OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bojanów, 6 września 2018 r.

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY BOJANÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bojanów ul. Szkolna

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisów Las

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Wyrobisko

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy I

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Nieroda

 

             Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Gminy Bojanów: Nr XXVI/228/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XXVI/229/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XXVI/237/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XXVI/232/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r., Nr XXVI/236/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów:

•Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bojanów ul. Szkolna, obejmującego obszar położony w rejonie ul. Szkolnej,

•Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Cisów Las, obejmującego obszar położony w miejscowości Cisów Lasów bezpośrednio przy drodze powiatowej pomiędzy istniejącą zabudową,

•Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Wyrobisko, obejmującego obszar położony w miejscowości Przyszów Ruda,

•Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Ruda Sapiehy I, obejmującego obszar położony w miejscowości Przyszów Ruda w sąsiedztwie ul. kard. Adama Sapiehy,

•Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przyszów Nieroda, obejmującego obszar położony w miejscowości Przyszów Nieroda

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 14 września 2018 r. do 15 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 15 8708326) w godzinach od 730 do 1530 od poniedziałku do piątku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie 

ul. Parkowa 5 (pokój nr 9) o godzinie 1400.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) ww. projekty planów podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojanów z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2018 r.  

Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres: /1w482ydoeq/SkrytkaESP

 

Wójt Gminy 

Bojanów

 

Sławomir Serafin 

 

Ogłoszenie.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-09-06
Udostępniający: Grzegorz 2018-09-10
Liczba odwiedzin: 203
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o wyłożeniu do publiczne... Grzegorz 2018-09-10 19:10:01
1 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BOJANÓW o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2018-09-06 08:13:50