Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr X/2011 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr X/2011

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 29 grudnia 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji uczestniczyły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności oraz mieszkańcy sołectwa Bojanów za Rzeką.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 9 grudnia 2011 roku.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na 2012 rok dla zakładu budżetowego pn. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej.

5. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok:

a) wystąpienie Wójta Gminy,

b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu gminy,

d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych do projektu budżetu gminy na 2012 rok,

e) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów,

b) przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Priorytet VII „Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej na okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012,

c) określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od ceny nieruchomości zbywanych w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

d) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011,

e) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów,

f) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,

g) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów i Gminą Dzikowiec powierzającego Gminie Dzikowiec częściową realizację zadania własnego Gminy Bojanów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

7. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący przedstawił pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej i w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów i Gminą Dzikowiec powierzającego Gminie Dzikowiec częściową realizację zadania własnego Gminy Bojanów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Rada Gminy przyjęła powyższy wniosek jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie przedstawiony porządek obrad sesji.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy odniósł się do następujących spraw.

 kontroli na zakończenie realizacji projektu budowy I etapu sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków przez Urząd Marszałkowski (zakres rzeczowy projektu i zamówień publicznych jest zweryfikowany pozytywnie. Ostatnia płatność w wysokości ponad 700 tys. zł zostanie przekazana na początku przyszłego roku),

 przygotowania wniosku do Regionalnego Programu Obszarów Wiejskich pn. "Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z gminną siecią wodociągowa w miejscowości Przyszów Ruda oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany ul. Kozły i ul. Załęże– wniosek opiewa na kwotę 6.053.000,00 zł,

 realizacji projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Bojanów (Wójt przedstawił stanowisko Komisji Europejskiej w odpowiedzi na zapytanie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie świadczenia przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla wszystkich mieszkańców gminy w zasięgu wybudowanej sieci w ramach projektu). Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła uwag ani zapytań do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 9 grudnia 2011 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2012 rok dla zakładu budżetowego pn: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/67/11 w sprawie ustalenia na 2012 rok dla zakładu budżetowego pn: Gminny Zakład Usług Komunalnych w Bojanowie stawki dotacji przedmiotowej, Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5 a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że projekt budżetu gminy na 2012 rok był analizowany na posiedzeniach komisji Rady oraz został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podkreślił, że uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą warunkującą egzystencję gminy. W związku z pozyskiwaniem środków jak i ich wydatkowaniem zachodzi konieczność wprowadzania zmian do tejże uchwały. W dalszym wystąpieniu Wójt odniósł się do zaplanowanych działań przy pozyskiwaniu dofinansowania i zwrócił uwagę na następujące inwestycje:

 dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie za Rzeką (dofinansowanie z PROW),

 przebudowa i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie (dofinansowanie z LEADERA),

 budowa stacji uzdatniania wody i III etap kanalizacji gminy miejscowości Stany Kozły i Załęże (dofinansowanie z PROW),

 budowa łowiska rybackiego w parku w Stanach i budowa boiska w parku w Bojanowie (dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej).

Ponadto Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zwrócił uwagę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej w Przyszowie Zapuściu i zasygnalizował, że pieniądze uzyskane ze sprzedaży działek na osiedlu w Przyszowie Rudzie zasilałyby udział własny budowy tej hali sportowej. W budżecie gminy planowana jest również modernizacja dróg. Wójt Gminy podkreślił, że te zadania będą realizowane w ramach budżetu na 2012 rok.

Ad. 5b

Skarbnik Gminy Pani Janina Lesiczka poinformowała, że budżet gminy na 2012 rok zaplanowano po stronie dochodów w kwocie 21.135.641,00 zł a po stronie wydatków w kwocie 22.163.559,00 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.027.918,00 zł zostanie pokryty pożyczką długoterminową na wyprzedzające finansowanie na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów ul. Rzeszowska i Kolbuszowska". Następnie Skarbnik Gminy wyjaśniła proponowane zmiany do projektu budżetu gminy na 2012 rok po stronie dochodów i wydatków. Przedstawiła zmiany dotyczące zwiększenie dochodów w związku z dotacją na realizację programu Kapitał Ludzki, refundacją środków w ramach rozliczenia projektu pn: „Projekt kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Stany, dotacją z PROW na przebudowę i modernizacje GOK w Bojanowie. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów na kanalizację II etap – Bojanów za Rzeką i zaplanowaniu wyprzedającego dofinansowania tego zadania. Dalej Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła zwiększenia wydatków związane z budową gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda, opracowaniem dokumentacji projektowej na salę gimnastyczną w Przyszowie Zapuściu, opracowaniem dokumentacji na budowę kanalizacji III etap Stany (Kozły, Załęże), montażem platformy przychodowej w Ośrodku Zdrowia w Bojanowie, wykonaniem dokumentacji projektowej na Park Podworski w Stanach, opracowaniem dokumentacji projektowej na nowym osiedlu w miejscowości Stany, przebudową budynków po byłych szkołach na świetlice wiejskie w Laskach i Cisowym Lesie – roboty dodatkowe. Następnie Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła planowane źródła dochodów budżetu:

1) dochody własne uzyskane z wpływów podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych,

2) środki uzupełniające w formie subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu na finansowanie bieżących zadań własnych gminy (część oświatowa subwencji ogólnej – 6.561.338,00 zł),

3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej,

4) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin,

5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

6) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin.

W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy poinformowała o planowanych wydatkach budżetowych i szczegółowo przedstawiła ich realizację w poszczególnych działach budżetu gminy.

Ad. 5c

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła uchwałę Nr XV/400/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012. Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła uchwałę Nr XV/401/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Bojanów na rok 2012. W dalszym toku obrad Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła uchwałę Nr XV/402/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów na lata 2012 – 2019.

Ad. 5d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Przewodniczących Komisji Rady Gminy o przedstawienie opinii do projektu budżetu gminy na 2012 rok. Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy Pan Henryk Lebioda przedstawił ustną opinię Komisji do projektu budżetu gminy na 2012 rok. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 07 grudnia 2011 roku dokonała analizy przedłożonego przez Wójta projektu budżetu gminy na 2012 rok Komisja po rozpatrzeniu projektu budżetu gminy nie wniosła uwag ani zmian w tym przedmiocie i postanowiła jednogłośnie zaopiniować pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy – Pan Damian Zakrzewski przedstawił ustna opinię komisji do projektu budżetu gminy na 2012 rok. Poinformował, że komisja na posiedzeniu w dniu 08 grudnia br. wnikliwie przeanalizowała projekt budżetu gminy i wyraziła pozytywną opinię do przedłożonego projektu budżetu z uwzględnieniem wniosku o zmniejszenie zaplanowanych wydatków w dziale administracja publiczna o kwotę 40.000,00 zł. (komisja zakwestionowała wysokość środków na zakup paliwa i ubezpieczenie samochodów). Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin uzasadnił celowość zaplanowanej kwoty w dziale administracja publiczna na zakup paliwa (codzienny dowóz posiłków dla uczniów, codzienne dowożenie uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem). Zdaniem Wójta wniosek komisji o zmniejszenie środków w tym dziale jest niezasadny. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie wniosek Komisji Spraw Społecznych o zmniejszenie wydatków w dziale administracja publiczna o kwotę 40.000,00 zł. Wynik głosowania był następujący: 3 głosy – za, 12 – przeciw. Powyższy wniosek nie został przyjęty przez Radę Gminy.

Ad. 5e

Rada Gminy nie podjęła dyskusji nad projektu budżetu gminy na 2012 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2012 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania: 12 głosów – za, 3 głosy – wstrzymujące podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Bojanów na 2012 rok Nr X/68/2011. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 6a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/69/11 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6b

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska poinformowała, że Gmina Bojanów przystąpiła do realizacji Projektu systemowego „Czas na aktywność w Gminie Bojanów" na kolejny okres realizacji tego projektu tj. od 01 stycznia do 31 grudnia 2012. W projekcie uczestniczy 10 beneficjentów. Radny – Pan Edward Sulich zapytał, czy osoby biorące udział w projekcie znajdują zatrudnienie i czy są znane dalsze losy tych osób. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniła, że te osoby w dużej mierze są podopiecznymi Ośrodka Pomocy. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", na okres od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku. Rada Gminy w wyniku głosowania przy:13 głosach – za (chwilowo nieobecni radni Henryk Lebioda i Józef Smusz) podjęła uchwałę Nr X/70/11 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej" Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", na okres od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 roku. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6 c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i omówił projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od ceny nieruchomości zbywanych w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Wyjaśnił on, że bonifikata dotyczy nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania posiadanych już nieruchomości przyległych przeznaczonych do wykorzystywania na cele mieszkaniowe. W dyskusji nad projektem uchwały radny Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, że Wójt będzie podchodził subiektywnie do sprawy udzielenia bonifikaty. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że dla osób o niższym statusie społecznym będzie udzielana bonifikata przy regulacji granic nieruchomości. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 2 – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr X/71/11 w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawki procentowej od ceny nieruchomości zbywanych w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6d

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 95.255,00 zł i omówiła te zwiększenia w dziale – informatyka.. Na powyższą kwotę składa się dotacja na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów". Dalej Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów budżetu ogółem o kwotę 699.082,00 zł i szczegółowo omówiła te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu gminy. Na powyższą kwotę składa się: zmniejszenie dotacji celowej na realizację programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bojanów", zmniejszenie dotacji na I etap budowy kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Bojanów i Stany wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w Stanach. Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 130.546,00 zł. oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 130.546,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011 Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/72/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6e

Skarbnik Gminy – Pan Janina Lesiczka omówiła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/73/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Skarbnik Gminy Pani Janina Lesiczka poinformowała, że jest to korzystna pożyczka z oprocentowaniem 1,1%. Radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał, jaka jest wartość odsetek tej pożyczki? Skarbnik Gminy poinformowała, że na dzień dzisiejszy nie można określić wysokości odsetek tej pożyczki. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że w kwietniu 2012 roku zostanie zakończona inwestycja kanalizacji sanitarnej w Bojanowie za Rzeką i chodzi o to, aby w ramach tej pożyczki wypłacić wynagrodzenie wykonawcy i złożyć wniosek o płatność. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach – za, 1 głosie – wstrzymującym podjęła uchwałę Nr X/74/11 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów i Gminą Dzikowiec w zakresie powierzenia Gminie Dzikowiec częściowej realizacji zadania własnego Gminy Bojanów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Następnie Przewodniczący Rady wyjaśnił, że 3 domostwa przy ul. Kolbuszowskiej w Bojanowie są przyłączone do sieci wodociągowej w Gminie Dzikowiec i gmina ta będzie realizować zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr X/75/111 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów i Gminą Dzikowiec w zakresie powierzenia Gminie Dzikowiec częściowej realizacji zadania własnego Gminy Bojanów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Pan Mieczysław Kruk - sołtys sołectwa Przyszów I zapytał, czy to jest rentowne, aby z budową kanalizacji sanitarnej iść w kierunku wsi Kozły – Załęże. Zdaniem sołtysa inwestycję kanalizacji sanitarnej należałoby wykonać wcześniej w Przyszowie, gdyż jest to miejscowość rozwojowa. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odpowiedział, że w działaniu nie zawsze kierujemy się racją rentowności, ale sprawą zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odniósł się do inwestycji kanalizacji w ramach aglomeracji miejscowości Stany i Bojanów wyjaśniając, że Kozły – Załęże są odrębnym sołectwem ale wchodzą w skład miejscowości Stany i zostały ujęte do aglomeracji, dlatego też należy je skanalizować w tym etapie. Dalej zabierając głos Wójt zasugerował, aby w dalszym procesie kanalizacji uwzględnić miejscowość Przyszów i taką decyzję chciałby otrzymać od Rady Gminy w przedmiocie dalszego etapu kanalizacji gminy. Następnie sołtys Pan Mieczysław Kruk zapytał, czy fundusze uzyskane ze sprzedaży działek zostają przeznaczone na daną miejscowość, czy też na budżet gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że środki uzyskane ze sprzedaży mienia wiejskiego zostają przeznaczone na realizację zadań w danej miejscowości a z mienia gminnego na zadania na terenie gminy W dalszym toku obrad radny – Pan Sulich Edward nawiązał do sprawy udrożnienia koryta starorzecza Łęgu w Bojanowie i Laskach sugerując wykonanie tego zadania ze środków w ramach działań Lokalnej Grupy Rybackiej. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Pana Sulicha nadmienił, że ta sprawa regulacji starorzecza Łęgu nie ma racji bytu ponieważ udrożnienie zatoki spowoduje przyspieszony nurt wody i podtapianie gospodarstw w innych miejscowościach gminy. Następnie radny Pan Michał Kotwica zapytał w jakim terminie zostaną wykonane tabliczki z oznakowaniem nazw ulic. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że zostały złożone 2 oferty na wykonanie takich tabliczek i zadanie będzie zrealizowane w I kwartale 2012 roku. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do spotkania z mieszkańcami w Bojanowie za Rzeką na którym przedstawił informację o sytuacji finansowej i demograficznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bojanowie. Następnie odniósł się do opinii, jaką wyraził na tym spotkaniu Pan Stanisław Czochara - „Wójt pod przykrywką likwidacji szkoły w Maziarni likwiduje szkołę Nr 2 w Bojanowie". Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że po wnikliwej ocenie sytuacji demograficznej gmina stoi przed koniecznością reorganizacji oświaty, aby zachować płynność finansową. Oświadczył, że te działania są przemyślane i nie boi się podjąć sprawy reorganizacji oświaty. W dalszym toku obrad Wójt Gminy przedstawił pismo Stowarzyszenia Budowy Indywidualnych Przyłączy Kanalizacyjnych w Bojanowie za Rzeką o przekazanie map z naniesioną inwentaryzacją powykonawczą sieci kanalizacji sanitarnej. Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy gmina nie jest w posiadaniu mapy z naniesioną inwentaryzacją sieci, gdyż zostanie przekazana dopiero do odbioru końcowego inwestycji. Wójt nadmienił, że mapa do celów projektowych jest niezbędnym elementem do wykonania sieci przyłączy kanalizacyjnych i przyłącza można wybudować przed oddaniem inwestycji do użytku. Dalej w tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2012 rok środków na zakup samochodu. W nawiązaniu do powyższego pisma Przewodniczący Rady poinformował, że Urząd Gminy przejmie obsługę dowozu podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy. Następnie głos zabrał radny Pan Edward Sulich nadmieniając, że niestosownym jest oceniać wypowiedź podniesioną przez Pana Stanisława Czochare na spotkaniu z Wójtem, podczas jego nieobecności na dzisiejszej sesji Rady Gminy. W dalszym wystąpieniu Pan Edward Sulich nawiązał do sprawy budowy przyłączy kanalizacyjnych i powiedział, że sołectwo Bojanów za Rzeką chce współpracować z Wójtem i radnymi. Oświadczył, że nie jest wrogiem radnych i burzycielem tylko chce współpracować. W dalszym toku obrad Przewodniczący Rady zasygnalizował, że dyskusja w sprawie reorganizacji oświaty nie będzie podejmowana na dzisiejszej sesji Rady Gminy. Nadmienił, iż w przypadku wystąpienia Wójta z projektem uchwały radni zajmą stanowisko w tym przedmiocie na forum Rady Gminy. W tym punkcie obrad radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę, aby wysyłać zaproszenia na sesję do radnego powiatowego Pana Stanisława Czochary.

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad X sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 617