Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr II/2010 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 06 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr II/2010

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 06 grudnia 2010 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy Bojanów

W sesji Udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych, wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście, jak załączona do protokołu lista obecności.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Ślubowanie Wójta Gminy.

3. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bojanów.

4. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

5. Zamkniecie obrad sesji.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał otwarcia obrad sesji Rady Gminy, przywitał osoby biorące udział w sesji i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił proponowany porządek obrad sesji. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na 2010 rok. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wniosek w sprawie zmian do porządku obrad sesji. Następnie Rada Gminy jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad sesji. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin zaproponował, aby projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy były przedkładane radnym bezpośrednio przed sesją Rady Gminy, gdyż zmiany do budżetu są wprowadzane do ostatniej chwili przed sesją. Wszyscy radni wyrazili zgodę, aby projekty uchwał dotyczące zmian w budżecie gminy były im przekładane bezpośrednio przed sesją Rady Gminy a nie wraz z zaproszeniami na sesję.

Ad. 2

Zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Wójt – Pan Sławomir Serafin złożył wobec Rady Gminy ślubowanie i z tą chwilą objął obowiązki Wójta Gminy Bojanów. Biorąca udział w sesji Pani Stanisława Marut – przewodnicząca poprzedniej kadencji rady gminy złożyła gratulacje Wójtowi Gminy z okazji objęcia funkcji na kolejną kadencję. Życzyła dalszych sukcesów w tej ciężkiej pracy i dobrej współpracy z Radą Gminy oraz osiągnięć w zakresie realizacji zadań gospodarczych gminy. Pani Stanisława Marut złożyła gratulacje Przewodniczącemu Rady Gminy i życzyła wspólnego działania z Wójtem na rzecz całej gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń powiedział, że będzie się starał nie zawieść zaufania radnych i będzie pracował na rzecz dobra mieszkańców gminy. Podczas pełnionego dyżuru w urzędzie gminy w każdy czwartek tygodnia będzie przyjmował radnych i zainteresowanych mieszkańców gminy w indywidualnych sprawach. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, że będzie przyjmował petentów w poniedziałki i środy w godzinach od 8.00 do 11.00 i w czwartki od 11.00 do 14.00.

Ad. 3 a

W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin z grzeczności opuścił salę obrad, na moment podejmowania uchwały dotyczącej jego sprawy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił do wiadomości uchwałę w sprawie dotychczasowego wynagrodzenia Wójta Gminy i zwrócił się do Rady Gminy o propozycje wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w toku dyskusji nad wynagrodzeniem Wójta Gminy, zaproponował następującą wysokość wynagrodzenia:

 wynagrodzenia zasadnicze 5.500 zł

 dodatek funkcyjny w kwocie 1.700 zł

 dodatek specjalny w wysokości 35% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego

 dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 11% wynagrodzenia zasadniczego.

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie przedstawioną propozycję wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/8/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 3b

Skarbnik Gminy – Pan Janina Lesiczka szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. Poinformowała, o zmniejszeniach deficytu budżetu gminy z kwoty 7.715.903,00 zł do kwoty 7.600.000,00 zł oraz zmniejszeniu przychodów z tytułu planowanych kredytów i pożyczek na 2010 rok o kwotę 460.000,00 zł.. Ponadto zmianie ulega limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2010 rok z kwoty 2.760.000,00 zł do kwoty 2.300.000,00 zł. Dalej Skarbnik Gminy – Pani Janina Lesiczka przedstawiła zwiększenie dochodów budżetu gminy o kwotę 873.314,00 zł oraz zmniejszenie dochodów budżetu gminy o kwotę 62.000,00 zł. Następnie szczegółowo zaprezentowane zostało zwiększenie planu dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenie planu dochodów. Skarbnik Gminy poinformowała o zwiększeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 1.088.703,00 zł oraz zmniejszeniu wydatków budżetu gminy o kwotę 496.918,00 zł, po czym szczegółowo omówiła zmiasny. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2010. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr II/9/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2010. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Sołtys sołectwa Laski – Pan Stanisław Magdziak zwrócił się z zapytaniem w sprawie terminu i trybu wyborów sołtysów na kolejna kadencję. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin wyjaśnił, że sprawa trybu wyborów sołtysów będzie analizowana na komisjach Rady Gminy oraz na sesji Rady Gminy. Następnie Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin podjął temat konieczności reformy systemu oświaty na terenie gminy. Zasygnalizował, że z punktu widzenia ekonomii gmina nie udźwignie finansowania oświaty w dotychczasowej formie. Reformę oświatową należy przeprowadzić w ciągu najbliższych 2 lat. Zdaniem Wójta najlepszym rozwiązaniem będzie utrzymanie szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu, Stanach i Przyszowie oraz Gimnazjum w Bojanowie. Natomiast zauważył, iż podstawowe szkoły w Maziarni i Bojanowie za Rzeką z uwagi na małą ilość uczniów, a tym samym małą subwencją oświatową generują bardzo duże koszty utrzymania i należy zastanowić się nad ich dalszym utrzymaniem. Przedstawił również propozycje co do przyszłości i zagospodarowania istniejących budynków. I tak w Bojanowie za Rzeką istnieje możliwość utworzenia drugiego przedszkola na terenie gminy z uwagi na duże zainteresowanie rodziców. Z kolei w Maziarni na bazie szkoły można utworzyć ośrodek dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Sprawy te będą konsultowane z dyrektorami szkół oraz rodzicami. Radny Pan Edward Sulich wyraził opinie, że sprawa utworzenia przedszkola w Bojanowie za Rzeką jest tematem godnym uwagi i sprawę należy konsultować z mieszkańcami.

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad sesji Rady Gminy.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 452