Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów i Stany, stanowiących własność Gminy Bojanów

                                                             Bojanów dn. 8.04.2014  r.

IMG.I.6840.2.2014                

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm./ oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm./

 Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów i Stany, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

 

Wadium z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do dnia 12 maja 2014 r. na konto Urzędu Gminy Bojanów Nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu o godz. 9.45.
Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Mienia Gminy Urzędu Gminy Bojanów, w pok. nr 8, tel. 15 8708326 w. 30.

Sprzedaż.doc


Wytwarzający/Odpowiadający: Administrator 2014-04-08
Udostępniający: Administrator 2014-07-15
Liczba odwiedzin: 3001
Pokaż rejestr zmian
Nr Tytuł Udostępniający Data
5 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2014-07-15 06:51:47
4 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2014-07-15 06:51:22
3 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2014-04-08 13:33:13
2 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2014-04-08 13:32:47
1 Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony ... Administrator 2014-04-08 13:32:33