Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

UCHWAŁA Nr XVI/134/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2012 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów

UCHWAŁA Nr XVI/134/12

Rady Gminy Bojanów

z dnia 15 listopada 2012 roku

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do Uchwały nr X/69/11 Rady Gminy Bojanów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Bojanów

w następującym zakresie:

1) Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bojanów ul. Rzeszowska

i ul. Kolbuszowska" stanowiącego przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, stosownie do zrealizowanego zamówienia publicznego zmieniły się nakłady inwestycyjne z kwoty 1.680.571,00 zł do kwoty 1.754.558,06 zł . Zmiana powyższa wynika z rozliczenia końcowego wydatków poniesionych w ramach projektu. Całkowite nakłady inwestycyjne w latach 2011 i 2012 wyniosły 2.312.496,59 zł.

2) „Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową

w miejscowości Przyszów Ruda oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany" Nastąpi zmiana nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach. Zmiana ta przedstawia się następująco: w roku 2013 zwiększą się nakłady inwestycyjne z kwoty 2.950.000,00 zł do kwoty 3.005.217,00 zł, natomiast w roku 2014 zmniejszą się z kwoty 2.234.532,00 zł do kwoty 2.179.315,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest dostosowaniem zakładanych szacunkowych wydatków na realizację zadania do udzielonego zamówienia publicznego. Z uwagi na realizację zadania w dwóch etapach tj. I etap do końca 2013 r. i II etap do końca 2014r. wysokość kosztów w poszczególnych latach wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego przez Wykonawcę.

3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bojanów". Nastąpiło zwiększenie nakładów z kwoty 1.378.842,00 zł do kwoty 1.514.523,00zł w związku z oceną formalną wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu. Realizacja nakładów finansowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

• Rok 2012 – 82.450,00 zł

• Rok 2013 – 731.450,00 zł

• Rok 2014 – 700.623,00 zł

4) „Rewitalizacja parku Podworskiego w Stanach, budowa łowiska wędkarskiego. „Nastąpiło zwiększenia nakładów z kwoty 1.053.488,00 zł do kwoty 1.252.610,00 zł w związku z weryfikacją przez instytucje zarządzającą wniosku o dofinansowanie operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" Realizacja nakładów finansowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

• Rok 2012 – 53.505,00 zł

• Rok 2013 – 590.000,00 zł

• Rok 2014 – 609.105,00zł

5) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Bojanów poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie Zapuściu" w związku z ubieganiem się przez Gminę Bojanów o dofinansowanie realizacji zadania w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013. Realizacja nakładów finansowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

• Rok 2012 - 71. 380,00 zł

• Rok 2013 - 1. 241.787,00 zł

• Rok 2014 - 1. 945.539,00 zł

2. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa

w pkt 1 z kwoty 7.806.735,00 zł. do kwoty 11.336.864,00 zł w tym:

• Rok 2013 zwiększa się z kwoty 4.298.040,00 zł, do kwoty 5.902.282,00 zł

• Rok 2014 zwiększa się z kwoty 3.508.695,00 zł, do kwoty 5.434.582,00zł

§ 2

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

Uzasadnienie do zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bojanów

1) Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m-ci Bojanów ul. Rzeszowska

i ul. Kolbuszowska"

Zmiana nakładów inwestycyjnych z kwoty 1.680.571,00 zł do kwoty 1.754.558,06 zł wynika z rozliczenia końcowego wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania. W związku

z podsumowaniem wszystkich kosztów towarzyszących inwestycji w szczególności: zakupu działek pod lokalizację przepompowni ścieków, opłat administracyjnych, prowizji i odsetek bankowych, opłat za energię, całkowite nakłady inwestycyjne w latach 2011-2012 wyniosły 2.312.996,59 zł.

2) „Budowa gminnej stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową w miejscowości Przyszów Ruda oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stany"

Nastąpi zmiana nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach. Zmiana ta przedstawia

się następująco: w roku 2013 zwiększą się nakłady inwestycyjne z kwoty 2.950.000,00 zł do kwoty 3.005.217,00 zł, natomiast w roku 2014 zmniejszą się z kwoty 2.234.532,00 zł do kwoty 2.179.315,00 zł. Powyższa zmiana podyktowana jest dostosowaniem zakładanych szacunkowych wydatków na realizację zadania do udzielonego zamówienia publicznego. Z uwagi na realizację zadania w dwóch etapach tj. I etap do końca 2013 r. i II etap do końca 2014r.wysokość kosztów w poszczególnych latach wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego robót przedstawionego przez Wykonawcę.

3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bojanów". Nastąpiło zwiększenie nakładów z kwoty 1.378.842,00 zł do kwoty 1.514.523,00 zł. w związku z oceną formalną wniosku o dofinansowanie wyżej wymienionego projektu i zmianami w zakresie zestawienia rzeczowo finansowego. Ponadto w uzasadnieniu do uchwały nr XIV/117/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 27 lipca 2012 roku zastępuje się wymienione budynki użyteczności publicznej tj. WDK w Przyszowie, Maziarni, Gwoźdźcu właściwą nazwą obiektów w następującym brzmieniu: Dom Kultury w Przyszowie, Maziarni, Gwoźdźcu

4) „Rewitalizacja parku Podworskiego w Stanach, budowa łowiska wędkarskiego". Nastąpiło zwiększenia nakładów z kwoty 1.053.488,00 zł do kwoty 1.252.610,00 zł w związku z weryfikacją przez instytucje zarządzającą wniosku o dofinansowanie operacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

5) Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. "Podniesienie jakości kształcenia na terenie Gminy Bojanów poprzez budowę sali gimnastycznej oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowie Zapuściu" w związku z ubieganiem się przez Gminę Bojanów o dofinansowanie realizacji zadania w ramach RPO WP na lata 2007 – 2013. Realizacja nakładów finansowych w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

• rok 2012 - 71. 380,00 zł

• rok 2013 - 1. 241.787,00 zł

• rok 2014 - 1. 945.539,00 zł

W związku ze zmianą planu dochodów i wydatków budżetowych uchwałą Rady Gminy Nr XIV/124/12 z dnia 28 września 2012r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Bojanów na lata 2012-2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań. Dochody w 2012 roku po zmianach wynoszą 22.934.765 zł a wydatki 23.962.683,00 zł


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-14
Udostępniający: 2012-12-14
Liczba odwiedzin: 776