Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr XI/2012 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 stycznia 2012 roku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr XI/2012

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 27 stycznia 2012 roku w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności oraz mieszkańcy sołectw: Maziarnia, Przyszów III i Bojanów za Rzeką. Proponowany porządek obrad sesji.

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 grudnia.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie,

b) udzielenia pomocy finansowej powiatowi stalowowolskiemu,

c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok,

e) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie,

f) zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni.

5. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

6. Zamkniecie obrad sesji.

Ad.1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. (w tym momencie w sesji uczestniczyło 14 radnych). Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie świadczenia przez Gminę Bojanów działalności w zakresie telekomunikacji, jako pkt 4g. Rada Gminy przyjęła powyższy wniosek przy: 13 głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym. Radny Pan Edward Sulich wnioskował o wyłączenie z porządku obrad punktu 4e dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie. Radny Pan Damian Zakrzewski wnioskował o zniesienie z porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał powyższe wnioski pod głosowanie. Rada Gminy w wyniku głosowania nie przyjęła wniosku zgłoszonego przez radnego Pana Edwarda Sulicha. Wynik głosowania był następujący: 4 głosy – za, 8 - przeciw, 2 – wstrzymujące. Rada Gminy nie przyjęła również wniosku zgłoszonego przez radnego pana Damiana Zakrzewskiego. Wynik głosowania nad powyższym wnioskiem był następujący: 4 głosy – za, 8 przeciw, 2 – wstrzymujące. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przez Radę Gminy następująca ilością głosów: 11 – za, 3 przeciw. Następnie Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń zaproponował zmianę porządku obrad w ten sposób, aby pkt 4e i 4f przyjąć jako pkt 2 i pkt 3, a tym samym zmienić kolejność punktacji porządku obrad. Rada Gminy przyjęła zmianę porządku obrad przy: 12 głosach – za, 2 głosach wstrzymujących.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin uzasadnił zamiar likwidacji PSP Nr 2 w Bojanowie i PSP w Maziarni. Poinformował, że już wcześniej były prowadzone rozmowy co do reorganizacji placówek oświatowych. Problem oświaty na terenie gminy Bojanów dotyczy wszystkich jednostek oświaty w związku z procesem zmniejszenia się liczby urodzeń w gminie. Wójt Gminy przedstawił prezentację multimedialną pokazując:

 liczbę urodzeń w Gminie Bojanów lata 1990 – 2011 w zestawieniu na poszczególne sołectwa (Wójt Gminy podkreślił, że liczba urodzeń nie jest adekwatna do liczby dzieci, które będą uczęszczać do szkół z uwagi na proces migracji,

 zestawienie uczniów w Szkołach Podstawowych i Oddziałach Przedszkolnych na terenie Gminy Bojanów w latach od 2001/2002 do 2011/2012 ( w ciągu 10 lat ubyło ponad 200 uczniów, najmniejsza liczba uczniów jest w szkole w Maziarni),

 zestawienie liczby uczniów w Gimnazjach w Gminie Bojanów w latach od 2001/2002 do 2011/2012,

 subwencję oświatową na poszczególne szkoły (w ślad za mniejszą liczbą uczniów otrzymujemy pomniejszoną subwencję oświatową i koszty utrzymania obiektów cały czas rosną),

 wydatki w PSP Nr 2 w Bojanowie (na 1012 rok zabraknie 124 309,30 zł),

 wydatki w PSP w Maziarni (na 2012 rok zabraknie 281 529,58 zł).

Biorąc pod uwagę sytuację finansową szkół oraz liczbę uczniów należy podjąć działania reorganizacji oświaty. Pozostawienie szkolnictwa w obecnej sytuacji spowoduje, że do oświaty trzeba będzie dokładać kosztem realizacji innych zadań. Wójt podkreślił, że Gmina musi dbać o wymiar finansów, aby jej zadłużenie było racjonalne w stosunku do prowadzonych inwestycji. W ocenie Wójta reorganizacja oświaty jest konieczna i za podjęciem takich działań przemawia również argument, iż w Bojanowie w odległości 1.200 m są zlokalizowane 2 szkoły a ich połączenie pozwoli uniknąć łączenia oddziałów z uwagi na małą liczbę uczniów.. W 2011 roku Gmina dołożyła do oświaty 1.480.000,00 zł poza subwencją i utrzymanie szkół w takim wymiarze może w konsekwencji doprowadzić do ich wegetacji. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w Bojanowie planuje się utworzenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, na bazie którego w budynku PSP Nr 1 w Bojanowie będzie funkcjonować Szkoła Podstawowa i Gimnazjum a w budynku PSP Nr 2 Przedszkole. W obiekcie tym przeznaczono by również pomieszczenie na świetlicę wiejską. Natomiast w Maziarni na bazie obiektu szkoły planuje się utworzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych (połączenie Środowiskowego Domu Samopomocy z Warsztatami Terapii Zajęciowej). W tym momencie obrad przybył na sesję radny Pan Wojciech Żak i od tej chwili w sesji bierze udział 15-tu radnych. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wspomniał, że w Maziarni mieszkańcy wyrażają chęć przekazania prowadzenia szkoły fundacji, jednakże w jego ocenie jest to niemożliwe.. Decyzję swoją argumentował zasadniczymi różnicami w poziomie zajęć lekcyjnych prowadzonych w oparciu o prawo oświatowe i kartę nauczyciela a kodeks pracy w przypadku fundacji, czy stowarzyszeń. W dalszym toku obrad podjęto dyskusję w przedmiocie zamiaru likwidacji PSP Nr 2 w Bojanowie i w PSP w Maziarni. Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał ile dopłacamy do szkoły w Bojanowie poza subwencją? Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że do PSP Nr 2 w Bojanowie dokładamy 124.000,00 zł ( 80 % kosztów stanowią pensje nauczycieli, 20 % koszty utrzymania obiekty). Dalej radny Pan Damian Zakrzewski zapytał co się stanie z nauczycielami, czy zostaną zatrudnieni w innych szkołach? Wójt Gminy wyjaśnił, że nie będzie on zwalniał ani też zatrudniał nauczycieli ponieważ nie jest ich pracodawcą, tylko Dyrektor Szkoły. Poinformował, że przy założeniu, iż subwencja przechodzi na inne szkoły jest możliwość zatrudnienia nauczycieli. Dyrektor GZEAS –u Pani Janina Pistor poinformowała, że większość nauczycieli jest zatrudniona na pełny etat w innej szkole i tam będzie miała nadal zatrudnienie, a część nauczycieli mogłaby podjąć pracę w przedszkolu. Pani Dyrektor zasygnalizowała, że szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia nauczycieli poznamy po przedłożeniu przez dyrektorów szkół projektów organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Janowi Małysa, który na sesji reprezentował społeczeństwo miejscowości Maziarnia, Przyszów Kołodzieje i Przyszów Występ. Podkreślił, że ze społecznego punktu widzenia szkoła w Maziarni jest potrzebna. Należy szukać rozwiązań, aby zmniejszyć koszty funkcjonowania oświaty, ale nie kosztem likwidacji szkoły. Nadmienił, że kiedy sprawował mandat radnego, na terenie gminy były prowadzone inwestycje jak: telefonizacja, gazyfikacja, budowa sieci wodociągowej i równolegle realizowane były inwestycje w oświacie. W prace remontów na rzecz szkoły niejednokrotnie angażowali się mieszkańcy wsi. Te budynki zostały pięknie wykończone i warto w nie inwestować. Pan Małysa uważa, że należy podjąć poważną debatę i zastanowić się nad likwidacją szkoły oraz szukaniem innych oszczędności. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, iż likwidacja szkół nie jest podyktowana tylko i wyłącznie szukaniem oszczędności, ale przede wszystkim sytuacją demograficzną oraz prognozami na kolejne lata. Dalej nadmienił, że likwidacja szkół nie jest niczym przyjemnym i chluby samorządowi nie przynosi, jednakże scedowanie na samorząd zadań z zakresu systemu oświaty zmusza jednostki do podejmowania niełatwych decyzji. Przewodniczący podkreślił, że w związku z reorganizacją szkół budynki nie zostaną zamknięte, ale na ich bazie prowadzona będzie działalność tak, aby mieszkańcy mogli nadal z nich korzystać. Mieszkanka Bojanowa Pani Wiesława Dąbal zabierając głos zaznaczyła, iż powstanie przedszkola będzie również generować koszty min. za zużycie energii elektrycznej i czy w związku z powyższym warto zamykać szkołę dla niedużych oszczędności. Wójt Gminy – wyjaśnił, iż dzięki planowanej reorganizacji, w ramach tych samych środków przeznaczonych na funkcjonowanie szkoły stworzymy rodzicom dodatkową ofertę przedszkola, aby nie musieli dowozić dzieci do przedszkola w Przyszowie. Radny Pan Damian Zakrzewski zapytał jakie będą oszczędności skoro dalej będzie utrzymywany budynek. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że tworzymy jednostkę organizacyjna pod zespół szkolno – przedszkolny w Bojanowie. Zdaniem Wójta nawet jeśli nie pojawią się oszczędności to zyskujemy przedszkole, którego w tej części gminy nie ma. Jedna z mieszkanek Bojanowa zasugerowała pozostawić w PSP Nr 2 w Bojanowie klasy od I do III na wypadek, gdyby nie sprawdziło się przedszkole. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, że utworzenie drugiego przedszkola na terenie gminy jest zasadne, z uwagi na podział gminy a taki obiekt na przedszkole można wykorzystać po PSP Nr 2 w Bojanowie. Następnie głos zabrał radny – Pan Damian Zakrzewski, który nadmienił, że Wójt pytany o oszczędności z tytułu likwidacji szkoły nie wie czy będą oszczędności a Przewodniczący Rady Gminy mówi, że nie chodzi o oszczędności. Dalej zapytał „po co reorganizacja szkoły jeżeli nie wiecie, że będą oszczędności i po co uszczęśliwiać mieszkańców skoro tego przedszkola nie chcą". Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odpowiedział radnemu, że przy takim rozwiązaniu nie musimy wypłacać tzw. 14-tek dla nauczycieli a niekorzystne dla nas części etatu są likwidowane. Oszczędności można pokazać wówczas, kiedy zamyka się placówkę. W naszym przypadku nie likwidujemy placówki tylko przeprowadzamy reorganizację i wychodzimy z ofertą przedszkola. Mieszkaniec Maziarni – Pan Piotr Dul zapytał Przewodniczącego Rady Gminy, czy zapoznał się z listą protestacyjną i czy przeanalizował pomysł prowadzenia szkoły przez fundacje, bo są to pomysły sprawdzone w Polsce Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że zapoznał się z listą protestacyjną w sprawie zamknięcia szkoły w Maziarni. Powiedział również, że po dzisiejszej sesji będzie czas na rozważanie sprawy prowadzenia szkoły przez fundację i jeżeli będzie taka wola społeczeństwa to będziemy na ten temat rozmawiać. Po podjęciu uchwały o zamiarze likwidacji szkoły, zostaną wysłane pisma do rodziców w sprawie likwidacji szkoły. Radny – Pan Edward Sulich zapytał gdzie są oszczędności, skoro gwarantuje się dalsze zatrudnienie nauczycieli. Podkreślił, że mieszkańcy chcą, aby szkoła w Bojanowie nadal funkcjonowała i zasygnalizował, że uczniowie tej szkoły osiągają najlepsze wyniki na egzaminach na Podkarpaciu. Następnie zapytał, czy inwestowanie w młodzież to nie inwestycja? Radny – Pan Mieczysław Sasiela wyraził opinię, że należy wyrównać poziom nauczania na terenie gminy. Uważa, że nie powinno tak być, iż w jednej szkole nauczyciel pracuje z małą grupą uczniów, a w innej szkole ta liczba uczniów w klasie jest znacznie większa. Radny powiatowy – Pan Stanisław Czochara zapytał Pana Wójta kto będzie organem założycielskim Warsztatów Terapii Zajęciowej, które powstaną na bazie szkoły w Maziarni i będą połączone ze Środowiskowym Domem Samopomocy. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że planuje się przeniesienie Środowiskowego Domu Samopomocy z Bojanowa do Maziarni. Na obecną chwilę Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie robi rozeznanie co do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i wskazaniami do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej. Dalej Pan Stanisław Czochara poinformował, że ze strony Starosty Stalowowolskiego nie będzie współfinansowania zadań terapii zajęciowej. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił radnemu Powiatowemu, że zadania te nie będą współfinansowane przez powiat ponieważ warsztaty nie będą funkcjonowały na zasadzie Domu Pomocy Społecznej. W dalszej dyskusji mieszkaniec Bojanowa zaproponował przeniesienie dzieci z Lasek i Korabiny do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie i wówczas liczba uczniów w tej szkole będzie większa. Następnie głos zabrała Pani Danuta Tofilska - Dyrektor Publicznej szkoły Podstawowej Nr 1 w Bojanowie. Poinformowała, że najmniejsza klasa w szkole liczy 15 uczniów, a pozostałe od 17 do 23 uczniów. Sale lekcyjne są przystosowane do 30 uczniów i nauczyciele są otwarci na przyjęcie dzieci. Dalej głos zabrał Pan Zbigniew Glica – Dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Bojanowie. Na wstępie nawiązał do artykułu prasowego zamieszczonego na łamach Tygodnika Sztafety odnoszącego się do bójki pomiędzy uczniami z podstawówki i gimnazjum. Zdaniem Dyrektora Gimnazjum zamieszczenie tego artykułu miało na celu oszkalowanie szkoły i pokazanie, że dzieci z podstawówki są bite przez starszych z gimnazjum. Dyrektor nadmienił, że jeżeli ktoś ma uwagi co do sytuacji mającej miejsce w szkole to zaprasza na rozmowę i wyjaśnienie, a nie szkalowanie w prasie. Następnie Pan Zbigniew Glica poinformował o wynikach ewaluacji przeprowadzonej w roku szkolnym, 2012/2012. Radny Pan Edward Sulich poprosił o wyjaśnienie liczby uczniów zamieszczonej w tabeli dotyczącej wydatków PSP Nr 2 w Bojanowie za rok 2011, a liczby dzieci podanej w projekcie uchwały. Dyrektor GZEAS – Pani Janina Pistor wyjaśniła, że subwencja oświatowa na 2011 rok naliczona była na podstawie liczby uczniów podanych do SIO wg stanu na dzień 30.09.2010 roku i była to liczba 43. Natomiast w projekcie uchwały podana jest liczba uczniów jaka została wykazana do SIO wg stanu na dzień 30.09.2011 i jest to liczba 27 uczniów, na podstawie której naliczona zostanie subwencja na 2012 rok. Sołtys sołectwa Cisów Las Pani Kazimiera Piekarz podzieliła się uwagami i spostrzeżeniami w związku z likwidowaną wcześniej szkołą w Cisowym Lesie. Powiedziała, że solidaryzuje się z rodzicami dzieci z Maziarni i Bojanowa, bo sama przeżywała sprawę likwidacji szkoły w swojej miejscowości. Nadmieniła, że wówczas rodzice też protestowali przeciwko likwidacji szkoły, ale patrząc z perspektywy czasu, te protesty nie były zasadne. Dzieci z Cisowego Lasu rozpoczęły naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Gwoźdźcu i szybko zaklimatyzowały się w nowej szkole. Nauczyciele potrafili zintegrować dzieci i nie było między nimi konfliktów. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach - Pani Bożena Sałęga podkreśliła, że w szkole kontynuuje naukę 2 dzieci z Maziarni i nigdy nie usłyszała od rodziców, że tym dzieciom dzieje się krzywda w szkole. Następnie zabierając głos radny Pan Edward Sulich powiedział, że społeczeństwu zależy na utrzymaniu statusu Szkoły Podstawowej w Bojanowie, bo jest dobry klimat w tej szkole, a argumenty rodziców przemawiają za dobrem dzieci. Zaapelował do Wójta i Przewodniczącego Rady, aby podeszli mądrze do tematu i utrzymali szkołę z klasami od 1 do 3 oraz utworzyli oddział przedszkolny. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odpowiedział, że rozumie reakcje rodziców i mieszkańców, ale nie zawsze podejmuje się decyzje, które przynoszą chwałę. Wójt Gminy –Pan Sławomir Serafin poinformował, że dzieci będą dowożone do PSP Nr 1 Bojanowie, a w budynku będzie funkcjonowało przedszkole. Radny Pan Damian Zakrzewski powiedział, że nie będzie głosował przeciwko oczekiwaniom rodziców i jest przeciwny likwidacji szkoły. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że na dzisiejszej sesji nie likwidujemy szkoły tylko wszczynamy procedurę likwidacji. Mieszkanka Bojanowa pani Wiesława Dąbal oznajmiła, iż rodzice chcą, aby małe dzieci wracały do domu po lekcjach a nie czekały w świetlicy 3 godziny na autobus szkolny. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zapewnił, że dzieci będą odwożone po zakończonych zajęciach i nadmienił, że do tej pory nie było sygnałów związanych z problemem dowozu uczniów. Radny powiatowy Pan Stanisław Czchara zasugerował, aby nie wybiegać na przyszłość i wziąć pod uwagę, że od momentu likwidacji szkoły do końca kadencji Rady pozostaną 2 lata a nikt nie jest niezastąpiony. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że po wstępnych analizach możemy w dobrym wymiarze zapewnić edukację dla dzieci. Mieszkaniec Maziarni – Pan Piotr Dul zapytał, jaka szkoła jest planowana do likwidacji po szkole w Maziarni i Bojanowie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że padło wiele wzburzonych słów, ale czas wymusza podejmowanie pewnych działań. Radny powiatowy – Pan Stanisław Czochara zasugerował pozostawić klasy 1 -3 i utworzyć oddział przedszkolny. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie i poddał pod głosowanie. Rada Gminy w wyniku głosowania: 10 głosów – za, 1 – wstrzymujący, 4 – przeciw podjęła uchwałę Nr XI/76/12 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Po podjęciu uchwały radny Pan Tadeusz Szczęch powiedział, że rozumie obawy rodziców, ale on też chodził do szkoły z uczniami z innej miejscowości i kiedy spotykają się po latach to mile wspominają dawne czasy. Nie wyobraża sobie, że w szkole będą dyskryminacje uczniów. Wyraził również przy tym opinię, że błędem było dzielenie miejscowości Bojanów na 2 sołectwa.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni i poddał pod głosowanie.Rada Gminy w wyniku głosowania: 10 głosów – za, 1 – wstrzymujący, 4- przeciw podjęła uchwałę Nr XI/77/12 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Maziarni. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 15 przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji Rady Gminy.

Ad. 4

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji zwrócił uwagę na następujące sprawy:

 przeprowadzono postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca: ZRB „KOREM", który zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę tj. 544.784,77 zł butto. Zadanie będzie wykonane do końca sierpnia 2012 roku.

 rozliczono wniosek opłatność na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów i Stany wraz z budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Stanach,

 podjęto czynności związane z przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Rada Gminy przyjęła powyższą informację bez uwag i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 5

Rada Gminy nie wniosła uwag do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 29 grudnia 2011 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości.

Ad. 6a

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie – Pani Elżbieta Pistor omówiła projekt statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/78/12 w sprawie uchwalenia statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6b

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w ramach wspólnych zadań z powiatem planuje się budowę przepustu w miejscowości Stany ul. Kozły pod drogą powiatową, by rozwiązać problem podtapiania mieszkańców Kozłów oraz budowę chodnika w miejscowości Stany przy ul. Łęgowej o dł. 500 mb w kierunku oczyszczalni ścieków. Radny Pan Edward Sulich zwrócił uwagę, że nie została dokończona budowa chodnika w Bojanowie przy ul. Kolbuszowskiej a zaczynamy budowę nowego chodnika. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odpowiedział, że odcinek tego chodnika w Stanach jest potrzebny a jeżeli możliwości finansowe pozwolą wskazać dodatkowe zadanie to zostaną przeprowadzone rozmowy ze starostwem w przedmiocie dokończenia budowy chodnika w Bojanowie. Sołtys sołectwa Maziarnia – Pan Mirosław Bednarz zwrócił uwagę na potrzebę konserwacji rowu i przepustu w Maziarni. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że w tym roku planuje się na bieżąco przeprowadzać konserwację rowów i przepustów. Radny powiatowy – Pan Stanisław Czochara nawiązał do konwentu Wójtów w dniu 03.01.2012 na którym to spotkaniu podjęto rozmowy odnośnie budowy chodników i Wójt zgłosił budowę chodnika w Stanach. Nadmienił, że dla Starosty priorytetem jest dokończenie budowy chodnika w Bojanowie przy ul. Kolbuszowskiej, gdyż priorytetem jest zakończenie rozpoczętych inwestycji. Następnie poinformował, że został upoważniony przez Starostę Stalowowolskiego do przekazania informacji, o konieczności współfinansowania przez gminę budowy chodnika w Bojanowie, jako warunku realizacji kolejnej inwestycji, czyli chodnika w Stanach. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że chcemy udzielić pomocy finansowej dla powiatu i wykonać zadanie, a skoro starosta uważa, że priorytetem jest budowa chodnika w Bojanowie to powinien przeznaczyć środki i podjąć działania w tym kierunku. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Stalowowolskiemu na realizację zadania publicznego. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę nr XI/79/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi stalowowolskiemu na realizacje zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6c

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Poinformowała, że w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów na lata 2012 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 – 2019. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosownia jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/80/12 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6d

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2012 rok. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 167.251,00 zł. Na powyższą kwotę składa się: zmiana dotacji na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów" na wydatki majątkowe, dotacja na zakup samochodu osobowego z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych, zwiększenie wpływu z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Następnie poinformowała o zmniejszeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 102.356,00 zł i omówiła te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu gminy. Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 447.610,00 zł oraz zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 382.715,00 zł. Radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił się z prośbą, aby na przyszłość przekazywać radnym jednolity tekst projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 – głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę nr XI/81/12 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6e

Przewodniczący Rady Gminy – pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie świadczenia przez Gminę Bojanów działalności w zakresie telekomunikacji. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że uchwała ta jest konieczna, aby udostępnić bezpłatnie Internet w ramach projektu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr XI/82/12 w sprawie świadczenia przez Gminę Bojanów działalności w zakresie telekomunikacji. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Radny Pan Mieczysław Sasiela zapytał, czy przedłużać umowy na Internet, czy też poczekać na bezpłatny dostęp do Internetu. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w stosownym czasie będą przekazywane informacje o możliwościach korzystania z usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców gminy w zasięgu wybudowanej sieci w ramach projektu. Radny Pan Michał Kotwica zwrócił się z pytaniem, czy złożono wniosek o dofinansowanie odbudowy obeliska na cmentarzu w Przyszowie Rudzie? Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że Wójt podejmuje działania zmierzające do wykonania zadania przy udziale środków zewnętrznych. Radny Powiatowy - Pan Stanisław Czochara przedstawił informację z obrad ostatniej sesji Rady Powiatu. Poinformował również, o zgłoszonym przez siebie wniosku w sprawie remontu nawierzchni mostu w Przyszowie Zapuściu. Zasugerował również, aby Wójt wystąpił z propozycją remontu tego mostu. Odnosząc się do poruszonej kwestii Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował o prowadzonych zaawansowanych rozmowach z Marszałkiem Województwa w tym przedmiocie.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad XI sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: Elżbieta. Pakuła

Przewodniczący Rady Gminy

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 706