Wójt Gminy Bojanów ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów

GN.I.6840.4.2018                                        

Bojanów dn. 20.09.2018 r.                   

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 

Wójt Gminy Bojanów ogłasza

DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Ruda, obręb Przyszów stanowiących własność Gminy Bojanów

który odbędzie się w dniu 25 października 2018 r.

o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

 

 

Wadium w odpowiedniej kwocie z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do 22 października 2018 r. na konto Urzędu Gminy Bojanów Nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu o godz. 9.45.

Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.

Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów, w pok. nr 8, tel. 15 8708326.

Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów, na stronie www.bojanow.pl w zakładce „Mienie Gminne” oraz na stronie www.bip.bojanow.pl w zakładce „Nieruchomości”

Lp. Oznaczenie nieruchomości / KW Pow.nieruchom. w ha Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie zagosp./ i sposób zagosp. Termin zagosp. Cena nieruchom.     w zł BRUTTO Kwota wadium 
1. 4846/55 TB1N/00061830/8 0,1323 Działka budowalnaw miejscowości Ruda, ul. Nowa (LsV) Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Po dniu zawarcia aktu notarialnego 63 000,00 6300,00
2. 4846/56 TB1N/00061830/8 0,1418 Działka budowalnaw miejscowości Ruda, ul. Nowa (LsV) Działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną Po dniu zawarcia aktu notarialnego 67 500,00 6750,00

 


Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz 2018-09-20
Udostępniający: Grzegorz 2018-09-20
Liczba odwiedzin: 308
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
2 Wójt Gminy Bojanów ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRAN... Grzegorz 2018-09-20 08:25:33
1 Wójt Gminy Bojanów ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRAN... Grzegorz 2018-09-20 08:21:55