Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

PROTOKÓŁ Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

PROTOKÓŁ Nr I/2010

z sesji Rady Gminy Bojanów odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Bojanów

W sesji udział wzięło 15-tu radnych na ogólny stan 15-tu radnych wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w sesji udział wzięli Zaproszeni Goście wg załączonej do protokołu listy obecności. Najstarszy wiekiem radny – Pan Michał Kotwica otworzył obrady I sesji Rady Gminy i stwierdził prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Następnie Przewodniczący Obrad Sesji – Pan Michał Kotwica przywitał radnych i zaproszonych gości oraz przedstawił następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.

2. Informacja dotycząca wyników wyborów do Rady Gminy i na Wójta Gminy przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku.

3. Ślubowanie radnych.

4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a) przyjęcie regulaminu wyboru,

b) powołanie komisji skrutacyjnej,

c) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy, przeprowadzenie tajnego głosowania, ogłoszenie wyników wyborów,

d) przedstawienie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,

e) zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, przeprowadzenie tajnego głosowania, ogłoszenie wyników wyborów,

f) przedstawienie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia diet dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów,

b) ustalenia diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy,

c) ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Gminy,

d) powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy,

e) zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

6. Interpelacje radnych. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 2

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bojanowie – Pani Agnieszka Szczęch przedstawiła informację o wynikach wyborów do Rady Gminy i Wójta Gminy przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 roku. Informacja w powyższej sprawie stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bojanowie – Pani Agnieszka Szczęch wręczyła Wójtowi - Panu Sławomirowi Serafin zaświadczenia o wyborze wójta i pogratulowała wyboru na to stanowisko. Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Agnieszka Szczęch wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze na radnych do Rady Gminy oraz pogratulowała wyboru.

Ad. 3

Przewodniczący Obrad Sesji – Pan Michał Kotwica odczytał rotę ślubowania i wywoływał imiennie radnych do złożenia ślubowania. Każdy radny złożył ślubowanie wypowiadając słowo „Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg."

Ad.4a

Sekretarz Gminy – Pani Agnieszka Kobylarz przedstawiła projekt regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Bojanów. Przewodniczący obrad sesji – Pan Michał Kotwica poddał powyższy projekt regulaminu pod rozwagę Rady Gminy i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi lub inne propozycje do przedstawionego regulaminu?

Radni Rady Gminy nie wnieśli żadnych uwag do przedstawionego projektu regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Rada Gminy w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła regulamin wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4b

Radni Rady Gminy zgłosili następujących kandydatów do Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania tajnego na Przewodniczącego Rady Gminy i Zastępcę Przewodniczącego Rady Gminy:

1. Krzysztof Bednarczyk

2. Tadeusz Szczęch

3. Andrzej Bartman

Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do składu osobowego Komisji Skrutacyjnej. Rada Gminy w głosowaniu jawnym zatwierdziła jednogłośnie powyższy skład Komisji Skrutacyjnej. Na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej powołano Pana Tadeusza Szczęch.

Ad. 4c

Radny Pan Henryk Lebioda zgłosił kandydaturę Pana Emila Bielenia na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy podając równocześnie uzasadnienie kandydatury. Pan Emil Bieleń wyraził ustnie zgodę na kandydowanie. Radni Rady Gminy nie zgłosili innych kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący obrad – Pan Michał Kotwica zamknął listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. W tym momencie obrad radni zgłosili wniosek o zarządzenie przerwy w obradach sesji. Przewodniczący obrad – Pan Michał Kotwica ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący obrad wznowił obrady sesji. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Tadeusz Szczęch odczytał protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania na Przewodniczącego Rady Gminy stwierdzając, że Pan Emil Bieleń otrzymał 15 głosów "za" i został wybrany na Przewodniczącego Rady Gminy.

Ad. 4d

Przewodniczący obrad sesji – Pan Michał Kotwica przedstawił uchwałę Nr I/1/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przewodniczący obrad sesji – Pan Michał Kotwica przekazał przewodnictwo obrad sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu – Panu Emilowi Bieleniowi. Pan Emil Bieleń podziękował Radzie Gminy za wybór na Przewodniczącego Rady Gminy. Powiedział, że liczy na dobrą współpracę z Radą Gminy, Wójtem Gminy i pracownikami Urzędu Gminy. Życzył radnym i sobie, aby ich praca skierowana była na rzecz rozwoju sołectw i gminy. Podkreślił, że priorytet będą wiodły zadania, na które zostały podpisane umowy i będą możliwe do pozyskania środki z zewnątrz.

Ad. 4e

Radny Pan Kudłacik Jan zgłosił kandydaturę Pana Michała Kotwica na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Pan Michał Kotwica wyraził ustnie zgodę na kandydowanie. Radny Pan Edward Sulich zgłosił kandydaturę Pani Agaty Puzio na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy podając równocześnie uzasadnienie kandydatury. Pani Agata Puzio wyraziła ustnie zgodę na kandydowanie. Radni Rady Gminy nie zgłosili innych kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. W tym momencie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zamknął listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy na wniosek radnych ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wznowił obrady sesji Rady Gminy. Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Pan Tadeusz Szczęch odczytał protokół z przeprowadzonego tajnego głosowania na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Stwierdził, że największa liczbę głosów (11 głosów „za") otrzymał Pan Michał Kotwica i został wybrany na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił uchwałę Nr I/2/10 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Radny Pan Michał Kotwica podziękował za wybór na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Ad. 5a

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń zwrócił się z prośbą o przedstawienie propozycji w sprawie diet dla radnych. W dyskusji nad powyższą sprawą głos zabrał radny Pan Edward Sulich, wnioskując o pozostawienie wysokości diet dla radnych na poziomie ubiegłej kadencji. Radny Pan Henryk Lebioda wnioskował o zwiększenie diety dla radnych i zaproponował za udział w sesji Rady Gminy dietę w wysokości 250,00 zł i koszty dojazdu w dotychczasowej wysokości tj. 5.00 zł. Radny Pan Tadeusz Szczęch zaproponował dietę za udział w sesji Rady Gminy w wysokości 200,00 zł. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nadmienił, że radni i sołtysi ponoszą pewne koszty związane z pełnieniem funkcji i dieta w pewnym stopniu zrekompensuje ich pracę. W dalszym toku dyskusji radny Pan Tadeusz Szczęch wycofał zgłoszony przez niego wniosek w sprawie diet dla radnych. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał pod głosowanie wnioski w sprawie wysokości diety za udział w sesji. Wynik głosowania nad wnioskiem w sprawie pozostawienia wysokości diety na poziomie ubiegłej kadencji był następujący: 1 głos „za",13 głosów „przeciw" i 1 głos „wstrzymujący". Rada Gminy w wyniku głosowania: 13 głosów „za", 1 głosie „wstrzymującym" i 1 głosie „przeciw" przyjęła wniosek o ustalenie diety za udział w sesji w wysokości 250,00 zł. Następnie radny Pan Michał Kotwica zgłosił wniosek w sprawie wysokości diety za udział w pracach Komisji Rady Gminy: dla Przewodniczącego w wysokości 200,00 zł, dla członków komisji 150,00 zł. Rada Gminy w wyniku głosowania przyjęła powyższy wniosek przy: 13 głosach „za, 2 głosach wstrzymujących. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bojanów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów, a następnie poddał pod głosowanie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/3/10 w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Bojanów za udział w posiedzeniach Rady Gminy Bojanów za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej organów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5b

Radny Pan Henryk Lebioda zaproponował dla Przewodniczącego Rady Gminy dietę w wysokości 1.500,00 zł. Radni Rady Gminy nie zgłosili innych propozycji w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń poddał powyższy wniosek pod głosowanie. Wniosek ten został przez Radę Gminy przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i poddał pod głosowanie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę nr I/4/10 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Bojanów. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5c

Radny Pan Józef Smusz zaproponował dietę dla sołtysów w wysokości 200,00 zł. Radny Pan Andrzej Bartman zabierając głos wyraził pogląd, że wysokość diety dla sołtysów powinna być zrównana z dietą radnych i zaproponował 250,00 zł. Zdaniem radnego Pana Sulicha Edwarda diety dla sołtysów i radnych powinny być zróżnicowane i zaproponował on dla sołtysów dietę w wysokości 200,00 zł. Po dyskusji nad wysokością diet Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach „za" i 1 głosie „przeciw" przyjęła wniosek radnego Pana Andrzeja Bartmana. Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Gminy, a następnie poddał pod głosowanie. Rada Gminy głosując jednogłośnie podjęła uchwałę Nr I/5/10 w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych za udział w pracach Rady Gminy. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Na wniosek radnych Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń ogłosił 15 min. przerwę w obradach sesji. Po przerwie Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń wznowił obrady sesji.

Ad. 5d

W tym punkcie obrad radni zgłaszali kandydatury do składów osobowych poszczególnych Komisji Rady Gminy. Do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy zostali zgłoszeni następujący kandydaci:

1/ Bajek Jerzy

2/ Kudłacik Jan

3/ Sulich Edward

4/ Bartman Andrzej

5/ Żak Wojciech

6/ Bednarczyk Krzysztof

7/ Lebioda Henryk.

Zgłoszeni kandydaci do komisji wyrazili zgodę na kandydowanie. Radni Rady Gminy nie zgłosili innych kandydatur do składu tej komisji. Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego przyjmowała skład osobowy komisji. Wynik głosowania był następujący:

1/ Bajek Jerzy - 15 głosów "za"

2/ Kudłacik Jan - 15 głosów „za"

3/ Sulich Edward - 5 głosów „za", 8 „przeciw" 2 'wstrzymujące"

4/ Andrzej Bartman - 13 głosów „za", 2 „wstrzymujące"

5/ Wojciech Żak - 13 głosów „za", 2 „wstrzymujące"

6/ Bednarczyk Krzysztof - 13 głosów „za", 2 „wstrzymujące"

7/ Lebioda Henryk - 12 głosów „za" , 1 „przeciw" , 2 „wstrzymujące".

Z uwagi na wynik głosowania do składu Komisji Rewizyjnej nie zostali powołani radni: Pan Sulich Edward i Pan Henryk Lebioda. Następnie radni zgłaszali kandydatów do składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy.

W skład tej komisji zgłoszono następujących kandydatów:

1/ Bartman Andrzej

2/ Lebioda Henryk

3/ Zakrzewski Damian

4/ Błądek Tadeusz

5/ Bednarczyk Krzysztof

6/ Smusz Józef

7/ Sasiela Mieczysław

8/ Żak Wojciech.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Radni nie zgłosili innych kandydatur do składu tejże komisji. Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów do składu osobowego Komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy. Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego przyjmowała skład osobowy komisji. Wynik głosowania był następujący:

1/ Bartman Andrzej - 15 głosów „za"

2/ Lebioda Henryk - 15 głosów „za"

3/ Zakrzewski Damian - 4 głosy „za", 8 „przeciw", 3 „wstrzymujące"

4/ Błądek Tadeusz - 14 „głosów" za, 1 „wstrzymujący"

5/ Bednarczyk Krzysztof - 14 głosów "za", 1 „wstrzymujący"

6/ Smusz Józef - 13 głosów „za", 2 „wstrzymujące"

7/ Sasiela Mieczysław - 14 głosów 'za", 1 „wstrzymujący"

8/ Żak Wojciech. - 13 głosów „za", 2 „wstrzymujące".

Z uwagi na wynik głosowania do składu komisji Finansów i Rozwoju Rady Gminy nie został powołany radny Pan Zakrzewski Damian. W dalszym toku obrad radni zgłaszali kandydatów do składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy. Do składu tej komisji zgłoszono następujące kandydatury:

1/ Kotwica Michał

2/ Szczęch Tadeusz

3/ Kudłacik Jan

4/ Sulich Edward

5/ Puzio Agata

6/ Lebioda Henryk

7/ Zakrzewski Damian

8/ Bajek Jerzy

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Radni nie zgłosili innych kandydatów do składu ww. komisji. Przewodniczący Rady Gminy zamknął listę kandydatów do składu ww. komisji. Rada Gminy w wyniku głosowania jawnego przyjęła następujący skład osobowy Komisji Spraw Społecznych:

1/ Kotwica Michał - 15 głosów „za"

2/ Szczęch Tadeusz - 15 głosów „za"

3/ Kudłacik Jan - 15 głosów „za"

4/ Sulich Edward - 13 głosów „za", 1 „przeciw" 1 „wstrzymujący"

5/ Puzio Agata - 15 głosów „za"

6/ Lebioda Henryk - 15 głosów „za"

7/ Zakrzewski Damian - 14 głosów „za", 1 „wstrzymujący"

8/ Bajek Jerzy - 15 głosów „za".

Przewodniczący Rady Gminy Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy i poddał pod głosowanie. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 14 głosach „za", 1 „wstrzymującym" podjęła uchwałę Nr I/6/10 w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 5e

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Bojanowie – Pan Leszek Mach przedstawił krótką informację na temat taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Poinformował, że do wyliczenia taryfy przyjęto następujące założenia: 40 tys. m³/ rok – ilość ścieków odprowadzonych rocznie, planowane zatrudnienie nowych pracowników (4 osoby), koszty z tytułu umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym, opłaty za zużytą energię elektryczną (oczyszczalnia, 22 przepompownie). Cena za 1 m³ ścieków dla wszystkich odbiorców wynosi 5,99 zł netto + obowiązująca stawka podatku VAT tj. 6,47 zł brutto. Przewodniczący Rady Gminy Pan Emil Bieleń przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków i poddał pod głosowanie. Rada Gminy w wyniku głosowania przy: 13 głosach – za, 2 wstrzymujących podjęła uchwałę Nr I/7/10 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 6

Sołtys sołectwa Burdze Pan Wiesław Bałka zwrócił uwagę, że lampy oświetlenia ulicznego gasną rano za wcześnie. Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin poinformował, aby sprawy dotyczące załączania i wyłączania oświetlenia ulicznego zgłaszać do pracownika Urzędu Gminy – Pana Krzysztofa Kruka, który podejmie działania w tym zakresie. W tym punkcie obrad Wójt Gminy – Pan Sławomir Serafin nawiązał do sprawy odśnieżania dróg gminnych na terenie gminy. Poinformował, że gmina posiada na wyposażeniu koparko – ładowarkę i sprzęt ten jest wykorzystywany przez pracowników GZUK do odśnieżania dróg na terenie gminy. Radny Pan Michał Kotwica wyraził opinię, że należy podpisać umowę na odśnieżanie jeszcze z innym wykonawcą, ponieważ reakcja na odśnieżanie powinna być podjęta w miarę szybko a przy dyspozycyjności jednej maszyna nie ma takiej możliwości. Radny – Pan Edward Sulich wyraził pogląd, że przy wykorzystaniu jednej koparko – ładowarki gmina nie jest w stanie zapewnić odśnieżania dróg gminnych w odpowiednim czasie.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy – Pan Emil Bieleń dokonał zamknięcia obrad I sesji Rady Gminy Bojanów.

Na tym protokół zakończono.

Protokolant: E. Pakuła

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-10-22
Udostępniający: 2012-10-22
Liczba odwiedzin: 565