Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego pn. ”Budowa linii kablowej stanowiącej odgałęzienie od linii SN15kV Olendry - Nowa Dęba, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz nawiązania do linii nN w miejscowości Ruda”, na działkach nr ewid.1346

Bojanów, 2018.08.08

GN.II.6730.57.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E 

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji celu publicznego: ”Budowa linii kablowej stanowiącej odgałęzienie od linii SN15kV Olendry - Nowa Dęba, stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz nawiązania do linii nN w miejscowości Ruda”, na działkach nr ewid.1346/6, 1346/5, 1381/7, 1386/2, 1381/5, położonych w miejscowości Ruda, obręb ewidencyjny 0008 Przyszów, gmina Bojanów. Strony postępowania mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi oraz zgłaszać zastrzeżenia i wnioski w terminie 7 dnia w Urzędzie Gminy Bojanów pok. Nr 8.

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-08-08
Udostępniający: Administrator 2018-08-08
Liczba odwiedzin: 242
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego p... Administrator 2018-08-08 10:35:30
2 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego p... Administrator 2018-08-08 10:35:15
1 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego p... Administrator 2018-08-08 10:34:52