UCHWAŁA NR XVI/136/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska stałego w Bojanowie.

UCHWAŁA NR XVI/136/2012

Rady Gminy Bojanów

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska stałego w Bojanowie.

Na podstawie art. 18 ust.1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 11 i art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Bojanów

uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin targowiska stałego w Bojanowie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojanów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Emil Bieleń

Załącznik do uchwały nr xvi.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-14
Udostępniający: Administrator 2012-12-14
Liczba odwiedzin: 1704
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 UCHWAŁA NR XVI/136/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 list... Marcin 2012-12-14 08:45:04
1 UCHWAŁA NR XVI/136/2012 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 list... Marcin 2012-12-14 08:44:45