Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów

Bojanów, 01.06.2017 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Bojanów
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów


Na podstawie art. 11 pkt 10 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bojanów Nr IX/54/2015 z dnia 29 października 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojanów, obejmującej obszar położony w miejscowości Stany, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 czerwca 2017 r. do 12 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie, ul. Parkowa 5, 37-433 Bojanów (pokój nr 8, telefon 158708326 w. 30) w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bojanowie ul. Parkowa 5 (pokój nr 9) o godzinie 14.00. Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) ww. projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.  Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bojanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2017 r.


Wójt Gminy  Bojanów

Sławomir Serafin


ARCHWIALNY

Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-06-01
Udostępniający: Administrator 2017-06-01
Liczba odwiedzin: 0

POWRÓT DO AKTUALNEJ WERSJI

Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-13 09:02:29
2 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-08 10:56:57
1 Ogłoszenie Wójta Gminy Bojanów o wyłożeniu do publiczne... Administrator 2017-06-01 05:51:35