Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Przyszów (ul. Spokojna), Ruda i Gwoździec

GN.I.6840.7,8.2017

Bojanów dn. 3.01.2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)

 Wójt Gminy Bojanów ogłasza 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Przyszów (ul. Spokojna), Ruda i Gwoździec,
stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 r. 
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Wadium w odpowiedniej kwocie z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do 6 lutego 2018 r. na konto Urzędu Gminy Bojanów Nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu o godz. 9.45. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów, w pok. nr 8, tel. 15 8708326. Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów, na stronie www.bojanow.pl w zakładce „Mienie Gminne” oraz na stronie bip.bojanow.pl w zakładce „Nieruchomości”

Sprzedaż.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2018-01-03
Udostępniający: Administrator 2018-01-03
Liczba odwiedzin: 836
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
4 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2018-01-03 08:51:19
3 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2018-01-03 08:51:06
2 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2018-01-03 08:50:12
1 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2018-01-03 08:50:02