Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ NR VI/2011 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.

PROTOKÓŁ NR VI/2011

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów.

W sesji udział wzięło 14 –tu radnych, na ogólny stan 15 – tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecność radnego Pana Andrzeja Bartmana została usprawiedliwiona. Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 13 maja 2011 roku.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy:

a) sprawozdanie finansowe,

b) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

d) informacja o stanie mienia gminy,

e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy,

f) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy,

g) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy,

h) opinia RIO o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy wniosku

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok,

i) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zaopiniowania projektu utworzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Enklawy puszczy sandomierskiej" wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000",

b) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie,

c) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 roku na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów,

d) zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów,

e) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011.

6. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący rady przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Porządek obrad sesji został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawiając informację ze swej działalności za okres od 13 maja br. do chwili obecnej poinformował o podejmowanych działaniach oraz planowanych przedsięwzięciach na przyszłość:

1. zakończono realizację inwestycji budowy sieci kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Bojanów i Stany wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w Stanach (zadanie to zostało rozliczone z wykonawcą oraz rozliczono dofinansowanie projektu w Urzędzie Marszałkowskim,

2. zostały zakończone kontrole prowadzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie w zakresie gospodarki finansowej gminy oraz Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Rzeszowie w zakresie realizacji inwestycji gospodarki wodno – ściekowej (protokoły pokontrolne są do wglądu),

3. podpisano umowę z Firmą Korem na przebudowę budynków po byłych szkołach na świetlice wiejskie w Laskach i Cisowym Lesie (roboty budowlane mają zostać wykonane do końca września br.),

4. złożono wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na budowę stacji uzdatniania wody na kwotę 4 mln zł oraz budowę

2 km sieci wodociągowej w Przyszowie Rudzie (wykonanie zadania 2013 - 2014),

5. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie za Rzeką (zadanie w trakcie realizacji),

6. kanalizacja sołectwa Kozły – Załęże (zadanie planuje się wykonać w ramach aglomeracji do 2015 roku).

Ponadto Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że planuje przystąpić do prac nad nowym statutem gminy i wprowadzić nowatorskie działanie funkcjonowania jednostek pomocniczych gminy, wyborów sołtysów, wewnętrznej organizacji pracy Rady Gminy. Zasugerował utworzyć komisję doradczą spośród radnych i sołtysów w pracach nad nowym statutem gminy. Rada Gminy przyjęła powyższa informacje do wiadomości i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła żadnych uwag ani zapytań do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji rady gminy w dniu 13 maja 2011 r. i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja z realizacji uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania finansowego za 2010 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że sprawozdanie finansowe wpłynęło do Rady Gminy w dniu 10 maja 2011 r. i zawierało:

1. bilans z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.

2. łączny bilans jednostek budżetowych z rachunkiem zysków i strat i zestawieniem zmian funduszy,

3. łączny bilans zakładów budżetowych z rachunkiem zysków i strat i zestawieniem zmian funduszy.

W bilansie z wykonania budżetu środki pieniężne na początek roku wynosiły 3.292.911,90 zł a na koniec roku 1.676.157,28 zł w tym wydatki niewygasające 519.757,00 zł oraz subwencja oświatowa na rok 2011 w kwocie 488.828,00 zł. W łącznym bilansie jednostek budżetowych aktywa na początek roku wynosiły 20.082.864,79 zł, a na koniec roku 59.334.942,57 zł. Łączny bilans zamknął się zyskiem w kwocie 4.503.189,97 zł. Natomiast inwestycje rozpoczęte na początek roku wynosiły 3.528.461,18 zł, a na koniec roku 19.084.496,27 zł, należności krótkoterminowe wzrosły z 668.070,11 zł do 688.384,83 zł zł. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne na początek roku wynosiły 1.430.427,84 zł, a na koniec roku 1.607.349,60 zł. W łącznym bilansie zakładu budżetowego aktywa na początek roku wynosiły 9.113187,93 zł a na koniec roku 8.577.197,13 zł. Należności krótkoterminowe wzrosły z 50.211,32 zł do 81.549,80 zł. Natomiast zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne na początek roku wynosiły 71.481,46 zł, a na koniec roku 88.831,98 zł.

Ad. 4 b

Rada Gminy dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu wpłynęło do Rady Gminy w dniu 29 marca br. Z przedłożonych materiałów przez Wójta Gminy wynika, że planowane dochody za rok 2010 wynosiły 28.231.737,04 zł a wykonane w wysokości 26.768.510,81 zł, co stanowi 94,82 % planu. Natomiast planowane wydatki wynosiły 35.728.111,04 zł, a zrealizowane w wysokości 33.865.858,39 zł, co stanowi 94,79% planu. W 2010 roku przychody wynosiły 7.840.471,00 zł, w tym kredyty i pożyczki 7.600.000,00 zł oraz środki wolne w kwocie 240.471,00 zł. Rozchody wynosiły 344.097,00 zł. Planowany deficyt wynosił 7.496.374,00 zł a faktyczne wykonanie budżetu zamknęło się deficytem w kwocie 7.097.347,58 zł. Zadłużenie na 31 grudnia 2010 r. wynosiło 7.691.146,00 zł. łączna kwota długu stanowi 28,73% wykonanych dochodów i spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych. Udzielone dotacje w 2010 roku z budżetu gminy po przeanalizowaniu były celowe. Natomiast otrzymane dotacje zostały wykorzystane i rozliczone w 100 %. Planowane wydatki inwestycyjne w 2010 r. wynosiły 18.304.386,00 zł a wykonane w kwocie 16.625.971,40 zł, co stanowi 90,83 % założonego planu. Natomiast wydatki majątkowe stanowią 49,09 % wydatków ogółem w 2010 roku. Należy stwierdzić, że w 2010 roku duża kwota po stronie wydatków została przeznaczona na inwestycje, a wiązało się to także z pozyskanymi środkami z zewnątrz. Biorąc pod uwagę ogólny stan budżetu gminy należy stwierdzić, iż przeznaczając duże środki na inwestycje stan zadłużenia gminy wzrósł w stosunku do poprzedniego roku i wyniósł na koniec grudnia 2010 roku 7.691.146,00 zł.

Ad. 4c

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń przedstawił uchwałę Nr XV/114/2011 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

Ad. 4 d

Rada Gminy zapoznała się z informację o stanie mienia gminy. Szczegółowość mienia odpowiada wymogom art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych. Zostało dołączone szczegółowe zestawienie mienia komunalnego gminy, w którym zostały wykazane grunty, nieruchomości, budowle, ruchomości oraz zmiany jakie zaszły w ciągu roku. Szczegółowość przedstawionej informacji o stanie mienia komunalnego jest wyczerpująca.

Ad. 4e

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Jan Kudłacik przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu gminy. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Rada Gminy po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 rok i ich przeanalizowaniu nie podjęła dyskusji w tej materii. Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/35/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4 g

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy – Pan Jan Kudłacik poinformował, że Komisja Rewizyjna postanowiła pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu za 2010 rok i przedstawił wniosek Komisji w sprawie absolutorium dla Wójta za 2010 rok. Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4h

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił uchwałę Nr XV/171/2011 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie z dnia 2 czerwca 2011 r. w sprawie opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Ad. 4i

Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Rada Gminy w wyniku jawnego głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/36/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji Rady Gminy. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 5a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w związku z pracami Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w oparciu o dyrektywy unijne otrzymaliśmy do zaopiniowania obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 położone częściowo na terenie gminy Bojanów. Następnie Wójt Gminy zasygnalizował, że został przygotowany projekt uchwały negatywnie opiniujący proponowany obszar ochrony siedliskowej. Zaproponowana granica obszaru „Enklawy Puszczy Sandomierskiej" obejmuje dużą część drzewostanów nie stanowiących cennych ostoi dla wymienionych gatunków, ponadto proponowany obszar ochrony siedlisk obejmuje pole robocze poligonu wojskowego, na którym prowadzone są szkolenia wojsk. Radny – Pan Edward Sulich skierował zapytanie – czy utworzenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk na terenie poligonu wojskowego w Nowej Dębie ograniczy w pewnym stopniu częstotliwość strzelań na tym poligonie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że granice obszaru Natura 2000 nie będą miały wpływu na prowadzone szkolenia wojsk na poligonie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Enklawy Puszczy Sandomierskiej" wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr/37/2011 w sprawie zaopiniowania projektu utworzenia specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Enklawy Puszczy Sandomierskiej" wchodzącego w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin opuścił salę obrad z uwagi na pilne sprawy służbowe.

Ad. 5b

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/38/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2010 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 r. na sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek Gminy Bojanów. W dyskusji nad projektem uchwały radny Pan Edward Sulich zapytał - jaki będzie procent zadłużenia gminy? Następnie wyraził opinię, że zaciągnięcie kredytu jest błędnym kołem bo się bardziej zadłużamy i żyjemy na kredyt. Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka wyjaśniła, że stan zadłużenia gminy jest dopuszczalny i nadmieniła, że te uwagi radnego powinny być zgłaszane przy zatwierdzeniu budżetu gminy, kiedy Rada Gminy przyjmowała do realizacji zadania gospodarcze. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nadmienił, że należy realizować strategiczne zadania dla mieszkańców gminy i wykorzystać możliwość ich dofinansowania ze środków unijnych, bo dofinansowanie będzie się kończyć po 2013 roku. Radny – Pan Damian Zakrzewski zwrócił się do Przewodniczącego Rady, aby nie straszył rady, że nie będzie dofinansowania w ramach środków unijnych, bo środki unijne będą nadal dostępne tylko w mniejszej ilości. Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski wyraził pogląd, że mówi się z pewną lekkością o tym kredycie. Zdaniem radnego można było poszukać oszczędności w Urzędzie Gminy, a nie tworzyć nowe etaty i zatrudniać nowe osoby. Radny Pan Tadeusz Szczęch zwrócił się z zapytaniem, czy Pani Skarbnik Gminy może zapodać informację jak przedstawia się sprawa kredytów w innych gminach? Skarbnik Gminy nadmieniła, że z informacji jakie posiada, to nie ma gminy, która nie zaciąga kredytu. Przewodniczący Rady – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 r. na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 11 głosach – za, 1 głosie – przeciw, 2 głosach – wstrzymujących podjęła uchwałę Nr VI/39/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w 2011 r. na sfinansowanie spłat rat kredytu i pożyczek Gminy Bojanów. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5d

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Przewodniczący Rady Gminy Pan Emil bieleń poddał pod głosowanie projekt tejże uchwały. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/40/11 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu ogółem o kwotę 54.821,00 zł i szczegółowo omówiła te zwiększenia w poszczególnych działach budżetu oraz szczegółowo omówiła zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 348.415,00 zł. Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zmiany dotyczące zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 132.739,00 zł oraz zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 426.333,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr VI/41/2011 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Radna Pani Agata Puzio przedstawiła pismo dotyczące interwencji w sprawie działalności Wójta i złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. W piśmie tym radna i sołtys wsi Laski – Pan Marek Olszowy odnieśli się do służbowego spotkania z Wójtem Gminy w dniu 22 czerwca br. podczas którego zostali wyproszeni przez Wójta z jego gabinetu oraz zwrócili się o określenie zasad na jakich można komunikować się z Panem Wójtem w sprawach gospodarczych. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował radną, że otrzyma stosowne pisemne wyjaśnienie w związku ze złożonym pismem. Sołtys wsi Laski Pan Marek Olszowy nadmienił, że podczas spotkania z Wójtem chcieli omówić sprawy zadań gospodarczych na które społeczeństwo czeka od dawna chociażby budowa boiska sportowego oraz przystanku autobusowego. Przewodniczący Rady Gminy zasugerował, aby te pomysły realizacji zadań gospodarczych były przedstawione na zebraniu wiejskim i poparte listą obecności. Radny – Pan Damian Zakrzewski nadmienił, że komunikacja z Wójtem jest utrudniona ponieważ Wójt ciągle ma inne spotkania, pilne wizyty i nie ma czasu na spotkanie z radnym. Następnie radny Pan Damian Zakrzewski zaproponował ustalić zasady komunikacji radnych z Wójtem, aby radni mieli ułatwiony a nie utrudniony kontakt z Wójtem bo przecież przychodzą załatwić sprawy lokalnej społeczności a nie własne. Przewodniczący Rady – Pan Emil Bieleń zaproponował radnym komunikację pisemną z Wójtem, jeżeli jest problem z komunikacją bezpośrednią. Przewodniczący Rady nadmienił, że postara się porozmawiać z Wójtem i przedstawi mu te zastrzeżenia. W dalszym toku obrad radny – Pan Damian Zakrzewski nawiązał do sprawy uszkodzenia samochodu służbowego Volkswagen Jetta. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że taki fakt miał miejsce i samochód został uszkodzony. Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał – w jakich okolicznościach samochód ten został uszkodzony? Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odpowiedział, że obecnie nie są mu znane okoliczności tego zdarzenia. Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski skierował zapytanie – dlaczego samochód ten nie został naprawiany w Firmie Volkswagen, tylko w zakładzie prywatnym w Nisku. Przewodniczący Rady Gminy –Pan Emil Bieleń zasygnalizował, że będzie opis zniszczeń tego pojazdu, kosztorys biegłego i w tym temacie ciekawość zostanie zaspokojona. Następnie radny – Pan Damian Zakrzewski zapytał o zasady korzystania ze samochodów służbowych i nadmienił, że są uwagi mieszkańców do wykorzystania samochodu służbowego. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, że prowadzone są karty drogowe samochodów służbowych oraz rozliczane jest zużycie paliwa. Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że nie miał sygnałów, aby samochód był wykorzystywany poza sprawy służbowe. W dalszym toku obrad Przewodniczący Rady Gminy - Pan Emil Bieleń przedstawił pismo złożone przez Pana Władysława Skrzypacza zam. Grębów o wyegzekwowanie działań w sprawie wybudowania kładki/mostu na rzece Łęg w miejscowości Przyszów Burdze. Analizując przedmiotową sprawę Rada Gminy uznała, że Wójt Gminy Bojanów nie jest organem właściwym do załatwienia prośby, gdyż poprzednio istniejący i rozebrany z powodu złego stanu technicznego most był zlokalizowany w ciągu drogi powiatowej Stalowa Wola – Burdze nr 1029 R. W przedmiocie budowy nowego mostu powinien Pan Skrzypach zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli oraz Wójta Gminy Grębów, jako właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo złożone przez Pana Janusza Szabelskiego o ujęcie w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji sieci wodociągowej działki położonej w Przyszowie. Powyższe pismo zostanie przekazane do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad VI sesji rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 550