Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

O B W I E S Z C Z E N I E „Przebudowa linii SN15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 337 (razł.723R) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia i stacji trafo Gwoździec” na działkach nr ewid.485/45, położona w obrębie ewid.

GN.II.6730.68.2018

Bojanów 20.11.2018  rok


O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji kończącej postępowanie    Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity                    (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 10973) zawiadamiam, że została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

„Przebudowa linii SN15kV napowietrznej na kablową Nisko-Kameralne odcinek od słupa nr 337 (razł.723R) do słupa nr 305 (rozł.725R), oraz odgałęzienia i stacji trafo Gwoździec” na działkach
nr ewid.485/45, położona w obrębie ewid. 2-Laski,
nr ewid.2519, 2528, 2513, 2563, 2562, położone w obrębie ewid. 6-Bojanów,
nr ewid.520, 519/1, 542, 545, 548, 560, 563, 568/1, 570/2, 570/1, 574, 543, 575, 576/10, 576/5, 577, 645, 579/1, 579/2, 581, 582, 583, 587/2, 589, 590, 591, 592, 593, 596/1, 596/2, 596/3, 598, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 608/2, 610, 611, 612, 613/1, 613/3, 614, 615, 616, 617/2, 644, 961, 692, 693, 696, 607, 698, położonych w obrębie ewid. 3-Korabina
nr ewid.449, 469, 819, 821, 820, 810, 573, położonych w obrębie ewid.-1 Cisów Las,
nr ewid.107, 105, 834, 815, 814, położonych w obrębie ewid. 4-Gwoździec gmina Bojanów, powiat stalowowolski

        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta gminy, w terminie 14 dni.
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2018-11-20
Udostępniający: 2018-11-20
Liczba odwiedzin: 137