Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 2

Wójt Gminy Bojanów ogłasza DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów który odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9, w którym ob

IMG.I.6840.2.2017                                                             

     Bojanów  dn. 31.05.2017 r.    

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 2147 ze zm.) oraz na podstawie § 6 i  § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) a także § 5 ust 5 uchwały Nr IX/66/07 Rady Gminy w Bojanowie z dnia 14 września 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

Wójt Gminy Bojanów ogłasza
 DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Przyszów, stanowiącej własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9, w którym obniżono cenę wywoławczą.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 19 maja 2017 r. Wadium w odpowiedniej kwocie z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r. na konto Urzędu Gminy Bojanów Nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu o godz. 9.45. Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.  Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.  Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca. Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów.  Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Gminy Bojanów, w pok. nr 8, tel. 15 8708326 w. 30.  Ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bojanów, na stronie www.bojanow.pl w zakładce „Mienie Gminne” oraz na stronie www.bip.bojanow.pl w zakładce „Nieruchomości”

Sprzedaż.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2017-05-31
Udostępniający: 2017-05-31
Liczba odwiedzin: 495