Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu


Bojanów dn. 16.05.2019 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze I 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Kąty

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Bojanów: Nr XXVI/230/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XXVI/238/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Kąty, obejmującego obszar położony w miejscowości Przyszów
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Burdze I, obejmującego obszar położony w miejscowości Burdze,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 maja 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 15 8708326) w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie 
ul. Parkowa 5 (pokój nr 9) o godzinie 1400.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) ww. projekty planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 lipca 2019 r. 

Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres: /1w482ydoeq/SkrytkaESP

Wójt Gminy Bojanów

Sławomir Serafin


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-05-16
Udostępniający: 2019-05-16
Liczba odwiedzin: 169