nie ma rozstrzygnięcia w tej sprawie. W najbliższych dniach zostanie wykonany parking i prace pielęgnacyjne zagospodarowania skwerku w Przyszowie Rudzie. Częściowo zostaną zrealizowane zadania w przedmiocie remontu dróg. Radny – Pan Edward Sulich zapytał, czy są podejmowane działania w celu poprawy nawierzchni mostu w Przyszowie. Wójt Gminy - Pan Sławomir Serafin poinformował, że niejednokrotnie były prowadzone rozmowy z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w tej sprawie, niemniej jednak możliwości finansowe nie pozwalają na remont mostu. Następnie radny – Pan Edward Sulich wnioskował o usunięcie zakrzaczeń i chwastów przy drogach wzdłuż torów. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że teren wzdłuż torów jest własnością Linii Hutniczo – Szerokotorowej w Zamościu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zasugerował wystąpić z pismem do LHS o wykonanie tych prac. Dalej Pan Edward Sulich nawiązał do wcześniejszej wypowiedzi Wójta w kwestii funkcjonowania oświaty oraz poziomu nauczania w szkołach na terenie gminy i zapytał, czy nie mamy moralnego kaca, że likwidujemy szkoły o wyższych wynikach nauczania. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że potrzeba czasu, aby podjęte działania zostały zweryfikowane i ocenione przez społeczeństwo. Podkreślił, że Rada Gminy w swych poczynaniach nie chce działać na szkodę społeczeństwa, ale podejmować decyzje usprawniające działania Wójta. W tym momencie obrad Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za jednomyślność w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o planowanym remoncie placu targowego w Bojanowie i konieczności budowy sanitariatów stanowiących zaplecze sanitarne tego placu. Wójt zaproponował, aby sanitariaty dobudować do budynku GOK w trakcie remontu tego obiektu. Następnie Wójt Gminy poinformował, że zakres prac dotyczących remontu GOK w Bojanowie jest większy od zakresu uwzględnionego w przetargu na to zadanie i w związku z tym wystąpią dodatkowe prace przy remoncie GOK.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XIII sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-23
Udostępniający: 2012-10-23
Liczba odwiedzin: 823