Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr IV/2011 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 22 lutego 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr IV/2011

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 22 lutego 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Informacja z realizacji uchwał podjętych na sesji Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2010 roku.

4. Uchwalenie budżetu gminy na 2011 rok:

a) wystąpienie Wójta Gminy,

b) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie do projektu budżetu gminy,

d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy oraz Komisji Spraw Społecznych do projektu budżetu gminy na 2011 rok,

e) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów,

b) udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa podkarpackiego na realizację zadania publicznego,

c) zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

d) ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów,

e) podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2012 rok.

6. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy na 2011 rok:

a) Komisji Rewizyjnej,

b) Komisji Finansów i Rozwoju,

c) Komisji Spraw Społecznych.

7. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bojanów.

8. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji, pogratulował sołtysom zwycięstwa w wyborach i życzył im dobrej współpracy z Radą Gminy. Następnie Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności i przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad sesji został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy.

Ad. 2

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła informację z działalności Wójta Gminy za okres od 28 grudnia 2010 roku do chwili obecnej. Pani Sekretarz poinformowała, że przedmiotem działań w tym okresie były następujące zagadnienia:

 kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej gminy w Bojanowie i Stanach wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w Stanach (dokonany został rozruch hydrauliczny, a obecnie trwa technologiczny oczyszczalni ścieków. Inwestycja do końca marca będzie oddana do użytku),

 w miesiącu styczniu ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca Firma „EKO – KOMPLEKS" Sp.j., który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 151.290,00 zł,

 kolejne ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczyło

 termomodernizacji budynków dwóch szkół podstawowych w miejscowościach Stany

i Bojanów. Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca – Firma Handlowo – Usługowa „WIKI" z Przyłęku, który zaoferował realizację zamówienia za kwotę 355.808,43 zł (termomodernizacja PSP w Bojanowie) i 383.558,65 zł (termomodernizacja PSP w Stanach). Umowy na realizację zadań zostaną podpisane z wykonawcą w tym tygodniu,

 w lutym br. zostanie ogłoszony przetarg na II etap budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie ul. Kolbuszowska i Rzeszowska. Rada Gminy przyjęła powyższą informację bez uwag i nie podjęła dyskusji w tym zakresie.

Ad. 3

Rada Gminy nie wniosła żadnych uwag ani zapytań do przedłożonej informacji z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 22 grudnia 2011 roku i przyjęła powyższą informację do wiadomości. Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4a,b

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że budżet gminy na 2011 rok zaplanowano po stronie dochodów w kwocie 22.460.579,00 zł a po stronie wydatków w kwocie 23.816.241,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w kwocie 1.355.662,00 zł będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek i kredytów. Następnie Wójt Gminy omówił planowane źródła dochodów budżetu:

 dochody własne uzyskane z wpływów podatków i opłat od osób prawnych i osób fizycznych w wysokości 2747.136,00 zł,

 środki uzupełniające w formie subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu na finansowanie bieżących zadań własnych gminy w kwocie 12.026.596,00 zł, w tym część oświatowa subwencji ogólnej 6.354.759,00 zł,

 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w kwocie 3.154.039,00 zł,

 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 236.280,00 zł,

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kapitał ludzki -120.000,00 zł,

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja projektu „PSeAP" – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej – 354.011,00 zł,

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bojanów" 800.000,00 zł,

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - termomodernizacja szkół – 500.000,00 zł,

 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – kanalizacja i oczyszczalnia ścieków – 1.319.646,00 zł,

 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 – 2013 (kanalizacja II etap Bojanów za Rzeką) – 716.000,00 zł,

 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 – 2013 (budowa deptaka Bojanów) - 219.333,00 zł,

 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" PROW na lata 2007 – 2013 (świetlice Ruda i Stany) – 267.438,00 zł.

W dalszym toku obrad Wójt Gminy - Pan Sławomir Serafin poinformował o planowanych wydatkach budżetowych i szczegółowo omówił zadania planowane w poszczególnych działach budżetu gminy.

Wyjaśnił również, że w budżecie na 2011 rok nie wyodrębniono środków do dyspozycji sołectw, gdyż Rada Gminy nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu sołeckiego na 2011rok. Zadania poszczególnych sołectw będą realizowane w miarę posiadanych środków w budżecie.

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poprosił o wyjaśnienie proponowanych zmian do projektu budżetu gminy wynikających z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka omówiła zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 395.000,00 zł w związku z dotacją na realizację programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Bojanów" oraz zwiększenia wydatków o kwotę 561.341,00 zł

z przeznaczeniem na: udzieleniem pomocy finansowej dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika w miejscowości Stany, zabezpieczenie środków własnych na remont dróg popowodziowych, realizację projektu kanalizacji sanitarnej gminy w miejscowościach Stany i Bojanów wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w Stanach, renowację parku podworskiego w Bojanowie.

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła zmniejszenia dochodów o kwotę 126.081,00 zł

z uwagi na zmniejszenie dotacji celowej na realizację projektu kanalizacji sanitarnej gminy w wyniku zmniejszenia wydatków kwalifikowanych w projekcie ogółem o kwotę 292.422,00 zł. W związku z oszczędnościami związanymi z rozstrzygniętymi przetargami na: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda, termomodernizację budynków dwóch szkół w Bojanowie i Stanach w kontekście zmniejszenia dotacji na realizację projektu kanalizacji sanitarnej gminy następuje przeniesienie środków na dokończenie projektu kanalizacji.

Ad. 4c

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła uchwałę Nr XV/22/2011 z dnia 18 stycznia 2011 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok.

Ad. 4d

Przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy – Pan Henryk Lebioda przedstawił pozytywną opinię Komisji do projektu budżetu gminy na 2011 rok. Powyższa opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Pan Damian Zakrzewski przedstawił pozytywną opinię do projektu budżetu gminy na 2011 rok. Opinia ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4e

Rada Gminy nie podjęła dyskusji nad projektem budżetu gminy na 2011 rok. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy na 2011 rok. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Bojanów na rok 2011 Nr IV/20/2011 Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń na wniosek radnych ogłosił 10 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 5a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił wieloletnią prognozę finansową Gminy Bojanów na lata 2011-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/21/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, kwestie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika w Stanach. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/22/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie – Pan Leszek Mach zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie taryfy za wodę. Poinformował, że taryfa została ustalona na podstawie niezbędnych przychodów, aby woda była dostarczana w sposób ciągły i niezawodny. Cena za 1m³ wody dla wszystkich odbiorców wynosi 2,80 zł netto + obowiązująca stawka VAT i wzrosła o 0,10 zł w porównaniu do roku ubiegłego. Kierownik podkreślił, że głównymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost taryfy za wodę są: ceny zakupu wody ze Stalowej Woli i Dzikowca, wzrost ceny energii elektrycznej, koszty związane z inflacją. W dalszym wystąpieniu Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych zaapelował, aby Rada Gminy brała pod uwagę fakt jak najszybszej budowy własnej sieci ujęcia wody, co obniżyłoby koszty ponoszone za dostarczanie wody. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że w Przyszowie Rudzie podjęto próbę wydajnościową jednej studni głębinowej i przekracza wydajność dla zaopatrzenia gminy w wodę. Wójt Gminy nadmienił, iż sieć wodociągowa ze Stalowej Woli pozostanie jako rozwiązanie alternatywne np. na wypadek awarii. Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz poinformowała, że jest możliwość pozyskania 85 % dofinansowania wydatków na realizację stacji uzdatniania wody i wodociągu w Rudzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, w ramach którego planowany jest nabór wniosków w czerwcu br. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/23/2011 w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5d

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz udzieliła wyjaśnień w sprawie podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Zmiana ta jest związana z kwotą bazową stanowiącą podstawę do wyliczenia limitu wynagrodzenia przysługującemu radnemu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/24/2011 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin omówił najważniejsze zagadnienia funduszu sołeckiego. Wyjaśnił między innymi zasady obliczania limitu wysokości środków przypadających na dane sołectwo. Wysokość środków uzależniona jest od liczby mieszkańców danego sołectwa. Wójt Gminy - Pan Sławomir Serafin na przykładzie sołectw: Stany, Przyszów III i Ruda przedstawił kalkulację finansową i pokazał wysokość środków przypadających na te sołectwa. Następnie Wójt Gminy poprosił o dyskusję z udziałem sołtysów w przedmiocie funduszu sołeckiego a następnie o podjęcie decyzji przez Radę Gminy w tym zakresie. Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica podkreślił, że w ubiegłym roku podjęto decyzję, aby nie wydzielać w budżecie gminy środków do dyspozycji sołectw i przychyla się, aby taką samą decyzje podjąć w tym roku. Jego zdaniem lepszym rozwiązaniem jest uwzględnienie w budżecie gminy zadań gospodarczych w poszczególnych sołectwach. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń podkreślił, że sołtysi współpracują z Radą Gminy oraz mieszkańcami i wypracowują stanowiska lokalne przedkładając wnioski do budżetu gminy. Radny – Pan Damian Zakrzewski powiedział, że fundusz sołecki traktuje jako „kieszonkowe". Poprzez ten fundusz mogą być realizowane drobne prace w sołectwie jak np.: zakup przepustu, wyremontowanie sali w szkole czy pomalowanie domu kultury). Jego zdaniem fundusz odkryje wydatkowanie środków publicznych w gminie i szczegółowo pokaże na co sołectwo przeznaczy te środki. To mieszkańcy na zebraniu wiejskim zadecydują na co będzie przeznaczony fundusz sołecki. Według radnego taki fundusz powinien funkcjonować. Dalej radny – Pan Damian Zakrzewski wyraził się, że osoba o przeciętnej inteligencji potrafi prowadzić sprawy funduszu sołeckiego. Z uwagi na wypowiedź radnego Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poprosił o wyjaśnienie co radny rozumie pod pojęciem „osoba o przeciętnej inteligencji". Wójt powiedział, że odnosi wrażenie, iż radny w tym momencie obraził Panią Skarbnik Gminy, gdyż rozliczenie funduszu sołeckiego będzie scedowane na Urząd Gminy oraz obraził sołtysów. Radny Pan Damian Zakrzewski wyjaśnił, że nie chciał on nikogo obrazić tylko pokazać, że sprawy związane z utworzeniem funduszu sołeckiego nie są tak skomplikowane i sołtysi sobie z nimi poradzą. Pan Edward Sulich - radny a zarazem sołtys sołectwa Bojanów za Rzeką powiedział, że sołtysi są stroną, która chce funduszu sołeckiego. Uważa on, że fundusz ten ma rację bytu. Utworzenie funduszu argumentował tym, że z Wójta spadnie obowiązek i zainteresowanie się daną sprawą w sołectwie. Sołtysi będą znali koszty wszelkich inwestycji, którymi obecnie absorbują Wójta. Podkreślił, że jest on za utworzeniem funduszu sołeckiego. Sołtys sołectwa Cisów Las – Pani Kazimiera Piekarz zwróciła się z oburzeniem do radnego Pana Damiana Zakrzewskiego za jego wypowiedź o przeciętnej inteligencji. Nadmieniła, że przy wyliczonym funduszu na jej sołectwo w wysokości 11 tys. zł nie zrealizuje zadań w sołectwie i wyraziła opinię, że jest przeciwna utworzeniu funduszu sołeckiego. Sołtys sołectwa Burdze – Pan Wiesław Bałka wyraził pogląd, że powstaną pewne spekulacje jeżeli sołectwo będzie gospodarować środkami funduszu i uważa jest zbędne utworzenie funduszu sołeckiego. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że chcąc utworzyć fundusz sołecki nie będzie można przeznaczyć dodatkowo z budżetu gminy środków np.: na lampy oświetlenia ulicznego, kliniec czy przepusty. Z wypowiedzi sołtysów wynika, że współpraca na linii Rada Gminy – Wójt układa się dobrze. Jeżeli sołtysi wykażą się aktywnością to brak funduszu sołeckiego nie uszczupli rangi sołtysa. W tym punkcie obrad Wójt Gminy poinformował, że na dostawę różnego rodzaju kruszywa na drogi gminne zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony. Radny Pan Damian Zakrzewski dodał, że utworzenie funduszu sołeckiego będzie korzystne dla gminy, gdyż część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego będzie refundowana z budżetu państwa. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy wyrażają zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku? Rada Gminy w wyniku głosowania: 2 głosy – za, 13 – przeciw nie wyraziła zgody na utworzenie funduszu sołeckiego na rok 2012. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr IV/25/2011 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2012 roku. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił na wniosek radnych 10 min przerwę w obradach sesji Rady Gminy. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy Pan Emil Bieleń przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2011 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdziła przedłożony plan pracy Komisji Rewizyjnej. Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdziła przedłożony plan pracy Komisji Finansów i Rozwoju. Dalej Przewodniczący Rady Gminy przedstawił plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie zatwierdziła przedłożony plan pracy Komisji Spraw Społecznych. Powyższe plany pracy Komisji Rady Gminy stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Bojanowie Pani Janina Pistor przedstawiła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Bojanów. Rada Gminy przyjęła powyższe sprawozdanie do wiadomości i nie podjęła dyskusji w tym zakresie. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Radny Kotwica Michał - zwrócił uwagę na potrzebę wykonania tablic z nazwami ulic w Przyszowie Rudzie. Zasygnalizował, że wniosek w powyższej sprawie zgłosili mieszkańcy na zebraniu wiejskim. Radny – Pan Jan Kudłacik również wnioskował o oznakowanie ulic w miejscowości Stany. Sołtys sołectwa Ruda – Pan Stanisław Adamus podjął dyskusję w sprawie postawienia znaku przy drodze powiatowej informującego o skrzyżowaniu z drogą gminną w Przyszowie Rudzie. Znak ten został postawiony w Przyszowie Klinach, a zdaniem sołtysa powinien znajdować sie w bliższej odległości od tego skrzyżowania. Sołtys sołectwa Bojanów – Pan Zygmunt Kotwica nawiązał do kwestii naprawy dróg, które uległy zniszczeniu w trakcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyjaśnił, aby te sprawy zgłaszać do urzędu gminy a wykonawca zostanie zobowiązany do naprawy dróg i przywrócenia do stanu poprzedniego. Radny – Pan Edward Sulich wystąpił z wnioskiem w sprawie wydania biuletynu informacyjnego dotyczącego działalności Urzędu Gminy i sołectw. Za przykład podał wydanie takiego biuletynu przez Urząd Gminy Jeżowe. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził opinię, że propozycja wydania takiego biuletynu jest zasadna, aby rzetelne informacje przekazywać w obieg. Radny Pan Tadeusz Błądek zapytał, czy gmina planuje wprowadzić program o odnawialnych źródłach energii. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poinformował, że na dzień dzisiejszy nie planuje się realizacji takiego programu z uwagi na rozpoczęte inwestycje w tym: kontynuację projektu kanalizacji sanitarnej gminy wraz z gminną oczyszczalnią ścieków. Przewodniczący Rady Gminy zasugerował obecnie skoncentrować się na zadaniach, na które można pozyskać środki zewnętrzne. Dalej radny – Pan Tadeusz Błądek zwrócił się z zapytaniem do Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w sprawie terminu rozruchu oczyszczalni ścieków. Kierownik GZUK - Pan Leszek Mach wyjaśnił, że obecnie trwa rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków i na koniec marca etap tego rozruchu powinien się zakończyć. Sołtys sołectwa Przyszów III – Pan Andrzej Cuber nawiązał do kwestii zaopatrzenia gospodarstw w pojemniki na odpady komunalne i zapytał dlaczego nie wszystkie gospodarstwa otrzymały takie pojemniki. Kierownik GZUK – Pan Leszek Mach wyjaśnił, że nie wszystkie gospodarstwa domowe zawarły umowy na wywóz odpadów komunalnych stałych. Gmina co jakiś czas wzywa mieszkańców do okazania zawartymi umowami oraz rachunkami za usuwanie odpadów komunalnych, ale nie wszyscy odpowiadają na wezwania. Radny – Pan Wojciech Żak zapytał na jakim etapie jest przygotowanie pomieszczeń pod adaptację ośrodka zdrowia w niewykorzystanej części budynku szkoły w Przyszowie – Zapuściu. Według danych znajdujących się w urzędzie zasadnicze prace wykończeniowe w pomieszczeniach przeznaczonych na gabinety lekarskie zostały wykonane. Natomiast dalsze działania związane z przeniesieniem ośrodka zdrowia do budynku szkoły należą do Dyrektora ZOZ. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń nawiązał do prowadzonych usług w zakresie rehabilitacji w Ośrodku Zdrowia w Bojanowie. Nadmienił, że należy podjąć działania w kierunku poszerzenia tych usług i usytuowania gabinetu rehabilitacji na parterze budynku. Radny – Pan Tadeusz Szczęch poinformował, że po rozmowach z pracownikami tut. ośrodka zdrowia uzyskał informacje, że są możliwości przeniesienia gabinetu rehabilitacji z piętra na parter budynku. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zasygnalizował również, że należy uporządkować zasady korzystania z budynku gminnego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Sołtys sołectwa Maziarnia – Pan Mirosław Bednarz wskazał na potrzebę udrożnienia odpływu rzeki Łęg (oczyszczenie z konarów) i zwrócił uwagę na porozrywane worki z piachem na brzegu rzeki, które zabezpieczały przed powodzią. Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że utrzymanie rzek należy do zadań Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Następnie poinformował, że worki z piachem celowo nie zostały usunięte, gdyż zostaną zasypane piachem i powstaną wały przeciwpowodziowe. Zdaniem Przewodniczącego Rady Gminy takie rozwiązanie będzie zasadne.

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad IV sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 456