Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie na działkach nr ewid.1346/6, 1346/5, 1381/7, 1386/2, 1381/5

GN.II.6730.57.2018

Bojanów 14.09.2018 rok

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie

 

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121) zawiadamiam, że została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: 

”Budowa linii kablowej stanowiącej odgałęzienie od linii SN15kV Olendry - Nowa Dęba, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz nawiązania do linii nN w miejscowości Ruda”, na działkach nr ewid.1346/6, 1346/5, 1381/7, 1386/2, 1381/5, położonych w miejscowości Ruda, obręb ewidencyjny 0008 Przyszów, gmina Bojanów

 

        Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta gminy, w terminie 14 dni.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego winno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53, ust. 6, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2018-09-14
Udostępniający: Grzegorz 2018-09-14
Liczba odwiedzin: 330
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej postępowanie na... Grzegorz 2018-09-14 09:08:42
1 O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji kończącej pos... Grzegorz 2018-09-14 09:08:15