Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

O B W I E S Z C Z E N I E Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.4768/1, 4734/3, 4678, 4641, położonych w miejscowości Stany przy ul. Załęże, gmina Bojanów

GN.II.6730.74.2018                                                                                                                           

Bojanów 27.11.2018  rok


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 10973) zawiadamiam, że została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego na działkach nr ewid.4768/1, 4734/3, 4678, 4641, położonych w miejscowości Stany przy ul. Załęże, gmina Bojanów

        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta gminy, w terminie 14 dni.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2018-11-27
Udostępniający: 2018-11-27
Liczba odwiedzin: 126