Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 września 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr VII/2011

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 30 września 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 14 – tu radnych, na ogólny stan 15 – tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecność radnego Pana Jerzego Bajka została usprawiedliwiona. Ponadto w sesji udział wzięli Zaproszeni goście wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca 2011 roku.

4. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Bojanów za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bojanowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za I półrocze 2011 roku.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015,

b) uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

c) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012-2015,

d) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,

e) rozpatrzenie skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Bojanów,

f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011,

g) zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów.,

h) w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych,

i) udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Gwoźdźcu zbywanej w drodze bezprzetargowej.

6. Wolne wnioski i zapytania. Interpelacje radnych.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Radny Pan Damian Zakrzewski wnioskował o wyłączenie z porządku obrad punktu dotyczącego zmian w budżecie gminy, gdyż projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej został przedłożony na 7 minut przed sesją. Radny zwrócił uwag, że zgodnie ze Statutem Gminy wszystkie projekty uchwał powinny wpłynąć do radnych na 7 dni lub 14 dni przed sesją, a na sesji radni mogą wprowadzać autopoprawki do projektu uchwały. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Pana Damiana Zakrzewskiego. Wynik głosowania nad wnioskiem był następujący: 4 głosy - za, 10 głosów – przeciw. Następnie Rada Gminy w wyniku głosowania: 10 głosów – za, 3 głosy przeciw i 1 głos – wstrzymujący przyjęła porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przypomniał, że takie było stanowisko rady, aby zmiany w budżecie przedkładać przed sesją. Następnie Wójt Gminy poinformował, że przed sesją będzie wnioskował o włączenie do porządku obrad punktu dotyczącego zmian w budżecie gminy.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawiając informację ze swej działalności odniósł się do następujących spraw:

1) realizacja inwestycji kanalizacji sanitarnej gminy II etap w Bojanowie za Rzeką (zadanie zrealizowane w 50 %, wykonano przejście przez rzekę i pod linią torową LHS),

2) zadania w postaci remontów byłych szkół na świetlice wiejskie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Korabinie (inwestycja w Korabinie została zrealizowana a do końca października br. zostaną zakończone prace remontowe świetlic w Cisowym Lesie i Laskach tj. wymiana pokrycia dachowego, instalacja wod. – kan., prace wykończeniowe),

3) Lokalna Grupa Rybacka (w ramach działań Lokalnej Grupy Rybackiej pojawiła się szansa na pozyskanie środków w kwocie 1.700.000 zł na odnowienie niecki byłego zalewu w Bojanowie, renowację podworskiego parku w Bojanowie wraz z budową kompleksu rekreacyjnego, renowacje parku podworskiego w Stanach wraz z budową oczka wodnego). Rada Gminy przyjęła powyższą informacje do wiadomości i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła żadnych uwag ani zapytań do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 czerwca br. i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja z realizacji uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Rada Gminy przyjęła bez uwag informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Bojanów za I półrocze 2011 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowych Instytucji Kultury w Bojanowie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie za I półrocze 2011 roku. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/42/11 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b

Radny – Pan Tadeusz Błądek analizując projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków skierował zapytania dotyczące § 5 i § 13 tejże uchwały. Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielił Kierownik GZUK – Pan Leszek Mach informując, że zapisy w § 5 odnoszą się do przedsiębiorstw. Dalej Kierownik GZUK wyjaśnił, że przyłącze kanalizacyjne jest własnością prywatną i właściciel musi dbać o jego stan techniczny oraz drożność i te uregulowania zostały zawarte w § 13 tejże uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały radny Pan Andrzej Bartman zaproponował zmienić zapis dotyczący usunięcia awarii z 6 godzin do 24 godzin. Rada Gminy wprowadziła powyższą zmianę do projektu uchwały. Kierownik GZUK poinformował, że ten regulamin nie odbiega od regulaminu w innych gminach i zapis dotyczący usunięcia awarii w ciągu 6 godzin jest też w nich zawarty. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podkreślił, iż należy pamiętać, że przyłącz kanalizacji w zakresie utrzymania właściwych warunków technicznych należy do właściciela nieruchomości. W dalszej dyskusji sołtys Pan Zygmunt Kotwica powiedział, że należałoby zastanowić się jak kontrolować sprawę usuwania nieczystości ciekłych. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że Wójt Gminy ma w tym temacie przemyślenia i pewne czynności zostały wykonane. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że wiele osób w Bojanowie i Stanach przyłączyło się do kanalizacji, ale są też przypadki, że wiele osób nie chce tego egzekwować i będzie weryfikowanie, czy nie ma bezpodstawnego wprowadzania ścieków do studzienek kanalizacyjnych. Obecnie są wysyłane pisma do mieszkańców w Gwoźdźcu i Burdzach dotyczące udokumentowania korzystania z usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych powstających na terenie danej nieruchomości. Radny Pan Damian Zakrzewski nawiązując do wypowiedzi Wójta poinformował, że mieszkańcy Gwoźdźca przychodzili do niego o wyjaśnienia w sprawie otrzymanych pism, gdyż jest w nich określona kara grzywny i to wystraszyło mieszkańców. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie z wprowadzoną zmianą projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków". Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/43/11 w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków". Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5 c

W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się do rady o zgłaszanie osób do składu zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Nisku.

Rada Gminy zgłosiła następujące osoby do składu zespołu:

1) Pan Michał Kotwica

2) Pan Henryk Lebioda

3) Wojciech Żak

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012- 2015. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/44/11 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników na kadencję 2012 – 2015. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji Rady Gminy. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 5d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że w skład Rady Społecznej SPZOZ wchodzi Wójt Gminy jako Przewodniczący oraz przedstawiciel Wojewody (Wojewoda wskazał Panią Zofię Kruk) i należy powołać jeszcze 3 osoby do składu tejże rady. Następnie poprosił o zgłaszanie kandydatów do składu Rady Społecznej. Radni zgłosili następujących kandydatów do składu Rady Społecznej:

1. Pan Emil Bieleń

2. Pan Wojciech Żak

3. Pan Krzysztof Bednarczyk.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/45/11 w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił skargę złożoną przez Pana Stanisława Ruszak na działalność Wójta Gminy w zakresie nie udzielenia odpowiedzi na pisma dotyczące wyjaśnienia sprawy w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na działce oznaczonej nr ewid. 3422/1 położonej w miejscowości Stany. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Wójta Gminy o wyjaśnienie sprawy. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin odnosząc się do skargi wyjaśnił, że sprawa ta wiąże się z budową kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Stany. Następnie poinformował, iż pismem z dnia 25.08.2011 r. została Panu Ruszakowi udzielona odpowiedź na podnoszone kwestie odnośnie braku zgody współwłaścicieli na przejście siecią wodociągową i kanalizacyjną przez działkę nr 3422/1 położoną w miejscowości Stany. Wójt przedłożył do wglądu radnym treść tego pisma oraz całość dokumentacji w przedmiotowej sprawie. Z dokumentacji wynika, iż na dzień podpisywania umowy tj. 4 lutego 2002 r. Pan Stanisław Ruszak nie był ujawniony w ewidencji gruntów jako współwłaściciel nieruchomości, podobnie jak wskazane przez niego osoby: Pani Maria Ruszak, Pani Ewa Żak i Pan Adam Ruszak. Gmina Bojanów dysponowała na ten dzień wypisem z ewidencji gruntów, w którym zgodnie z rep. A. 755/2011 jako współwłaściciele działki 3422/1 figurowali: Pan Jan Dąbal, Pani Maria Kotwica którzy wyrazili zgodę na przejście siecią wodociągową oraz Pani Józefa Ruszak. Radny Pan Edward Sulich zapytał dlaczego Urząd Gminy nie reagował na pierwsze pismo Pana Stanisława Ruszaka i nie została mu udzielona odpowiedź. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że prac. Urzędu Gminy Pani Agnieszka Szczęch wykonywała rozmowy telefoniczne ale nie doszło do rezultatu i Pan Ruszak wystąpił z kolejnym pismem i na to pismo otrzymał odpowiedź. Radny Pan Damian Zakrzewski zapytał, czy Pan Stanisław Ruszak został zaproszony na sesję Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Pan Ruszak nie został zaproszony na sesję. Radny Pan Damian Zakrzewski wyraził opinię, że dobrze byłoby skarżącego zaprosić na sesję Rady Gminy i wysłuchać również jego wypowiedzi. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że skargę staramy się dogłębnie wyjaśnić i wypracować stanowisko w tej sprawie. Następnie Przewodniczący Rady poinformował, że wnosi o uznanie skargi za bezzasadną. Radny Pan Damian Zakrzewski zwrócił uwagę, aby przy opracowaniu projektu takiej uchwały dokonać zapisu skarga zasadna lub bezzasadna dla obiektywizmu sprawy. Radny Pan Edward Sulich podkreślił, że jest to kolejna skarga na działalność Wójta i ma wątpliwości czy skargę należy uznać za bezzasadną, gdyż pismo nie zostało wysłane w terminie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził opinię, że te skargi złożone na działalność Wójta są bezpodstawne. Jeżeli radny ma odrębny głos to zagłosuje nad uchwałą według własnego uznania. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Wójta z uznaniem skargi za bezzasadną. Rada Gminy w wyniku głosowania: 11 głosów – za, 3 głosy – wstrzymujące podjęła uchwałę nr VII/46/11 w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5f

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Poinformował o zwiększeniach dochodów budżetu ogółem o kwotę 377.792,00 zł i szczegółowo omówił te zwiększenia w poszczególnych działach budżetu. Następnie przedstawił zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 486.514,00 zł. Zmiany te dotyczą zmniejszenia dotacji na termomodernizację szkół oraz dotacji na budowę kanalizacji sanitarnej w Bojanowie za Rzeką. Dalej Wójt Gminy szczegółowo omówił zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 960.558,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na: realizację programu „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy", remont archiwum , wpłatę na Wojewódzki Fundusz Policji z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy Policji w Stalowej Woli, wyposażenie świetlic po byłych szkołach w Laskach i Cisowym Lesie, wyposażenie świetlicy w Korabinie. Następnie Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin szczegółowo omówił zmiany dotyczące zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 1.863.481,00 zł. W tym punkcie obrad Wójt Gminy poinformował o remoncie drogi gminnej Maziarnia – Zalesie w ramach otrzymanej promesy z MSW i A w wysokości 440.000,00 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Ponadto Gmina wystąpiła z wnioskiem do Nadleśnictwa Rudnik o wsparcie tego zadania w kwocie 50.000,00 zł i Gminy Jeżowe w kwocie 40.000,00 zł. Następnie Wójt Gminy poinformował o remoncie odcinka drogi gminnej Bojanów – Pietropole o dł.260 mb. w ramach środków własnych. Droga ta stanowi ciąg komunikacyjny drogi Karby – Pietropole realizowanej przez Gminę Dzikowiec. Ponadto Wójt Gminy - Pan Sławomir Serafin zasugerował wykonać zobowiązanie, które było wcześniej zadeklarowane w przedmiocie remontu drogi gminnej w Przyszowie Burdzach na odcinku 300 mb. W dalszym toku obrad radny – Pan Damian Zakrzewski wystąpił z zapytaniem – jaka jest procedura przyznania środków na drogę Maziarnia - Zalesie? Wójt Gminy - Pan Sławomir wyjaśnił, że gmina przesyła do Wojewody protokół z szacowania szkód popowodziowych i występuje z wnioskiem o ujęcie w planie zadań. W skład komisji wchodzą: pracownik urzędu gminy, radny oraz sołtys. Następnie Wojewoda typuje drogi do remontu i występuje z wnioskiem do MSW i A o środki na ten cel. Dalej radny Pan Damian Zakrzewski analizując zmiany w budżecie gminy poprosił o wyjaśnienie wydatków w dziale administracja publiczna zaplanowanych na zakupy inwestycyjne w kwocie 64.000,00 zł. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że jest problem z dowozem dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rudniku nad Sanem. Volkswagen transporter którym dowozimy dzieci nie zaspokaja potrzeb w tym zakresie gdyż uczniów jest znacznie więcej w poniedziałki i piątki. Pewna grupa tych uczniów jest dowożona codziennie i jeden raz w tygodniu. Z uwagi na powyższe zaistniała konieczność zakupu dodatkowego samochodu służbowego. Wójt poinformował, że nie chciałby wchodzić w zakup samochodu na 18 miejsc, ale rozważa ewentualność zakupu samochodu osobowego używanego za kwotę 50 – 60 tys. W dyskusji nad zakupem samochodu głos zabrał radny – Pan Damian Zakrzewski. Wyraził on opinię, że jest przeciwny zakupowi dodatkowego samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Gminy skoro gmina posiada już 3 samochody służbowe. Podał za przykład Gminę Jeżowe, która ma podobną liczbę mieszkańców, boryka się z problemami podobnymi w naszej gminie i nie ma samochodu służbowego.

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że z uwagi na zawarta umowę z PFRON-em Volkswagen transporter nie jest samochodem dla urzędników, a wyłącznie dla osób niepełnosprawnych. Natomiast Fiat Doblo jest przeznaczony na dowożenie posiłków dla uczniów do szkół. Do dyspozycji wyjazdów służbowych pozostaje Volkswagen Jetta, którym to samochodem dowożone jest również dziecko niepełnosprawne na rehabilitacje i niejednokrotnie pracownicy muszą wykorzystywać do celów służbowych swoje prywatne samochody.

Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał o przeznaczenie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w dziale oświata i wychowanie. Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka wyjaśniła, że w tym dziale są zabezpieczone środki na termomodernizację szkół w Bojanowie i Stanach. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 1 głosie wstrzymującym podjęła uchwałę Nr VII/47/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2011 rok. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5g

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Poinformował, że zmienia się zakres zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bojanów ul. Rzeszowska i Kolbuszowska" w związku ze zmniejszeniem nakładów w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego. Zmianie ulega również zakres wykonywania projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów" poprzez przeniesienie nakładów z roku 2011 na lata 2012-2014. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/48/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5 h

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że Zarząd Powiatu Stalowowolskiego zaopiniował pozytywnie projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych. Wójt wyjaśnił, że 6 dróg gminnych wewnętrznych zostanie zaliczonych do kategorii dróg gminnych publicznych. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr VII/49/11 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5i

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Pana Stanisława Sałek o bonifikatę na zakup działki w Gwoźdźcu. Sołtys sołectwa Gwoździec – Pan Edward Puzio wyjaśnił, że działka ta stanowi mienie gminne, jest użytkowana przez Pana Stanisława Sałka i graniczy z jego nieruchomością. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że dokonano podziału geodezyjnego tej działki i rzeczoznawca majątkowy oszacował wartość działki na kwotę 9.000 zł. Wójt zaproponował udzielić bonifikaty w wysokości 2.000 zł. W dyskusji nad projektem uchwały radny Pan Damian Zakrzewski zaproponował udzielić bonifikaty w wysokości 5.000 zł. Wójt Gminy wyjaśnił, że rozmawiał z Panią Sałek i jest skłonna zapłacić za działkę 7.000 zł. Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek radnego Damiana Zakrzewskiego w sprawie udzielenia bonifikaty na zakup działki w kwocie 5.000 zł. Rada Gminy w wyniku głosowania (1 głos – za, 13 głosów – przeciw) nie przyjęła powyższego wniosku. Radny Pan Henryk Lebioda zaproponował przychylić się do prośby wnioskodawcy o udzielenie bonifikaty w kwocie 3.000 zł. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie udzieliła bonifikaty w wysokości 3.000 zł przychylając się do prośby Pana Stanisława Sałek. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Gwoźdźcu zbywanej w drodze bezprzetargowej. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VII/50/11 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Gwoźdźcu zbywanej w drodze bezprzetargowej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Rany – Pan Józef Smusz zwrócił się z prośbą do Wójta Gminy o wyjaśnienie sprawy remontu drogi powiatowej w Gwoźdźcu. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że droga ta została wyremontowana w roku bieżącym. Ta droga została uwzględniona w protokole szacowania szkód w ramach szkód popowodziowych i działania w sprawie opracowania dokumentacji podejmowane były w roku ubiegłym za poprzedniego starostę. Droga została wykonana ze środków MSW i A. Współfinansowania ze strony gminy i powiatu nie było ponieważ gmina i powiat są ujęte jako gminy dotknięte powodzią. Radny Pan Mieczysław Sasiela zwrócił się z zapytaniem o remont drogi wojewódzkiej w Przyszowie na odcinku między mostami. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że przy drodze wojewódzkiej Nisko – Nowa Dęba jest budowany chodnik w Stanach. Odcinek drogi między mostami nie będzie remontowany ponieważ na most nie ma dokumentacji i jest to kosztowne przedsięwzięcie. Radny – Pan Tadeusz Błądek zasugerował uwzględnić w działaniach Lokalnej Grupy Działania w Nowej Dębie dofinansowanie kolektorów słonecznych. Sołtys sołectwa Przyszów – Pan Mieczysław Kruk zapytał na jakim etapie jest adaptacja pomieszczeń w budynku szkoły w Przyszowie pod potrzeby Ośrodka Zdrowia. Zapytał również o zakres działań w przedmiocie hali sportowej w Przyszowie i remont drogi. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że 6 października br. zostaną podjęte uzgodnienia z Sanepidem w sprawie adaptacji tych pomieszczeń pod potrzeby Ośrodka Zdrowia. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin udzielił wyjaśnień odnośnie hali sportowej. Zasygnalizował, że na kolejnej sesji Rady Gminy będzie do wglądu roboczy projekt tej hali. Sołtys sołectwa Ruda – Pan Stanisław Adamus wnioskował o założenie kręgów na cieku wodnym „Zauzna" w miejscowości Przyszów Kliny. Wójta Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że zostały poczynione uzgodnienia z wykonawcą w przedmiocie budowy tego przepustu. Radna Pani Agata Puzio zapytała o podjęte działania w sprawie budowy przystanku autobusowego w Laskach. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że wiata przystankowa będzie zlokalizowana przy placu szkolnym. Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka wnioskował o postawienie przy drodze powiatowej znaku drogowego wskazującego dojazd do miejscowości Przyszów Burdze. Wójt Gminy poinformował, że wniosek w tej sprawie zostanie przekazany do Zarządu Dróg Powiatowych w Stalowej Woli. Następnie Pan Wiesław Bałka zapytał o dopłaty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że środki na te zadania są w dyspozycji Starostwa Powiatowego. Radny Pan Edward Sulich odniósł się do wcześniejszej wypowiedzi Wójta w sprawie możliwości pozyskania środków w ramach działań Lokalnej Grupy Rybackiej i zwrócił się z prośbą o udrożnienie koryta starorzecza Łęgu w Bojanowie z takich środków. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że teren ten jest w dużej mierze wydzierżawiony przez mieszkańców Bojanowa. W dalszym wystąpieniu radny – Pan Edward Sulich nawiązał do budowy kanalizacji sanitarnej w Bojanowie za Rzeką. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem. Wójt nadmienił, że jest zadowolony z realizowanego zadania budowy kanalizacji. Następnie Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do sprawy rowów melioracyjnych. Nadmienił, że w przyszłym roku należy zacząć kompleksowo czyścić te rowy, które są uwidocznione w mapie ewidencyjnej i są konieczne do udrożnienia. Wójt zwrócił się z prośbą do sołtysów o wskazanie rowów, które będą konieczne do czyszczenia. Dalej Wójt Gminy poinformował, że został rozebrany przystanek autobusowy w miejscowości Stany z uwagi na jego zdewastowanie. Wójt nawiązał również do dewastacji urządzeń na placach zabaw a szczególnie zjeżdżalni i poinformował, że jeżeli będą one zbyt często niszczone to nie będą kupowane nowe urządzenia. W dalszym toku obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował sprawy funkcjonowania oświaty na terenie gminy. Poinformował, że w bieżącym roku szkolnym 2011/2012 ubyło 55 uczniów. Wójt nadmienił, że patrząc na stan sieci szkół na terenie gminy i na liczebność uczniów w poszczególnych szkołach należy podjąć działania w kierunku reformy systemu oświaty. Czynnik ekonomiczny wymusi podjęcie takich działań gdyż zabraknie środków na realizację zadań z zakresu oświaty. O sprawach reformy systemu oświaty należy dyskutować z rodzicami. Jest to poważny problem z którym Rada Gminy musimy się zmierzyć. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zasygnalizował, że sprawa reformy systemu oświaty musi być poparta szeroką konsultacją społeczną. W dalszym wystąpieniu Przewodniczący Rady Gminy podał za przykład rozwiązania w tym zakresie podjęte w Gminie Baćkowice, gdzie powstały stowarzyszenia i realizują zadania z zakresu oświaty.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad VII sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 762