Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XII/2012 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 23 marca 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XII/2012

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 23 marca 2012 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15-tu radnych, na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 27 stycznia 2012 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie,

b) likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni,

c) utworzenia Przedszkola w Bojanowie,

d) zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

e) wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 roku,

f) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok.,

h) zmieniająca uchwałę Nr XI/78/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie.

5. Zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Komisji Finansów i Rozwoju,

c) Komisji Spraw Społecznych.

6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok.

7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok.

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współdziałania Gminy Bojanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok.

9. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bojanów.

10. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/78/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie. Rada Gminy przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie. Radny Pan Edward Sulich wnioskował o wyłączenie z porządku obrad pkt 4a dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie. Radny Pan Damian Zakrzewski wnioskował o wyłączenie z porządku obrad pkt 4b dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał powyższe wnioski pod głosowanie. Rada Gminy w wyniku głosowania nie przyjęła wniosku zgłoszonego przez Pana Edwarda Sulicha. Wynik głosowania był następujący: 3 głosy – za, 11 – przeciw, 1 – wstrzymujący. Rada Gminy nie przyjęła również wniosku zgłoszonego przez radnego Pana Damiana Zakrzewskiego. Wynik głosowania nad powyższym wnioskiem był następujący: 4 głosy – za, 11 – przeciw. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy następująca ilością głosów: 13 – za, 2 – wstrzymujące.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy zwrócił uwagę na następujące sprawy:

 przebudowę i modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie (w ramach podpisanej umowy wykonawca rozpoczął prace na obiekcie w dniu 5 marca br. Termin zakończenia realizacji zadanie przewiduje się na koniec lipca br.)

 podpisanie umowy na wykonanie placu zabaw w Maziarni,

 procedurę udzielenia zamówienia publicznego na budowę stacji uzdatniania wody i budowę sieci kanalizacji sanitarnej Kozły – Załęże (Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie zadania w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja zadania nastąpi od II połowy tego roku poprzez rok 2013 i zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej planuje się w 2014 roku),

 urządzenie łowiska wędkarskiego w Stanach oraz udrożnienie starorzecza Łęgu

w Przyszowie Kołodziejach i Przyszowie Zapuściu od mostu do Szlacheckich (zadanie będzie zrealizowane w ramach działań Lokalnej Grupy Rybackiej),

 przyznanie promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w ramach tych środków zostanie wyremontowany odcinek drogi ul. Dąbalskiej i ul 3- go Maja w Stanach),

 oznakowanie nazw ulic (obecnie oznakowano ulice w Przyszowie Rudzie),

 dostawę kruszywa na drogi gminne (dokonano wstępnej analizy ofert na dostawę kruszywa i w przyszłym tygodniu wybrany oferent przystąpi do nawożenia dróg). Rada Gminy przyjęła powyższą informację bez uwagi i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 23 marca 2012 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że zostały zachowane wszelkie procedury związane z likwidacją szkoły. Wystąpiono o opinię Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2012 roku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni oraz odbyto szereg spotkań z rodzicami uczniów w tej sprawie. Dyrektor GZEAS w Bojanowie – Pani Janina Pistor przedstawiła pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty w sprawie likwidacji PSP w Maziarni i PSP Nr 2 w Bojanowie. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że ostatnie spotkania z rodzicami uczniów były merytoryczne i rzeczowe bez niepotrzebnych emocji i nerwów. Rodzice zostali poinformowani w której szkole będą kontynuować naukę ich dzieci i dopytywali o dowóz uczniów oraz kwestie udzielania pomocy uczniowi wprowadzonemu do nowej placówki. Wójt zasygnalizował, że w Maziarni głosy rodziców są podzielone, czy uczniów posłać do szkoły w Stanach, czy w Przyszowie Zapuściu. Poinformował również, że na dzień dzisiejszy do Przedszkola w Bojanowie jest chętnych około 70 przedszkolaków.vW dalszym toku obrad radny Pan Edward Sulich odniósł się do sprawy likwidacji szkoły. Powiedział, że mieszkańcy Bojanowa za Rzeką nie pogodzili się z faktem likwidacji szkoły. Uważają, że Wójt Gminy potraktował ich niepoważnie, gdyż sugerowali pozostawić klasybod I do III oraz przedszkole ale zostało to zlekceważone. Na spotkanie zostali zaproszeni rodzice i dyrektorzy ale nie zaproszono radnych, którzy poprzez głosowanie podejmują decyzję w powyższej sprawie. Zarzucił Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy, że nie chodzi im o dobro dziecka i rodzica tylko o pieniądze, aby pozostałybw budżecie gminy. Wypowiedział takie zdanie: „Nie cieszcie się ze srebrników, czas pokaże kto miał rację. Czy ucieszy was kawałek chodnika, czy jakiejś szopy. Robicie krzywdę mieszkańcom." Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że nie jest lekko zagłosować w sprawie podjęcia decyzji niepopularnych. Uchwała w sprawie likwidacji szkoły nie przyniesie Radzie Gminy pochwał w terenie, ale działania w tej sprawie należy podjąć. Podkreślił, że nie jesteśmy jedynym samorządem, który podejmuje działania dotyczące likwidacji placówek oświatowych. Likwidacja szkoły jest trudną decyzją i Wójtowi nie jest łatwo podejmować działania w tym kierunku. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sulicha powiedział, że nie chce wdawać się w dyskusje i podkreślił, że to nie jest tak, iż poprzez likwidację szkoły ratujemy budżet. Wójt nadmienił, że rozwiązania systemowe funkcjonowania oświaty są złe, ale problemem jest spadek liczby urodzeń dzieci i należy podjąć działania, aby te obiekty podtrzymać i stąd decyzja o utworzeniu przedszkola w Bojanowie za Rzeką. W Maziarni z dniem 1 września br. zacznie funkcjonować rehabilitacja, Środowiskowy Dom Samopomocy i być może biblioteka zgodnie ze sugestią społeczeństwa. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 11 głosach – za, 3 głosach – przeciw i 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę Nr XII/83/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 11 głosach – za, 4 głosach – przeciw podjęła uchwałę nr XII/84/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnym podjęto decyzję o utworzeniu drugiego przedszkola na terenie gminy. Sprawa utworzenia Przedszkola w Bojanowie była przedstawiana na zebraniach wiejskich i jest duże zainteresowanie rodziców, którzy chcą zapisać dzieci do przedszkola. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o dyskusję w tym temacie. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin powiedział, że obiekt po szkole w Bojanowie jest przystosowany pod potrzeby przedszkola, przy czym należy wykonać drobne prace wewnątrz budynku. W ramach termomodernizacji obiekt ten zostanie również docieplony. Zostanie urządzony plac zabaw, podobnie jak w przedszkolu w Przyszowie. Wójt zasygnalizował, że należy zorganizować szereg prac na placu szkolnym (zagospodarować pustaki, które znajdują się na posesji szkoły, usunąć fundament), aby to przedszkole zaczęło funkcjonować z dniem 1 września br. Radny Pan Damian Zakrzewski nadmienił, że Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przedszkoli i zapytał, czy złożono taki wniosek. Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz, poinformowała, że wniosek o dofinansowanie Przedszkola w Bojanowie jest na etapie przygotowań i w stosownym czasie zostanie złożony do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/85/12 w sprawie utworzenia Przedszkola w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady sesji Rady Gminy.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/86/12 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobierana z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że temat funduszu sołeckiego był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy oraz Pan Wójt zorganizował spotkanie ze sołtysami w przedmiocie funduszu sołeckiego. Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o pytania w tym zakresie. Radny Pan Damian Zakrzewski porosił o wnioski ze spotkania z sołtysami. Sołtys Bojanowa – Pan Zygmunt Kotwica powiedział, że jest przeciwny utworzeniu funduszu sołeckiego. Jeżeli środki funduszu podzielimy na 13 sołectw, to wprowadzimy zamieszanie ponieważ jedno sołectwo otrzyma więcej funduszy a drugie mniej. Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka zabierając głos zaproponował zabezpieczyć środki finansowe na termomodernizację budynków użyteczności publicznej i nie rozdrabniać budżetu na fundusz sołecki. Przewodniczący Rady Gminy – nadmienił, że udział w spotkaniu na którym omawiano kwestie funduszu sołeckiego pozwolił mu w znacznym zakresie zapoznać się z tym zagadnieniem, ale na chwilę obecną jest przeciwny utworzeniu takiego funduszu. Powiedział, że mamy zaplanowany cykl inwestycji i przy ubieganiu się o środki zewnętrzne musimy zapewnić udział środków własnych na ich realizację. Być może w przyszłym roku rozważymy, czy fundusz sołecki jest nam potrzebny. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zaznaczył, że nie jest przeciwnikiem funduszu sołeckiego i pokazał wysokość środków tego funduszu przypadającą na poszczególne sołectwa. W dalszym wystąpieniu Wójt Gminy oznajmił, że zgodnie z przyjętymi kierunkami działań zamierza ubiegać się o środki zewnętrzne na termomodernizację następujących obiektów użyteczności publicznej: Dom Kultury w Przyszowie, Dom Kultury w Maziarni, Dom Kultury w Gwoźdźcu, budynek Urzędu Gminy Bojanów, Przedszkole w Bojanowie za Rzeką, remiza OSP w Burdzach. Do wymiany są również pokrycia dachowe na domach kultury. Ponadto będzie składany również wniosek o dofinansowanie budowy hali sportowej w Przyszowie Zapuściu. W budżecie gminy należy wskazać własne środki na te zadania. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że jeżeli złożymy wniosek o dofinansowanie na kwotę 1 mln zł, to otrzymamy refundację w kwocie 800 tys. zł. Natomiast refundacja 20% z funduszu sołeckiego jest pozorna. W dalszym toku dyskusji w sprawie funduszu sołeckiego sołtys sołectwa Przyszów I - Pan Mieczysław Kruk powiedział, że to ładnie brzmi, ale wszystko co chce zrobić sołtys to musi zaakceptować Wójt. Przewodniczący Rady Gminy wyraził pogląd, że w funduszu sołeckim brak jest decyzyjności sołtysa. Gdyby ustawodawca przewidział, że sołtys otrzymuje na konto środki finansowe i realizuje zamierzone działania, to wówczas można by mówić o decyzyjności, a tak to się stwarza złudne wrażenie działalności sołtysa. Sołtys sołectwa Laski – Pan Marek Olszowy zabierając głos powiedział, że rozmawiamy o dużych inwestycjach, a chciałby usłyszeć tez o drobnych zadaniach jak chociażby udrożnienie rowu, czy budowa wiaty przystankowej. W dalszym toku obrad radny Pan Damian Zakrzewski powiedział, że Wójt nie może zawetować zadań, które są uchwalone przez sołectwo. Nie jest również tak, że sołtysi szukają wykonawców bo za to odpowiada Urząd Gminy i przeprowadza postępowanie przetargowe na dane zadanie. Pan Damian Zakrzewski nadmienił, że Wójt nie wskazał kwoty, jaką gmina utraciła przez trzy lata nie przyjmując tego funduszu. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że z innych źródeł pozyskano więcej środków niż te, które zostałyby zrefundowane w ramach funduszu sołeckiego. Dalej Wójt Gminy nadmienił, że to nie wójt jest odpowiedzialny za to, iż nie utworzono funduszu sołeckiego. Radny Pan Mieczysław Sasiela powiedział, że skoro Wójt pokazuje tyle inwestycji na terenie gminy, to nie ma potrzeby tworzenia funduszu sołeckiego. Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski poinformował, że wyliczył, iż do budżetu gminy nie wpłynęło 140 tys. zł, a które można było pozyskać przez trzy lata w ramach funduszu sołeckiego. Następnie radny nawiązał do wypowiedzi Wójta Gminy, że nie jest on odpowiedzialny za to, iż nie utworzono funduszu sołeckiego i powiedział, że śmie twierdzić co innego. Przytoczył sprawę z zebrania wiejskiego w Gwoźdźcu na którym zapytał radnego Pana Józefa Smusza, dlaczego głosował przeciw utworzeniu funduszu sołeckiego. Radny Pan Józef Smusz odpowiedział "mnie nie pytajcie, tylko Wójta bo tak kazał głosować". Zabierając głos sołtys sołectwa Cisów Las - Pani Kazimiera Piekarz podała przykład nieprzemyślanego gospodarowania budżetem domowym, gdzie pomimo dużej kwoty niczego konkretnego nie da się zrobić i powiedziała, że jeżeli wydatkowanie funduszu sołeckiego będzie nieprzemyślane, to za kwotę 25 tys. zł. przypadającą na sołectwo nie wykona się konkretnych zadań. Zwróciła się do radnych, aby patrzyli na całość zadań realizowanych na terenie gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że większość uczestników sesji wypowiedziała się w temacie funduszu sołeckiego i zasugerował zakończyć dyskusję w tym zakresie. Radny Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, że Przewodniczący Rady w tym momencie ogranicza możliwość wypowiedzi radnych. Radny Pan Wojciech Żak zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji w sprawie funduszu sołeckiego. Powyższy wniosek został przyjęty przez Radę Gminy w wyniku głosowania następującą ilością głosów: 13 – za, 2 – przeciw. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 roku. Następnie Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie sprawy utworzenia funduszu sołeckiego. Za wyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 roku, radni głosowali w następujący sposób: 3 głosy – za, 12 głosów – przeciw. Rada Gminy nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu sołeckiego i podjęła uchwałę Nr XII/87/12 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2013 roku. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym punkcie obrad Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przytoczyła zapis § 36 Statutu Gminy Bojanów wyjaśniając, że postępowanie Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie zakończenia dyskusji dotyczącej funduszu sołeckiego było zgodne z prawem, a nie jak zarzucał radny Pan Damian Zakrzewski, że Przewodniczący ogranicza możliwość wypowiedzi radnych.

Ad. 4f

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/88/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy o kwotę 579.146,00 zł. Na powyższą kwotę składa się: zwiększenie wpływu z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dotacja celowa na wypłatę zasiłków, dotacja z RPO na kanalizację gminy, dofinansowanie placu zabaw w Maziarni. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów budżetu gminy o kwotę 300.000,00 zł i omówiła te zmniejszenia w dziale – gospodarka mieszkaniowa. Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu gminy ogółem o kwotę 386.811,00 zł. Na zwiększenia wydatków składa się: opracowanie audytu energetycznego na budynek Urzędu Gminy oraz budynek szkoły w Bojanowie za Rzeką, budynku Domu Kultury w Gwoźdźcu, Maziarni i Przyszowie, wypłata zasiłków na dożywianie, wykonanie placu zabaw w Maziarni, opracowanie dokumentacji na remont targowiska, udrożnienie starorzecza rzeki Łęg z uwzględnieniem łowiska wędkarskiego, dotacja na remont kościoła zabytkowego w Stanach, opracowanie dokumentacji na budowę boisk sportowych w Bojanowie i Stanach. Następnie Pani Skarbnik przedstawiła zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 107.665,00 zł i szczegółowo omówiła te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XII/89/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/78/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr XII/90/12 zmieniającą uchwałę nr XI/78/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bojanów na 2012 rok. Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Bojanów na 1012 rok. Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy, jak załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Bojanów na 2012 rok. Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Bojanów, który stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Rada Gminy nie podjęła dyskusji i przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Rada Gminy nie podjęła dyskusji i przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2011 rok. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Rada Gminy nie podjęła dyskusji i przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z realizacji rocznego programu współdziałania Gminy Bojanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2011 rok. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Rada Gminy nie podjęła dyskusji i przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 10

W tym punkcie obrad radny Pan Józef Smusz wystąpił z wnioskiem o zakup zmywarki naczyń z przeznaczeniem do Publicznej Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu.

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XII sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: Elżbieta Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-23
Udostępniający: 2012-10-23
Liczba odwiedzin: 932