Ogłoszenie w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2018, poz. 1492 ze zm.) Wójt Gminy Bojanów ogłasza konkurs ofert na realizację w 2019 roku – niżej wymienionych zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego na rok 2019:

I. ZADANIA BĘDACE PRZEDMIOTEM KONKURSU OFERT

1) Zadanie nr 1 – Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
2) Zadanie nr 2 – Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży

II. WYSKOKOŚĆ ŚRDOKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

1) Zadanie nr 1 – 10.000,00 zł
2) Zadanie nr 2 – 20.000,00 zł

III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ

1) Zadanie nr 1 – ma być realizowane w okresie od 01.03.2019r. do 30.11.2019r. na terenie Polski

2) Zadanie nr 2 – ma być realizowane w okresie od 01.03.2019r. do 30.11.2019r. na terenie Gminy Bojanów

1. Zadania powinny być realizowane poprzez:
a) dostarczenie wiedzy o zagrożeniach wynikających z uzależnień psychoaktywnych oraz związanych z przeciwdziałaniem przemocy rodzinie
b) prowadzenie zajęć propagujących zdrowy styl życia skoncentrowanych na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z problemami i konstruktywnego rozwiazywania konfliktów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości
c) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie stanowiącej alternatywę wobec używania substancji psychoaktywnych i możliwości emocjonalnego odreagowania.
2. Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z bezpośrednią realizacją zadania.
3. Podmiot, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.
4. Zadanie powinno mieścić się w celach statutowych Oferenta.
5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy, określającej warunki realizacji zadania publicznego.
6. Oferent może być zobowiązany do dokonania korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.
7. Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert wraz z punktacją (max. 100 p. za wszystkie):

 • zgodność merytoryczna z ogłoszonymi zadaniami oraz zadaniami statutowymi podmiotu (1 – 10 punktów)
 • sposób realizacji zadania (1 – 10 punktów)
 • adekwatność kosztów zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (1 – 20 punktów)
 • udział środków własnych na realizację zadania publicznego (1 – 10 punktów)
 • osiągalność i realność celów (1 – 10 punktów)
 • dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji zadań publicznych zlecanych przez Gminę (1 – 10 punktów)
 • zasoby kadrowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadania (1 – 10 punktów)
 • liczebność i charakterystyka grup odbiorców (1 – 10 punktów)
 • program profilaktyczny (1 – 10 punktów)

Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, są niekompletne, złożone po terminie, złożone przez podmiot, który nie jest uprawniony, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

Za ofertę zaopiniowana pozytywnie uważa się każda ofertę, która średnio uzyska powyżej 70% punktów. Propozycję otrzymania środków dostaną organizacje, których oferty według kolejności uzyskały najwyższą liczbę punktów.

V. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór określony w załączniku do ogłoszenia o konkursie ofert. 
2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów ul. Parkowa 5, bądź wysłać na adres Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, 37 – 433 Bojanów.
3. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert: „Wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – ZADANIE NR ...” w nieprzekraczalnym terminie do 12 luty 2019 roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu). 
4. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VI. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA WYBORU OFERT ORAZ TERMIN I SPOSÓB OGŁOSZENIA WYNIKÓW KONKURSU OFERT

1. Wybór oferty na zadania określone numerami 1 i 2 zostanie dokonany w terminie do 20 luty 2019 roku. 
2. Wyniki wyboru ofert zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojanów, stronie internetowej jednostki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 
3. Jeżeli oferty będą zawierać braki formalne, które dadzą się usunąć, organizator konkursu wezwie oferenta do niezwłocznego usunięcia braków, w terminie nie dłuższym niż 7 dni pod rygorem odrzucenia oferty.
4. Wójt Gminy Bojanów zastrzega sobie prawo do negocjacji oferty złożonej w ramach konkursu w zakresie proponowanych kosztów realizacji zadania, aktualizacji kosztorysu i harmonogramu.
5. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Bojanów w formie zarządzenia.

VII. SPOSÓB ODWOŁANIA SIĘ OD ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT

Od wyników konkursu oferenci mogą się odwołać do Wójta Gminy Bojanów w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Wójt w wyniku rozpatrzenia odwołania może:

 • powierzyć realizację zadania,
 • zaproponować zmiany w ofercie i kosztorysie zadania po zaakceptowaniu których powierzy realizację zadania oferentowi,
 • podtrzymać decyzje o niepowierzaniu realizacji zadania.

VIII. POZIOM I SPOSÓB OBLICZANIA MINIMALNEGO WSPÓŁFINANSOWANIA ZADANIA PRZEZ PODMIOT OGŁASZAJĄCY KONKURS

Warunkiem powierzenia zadania jest zapewnienie przez oferenta wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 % przewidzianych do poniesienia wydatków. 
Warunek nie ma zastosowania w przypadku gdy łączna wartość zadania przewidzianego w ofercie nie przekracza kwoty 10.000,00 zł. 
Za wkład własny uznaje się jedynie środki finansowe, nie uznaje się za wkład własny pracy wolontariuszy i wkładu rzeczowego.

IX. WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY, WRAZ Z WYMAGANYMI OŚWIADCZENIAMI I SPOSOBEM PRZYGOTOWANIA DOKUMENTÓW

1. Wykaz wymaganych dokumentów i oświadczeń:
a) aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących,
b) oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych,
c) oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym,
e) oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł,
f) program profilaktyczny oferenta,
g) statut lub inny dokument będący podstawą działalności jednostki.

2. Składający oświadczenia jest zobowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań – art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym.

3. Sposób przygotowania dokumentów:
a) oferta powinna zostać złożona w oryginale;
b) załączniki mogą stanowić kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do podpisania oferty.

X. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODWOŁANIA KONKURSU OFERT PRZED UPŁYWEM TERMINU NA ZŁOŻENIE OFERTY ORAZ MOŻLIWOŚCI PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT I TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Wójt Gminy Bojanów zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 • przedłużenia terminu składania ofert,
 • przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert,
 • odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert.

XI. SPOSÓB I TERMINY PRZEKAZANIA ŚRODKÓW NA RZECZ REALIZATORÓW ZADAŃ

Całość środków finansowych zostanie przekazana wybranym oferentom w terminie 30 dni od daty podpisania umowy na rachunek bankowy zamieszczony w ofercie.

Ogłoszenie.pdf

Umowa i rozliczenie.doc

Wzór oferty.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2019-01-21
Udostępniający: Administrator 2019-01-21
Liczba odwiedzin: 412
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Ogłoszenie w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodz... Administrator 2019-01-21 10:42:04
1 Ogłoszenie w sprawie organizacji wypoczynku dzieci i młodz... Administrator 2019-01-21 10:38:57