Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we obrębie Stany stanowiącej własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.6.2019

Bojanów dn. 10.01.2020 r.

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2204 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 Wójt Gminy Bojanów ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości położonej we obrębie Stany stanowiącej własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 14 lutego 2020 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Wadium w odpowiedniej kwocie z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do 10 lutego 2020 r. na konto Urzędu Gminy Bojanów Nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu o godz. 9.45.

Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów, w pok. nr 8, tel. 15 8708326. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów, na stronie www.bojanow.pl w zakładce „Mienie Gminne” oraz na stronie www.bip.bojanow.pl w zakładce „Nieruchomości”.

Sprzedaż.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2020-01-10
Udostępniający: Administrator 2020-01-10
Liczba odwiedzin: 208
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2020-01-10 11:46:32
2 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2020-01-10 11:46:18
1 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2020-01-10 11:46:04