Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr III/2010

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 28 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście wg załączonej do protokołu listy obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad:

2. Informacja z działalności Wójta od ostatniej sesji Rady Gminy.

3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przejęcia na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przyszowie,

b) uchylenia zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę,

c) I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów,

d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej osiedla „Ruda" w Przyszowie, gmina Bojanów,

e) cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bojanów,

f) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2011 rok,

g) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,

h) zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwa „Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej na lata 2009 – 2011 w Gminie Bojanów,

i) wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

j) zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2010 .

4. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń otworzył obrady sesji, przywitał osoby biorące udział w sesji, stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności i przedstawił proponowany porządek obrad sesji.

Porządek obrad sesji został przyjęty przez Radę Gminy.

Ad. 2

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin charakteryzując działania od ostatniej sesji Rady Gminy odniósł się do następujących spraw:

 budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Bojanowie i Stanach wraz z gminną oczyszczalnią ścieków w Stanach (Prace praktycznie zakończone i sieć kanalizacyjna przygotowana do odbioru. Na oczyszczalni ścieków pozostały do wykonania: wylot do rzeki, barierki na zbiorniku, docieplenie rur przesyłowych. Do chwili obecnej wykonano 120 przyłączy kanalizacyjnych. Zasilanie elektryczne przepompowni będzie wykonane przez Zakład Energetyczny w Stalowej Woli),

 wyposażenia jednostki OSP w Przyszowie Zapuściu w samochód pożarniczy Jelcz (samochód ten został przekazany z Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli),

 wyborów sołtysów (należy podjąć działania zmierzające do zmiany statutów jednostek pomocniczych gminy w przedmiocie wyborów sołtysów. Wybory sołtysów odbywałyby się podobnie jak w wyborach do rad gmin

- poprzez wrzucanie kart do urn w lokalach wyborczych Zdaniem Wójta wybory te powinny zostać przeprowadzone w maju br.). Wszyscy sołtysi biorący udział w sesji Rady Gminy opowiedzieli się za taką formą wyborów sołtysów.

Rada Gminy nie wniosła uwag i zapytań do informacji z działalności Wójta Gminy. Powyższa informacja została przyjęta przez Radę Gminy do wiadomości.

Ad. 3a

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że Gmina Bojanów zamierza przejąć działkę w Przyszowie należącą do Podkarpackiego Zarządu Melioracji w celu urządzenia nowej drogi łączącej przysiółki Rudę i Burdze. Działka ta jest położona w terenie zalewowym i może być przeznaczona wyłącznie na drogę. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przyszowie i poddał pod głosowanie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/10/10w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Bojanów prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Przyszowie. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3b

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin przedstawił kwestie związane z uchyleniem zmieniającej uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę Bojanów. Ponadto poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty, opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala dyrektor tej placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym (wójtem). Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały uchylający zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę Bojanów i poddał pod głosowanie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/11/10 uchylająca zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez gminę Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad3c

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że zakres zmiany studium obejmuje teren położony w miejscowości Przyszów Ruda tzw. „Cyganówka". Zmiana studium dotyczy wyznaczenia nowych terenów dla rozwoju zabudowy mieszkaniowej z usługami. Z obszaru o pow. 12,00 ha gmina jest w posiadaniu 5,00 ha w tym: 2,00 ha lasu i 3,00 ha gruntu. Wójt zasygnalizował, że po rozmowach i ekspertyzach uzyskano zgodę Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska na włączenie terenu 2,00 ha lasu pod zabudowę. Sprzedaż działek planuje się etapami w kilku przetargach. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/12/10 w sprawie I zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3d

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że warunkiem przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego była konieczność zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Dalej Wójt Gminy wyjaśnił, że analizując zasadność rozwiązań poprzednich planów przyjęto kompleksowe uregulowanie obszaru o pow.12,00 ha łącznie z 2,00 ha lasu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniowo – usługową osiedla „Ruda" w Przyszowie.Przewodniczący rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej osiedla „Ruda" w Przyszowie, gmina Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/13/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo – usługowej osiedla „Ruda" w Przyszowie, gmina Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3 e

Wójt Gminy - Pan Sławomir Serafin poinformował, że pojawiło się wiele głosów krytycznych do poprzednich stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy. Dalej Wójt wyjaśnił, że po szczegółowej analizie planu wykonania przyłączy wstępnie ustalono, aby stawka za wywóz nieczystości ciekłych uległa zmniejszeniu. Radny – Pan Edward Sulich wyraził opinię, iż w powyższej sprawie należy brać pod uwagę czynnik ekonomiczny i zachować granicę poniżej której nie można zaniżyć stawki za odprowadzanie ścieków. W dalszym toku obrad Wójt Gminy wyjaśnił, że dopiero po 18 miesiącach funkcjonowania oczyszczalni ścieków będziemy mieć pogląd na te sprawy. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie podać faktycznych kosztów usuwania ścieków. Poziom wiedzy w tej kwestii możemy mieć wówczas, kiedy będzie wykonanych około 400 przyłączy gospodarstw odprowadzających ścieki do oczyszczalni. Rada Gminy zaproponowała cenę w wysokości 4,50 zł zł/1m³ netto plus podatek VAT za pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia obowiązującej ceny zapewniającej pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bojanów. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/14/10 w sprawie ustalenia obowiązującej ceny zapewniającej pokrycie kosztów zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący Rady Gminy ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji na wniosek Rady Gminy. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy wznowił obrady sesji.

Ad. 3f

Kierownik GOPS Pani Maria Stanisławska omówiła projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2011 rok. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał radny Pan Tadeusz Błądek, który zwrócił się z zapytaniem - w ilu rodzinach na terenie gminy występuje uzależnienie od alkoholu? Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Maria Stanisławska poinformowała, że aktywne leczenie członków rodziny występuje w 8 rodzinach. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zasygnalizował, że w miejscowości Pietropole występuje łamanie warunków sprzedaży napojów alkoholowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach prowadzonych kontroli przestrzegania warunków sprzedaży napojów alkoholowych powinna podejmować działania zmierzające do ukrócenia procederu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym i nieletnim oraz sprzedaż papierosów na sztuki. Następnie Wójt zasugerował, że należy pomyśleć nad ograniczeniem punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wyraził pogląd, że ograniczenie dostępności alkoholu nie przyczyni się do zmniejszenia poziomu konsumpcji napojów alkoholowych. Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że Rada Gminy będzie w ciągu roku prosić o informacje w zakresie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz analizować, co możemy zmienić w zakresie profilaktyki alkoholowej. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Przyjęcia Gminnego Programu. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do realizacji na 2011 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/15/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3g

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/16/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3h

Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin szczegółowo omówił projekt uchwały w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej na lata 2010 – 2012 w Gminie Bojanów". Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt tejże uchwały. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/17/10 w sprawie zmiany kwoty i zakresu wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego w Gminie Bojanów pod nazwą „Poprawa gospodarki ściekowej, rozbudowa infrastruktury drogowej, oświatowej i kulturalnej na lata 2010 – 2012 w Gminie Bojanów". Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3i

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/18/10 w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3 j

Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok. Poinformowała o zwiększeniu przychodów z tytułu planowanych kredytów i pożyczek na 2010 rok o kwotę 240.471,00 zł . Dalej Skarbnik Gminy przedstawiła zwiększenia dochodów budżetu gminy o kwotę 7.714,00 zł oraz zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 787.000,00 zł w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej. Następnie Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 273.405,00 zł oraz o zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 812.220,00 zł, po czym omówiła te zmiany. Przewodniczący Rady Gminy Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2010. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr III/19/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2010. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojanowie o przyznanie środków z budżetu gminy w 2011 roku na remont budynku ośrodka zdrowia. Następnie Przewodniczący Rady Gminy wyraził pogląd, że należy zapoznać się z zasadami użytkowania budynku SP GZOZ i na przyszłej sesji podjąć stanowisko w tym zakresie Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy zostanie przeanalizowany Statut SP GZOZ i będzie przygotowane stanowisko w powyższej sprawie do przedstawienia Radzie Gminy. W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił pismo Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli o przyznanie z budżetu gminy środków na remont budynku Komendy Policji. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyraził opinię, że w kontekście tego wniosku Komendant Policji powinien zwrócić się do Starosty o remont Komendy Powiatowej Policji. Następnie Wójt Gminy zasygnalizował, że pojawiła się propozycja ze strony Komendy Wojewódzkiej Policji o przekazanie budynków posterunków policji na rzecz samorządów. Wójt poinformował, że jest wstępna propozycja i zgoda ze strony Policji na przekazanie części działki Posterunku Policji w Bojanowie na rzecz gminy. Ze strony Komendanta Policji jest prośba, aby przy budowie boksów garażowych dla potrzeb urzędu gminy dobudować 2 boksy na samochody policyjne. Zdaniem Wójta należy przyjąć taki argument pomocy dla Policji.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad III sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 468