Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

UCHWAŁA Nr XVI/135/12 Rady Gminy Bojanów z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012.

UCHWAŁA Nr XVI/135/12

Rady Gminy Bojanów

z dnia 15 listopada 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Bojanów na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami oraz art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240/ Rada Gminy Bojanów uchwala co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 54.011,00zł;

- jak poniżej:

Treść

Rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Dział 756  - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

 

22.108,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

75616

 

20.000,00

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

0500

20.000,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów

75618

 

2.108,00

Wpływy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

 

0480

2.108,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

 

 

18.000,00

Różne rozliczenia finansowe

75814

 

18.000,00

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

 

0910

18.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

 

13.903,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

85212

 

9.703,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

 

2360

9.703,00

Pozostała działalność

85295

 

4.200,00

Wpływy z różnych opłat

 

0690

4.200,00

   OGÓŁEM

 

 

54.011,00

§ 2

Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 2.745,00 zł;

- jak poniżej:

Treść

Rozdział

§

Zmniejszenie dochodów

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

 

2.745,00

Ośrodki wsparcia

85203

 

2.745,00

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

 

2440

2.745,00

OGÓŁEM

 

 

2.745,00

§ 3

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 280.001,00 ;

- jak poniżej:

Treść

Rozdział

§

Zwiększenie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

 

 

286,00

Izby rolnicze

01030

 

286,00

Wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%  uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 

2850

286,00

Dział 600 – Transport i łączność

 

 

50.620,00

Drogi publiczne gminne

60016

 

38,000,00

Zakup usług remontowych

 

4270

16.500,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

9.600,00

Podatek od nieruchomości

 

4480

11.900,00

Usuwane skutków klęsk żywiołowych

60078

 

12.620,00

Zakup usług remontowych

 

4270

12.620,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

 

 

10.823,00

Ochotnicze straże pożarne

75412

 

10.823,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

10.823,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

 

 

68.000,00

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

75702

 

68.000,00

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

 

8010

68.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

 

32.197,00

Szkoły podstawowe

80101

 

7.380,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

7.380,00

Oddziały przedszkolno w szkołach podstawowych

80103

 

1.100,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

3020

1.100,00

Przedszkola

80104

 

21.200,00

Zakup usług remontowych

 

4270

21.200,00

Dowożenie uczniów do szkół

80113

 

2.500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

700,00

Różne opłaty i składki

 

4170

1.800,00

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

80114

 

17,00

Zakup usług zdrowotnych

 

4280

17,00

Dział 851 – Ochrona zdrowia

 

 

2.108,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85154

 

2.108,00

Wynagrodzenia bezosobowe

 

4170

274,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

1.834,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

 

26.021,00

Domy pomocy społecznej

85202

 

10.780,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

 

4330

10.780,00

Rodziny zastępcze

85204

 

15.241,00

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

 

4330

15.241,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

 

 

20.577,00

Pomoc materialna dla uczniów

85415

 

20.577,00

Stypendia dla uczniów

 

3240

20.577,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

66.369,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001

 

9.869,00

Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6060

9.869,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

 

6.500,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

6.500,00

Pozostała działalność

90095

 

50.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

5.000,00

Zakup usług remontowych

 

4270

45.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

 

 

3.000,00

Pozostała działalność

92695

 

3.000,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

3.000,00

OGÓŁEM                                                                                                              280.001,00 

§ 4

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2012 ogółem o kwotę 228.735,00 zł;

- jak poniżej;

Treść

Rozdział

§

Zmniejszenie  wydatków

Dział 801 – Oświata i wychowanie

 

 

24.817,00

Szkoły podstawowe

80101

 

1.100,00

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

 

3020

1.100,00

Przedszkola

80104

 

6.200,00

Wynagrodzenie osobowe pracowników

 

4010

2.000,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4110

1.919,00

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

4440

2.281,00

Dowożenie uczniów do szkół

80113

 

2.517,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

2.517,00

Stołówki Szkolne i przedszkolne

80148

 

15.000,00

Zakup środków żywności

 

4220

15.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

 

 

35.440,00

Ośrodki wsparcia

85203

 

2.745,00

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4210

2.745,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85213

 

1.175,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

 

4130

1.175,00

Dodatki mieszkaniowe

85215

 

3.000,00

Świadczenia społeczne

 

3110

3.000,00

Zasiłki stałe

85216

 

18.850,00

Świadczenia społeczne

 

3110

18.850,00

Ośrodki pomocy społecznej

85219

 

9.670,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

 

4010

9.670,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

 

138.478,00

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

90001

 

23.700,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

23.700,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

 

44.000,00

Zakup energii

 

4260

29.000,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

15.000,00

Pozostała działalność

90095

 

70.778,00

Zakup usług pozostałych

 

4300

9.612,00

Zakup energii

 

4260

26.166,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

35.000,00

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

 

 

30.000,00

Obiekty sportowe

92601

 

30.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 

6050

30.000,00

                           OGÓŁEM                                                                                     228.735,00  

§5

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 399.174,00 zł

§ 950 – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uzyskany na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 6

1. Zmniejsza się przychody z tytułu planowanych kredytów i pożyczek na 2012 r. o kwotę 399.174,00zł w tym:

§ 952 - Przychody z zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 399.174,00 zł,

§ 7

Zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2012r. z kwoty 2.626.553,00 do kwoty2.227.379,00 w tym:

a) Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek kwocie 399.174,00 zł

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bieleń Emil


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2012-12-14
Udostępniający: 2012-12-14
Liczba odwiedzin: 1520