Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie „budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.3105/1, 3105/2, 3106, 3107, 3108, 3060, 3059, 3058, 3044, 3042, 3041, 3163, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina

GN.II.6733.1.2018                                                                                                                           

Bojanów 13.05.2019  rok

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 10973) zawiadamiam, że została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

 

„budowa sieci gazowej średniego ciśnienia” na działkach nr ewid.3105/1, 3105/2, 3106, 3107, 3108, 3060, 3059, 3058, 3044, 3042, 3041, 3163, położonych w miejscowości Stany przy ul. Kopanina, gmina Bojanów

 

        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta gminy, w terminie 14 dni.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2019-05-13
Udostępniający: Grzegorz 2019-05-13
Liczba odwiedzin: 254
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Grzegorz 2019-05-13 08:34:32
1 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie ... Grzegorz 2019-05-13 08:33:07