Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr IX/2011 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 9 grudnia 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr IX/2011

z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 9 grudnia 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło15 – tu radnych, na ogólny stan 15 –tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji udział wzięły zaproszone osoby wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2011 roku.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012,

b) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,

c) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny,

d) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny,

e) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012,

f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2012 rok,

g) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

5. Wolne wnioski i zapytania. Interpelacje radnych.

6. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji oraz pisemny wniosek Wójta o wprowadzenie do porządku obrad sesji Rady Gminy projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2011 rok i poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Wniosek ten został przyjęty przez Radę Gminy następująca ilością głosów: 14 – za, 1 – wstrzymujący. Dalej Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad z uwzględnieniem w pkt 4h projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Bojanów na 2011 rok. Rada Gminy przyjęła jednogłośnie przedstawiony porządek obrad sesji.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin w informacji ze swej działalności za okres od ostatniej sesji Rady Gminy odniósł się do następujących spraw:

 zakończenia prac związanych z przebudową budynków po byłych szkołach w Laskach, Cisowym Lesie na świetlice wiejskie oraz budową świetlicy wiejskiej w Korabinie (Dokonano odbioru robót wykonanych na tych obiektach, aneksowano umowy w Urzędzie Marszałkowskim i złożono wniosek o refundację środków własnych),

 kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów i Stany wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w Stanach (w wyniku kontroli nie zakwestionowano tej inwestycji),

 podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie,

 planowanej reorganizacji oświaty w Maziarni i Bojanowie za Rzeką (z uwagi na demografię (spadek liczby urodzeń) funkcjonowanie szkoły w Maziarni i Bojanowie za Rzeką na dłuższy okres nie ma racji bytu. Podjęto działania, aby na bazie szkoły w Maziarni utworzyć ośrodek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest możliwość pozyskania środków finansowych na takie przedsięwzięcie i planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu. Na bazie obiektu szkoły w Bojanowie za Rzeką planuje się utworzenie przedszkola gminnego. Wójt nadmienił, że chce przeprowadzić merytoryczne dyskusje i rozmowy w tym zakresie a ktoś wprowadza mieszkańców w sferę niedomówień i kłamstwa). Rada Gminy przyjęła do wiadomości informację z działalności Wójta Gminy i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła żadnych uwag ani zapytań do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 27 października 2011 roku i przyjęła powyższa informację do wiadomości. Informacja z realizacji uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/59/11 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/60/11 w sprawie określenia wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/61/11 w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz wzoru deklaracji na podatek leśny. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/62/11 w sprawie określenia wzoru informacji o gruntach oraz wzoru deklaracji na podatek rolny. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska poinformowała, że na terenie gminy nie ma zagrożenia narkomanią niemniej jednak ustawodawca nakłada obowiązek przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach tego programu prowadzone są działania profilaktyczne finansowane ze środków alkoholowych. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/63/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2012 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/64/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2012 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. W dyskusji nad projektem uchwały radny Pan Tadeusz Błądek zapytał w jakim celu są ustalane górne stawki i czy GZUK może ustalać sam takie stawki. Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych – Pan Leszek Mach wyjaśnił, że maksymalne stawki uchwala Rada Gminy. Stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych nie były zmieniane przez 4 lata i należy podnieść te opłaty. Uchwała ta będzie obowiązywała przez rok, gdyż po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zadania z zakresu usuwania odpadów komunalnych przejdą na gminę. Od roku 2013 GZUK nie będzie zajmował się wywozem odpadów komunalnych. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IX/65/11 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 h

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 507.030,00 zł i szczegółowo omówiła te zwiększenia w poszczególnych działach budżetu gminy. Na powyższą kwotę składają się: wpływy z tytułu sprzedaży działek, czynsz z tytułu najmu, dochody z Urzędu Skarbowego, dotacja na termomodernizację szkoły w Stanach i Bojanowie, wpłaty na dożywianie uczniów. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów budżetu gminy o kwotę 441.187,00 zł i szczegółowo omówiła zmniejszenia dochodów. W dalszym toku obrad Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka poinformowała o zwiększeniach wydatków budżetu gminy o kwotę 264.880,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na: rozbudowę sieci wodociągowej w Przyszowie, nawiezienie drogi w Maziarni, zakup działki pod przepompownię, III etap kanalizacji gminy, remont GOK. Dalej Skarbnik Gminy poinformowała o zmniejszeniach dochodów wydatków o kwotę 760.948,00 zł i szczegółowo omówiła te zmniejszenia w poszczególnych działach budżetu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały. Rada Gminy w wyniku głosowania: 14 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący podjęła uchwałę Nr IX/66/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do Radnego Powiatowego Pana Stanisława Czochary o przedstawienie informacji w zakresie zaplanowanych środków na remonty dróg powiatowych. Zasygnalizował, że gmina będzie zabiegać o środki na remont drogi w Pietropolu i Stanach ul. Grębowska. Radny Powiatowy – Pan Stanisław Czochara nadmienił, że czuje się zobowiązany uczestniczyć w sesjach Rady Gminy i stąd jego obecność na posiedzeniu. Zabierając głos zasygnalizował o podjętych uchwałach przez Radę Powiatu Stalowowolskiego w sprawach:

 zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Powiatu Stalowowolskiego na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (Dotacja ma charakter częściowej rekompensaty kosztów związanych z likwidacją pokryć dachowych zawierających azbest. Dotacja przyznawana jest w wysokości 10 zł za m2 powierzchni dachu, jednak nie więcej niż 1000 zł),

 ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Stalowowolskiego w 2012 roku. Następnie radny powiatowy – Pan Stanisław Czochara poinformował, że wspólne inwestycje drogowe są współfinansowane po 50 % kosztów danego zadania. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zapytał jaka kwota jest przewidziana na remonty dróg? Pan Stanisław Czochara poinformował, że w projekcie budżetu starostwa powiatowego jest przewidziana ogólna kwota na remonty dróg w powiecie. Dalej zabierając głos Pan Stanisław Czochara poinformował, że Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje w dniach 06-07 lutego 2012 r. szkolenie nt. „Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie." Zainteresowane osoby mogą zgłaszać swój udział telefonicznie do dnia 15 grudnia br. Dalej zabierając głos Pan Stanisław Czochara poinformował, że otrzymał pismo z Urzędu Gminy informujące, iż od nowego roku nie będzie możliwości udostępnienia pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy dla pracownika Ośrodka Doradztwa Rolniczego i porosił o wyjaśnienie tej kwestii. Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz wyjaśniła, że Pan Stanisław Czochara przebywa w środy w pokoju Nr 8 i utrudnia pracę referatu w tych godzinach. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że dochodzi do tego, iż Pan Stanisław Czochara odbiera telefony kierowane do pracowników Urzędu Gminy i takie stanowisko jest niedopuszczalne. Wójt Gminy zasugerował, aby Ośrodek Doradztwa Rolniczego wystąpił o podpisanie umowy na udostępnienie lokalu np. z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Pan Stanisław Czochara radny powiatowy będący pracownikiem Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale poinformował, że w środy przyjmuje w Urzędzie Gminy rolników, którzy chcą skorzystać z jego porad i nadmienił, że to pomieszczenie służy dla rolników a nie dla niego. Radny Pan Edward Sulich zakomunikował, że odnosi wrażenie nieprzyjaznej atmosfery. Uważa, że należy podejść życiowo do sprawy udostępnienia lokalu dla Pana Stanisława Czochary. Radny Pan Tadeusz Błądek zwrócił się z zapytaniem- czy w budżecie powiatu są zaplanowane środki na odnawialne źródła energii? Radny powiatowy – Pan Stanisław Czochara poinformował, że starostwo takich środków nie posiada. W dalszym toku obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że ukazały się wstępne wytyczne w sprawie usuwania skutków klęsk żywiołowych. Według nowych technologii nie będzie można w ramach remontu dróg popowodziowych kłaść nawierzchni asfaltowej a wyłącznie żwir i kamień (należy odtworzyć pierwotny stan nawierzchni drogi istniejący przed powodzią) Wójt poinformował, że planuje w ramach usuwania szkód popowodziowych uwzględnić do remontu odcinek drogi gminnej w Przyszowie Łapówce o długości 900 mb (od posesji Wdowiak do Niedziałek). Dalej analizując wątek dróg Wójt Gminy poinformował, że w przyszłym roku będzie wnioskował o budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Stany na ul. Łęgowej. Następnie w tym punkcie obrad głos zabrał radny Pan Edward Sulich. W swym wystąpieniu nawiązał do wizyty mieszkańców Bojanowa za Rzeką w tut. Urzędzie Gminy odnośnie zamiaru likwidacji szkoły. Powiedział, że była to normalna wizyta mieszkańców u Wójta, skoro Pan Wójt nie przybył na spotkanie z mieszkańcami, ani nie oddelegował pracownika. Mieszkańcy chcieli z Wójtem porozmawiać w sprawie działalności szkoły i nie można ich lekceważyć. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zwrócił uwagę, że sprawa spotkania z mieszkańcami nie była uzgodniona z Wójtem lecz z ks. Proboszczem w Spiach i została ogłoszona w kościele w ramach ogłoszeń parafialnych. Wójt zakomunikował, że nie przybył na to spotkanie ani nie oddelegował żadnych osób ponieważ Urząd Gminy na obecną chwilę nie jest merytorycznie przygotowany do wszczęcia dyskusji. Na sesji Rady Gminy nie podejmowano tej sprawy. Została sporządzona analiza demograficzna i finansowa w PSP Nr 2 w Bojanowie i w PSP w Maziarni. Na spotkaniu z dyrektorem szkoły analizowano sprawę reformy oświaty i są plany utworzenia Zespołu Szkół w Bojanowie. Nie chodzi o zamknięcie obiektu ale utworzenie przedszkola w Bojanowie za Rzeką. Mieszkańcy na spotkaniu w Urzędzie Gminy nie pozwolili przedstawić argumentów i nie chcieli podjąć merytorycznej dyskusji. Wójt poinformował, że reforma oświaty jest konieczna i z tego zamierzenia się nie wycofa. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że mieszkańcy i radni muszą się zmierzyć z tematem reorganizacji systemu oświaty. Należy w tej sprawie przeprowadzić merytoryczne rozmowy a nie wywoływać chaosu dyskusyjnego i niepotrzebnych emocji. Radny Powiatowy – Pan Stanisław Czochara wyjaśnił, że na zebraniu w szkole nie zgłoszono propozycji zorganizowania spotkania z Wójtem w Urzędzie Gminy ale z taką propozycją wystąpiły osoby, które były na tym zebraniu. Skoro Pan Wójt nie przybył do mieszkańców to mieszkańcy przybyli na spotkanie do Urzędu Gminy Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że należy zachować procedury zwołania zebrania wiejskiego i zacząć od wójta a nie od księdza. W tej sprawie należało przyjść do Pana Wójta i przedstawić problem spotkania. Mieszkanka Bojanowa – Pani Agata Woś poinformowała, że na spotkanie w szkole przyszli mieszkańcy całej wsi i radny Pan Edward Sulich otrzymał wiele przykrych słów i oskarżeń od mieszkańców. Wszyscy byli zdesperowani, kiedy dowiedzieli się o zamknięciu szkoły. Zabierając głos poprosiła Wójta, aby nie oskarżał radnego o zorganizowanie tego spotkania. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że zostaną zachowane wszelkie procedury w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły. Wystosowane zostaną pisma do Kuratorium Oświaty, związków zawodowych oraz rodziców o opinię w przedmiocie zamiaru likwidacji szkoły. Dopiero wówczas będzie czas na rozmowy o ewentualnej likwidacji szkoły i udzielanie informacji w tym zakresie. W dalszym toku obrad Wójt Gminy – pan Sławomir Serafin poinformował, że wycofał się z budowy przyłączy kanalizacyjnych w Bojanowie za Rzeką. Budowa przyłączy jest indywidualną sprawą Stowarzyszenia Budowy Przyłączy Kanalizacyjnych poza Urzędem Gminy. Zdaniem Wójta te przyłącza należałoby już budować, ponieważ budowa przyłączy na wiosnę może podrożyć koszty. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że w Bojanowie i Stanach przyjęto jednakową stawkę na budowę przyłączy kanalizacyjnych bez względu na długość budowanego odcinka przyłącza i ta forma się przyjęła. Przyłącza kanalizacyjne wybudowano przed oddaniem inwestycji do użytku. Radny Powiatowy - Pan Stanisław Czochara podkreślił, że prawo budowlane obejmuje wszystkich jednakowo i uważa on, że najpierw należy zakończyć budowę sieci kanalizacji, wykonać mapę inwentaryzacyjną, projekt budowy przyłączy i dopiero przystąpić do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że inwentaryzację powykonawczą wykonuje się po zakończeniu budowy przyłączy a tłumaczenie, że przyłącza należy budować dopiero po zakończeniu inwestycji jest wprowadzaniem mieszkańców w błąd. Biorąca udział w sesji mieszkanka Bojanowa – Pani Aleksandra Kotwica zwróciła się z zapytaniem, kiedy odbędzie się spotkanie z mieszkańcami w Bojanowie za Rzeką. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że spotka się z mieszkańcami przed najbliższą sesją Rady Gminy i planuje to spotkanie zorganizować w dniu 27 grudnia br.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 666