Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.11, ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie ( Dz.U. 2016, poz. 1817) oraz Uchwały Rady Gminy Bojanów  Nr IX/52/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Bojanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016 - 2018.

 WÓJT GMINY BOJANÓW

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA  WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ 

I.Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie jego realizacji: 

udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom potrzebującym – 4.000,00 zł

II.Zasady przyznania dotacji:

1.Uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty spełniające wymogi określone w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016, poz. 239).

2.Dotacja jest przeznaczona na wsparcie dofinansowania zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

3.Do oferty należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru,
 • dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów)
 • harmonogram udzielania pomocy żywnościowej i rzeczowej rodzinom i osobom potrzebującym. 

4.Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5.Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy, na podstawie opinii Komisji Oceniającej, powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Bojanów.

6.W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych  na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez Oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku Podmiot powinien dokonać korekty kosztorysu lub wycofać swoją ofertę.

7.Dofinansowane zostaną oferty najkorzystniejsze.

III.Termin i warunki realizacji zadania.

1.Podmioty zainteresowane realizacją zadania składają ofertę wraz w załącznikami w niej określonymi. 

2.Rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2017r. a zakończenie realizacji tego zadania  może nastąpić nie później niż 20 grudnia 2017r.

3.Zadanie powinno być realizowane poprzez:

a)dostarczenie żywności bądź rzeczy niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej .

4.Uznane za kwalifikowane będą koszty związane z bezpośrednią realizacją zadania.

5.Podmiot, który składa oferty na kilka zadań objętych konkursem winien złożyć odrębną ofertę na każde zadanie.

6.Zadanie powinno mieścić się w celach statutowych Oferenta.

7.Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy, określającej warunki realizacji zadania publicznego.

8.Oferent może być zobowiązany do dokonania korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

9.Oferent będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania. 

IV.Termin składania ofert.

1.Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór określony w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. 

2.Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojanów ul. Parkowa 5, bądź wysłać na adres Urzędu Gminy Bojanów, ul. Parkowa  5, 37 – 433 Bojanów.

3.Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem na kopercie: Otwarty konkurs ofert: „Wsparcie realizacji zadań  z zakresu pomocy społecznej – ZADANIE …” w nieprzekraczalnym terminie do 18 kwietnia 2017  roku do godz. 15:30 (decyduje data wpływu do Urzędu). 

4.Oferta powinna być podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

5.Wzór oferty określa załącznik do niniejszego ogłoszenia dostępny  w Urzędzie Gminy Bojanów pok. nr 10, jak również na stronie internetowej www.bojanow.pl 

V.Przebieg postępowania konkursowego:

1.W pierwszym etapie Komisja Oceniająca dokonuje formalnej oceny ofert tzn., stwierdza liczbę zgłoszonych ofert, otwiera koperty z ofertami, ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu, odrzuca oferty, które nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu.

2.W drugim etapie konkursu Komisja Oceniająca : dokonuje oceny merytorycznej zawartości ofert, ustala ofertę najkorzystniejszą, tj. taką która uzyska najwyższą ilość punktów.

VI.Kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

 • zgodność z zadaniami Gminy oraz zadaniami statutowymi podmiotu  
 • ocena możliwości realizacji zadania 
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji oferty, w tym wysokość środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł  
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania, kwalifikacje osób zaangażowanych w wykonanie zdania
 • wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna
 • dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań
 • inne (przewidziana liczba odbiorców, zasięg terytorialny zaplanowanych działań)
 • program profilaktyczny

Odrzuceniu podlegają oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu, są niekompletne, złożone po terminie, złożone przez podmiot, który nie jest uprawniony, nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

VII.Wójt Gminy Bojanów zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 • przesunięcia terminu składania ofert,
 • zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 

VIII.Na wsparcie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przeznaczono:

1)w 2015 roku – 4.000,00 zł.,

2)w 2016 roku – 4.000,00 zł.

IX.Wyniki konkursu zostaną opublikowanie na stronie internetowej www.bojanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bojanów, ul. Parkowa 5, niezwłocznie po wyborze  najkorzystniejszej oferty.

X.Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bojanów, pok. Nr 10 lub pod nr tel. 15 870 8326, wew. 32

XI.Załączniki:

 • Wzór oferty realizacji zadania publicznego,
 • Ramowy wzór umowy o wykonanie zadania publicznego,
 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego;

Oferta.doc

Umowa.doc

Sprawozdanie.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-03-27
Udostępniający: Administrator 2017-03-27
Liczba odwiedzin: 780
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy spo... Administrator 2017-03-27 12:46:20
2 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy spo... Administrator 2017-03-27 12:44:11
1 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy spo... Administrator 2017-03-27 12:43:49