O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r.

GN.I.6840.4.2018    

            
                                                                          Bojanów  dn. 15.11.2018 r.        

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

Wójt Gminy Bojanów ogłasza
TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 17 grudnia 2018 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 24.08.2018 r.
Drugi przetarg odbył się w dniu 25.10.2018 r.

Wadium w odpowiedniej kwocie z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do 12 grudnia 2018 r. na konto Urzędu Gminy Bojanów Nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu o godz. 9.45.
Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów, w pok. nr 8, tel. 15 8708326.
Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów, na stronie www.bojanow.pl w zakładce „Mienie Gminne” oraz na stronie www.bip.bojanow.pl w zakładce „Nieruchomości”

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości / KW

Pow.

nieruchom.  w ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagosp./ i sposób zagosp.

Termin zagosp.

Cena nieruchom.      w zł BRUTTO

Kwota wadium

 

1.        

4846/55

 

TB1N/00061830/8

0,1323

Działka budowalna

w miejscowości Ruda, ul. Nowa (LsV)

Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

63 000,00

6300,00

2.        

4846/56

 

TB1N/00061830/8

0,1418

Działka budowalna

w miejscowości Ruda, ul. Nowa (LsV)

Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

Po dniu zawarcia aktu notarialnego

67 500,00

6750,00


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2018-11-16
Udostępniający: Grzegorz 2018-11-16
Liczba odwiedzin: 299
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
3 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PR... Grzegorz 2018-11-16 12:46:08
2 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PR... Grzegorz 2018-11-16 12:44:19
1 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bojanów ogłasza TRZECI PR... Grzegorz 2018-11-16 12:40:05