Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1267/8 i 1267/3, położonych w Bojanowie

GN.II.6733.3.2019

Bojanów 23.05.2019 rok


O B W I E S Z C Z E N I E 
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie


Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 10973) zawiadamiam, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63 mm do budynku mieszkalnego” na działkach nr ewid. 1267/8 i 1267/3, położonych w Bojanowie przy ul. Szkolnej, gmina Bojanów

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta gminy, w terminie 14 dni.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2019-05-23
Udostępniający: 2019-05-23
Liczba odwiedzin: 133