Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr V/2011 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 13 maja 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr V/2011

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 13 maja 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 13 –tu radnych na ogólny stan 15 –tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecność radnych: Pana Edwarda Sulicha i Pana Damiana Zakrzewskiego została usprawiedliwiona. Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2011 roku.

4. Zaopiniowanie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy za 2010 rok:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) Środowiskowego Domu Samopomocy,

c) Gminnego Ośrodka Kultury,

d) Gminnej Biblioteki Publicznej,

e) Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,

f) Gminnego Zakładu Usług Komunalnych.

5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok.

6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Bojanów z Podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów, a gminą Dzikowiec w zakresie powierzenia przez Gminę Dzikowiec Gminie Bojanów zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z upośledzeniami umysłowymi (typ A, B) zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec,

b) przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", na okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.,

c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

d) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,

e) zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty jak również trybu ich pobierania,

f) utworzenia zespołu szkolno – przedszkolnego w Przyszowie Zapuściu,

g) przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości,

h) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011,

i) zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów.

9. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Porządek obrad sesji został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy.

Ad. 2

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła informację z działalności Wójta Gminy za okres od 22 lutego br. do chwili obecnej. Poinformowała, że działalność ta związana była z realizacją zadań inwestycyjnych tj. :

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy w Bojanowie i Stanach oraz budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stany (30 marca br. zakończono roboty budowlane na tej inwestycji. Od 12 kwietnia br. trwa odbiór tego zadania. Usterki wpisane do protokołu wykonawca ma usunąć do końca maja br i nastąpi rozliczenie inwestycji.),

 II etap kanalizacji sanitarnej gminy Bojanów ul. Rzeszowska i Kolbuszowska (w marcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę kanalizacji. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca „Instalatorstwo Sanitarne, Grzewcze, Gazowe Krzysztof Kluza z Kolbuszowej". W dniu 6 maja br. podpisano z wykonawcą umowę na realizację tego zadania),

 remont dróg gminnych w ramach usuwania szkód popowodziowych (ul. Łęgowa i ul. Kuligi w Stanach),

 termomodernizacja budynków szkół w Bojanowie i Stanach (zadanie w trakcie realizacji),

 budowa sieci internetu szerokopasmowego (w kwietniu ogłoszono przetarg na budowę sieci szerokopasmowej. W przyszłym tygodniu zostanie podpisana umowa

z wykonawcą na budowę sieci w ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu),

 w maju br. ogłoszono przetarg na przebudowę budynków po byłych szkołach na świetlice wiejskie w Laskach i Cisowym Lesie oraz budowę świetlicy wiejskiej w Korabinie wraz z zagospodarowaniem terenu.

Ponadto Sekretarz Gminy poinformowała, iż w kwietniu br. rozpoczęła w Urzędzie Gminy kontrolę Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w zakresie gospodarki finansowej gminy oraz Najwyższa Izba Kontroli w Rzeszowie w zakresie realizacji inwestycji gospodarki wodno – ściekowej. Rada Gminy przyjęła powyższą informacje bez uwag i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła żadnych uwag ani zapytań do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 22 lutego 2011 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja z realizacji uchwał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń odnosząc się do sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych gminy poinformował, że sprawozdania te w formie pisemnej zostały przedłożone radnym wraz z pozostałymi materiałami na sesję rady gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z zapytaniem, czy sprawozdania z poszczególnych jednostek należy przedstawić na sesji, czy też radni po wcześniejszym zapoznaniu się z ich treścią będą kierować ewentualne zapytania w tym zakresie. Radni Rady Gminy uznali, że nie ma takiej potrzeby a w toku dyskusji nad poszczególnymi sprawozdaniami będą kierować zapytania do kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Radny Pan Tadeusz Błądek odnosząc się do przedłożonego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwrócił się z zapytaniem w sprawie projektów realizowanych przez ośrodek – ile osób brało udział w projektach i czy te osoby znalazły zatrudnienie. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Stanisławska wyjaśniła, że od 2008 roku realizowany jest projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektem objętych zostało 9 uczestników będących osobami długotrwale bezrobotnymi, korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej. Dla uczestników tych zostały zorganizowane min. blok doradztwa zawodowego, warsztaty umiejętności społecznych, kurs „Podstawowy obsługi komputera i kasy fiskalnej", „Mała gastronomia z obsługą cateringową", „Magazynier/ operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym". Spośród uczestników projektu 3 osoby podjęły zatrudnienie. Rada Gminy nie podjęła innej dyskusji w sprawie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie za 2010 rok. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie za 2010 rok nie podjęła żadnej dyskusji w tym zakresie. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy zostało przyjęte jednogłośnie bez uwag i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4c

W tym punkcie obrad Rada Gminy rozpatrywała sprawozdanie z pracy kulturalno – oświatowej za 2010 rok prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury. Rada Gminy nie podjęła żadnej dyskusji w tym przedmiocie i przyjęła jednogłośnie bez uwag powyższe sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4d

Rada Gminy rozpatrując sprawozdanie z działalności merytorycznej bibliotek gminy Bojanów za 2010 rok nie podjęła żadnej dyskusji w przedmiocie działalności bibliotek i przyjęła jednogłośnie bez uwag powyższe sprawozdanie. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Rozpatrując sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie Rada Gminy nie podjęła żadnej dyskusji w tym zakresie i przyjęła jednogłośnie bez uwag to sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4f

Rada Gminy nie podjęła żadnej dyskusji w sprawie przedłożonego sprawozdania z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie za 2010 rok i jednogłośnie przyjęła to sprawozdanie bez uwag. Sprawozdanie z działalności Gminnego Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5

W tym punkcie obrad Rada Gminy rozpatrywała sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok. Radni nie podjęli dyskusji w sprawie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i przyjęli jednogłośnie sprawozdanie w tym zakresie bez uwag. Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W tym momencie obrad Przewodniczący Rady Gminy przywitał przybyłych na sesję gości w osobach: Komendanta Powiatowego Policji w Stalowej Woli – Pana Mirosława Pawełko, Kierownika Posterunku Policji w Bojanowie – Pana Ireneusza Świętego, byłego Kierownika Posterunku Policji w Bojanowie – Pana Tadeusza Turka. W związku z odejściem na emeryturę kierownika Posterunku Policji – Pana Tadeusza Turka Rada Gminy złożyła podziękowania za trud i pracę włożoną w realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym na terenie naszej gminy. Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wyrazili słowa podziękowania dla Pana Tadeusza Turka za te lata służby i dobrą współpracę z tutejszym samorządem gminy. Następnie Komendant Powiatowy Policji – Pan Mirosław Pawełko przestawił informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie gminy. Podkreślił on, że bezpieczeństwo na terenie gminy Bojanów utrzymuje się na stałym poziomie. Największym zagrożeniem dla życia i zdrowia są zdarzenia związane z ruchem drogowym, dlatego też zwiększono kontrole pod kątem „Trzeźwy poranek". Następnie Komendant Policji nawiązał do funkcjonowania struktur policji. Nadmienił, że rozwiązaniem miało być tworzenie gminnych posterunków, ale oprócz czynników ekonomicznych wzięto pod uwagę czynnik społeczny i podjęte decyzje zostały wycofane. Obsada funkcjonariuszy i system działalności posterunku pozostanie bez zmian. Dalej w swym wystąpieniu Komendant Policji – Pan Mirosław Pawełko wyraził podziękowanie za wsparcie finansowe dla Posterunku Policji w Bojanowie.

Ad. 6

Rada Gminy rozpatrywała sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 rok. Rada Gminy nie podjęła dyskusji w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Gminy w wyniku głosowania: 12 głosów – za, 1 głos – wstrzymujący. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Rada Gminy rozpatrzyła bez uwag sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Bojanów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok. Powyższe sprawozdanie zostało jednogłośne przyjęte przez Radę Gminy i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów, a Gminą Dzikowiec w zakresie powierzenia przez Gminę Dzikowiec Gminie Bojanów zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z upośledzeniami umysłowymi (typ A, B) zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec. Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie – Pani Elżbieta Pistor wyjaśniła, że gmina nie uczestniczy w finansowaniu działalności ŚDS, środki na działalność pochodzą z dotacji celowej udzielonej z budżetu Wojewody Podkarpackiego. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/26/11 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bojanów, a Gminą Dzikowiec w zakresie powierzenia przez Gminę Dzikowiec Gminie Bojanów zadania publicznego – prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz z upośledzeniami umysłowymi (typ A, B) zamieszkałych na terenie Gminy Dzikowiec. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8b

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska wyjaśniła, że Gmina Bojanów przystępuje na kolejny okres realizacji projektu stosownie do postanowień umowy zawartej z Województwem Podkarpackim – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie. Projektem systemowym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki objętych jest 9 osób. Osoby te kierowane są na kursy, warsztaty umiejętności społecznych. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", na okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/27/11 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej", Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", na okres od dnia 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8c

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie – Pani Maria Stanisławska udzieliła wyjaśnień do projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/28/11 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8d

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/29/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji Rady Gminy. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 8e

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Stanisławska przedstawiła informację w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze. Poinformowała, że cena jednej godziny usług opiekuńczych świadczonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie będzie wynosić 10 zł.. Zazwyczaj wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze wynosi 5 % ceny usługi. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/30/11 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8f

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie Pani Janina Pistor wyjaśniła, że z dniem 1 września br. planuje się łączenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyszowie - Zapuściu i Przedszkola w Przyszowie – Zapuściu w Zespół Szkolno – Przedszkolny. Do utworzenia Zespołu nie jest wymagana opinia Kuratora Oświaty. Rady Pedagogiczne wyraziły zgodę na łączenie tych dwóch szkół. Utworzenie zespołu jest ekonomicznie uzasadnione. Dyrektor zespołu będzie jednocześnie dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie – Zapuściu. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę nr V/31/11 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie – Zapuściu. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/32/11 w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8h

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła projekt uchwały sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Poinformowała o zwiększeniach dochodów budżetu gminy ogółem o kwotę 231.999,00 zł i szczegółowo omówiła te zwiększenia w poszczególnych działach budżetu. Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 252.008,00 zł oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 20.009,00 zł. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/33/11 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2011. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr V/34/11 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Bojanów. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie o dodatkowe środki finansowe w kwocie 5.500 zł na zatrudnienie opiekunek. Przewodniczący Rady zasygnalizował, że w ramach tych środków planuje się zatrudnić osobę z miejscowości Gwoździec, która znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i praca w charakterze opiekunki poprawiłaby jej warunki materialne. Rada Gminy wyraziła akceptację w powyższej sprawie. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pismo Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o wsparcie finansowe dla Komendy Policji w kwocie 5.000,00 zł. Rada Gminy analizując pismo wyraziła wolę udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 2.000,00 zł. Radny Pan Michał Kotwica zasygnalizował sprawę potrzeby opracowania uproszczonego planu urządzenia lasu, który jest niezbędny do prowadzenia gospodarki leśnej a obecne plany są nieaktualne. Poprosił o zajęcie się tą sprawą ze strony Urzędu Gminy i zlecenia opracowania takich planów na terenie całej gminy. Sołtys Sołectwa Ruda – Pan Stanisław Adamus zapytał na jakim etapie jest sprawa oznakowania ulic w Przyszowie. Przewodniczący Rady Gminy Pan Emil Bieleń poinformował, że sprawa jest w toku realizacji. Radny – Pan Jan Kudłacik nawiązał do sprawy braku przepływu informacji w kwestii udostępnienia sali w Gminnym Ośrodku Kultury w Bojanowie. Pracownik Ośrodka Kultury – Pan Tadeusz Szczęch nadmienił, że organizacje które chcą korzystać z lokalu na terenie gminy powinny wcześniej te kwestie uzgadniać z zarządcą. Podkreślił również, że nie widzi problemu udostępnienia sali, jeżeli sprawa ta jest uzgodniona. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie – Pani Anita Ryba zwróciła się z prośbą do sołtysów, aby w przypadku planowanego spotkania w domach kultury informowali wcześniej o tym fakcie pracowników.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad V sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 622