Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny niegraniczony

                                                             Bojanów dn. 9.05.2014  r.


IMG.I.6840.3.2014                

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z dnia 2 kwietnia 2014 r. /t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518/ oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm./

Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Stany i Gwoździec, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Wadium z oznaczeniem numeru nieruchomości winno być wniesione w terminie do dnia 9 czerwca 2014 r. na konto Urzędu Gminy Bojanów Nr 19 9430 1016 2000 0185 2000 0003. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dokument tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu o godz. 9.45.
Termin zawarcia umowy notarialnej ustalony zostanie najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia aktu notarialnego, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedawcy.
Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.
Wszystkie nieruchomości będące przedmiotem niniejszego przetargu są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Mienia Gminy Urzędu Gminy Bojanów, w pok. nr 8, tel. 15 8708326 w. 30.

Sprzedaż.doc

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.4.2014                                                        

Bojanów dn. 16.04.2014 r.


Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Bojanów
na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Maziarnia na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

IMG.I.6845.5.2014                                               

        Bojanów dn. 17.04.2014 r.Wójt Gminy Bojanów
ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w miejscowości Maziarnia
na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów i Stany, stanowiących własność Gminy Bojanów

                                                             Bojanów dn. 8.04.2014  r.

IMG.I.6840.2.2014                

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm./ oraz na podstawie § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm./

 Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów i Stany, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 15 maja 2014 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...

Wójt Gminy Bojanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony

IMG.I. 6840.1.2014


Bojanów dn. 17.03.2014 r


O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm./ oraz na podstawie  § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   /Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm./


Wójt Gminy Bojanów ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Przyszów, stanowiących własność Gminy Bojanów
który odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2014 r.
o godz. 10.00 w budynku Urzędu Gminy - sala nr 9.

Czytaj więcej...